Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 660 af 15. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1367 af 22. juni 2021

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Følgende arrangementer, hvor flere end 500 personer på samme sted samtidig samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer) på et sted, hvortil der er offentlig adgang, og som ikke er omfattet af bekendtgørelse om offentlige forlystelser, er omfattet af den nævnte bekendtgørelses §§ 1-8 og 24 med de fornødne tilpasninger, jf. dog § 2:

  • 1) Arrangementer, hvorunder der afholdes koncerter.

  • 2) Arrangementer, hvorunder der forevises film, opføres teater, dans eller andre forestillinger, holdes taler eller foredrag eller afholdes bankospil eller lignende.

  • 3) Arrangementer, hvorunder der sker forevisning på storskærm, herunder af fodboldkampe eller andre sportsbegivenheder.

  • 4) Arrangementer, hvorunder der afbrændes bål eller affyres fyrværkeri.

  • 5) Arrangementer, hvorunder der afholdes gudstjenester eller foretages religiøse handlinger.

  • 6) Arrangementer, der har en karakter, som svarer til arrangementerne nævnt i nr. 1-5.

Stk. 2 Politiet kan ved fastsættelsen af vilkår i tilladelsen efter stk. 1, jf. § 1, stk. 1, og § 3 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser, inddrage hensynet til at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19.

Stk. 3 Stk. 1 omfatter både arrangementer, hvor deltagerne skal betale entré, og arrangementer med fri adgang.

§ 2

§ 1 gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

§ 3

Politidirektørernes afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages til rigspolitichefen.

Stk. 2 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over afgørelser truffet af politidirektørerne efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til justitsministeren.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. september 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 509 af 24. april 2020 om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.