14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 1. marts 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 509 af 24. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 23, stk. 1 og 3, i lov om politiets virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 29. november 2019, og § 1, stk. 3, § 12 b og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med erhvervsministeren, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 508 af 24. april 2020 om bemyndigelse af justitsministeren til i medfør af § 12 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 26. januar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Følgende arrangementer, hvor flere personer samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer) på et sted, hvortil der er offentlig adgang, og som ikke er omfattet af bekendtgørelse om offentlige forlystelser, er omfattet af den nævnte bekendtgørelses §§ 1-8 og 24 med de fornødne tilpasninger, jf. dog § 2:

  • 1) Arrangementer, hvorunder der afholdes koncerter.

  • 2) Arrangementer, hvorunder der forevises film, opføres teater, dans eller andre forestillinger, holdes taler eller foredrag eller afholdes bankospil eller lignende.

  • 3) Arrangementer, hvorunder der sker forevisning på storskærm, herunder af fodboldkampe eller andre sportsbegivenheder.

  • 4) Arrangementer, hvorunder der afbrændes bål eller affyres fyrværkeri.

  • 5) Arrangementer, hvorunder der afholdes gudstjenester eller foretages religiøse handlinger.

  • 6) Arrangementer, der har en karakter, som svarer til arrangementerne nævnt i nr. 1-5.

Stk. 2 Politiet kan ved fastsættelsen af vilkår i tilladelsen efter stk. 1, jf. § 1, stk. 1, og § 3 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser, inddrage hensynet til at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19.

Stk. 3 Stk. 1 omfatter både arrangementer, hvor deltagerne skal betale entré, og arrangementer med fri adgang.

§2 § 1 gælder ikke for forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.

§3 Politidirektørernes afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages til rigspolitichefen.

Stk. 2 Rigspolitichefens afgørelser i klagesager over afgørelser truffet af politidirektørerne efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til justitsministeren.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Kravet om tilladelse efter § 1, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om offentlige forlystelser, gælder ikke for arrangementer, der finder sted i perioden fra bekendtgørelsens ikrafttræden til og med den 26. april 2020. Politiet kan meddele påbud om afviklingen af arrangementer omfattet af 1. pkt., hvis det skønnes nødvendigt for at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19. Politiet skal ved skønsudøvelsen efter 2. pkt. tage hensyn til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.

Stk. 3 Bekendtgørelsen ophæves den 2. januar 2021.

profile photo
Profilside