Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1576 af 06. juli 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1586 af 07. juli 2021 og bekendtgørelse nr. 1682 af 13. august 2021

I medfør af § 32, § 56 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, § 10, stk. 1, § 21, § 51, § 65, § 81 og § 89 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ændret ved lov nr. 525 af 27. april 2020, § 13, stk. 15, og § 44 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021, og § 62, stk. 10, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 12. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren, udlændinge- og integrationsministeren og Beskæftigelsesrådet og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Fravigelser i forhold til love og bekendtgørelser
Fravigelser angående lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 1

Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer og tilhørende regler fastsat i medfør af loven:

 • 1) § 25 om, at cv-samtaler for dagpengemodtagere skal holdes ved personligt fremmøde hos arbejdsløshedskassen. Arbejdsløshedskasserne kan vælge, om samtalerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk. Fravigelsen gælder indtil den 1. august 2021.

 • 2) § 33, stk. 1 og stk. 6, om, at jobsamtaler holdes ved personligt fremmøde, og at arbejdsløshedskassen skal deltage i de fælles jobsamtaler ved personligt fremmøde, hvis personen anmoder herom. Jobcenteret kan vælge, om jobsamtalerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk. Fravigelsen gælder indtil den 1. august 2021.

Stk. 2 § 164, stk. 3, om frister for, hvornår et tilbud inden for varslingspuljen senest skal være påbegyndt og afsluttet, fraviges, så perioden fra og med den 20. december 2020 til og med den 16. maj 2021, ikke tæller med, ved beregning af fristerne.

Stk. 3 Forsøg, der er iværksat med hjemmel i lovens kapitel 32, kan gennemføres, når det kan ske i overensstemmelse med de begrænsninger m.v., der følger af stk. 1 og 2.

Fravigelser angående lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
§ 2

Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i følgende regler i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. med senere ændringer og tilhørende regler fastsat i medfør af loven:

 • 1) § 9, stk. 1, om afholdelse af møder i rehabiliteringsteamet med henblik på at afgive indstilling i sager, inden kommunen træffer afgørelse. Kommunen kan vælge, om møder i rehabiliteringsteamet skal være møder, hvor deltagerne er fysisk tilstede eller virtuelle møder. Fravigelsen gælder indtil den 1. august 2021.

 • 2) § 10, stk. 2, 1. pkt., for så vidt angår kravet om, at borgeren skal deltage i rehabiliteringsteamets møder i de sager, hvor kommunen, jf. nr. 1, vælger, at sagen skal behandles i et virtuelt møde. Borgeren skal give samtykke til, at sagen behandles uden borgerens deltagelse. Ønsker borgeren at deltage, skal kommunen sikre, at dette kan ske. Fravigelsen gælder indtil den 1. august 2021.

 • 3) § 11, stk. 2, om, at kommunen træffer afgørelse i sagen på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling i de tilfælde, hvor kommunen har valgt at afholde rehabiliteringsteamets møde virtuelt, jf. dog stk. 2. Fravigelsen gælder indtil den 1. august 2021.

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 3, træffer kommunen afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, hvis borgeren er enig i rehabiliteringsteamets indstilling eller har anmodet om, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, jf. § 17, stk. 2, i lov om social pension, og hvis kommunen ikke kan træffe afgørelse i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen behandles på ny og med fysisk fremmøde i rehabiliteringsteamet.

Stk. 3 Forsøg, der er iværksat med hjemmel i lovens § 55, kan gennemføres, når det kan ske i overensstemmelse med de begrænsninger m.v., der følger af stk. 1-2.

Justeringer angående lov om aktiv socialpolitik
§ 3

Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 anses personer, der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate, samt personer, der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate, for at have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed for så vidt angår rettigheder og pligter, der er suspenderet i medfør af denne bekendtgørelse, jf. § 1 og § 2, samt § 1 i Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af covid-19.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb og for personer, der ansøger om eller modtager ledighedsydelse.

Stk. 3 Kommunen har pligt til at vejlede ansøgere eller modtagere af hjælp om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen efter § 35, § 69 a, § 69 l og § 75 a i lov om aktiv socialpolitik. Dog har kommunen ikke pligt til at vejlede ansøgere eller modtagere af hjælp, når ansøgeren eller modtageren er omfattet af stk. 1 eller 2.

Fravigelser angående bekendtgørelse om rådighed
§ 4

Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 fraviges forpligtelsen for arbejdsløshedskasserne og deres medlemmer i § 12, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 1172 af 25. november 2019 om rådighed, hvorefter samtaler holdes ved personligt fremmøde. Arbejdsløshedskasserne kan vælge, om samtaler med medlemmerne skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk. Fravigelsen gælder indtil den 1. august 2021.

Stk. 2 Et medlem kan få dagpenge, uanset medlemmet ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, der forudsætter fysisk fremmøde, jf. §§ 7-12 i bekendtgørelse nr. 1172 af 25. november 2019 om rådighed, hvis det skyldes, at medlemmet ikke har pasningsmulighed for et eller flere børn.

Fravigelser angående sygedagpengeloven
§ 5

Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i § 13 b, stk. 1, 6. pkt., i lov om sygedagpenge med senere ændringer og tilhørende regler fastsat i medfør af loven, hvorefter opfølgningen sker ved en individuel samtale med personligt fremmøde. Jobcentret kan vælge, om opfølgningssamtaler skal holdes ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk. Fravigelsen gælder indtil den 1. august 2021.

Stk. 2 Forsøg, der er iværksat med hjemmel i lovens § 80, kan gennemføres, når det kan ske i overensstemmelse med de begrænsninger m.v., der følger af stk. 1.

Fravigelser angående lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
§ 6

Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i § 15, stk. 1, i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 3. februar 2020, for så vidt angår kravet om, at personen, ikke har opnået ansættelse op til 2 år efter uddannelsens afslutning. Fravigelsen gælder alene i de tilfælde, hvor perioden på de 2 år er udløbet umiddelbart op til eller efter den 20. december 2020.

Fravigelse angående lov om social pension
§ 7

Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 fraviges forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder til møde mellem den person, som en afgørelse vedrører og den eller de personer, der skal træffe afgørelsen, jf. § 20, stk. 3, i lov om social pension. Kommunen skal med udgangspunkt i den konkrete sag vælge, om mødet skal være et møde, hvor deltagerne er fysisk tilstede, et telefonisk eller et virtuelt møde. Fravigelsen gælder indtil den 1. august 2021.

Fravigelser angående bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 8

Følgende regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. bekendtgørelse nr. 2006 af 11. december 2020 med senere ændringer, fraviges:

 • 1) § 7, stk. 1, om opgørelse af tidsperioder, så timer i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020 og fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021, hvor personen har modtaget dagpenge eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud, ikke medregnes i opgørelsen af sammenlagt ledighed i forbindelse med kontaktforløbet, 6 og 9 måneders perioderne for afslutning af jobrettet uddannelse og tidspunkt for ret og pligt til tilbud.

 • 2) § 18, stk. 1, og § 22, stk. 3, om tilmelding som arbejdssøgende, så kravene om personlig fremmøde på jobcenteret i forbindelse med tilmeldingen hos jobcenteret fraviges. Jobcenteret kan vælge, om tilmeldingen og den indledende vurdering efter bekendtgørelsens § 4 for personer, der har ansøgt om kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, skal ske ved personligt fremmøde, digitalt eller telefonisk. Fravigelsen gælder indtil den 1. august 2021.

Fravigelse i bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
§ 9

I bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, jf. bekendtgørelse nr. 1179 af 25. november 2019, fraviges § 2, stk. 4, om kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, så en person kan deltage i disse kurser, selvom de afholdes som digital undervisning. Alle øvrige betingelser for 6 ugers jobrettet uddannelse skal være opfyldt.

Fravigelse i bekendtgørelse om fleksjob m.v.
§ 10

I bekendtgørelse om fleksjob m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1176 af 25. november 2019, fraviges § 1, stk. 4, om kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, så en person kan deltage i disse kurser, selvom de afholdes som digital undervisning. Alle øvrige betingelser for 6 ugers jobrettet uddannelse skal være opfyldt.

Fravigelse i bekendtgørelse om særlig varslingspulje
§ 11

I bekendtgørelse nr. 2268 af 29. december 2020 om særlig varslingspulje i 2021 til indsats i forbindelse med afskedigelser m.v. i mindre virksomheder i kriseramte brancher, fraviges § 2, stk. 4, om frister for, hvornår et tilbud senest skal være påbegyndt og afsluttet, så perioden fra og med den 20. december 2020 til og med den 16. maj 2021, ikke tæller med ved beregning af fristerne.

Kapitel 2 Regler om adgangsbegrænsninger mv. i jobcentre
§ 12

Jobcentrene skal i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, opfylde følgende:

 • 1) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for besøgende at holde afstand til hinanden. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

 • 2) Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • 3) Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for besøgende i jobcentret.

Kapitel 3 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. september 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1251 af 11. juni 2021 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. ophæves.

Stk. 4 Vejledning efter § 3, stk. 3, skal gives ved førstkommende samtale efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Såfremt modtageren af hjælp tidligere har fået en vejledning, der kan anses for tilstrækkelig i forhold til rådighedsforpligtelsen i medfør af denne bekendtgørelse, herunder hvilke tilbud modtageren skal stå til rådighed for, skal der ikke vejledes særskilt til disse modtagere i forbindelse med denne bekendtgørelse.

§ 14

For borgere, hvor tidspunktet for ret- og pligttilbud efter § 102 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indtraf i perioden fra og med den 20. december 2020 og indtil den 1. juli 2021, og som ikke har fået et tilbud, skal jobcenteret snarest muligt igangsætte tilbud.

Stk. 2 I kommuner, som i hele eller dele af perioden fra og med den 1. juli 2021 og indtil den 1. september 2021 er helt eller delvist nedlukket i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og hvor borgerens tidspunkt for ret- og pligttilbud efter lovens §§ 102 og 105 indtræffer i perioden med hel eller delvis nedlukning af kommunen, skal jobcenteret inden den 1. september 2021 igangsætte tilbud, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Tilbud, der er oprettet før eller under perioden fra og med den 20. december 2020 til og med den 30. juni 2021, hvor reglerne i §§ 102 og 105 om ret- og pligttilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har været suspenderet, medregnes i opgørelsen af krav til antal tilbud, der stilles i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 15

I kommuner, som i hele eller dele af perioden fra og med den 1. august 2021 og indtil den 1. september 2021 er helt eller delvist nedlukket i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og hvor borgeren skal til en samtale eller et møde hos jobcenteret, kommunen eller a-kassen i den periode, hvor kommunen er helt eller delvis nedlukket, kan jobcenteret, kommunen eller a-kassen vælge, at samtalen eller mødet i stedet holdes digitalt eller telefonisk. Det gælder:

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis borgeren i perioden, hvor kommunen er helt eller delvist nedlukket, skal møde op på jobcenteret i forbindelse med tilmelding som arbejdssøgende og den indledende vurdering efter § 4, § 18, stk. 1, og § 22, stk. 3, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Når kommunen afholder et møde i rehabiliteringsteamet digitalt efter stk. 1, nr. 2, kan sagen behandles uden borgerens deltagelse, hvis borgeren giver samtykke hertil. Ønsker borgeren at deltage i mødet, skal kommunen sikre, at dette kan ske. Kommunen træffer afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, hvis borgeren er enig i rehabiliteringsteamets indstilling eller har anmodet om, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, jf. § 17, stk. 2, i lov om social pension. Hvis kommunen ikke kan træffe afgørelse i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen behandles på ny og med fysisk fremmøde i rehabiliteringsteamet.

§ 16

Digitale eller telefoniske samtaler og møder, som er indkaldt eller booket inden den 23. juni 2021 til afholdelse i perioden fra og med den 1. august 2021 og indtil den 1. september 2021, kan afholdes som planlagt. Det gælder:

Stk. 2 Når kommunen afholder et møde i rehabiliteringsteamet digitalt efter stk. 1, nr. 2, kan sagen behandles uden borgerens deltagelse, hvis borgeren giver samtykke hertil. Ønsker borgeren at deltage i mødet, skal kommunen sikre, at dette kan ske. Kommunen træffer afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, hvis borgeren er enig i rehabiliteringsteamets indstilling eller har anmodet om, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, jf. § 17, stk. 2, i lov om social pension. Hvis kommunen ikke kan træffe afgørelse i overensstemmelse med rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen behandles på ny og med fysisk fremmøde i rehabiliteringsteamet.