14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om krav om coronapas på sygehuse m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse nr. 2318 af 08. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2489 af 17. december 2021 og bekendtgørelse nr. 48 af 11. januar 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav om coronapas på sygehuse m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 3, stk. 3, og § 30, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Definition på coronapas
Ved et coronapas forstås dokumentation for

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der ved en PCR-test, jf. stk. 3, er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest, jf. stk. 4, der er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en PCR-test, jf. stk. 3, der er mindst 11dage og højst 5 måneder gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

 • 3) et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5,

 • 4) et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, som er givet til en person, der er under 18 år,

 • 5) et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, som er givet til en person, der er 18 år eller derover, og hvor det højst er 5 måneder siden, at den afsluttende dosis blev givet,

 • 6) et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, samt en revaccination, som er givet til en person, der er 18 år eller derover, jf. stk. 7, eller

 • 7) nr. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app »Coronapas«, hvor skærmen viser »Gyldigt i Danmark« kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser »Gyldigt i Danmark«.

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4, og hvor offentlige og private behandlingssteder, regionsråd, kommunalbestyrelser samt offentlige og private skoler og uddannelsesinstitutioner forestår eller foretager testen og er omfattet af anmeldepligten til Statens Serum Institut, jf. bekendtgørelse om anmeldelse af covid-19.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Stk. 6 Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to doser, anses det primære vaccinationsforløb for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Stk. 7 Ved revaccination forstås en anden eller tredje dosis efter et gennemført primært vaccinationsforløb, jf. stk. 6.

Stk. 8 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-6, kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 9 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. 1. pkt. gælder ikke for dokumentation efter stk. 1, nr. 7, samt i sundhedsmyndighedernes app »MinSundhed« med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

§2 Krav om coronapas
For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af § 2, stk. 2, jf. dog § 3. Coronapasset skal kunne forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller der kan ske automatisk scanning af QR-koden i appen ”Coronapas”, jf. § 1, stk. 1, nr. 7.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter offentlige og private sygehuse, hvorved forstås regionale sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner, jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven, foreningsejede specialsygehuse, private sygehuse og hospicer.

§3 Undtagelser
§ 2, stk. 1, gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Nære pårørende, jf. stk. 3, til patienter, der er indlagt på sygehuse m.v. omfattet af § 2, stk. 2.

 • 3) Værger, advokater eller andre personlige repræsentanter for patienter, der er indlagt på sygehuse m.v. omfattet af § 2, stk. 2.

 • 4) Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. stk. 2. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Stk. 2 De kommunale borgerservicecentre udsteder dokumentation til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen. Sundhedsministeriet stiller den erklæring på tro og love, der skal anvendes efter 1. pkt., til rådighed. Erklæringen skal indeholde en udtømmende oplistning af de årsager, der kan føre til undtagelse for covid-19-test efter stk. 1, nr. 4.

Stk. 3 Ved nære pårørende, jf. stk. 1, nr. 2, forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

§4 Mulighed for bortvisning
Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 2, stk. 1, kan der ske bortvisning, jf. dog §§ 3 og 5.

§5 Skiltning
Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter omfattet af § 2, stk. 2, skal ved lokalerne eller lokaliteterne opsætte informationsmateriale om kravet i § 2, stk. 1, og muligheden for bortvisning efter § 4.

§6 Generelle undtagelser
Bekendtgørelsen gælder ikke i forbindelse med politiske meningstilkendegivelser.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. februar 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 2029 af 9. november 2021 om krav om coronapas på sygehuse m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside