Bekendtgørelse om krav om coronapas og mundbind eller visir for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2478 af 17. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 60 af 14. januar 2022

I medfør af § 3, stk. 3, § 32, § 35, § 36 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Coronapas
Definition på coronapas
§ 1

Ved et coronapas forstås dokumentation for

 • 1) et negativt resultat af en covid-19-test, jf. stk. 2, der ved en PCR-test, jf. stk. 3, er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest, jf. stk. 4, der er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,

 • 2) et positivt resultat af en PCR-test, jf. stk. 3, der er mindst 11 dage og højst 5 måneder gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,

 • 3) et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 5,

 • 4) et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, som er givet til en person, der er under 18 år,

 • 5) et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, som er givet til en person, der er 18 år eller derover, og hvor det højst er 5 måneder siden, at den afsluttende dosis blev givet,

 • 6) et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, jf. stk. 6, samt en revaccination, som er givet til en person, der er 18 år eller derover, jf. stk. 7, eller

 • 7) nr. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Stk. 2 Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR-test, jf. stk. 3, eller en antigentest, jf. stk. 4, og hvor offentlige og private behandlingssteder, regionsråd, kommunalbestyrelser samt offentlige og private skoler og uddannelsesinstitutioner forestår eller foretager testen og er omfattet af anmeldepligten til Statens Serum Institut, jf. bekendtgørelse om anmeldelse af covid-19.

Stk. 3 Ved en PCR-test forstås en polymerase chain reaction-test.

Stk. 4 Ved en antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener).

Stk. 5 Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Stk. 6 Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to doser, anses det primære vaccinationsforløb for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

Stk. 7 Ved revaccination forstås en anden eller tredje dosis efter et gennemført primært vaccinationsforløb, jf. stk. 6.

Stk. 8 Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-6, kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 9 Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. 1. pkt. gælder ikke for dokumentation efter stk. 1, nr. 7, samt i sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

Krav om coronapas
§ 2

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal elever, prøvetagere, samt personer, der er til stede i forbindelse med prøveafviklingen, kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller et køretøj omfattet af stk. 2, jf. dog § 3. Coronapasset skal forevises til underviseren, den prøvesagkyndige, den ansvarlige for prøveafviklingen eller andre personer tilknyttet lokalet eller køretøjet.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter følgende lokaler, lokaliteter og køretøjer, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

 • 1) Lokaler, lokaliteter og køretøjer, hvorfra der afvikles teoretisk køreundervisning, praktisk køreundervisning, teoretiske køreprøver, praktiske køreprøver eller vejledende helbredsmæssige køretest, jf. bekendtgørelse om kørekort.

 • 2) Lokaler og køretøjer, hvorfra der afvikles skriftlige forprøver eller afsluttende prøver, jf. bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere.

Undtagelser
§ 3

§ 2, stk. 1, gælder ikke for følgende:

 • 1) Børn under 15 år.

 • 2) Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. stk. 2. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Stk. 2 De kommunale borgerservicecentre udsteder dokumentation til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen. Sundhedsministeriet stiller den erklæring på tro og love, der skal anvendes efter 1. pkt., til rådighed. Erklæringen skal indeholde en udtømmende oplistning af de årsager, der kan føre til undtagelse for covid-19-test efter stk. 1, nr. 2.

Mulighed for bortvisning
§ 4

Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 2, stk. 1, kan der ske bortvisning eller afvisning, jf. dog § 3.

Kontrol af coronapas og skiltning
§ 5

Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler, lokaliteter og køretøjer omfattet af § 2, stk. 2, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne og lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet i § 2, stk. 1, og muligheden for bortvisning eller afvisning efter § 4.

 • 2) Der må alene tillades adgang for elever, prøvetagere samt andre personer, der er til stede i forbindelse med prøveafviklingen, der overholder kravet i § 2, stk. 1, jf. dog § 3, stk. 1.

Kapitel 2 Mundbind eller visir
Krav om mundbind eller visir
§ 6

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal personer på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i følgende køretøjer sammen med andre eller lokaler, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 8 og 9:

 • 1) Lokaler, lokaliteter og køretøjer, hvorfra der afvikles teoretisk køreundervisning, praktisk køreundervisning, teoretiske køreprøver, praktiske køreprøver eller vejledende helbredsmæssige køre-test, jf. bekendtgørelse om kørekort.

 • 2) Lokaler og køretøjer, hvorfra der afvikles skriftlige forprøver eller afsluttende prøver, jf. bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere.

§ 7

Personer, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter § 6 kan bortvises.  1. pkt. gælder ikke for prøvesagkyndige, undervisere, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet den pågældende køreskole.

Stk. 2 Undervisere skal forinden afviklingen af undervisning eller prøve vejlede deres elever om reglerne i denne bekendtgørelse.

Undtagelser
§ 8

Kravet om mundbind eller visir i § 6 gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de hverken er i stand til at bære mundbind eller visir.

Stk. 2 Kravet om mundbind eller visir i § 6 gælder ikke for personer, der modtager teoretisk køreundervisning, eller aflægger teoretisk køreprøve, skriftlige forprøver eller afsluttende prøver, i et lokale, hvortil offentligheden har adgang, når de sidder ned. Personer, der modtager teoretisk køreundervisning, eller aflægger teoretisk køreprøve, skriftlige forprøver eller afsluttende prøver, i et lokale, hvortil offentligheden har adgang, har dog ret til at anvende mundbind eller visir.

Stk. 3 Kravet om mundbind eller visir i § 6 gælder ikke for undervisere, medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet den pågældende køreskole eller prøvested, som ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil de øvrige personer ikke har adgang.

Stk. 4 Kravet om mundbind eller visir i § 6 gælder ikke for politibetjente, ambulancereddere, redningsmandskab, fødevarekontrollen mv., når de er til stede som led i myndighedsudøvelse.

§ 9

Uanset § 6 kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis det er nødvendigt, og der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis der i en konkret færdselssituation opstår problemer med udsynet.

Definition på mundbind og visir
§ 10

Ved mundbind forstås i § 6 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 6 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Kontrol af mundbind eller visir og krav om skiltning
§ 11

Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, som har rådighed over lokaler og køretøjer, der anvendes til undervisning, test eller prøver, jf. bekendtgørelse om kørekort og bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 6 og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 7.

 • 2) Der må alene tillades adgang for personer, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 6, jf. dog §§ 8 og 9.

 • 3) Det skal sikres, at medarbejdere omfattet af § 6 overholder kravet om at bruge mundbind eller visir, jf. dog § 8, stk. 1 og 3, og § 9.

 • 4) Det skal sikres, at personer, der ikke er medarbejdere, men som er tilknyttet lokaler og køretøjer omfattet af § 6 overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 6, jf. dog §§ 8 og 9.

Strafbestemmelse
§ 12

Med bøde straffes:

 • 1) Den, der overtræder § 5 eller § 11.

 • 2) Den, der ikke forlader et lokale, en lokalitet eller et køretøj omfattet af § 2, stk. 2, eller § 6, efter at være blevet bortvist eller afvist, jf. § 4 eller § 7, stk. 1, i forbindelse med den håndhævelse, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, foretager i medfør af § 5, nr. 2, eller § 11, nr. 2.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. december 2021, kl. 8.00.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. februar 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 2159 af 26. november 2021 om krav om coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves.