Bekendtgørelse om straf for overtrædelse af krav om mundbind eller visir i detailhandlen beliggende i Vollsmose Sogn

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 7. april 2021

Bekendtgørelse nr. 361 af 09. marts 2021

I medfør af § 36 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, efter forhandling med sundhedsministeren og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal kunder og lignende på 12 år og derover have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler nævnt i stk. 2 beliggende i Vollsmose Sogn, som fysiske og juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang, jf. dog §§ 2 og 3.

Stk. 2 Stk. 1 omfatter detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader og steder, der sælger mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away), m.v.

§ 2

Kravet om mundbind eller visir i § 1, stk. 1, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§ 3

Uanset § 1, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

  • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

  • 2) Under indtagelse af medicin.

  • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

  • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

  • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

  • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§ 4

Ved mundbind forstås i § 1 engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 1 skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§ 5

Fysiske og juridiske personer, der har rådighed over lokaler omfattet af § 1, stk. 1, skal i eller ved lokalerne opsætte informationsmateriale om, at kunder kan straffes med bøde, hvis kunden uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter § 1, stk. 1.

§ 6

Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1, eller § 5.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 7. april 2021.