Bekendtgørelse om foranstaltninger mod indførelse af alment farlige sygdomme i landet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1574 af 04. juli 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 290 af 04. marts 2022

I medfør af § 3, stk. 2, § 38, stk. 3 og 4, § 39, stk. 1, § 41, § 42, stk. 1, § 43, stk. 1, og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, efter forhandling med transportministeren, erhvervsministeren og forsvarsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Definitioner
§ 1

Ved vektorer forstås i denne bekendtgørelse smittebærende organismer, herunder rotter eller andre gnavere samt insekter og mider, som ved overførsel af sygdom til mennesker kan udgøre en trussel mod folkesundheden.

Kapitel 2 Tilladelse til frit samvær med personer i land og underretningspligt om sundhedstilstanden om bord
§ 2

I tilfælde, hvor en skibsfører, dennes befuldmægtigede eller en eventuel skibslæge ved et skibs ankomst fra udlandet foretager underretning til Styrelsen for Patientsikkerhed i overensstemmelse med epidemilovens § 38, stk. 1, om, at der er personer om bord, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, eller om at der er andre forhold ombord, der indebærer fare for udbredelse af alment farlige eller samfundskritiske sygdomme, må der ikke ske frit samvær med personer i land, før Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt tilladelse til frit samvær.

Stk. 2 Skibets fører og en eventuel skibslæge er forpligtet til at besvare alle spørgsmål fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der vedrører sundhedstilstanden om bord.

§ 3

I tilfælde, hvor en fører eller dennes befuldmægtigede ved et luftfartøjs ankomst fra udlandet forinden landingen via lufttrafiktjenesten foretager underretning til Styrelsen for Patientsikkerhed i overensstemmelse med epidemilovens § 38, stk. 2, om, at der er personer om bord, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, eller om at der er andre forhold om bord, der indebærer fare for udbredelse af alment farlige eller samfundskritiske sygdomme, må besætning og passagerer ikke forlade lufthavnen, før Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt tilladelse til frit samvær.

Stk. 2 Luftfartøjets fører og dennes befuldmægtigede er forpligtet til at besvare alle spørgsmål fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der vedrører sundhedstilstanden om bord.

§ 4

Såfremt skibet eller luftfartøjet kommer fra lande eller områder, hvor der ifølge meddelelse fra Sundhedsstyrelsen er høj risiko for smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller Styrelsen for Patientsikkerhed på anden måde end ved underretning efter epidemilovens § 38, stk. 1 og 2, bliver bekendt med, at skibets eller luftfartøjets besætning eller passagerer under rejsen er eller må formodes at kunne være smittet med en sådan sygdom, kan Styrelsen for Patientsikkerhed ligeledes bestemme, at der ikke må ske samvær med personer i land, før styrelsen har meddelt tilladelse til frit samvær.

§ 5

Styrelsen for Patientsikkerhed kan fastsætte som betingelse for at meddele tilladelse til frit samvær efter § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, eller § 4 med personer i land eller uden for lufthavnen, at passagerer og besætningsmedlemmer skal lade sig undersøge for, om de lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, at de skal lade sig isolere, eller at de pågældende om nødvendigt skal lade sig indlægge til observation på et sygehus.

§ 6

Danske og fremmede orlogsfartøjer og militære luftfartøjer er fritaget for underretningspligten til Styrelsen for Patientsikkerhed, som er fastsat i epidemilovens § 38, stk. 1 og 2, og for at erhverve tilladelse til frit samvær, jf. §§ 2-4, såfremt de iagttager sådanne forholdsregler, som måtte blive foreskrevet af Forsvarskommandoen.

Kapitel 3 Hygiejnecertifikater til skibe
§ 7

Skibe, der ankommer fra udlandet, og som er i besiddelse af gyldigt fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe eller gyldigt certifikat for hygiejnekontrol af skibe, skal ikke undersøges for vektorer, medmindre andet fremgår direkte af certifikatet.

Stk. 2 For at være gyldigt skal et certifikat, som nævnt i stk. 1, være udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed eller af en tilsvarende myndighed i en udenlandsk, certifikatberettiget havn. Et certifikats gyldighed er 6 måneder, men kan af Styrelsen for Patientsikkerhed forlænges med 1 måned, hvis skibets fører godtgør, at skibet er på rejse til en havn, hvor undersøgelse for eller udryddelse af vektorer lettere kan foretages, og hvis der ikke umiddelbart er mistanke om forekomst af smitstof ombord.

§ 8

Skibe, der ankommer fra udlandet, og som ikke er i besiddelse af gyldigt fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe eller gyldigt certifikat for hygiejnekontrol af skibe, er forpligtede til at sørge for, at skibet undersøges for vektorer, og meddele Styrelsen for Patientsikkerhed resultatet af undersøgelsen.

Stk. 2 Undersøgelsen som nævnt i stk. 1 skal udføres ved en R1 - autoriseret rottebekæmper.

Stk. 3 Vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af undersøgelsen, jf. stk. 1 og 2, at der ikke er vektorer om bord, eller at deres tilstedeværelse om bord er ubetydelig, udsteder Styrelsen for Patientsikkerhed bevis for fritagelse for udryddelse (fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe).

Stk. 4 Fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe bør normalt kun udstedes, hvis undersøgelsen, jf. stk. 1 og 2, er foretaget, når lastrummene er tomme eller skibet alene indeholder ballast eller last, som ikke tiltrækker vektorer, og hvis beskaffenhed og placering muliggør en tilstrækkelig undersøgelse af lastrummene. I forhold til tankskibe kan fritagelsescertifikat dog udstedes, selvom skibets tanke er fyldte ved undersøgelsen.

§ 9

På baggrund af resultatet af undersøgelsen efter § 8, træffer Styrelsen for Patientsikkerhed afgørelse om, hvorvidt der skal foretages udryddelse af vektorer og om, hvilken fremgangsmåde der skal benyttes ved udryddelsen, jf. § 10.

Stk. 2 Uanset fremvisning af gyldigt fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe eller certifikat for hygiejnekontrol af skibe kan Styrelsen for Patientsikkerhed træffe afgørelse om, at der foretages udryddelse af vektorer, hvis der er konstateret alment farlige eller samfundskritiske sygdomme om bord, som kan mistænkes for at være overført af vektorer.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed kan endvidere, når særlige grunde taler herfor, træffe afgørelse om, at der skal ske undersøgelse og eventuel udryddelse af vektorer, selv om der foreligger et gyldigt fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe eller certifikat for hygiejnekontrol af skibe, hvis skibet kommer fra et område, hvor der ifølge meddelelse fra Sundhedsstyrelsen er høj risiko for smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, der kan overføres af vektorer.

§ 10

Udryddelse af vektorer skal udføres ved en R1 - autoriseret rottebekæmper og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2 Udryddelse af vektorer skal foretages således, at beskadigelse af skib og ladning så vidt muligt undgås, og foranstaltningerne bør gennemføres hurtigst muligt.

Stk. 3 Udryddelsen skal så vidt muligt finde sted, når skibet har tomme lastrum. Udryddelsen kan dog foretages før losningen, hvis det skønnes, at det under hensyn til ladningens art og anbringelse er muligt fuldstændigt at udrydde de pågældende vektorer uden losning. I skibe uden last skal udryddelse ske før eventuelle varer lastes.

Stk. 4 Der kan foretages udryddelse af vektorer i vareindpakning, som de må antages særligt at søge tilhold i, og der skal drages omsorg for, at vektorer ikke sammen med varer ad fortøjningstrosser eller på anden måde overføres fra skibet til land eller omvendt. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i dette øjemed eksempelvis pålægge skibet om fornødent at opankre bort fra kaj.

Stk. 5 Døde vektorer skal afleveres på de steder, som anvises af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 6 Skibets fører og besætning er forpligtet til at yde al ønsket bistand ved udryddelse af vektorer og til at følge Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger herom.

Stk. 7 Når udryddelsen er tilfredsstillende gennemført, udsteder Styrelsen for Patientsikkerhed dateret bevis for, at udryddelse er foretaget (certifikat for hygiejnekontrol af skibe).

Stk. 8 Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at udryddelsen er udført under sådanne forhold, at et tilfredsstillende resultat ikke har kunnet opnås, skal Styrelsen for Patientsikkerhed gøre bemærkning herom i skibets hygiejnecertifikat.

§ 11

Den i § 8 omhandlede undersøgelse af, om udryddelse for vektorer skal finde sted, og en påbudt udryddelse af vektorer, jf. § 9, kan foretages i følgende havne: Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Frederiksværk, Grenaa, Horsens, Kalundborg, Kolding, Korsør, København, Køge, Munkebo, Nakskov, Nyborg, Odense, Randers, Rønne, Skagen, Stigsnæs, Svendborg, Tórshavn og Vejle.

Stk. 2 Hvis et skibs fører ønsker, at undersøgelse eller eventuel udryddelse af vektorer skal foretages i en anden end de i stk. 1 nævnte havne skal skibets fører rette henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, der herefter kan give tilladelse til, at de ønskede foranstaltninger foretages i den pågældende havn.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed anfører på fritagelsescertifikat for hygiejnekontrol af skibe og på certifikat for hygiejnekontrol af skibe, hvis der er givet tilladelse til, at undersøgelse eller udryddelse af vektorer er foregået i en anden end de i stk. 1 nævnte havne.

§ 12

Sundhedsstyrelsen fastsætter i samarbejde med Miljøstyrelsen de nærmere krav til virksomheder, der ønsker at blive registreret til at kunne tilbyde at udføre skadedyrsinspektioner på skibe med henblik på udstedelse af hygiejnecertifikater.

§ 13

Skibe, der ankommer fra udlandet, og som ikke i medfør af §§ 8 og 9 skal undersøges for vektorer eller underkastes udryddelse heraf, kan anmode Styrelsen for Patientsikkerhed om, at undersøgelse for eller udryddelse af vektorer foretages efter de foranstående regler.

§ 14

Bestemmelserne i §§ 7-13 finder ikke anvendelse på fiskefartøjer, lystbåde, bjergningsfartøjer, lodsbåde, fyrskibe, orlogsfartøjer, isbrydere, bugserbåde, færger, skoleskibe (der udelukkende anvendes til uddannelsesformål), samt fartøjer under 20 bruttoregistertons.

§ 15

Skibet afholder efter regning de udgifter, der er forbundet med undersøgelse for og efterfølgende udryddelse af vektorer, jf. §§ 8-9.

Stk. 2 Herudover betaler skibet et ekspeditionsgebyr på 597 kr. til dækning af Styrelsen for Patientsikkerheds omkostninger forbundet med styrelsens administration af reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 16

Det i § 15, stk. 2, omtalte ekspeditionsgebyr tilkommer Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 2 En gang årligt den 1. januar, første gang 1. januar 2022, pris- og lønreguleres det beløb, der er nævnt i § 15, stk. 2. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Kapitel 4 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 17

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, der

§ 18

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 220 af 17. marts 2020 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme på transportområdet ophæves.