§ 78-bekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af § 78-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1017 af 28. juni 2022

I medfør af § 78, stk. 5, § 105, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1333 af 9. december 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kompetence
§ 1

Afgørelse om anbringelse af dømte efter straffuldbyrdelseslovens § 78, stk. 1-2, i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus træffes af det kriminalforsorgsområde, som skal tage stilling til, hvor straffen skal fuldbyrdes. Er den dømte allerede indsat til afsoning, træffes afgørelsen af det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte er anbragt, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2 Bor eller opholder den dømte sig i et andet kriminalforsorgsområde end det område, der efter stk. 1 skal tage stilling til, hvor straffen skal fuldbyrdes, kan kriminalforsorgsområderne indbyrdes aftale, at det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte bor eller opholder sig, træffer afgørelse om anbringelse i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus.

Stk. 3 Afgørelse om anbringelse i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen i følgende tilfælde:

 • 1) Den dømte skal udvises af landet efter strafudståelsen.

 • 2) Den dømte har ifølge politidirektøren tilknytning til en rocker- eller bandegruppering m.v.

 • 3) Den pågældende er dømt for terror eller anden kriminalitet omfattet af straffelovens kapitel 12 eller 13.

 • 4) Den pågældende er dømt for politisk motiveret kriminalitet.

 • 5) Den pågældende er indberettet af kriminalforsorgen til Rigspolitiet på grund af bekymring for radikalisering eller ekstremisme.

 • 6) Der er uenighed mellem anklagemyndigheden og kriminalforsorgsområdet om, hvorvidt anbringelse skal finde sted, jf. § 5, stk. 1 og 2.

 • 7) Der er uenighed mellem en psykiatrisk afdeling eller hospital og et kriminalforsorgsområde om, hvorvidt anbringelse skal finde sted, jf. § 3, stk. 2.

 • 8) Den pågældende er idømt fængsel på livstid eller forvaring.

Samtykke
§ 2

Anbringelse forudsætter, at den dømte samtykker heri, medmindre der foreligger særlige grunde.

Involverede myndigheder m.v.
§ 3

Det er en forudsætning for anbringelse på en institution m.v. uden for fængsel eller arresthus, at et egnet anbringelsessted har erklæret sig villig til at modtage den dømte, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis en psykiatrisk afdeling eller hospital og et kriminalforsorgsområde ikke er enige om, at anbringelse på afdelingen eller hospitalet bør finde sted, indhenter kriminalforsorgsområdet en udtalelse fra kriminalforsorgens psykiatriske konsulent med henblik på forelæggelse for Retslægerådet.

§ 4

Der skal indhentes et betalingstilsagn fra den visiterende eller betalende myndighed, medmindre anbringelsesstedet er et af kriminalforsorgens udslusningsfængsle eller et hospital.

§ 5

Er den dømte omfattet af reglerne om høring af politiet i forbindelse med udgang, skal der indhentes en udtalelse fra den politidirektør, der har behandlet straffesagen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Ved anbringelse af dømte på psykiatrisk afdeling eller hospital indhentes en udtalelse fra vedkommende statsadvokat, hvis den dømte i den seneste sag eller tidligere er dømt for farlig kriminalitet, herunder forsætlig brandstiftelse eller anden almenfarlig forbrydelse, grovere volds- eller sædelighedsforbrydelse, berigelsesforbrydelse forbundet med vold eller trussel om vold eller i øvrigt for lovovertrædelser af særlig grov eller professionel karakter.

Stk. 3 Ved anbringelse af personer, der er idømt straf af fængsel på livstid eller forvaring, følges de regler om høring, der fremgår af kapitel 4 i udgangsbekendtgørelsen.

§ 6

Er den dømte på fri fod ved anbringelsen, udfører det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte skal anbringes, de opgaver, der følger af strafudståelsen, medmindre andet aftales eller er bestemt i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Overføres den dømte fra et fængsel eller arresthus, varetager det kriminalforsorgsområde, hvorfra den dømte overføres, de opgaver, der følger af strafudståelsen, medmindre andet aftales eller er bestemt i denne bekendtgørelse.

Vilkår ved anbringelse
§ 7

Anbringelse kan betinges af, at den dømte undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78, stk. 3.

Stk. 2 Fastsættes der vilkår om tilsyn, føres tilsynet af det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte skal anbringes, medmindre andet aftales.

Iværksættelse
§ 8

Er den dømte på fri fod, iværksættes straffuldbyrdelsen, når den pågældende er mødt i institutionen og har erklæret at ville overholde de fastsatte vilkår.

Stk. 2 Er straffuldbyrdelsen allerede iværksat, skal det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte er anbragt, sørge for, at den dømte overføres til anbringelsesstedet uden ugrundet ophold.

Tilbageførsel eller overførsel
§ 9

Tilbageførsel eller overførsel til fængsel eller arresthus skal ske uden ugrundet ophold, hvis den dømte

 • 1) anmoder om det, jf. dog § 2,

 • 2) er anbragt uden for kriminalforsorgen, og anbringelsesstedet finder, at den dømte ikke længere kan være der, eller

 • 3) er anbragt i et af kriminalforsorgens udslusningsfængsler og bortvises derfra efter bestemmelse af det kriminalforsorgsområde, hvor udslusningsfængslet er beliggende.

Stk. 2 Inden der træffes beslutning om tilbageførsel eller overførsel fra psykiatrisk afdeling eller hospital til fængsel eller arresthus, bør det nøje overvejes, om fornyet ophold i kriminalforsorgens institutioner vil medføre risiko for genopblussen eller forværring af den tilstand, der oprindelig medførte anbringelse i eller overførsel til psykiatrisk afdeling eller hospital.

Stk. 3 Tilbageførsel eller overførsel efter stk. 1 foranstaltes af det kriminalforsorgsområde, som varetager de opgaver, der følger af strafudståelsen, jf. § 6. Kriminalforsorgsområdet skal herefter snarest træffe beslutning om, hvorvidt tilladelsen skal tilbagekaldes, jf. § 10, stk. 1, nr. 1.

Stk. 4 Kriminalforsorgsområdet, jf. § 6, kan ved vilkårsovertrædelse, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78, stk. 4, træffe afgørelse om akut eller midlertidig tilbageførsel eller overførsel. Kriminalforsorgsområdet skal herefter snarest træffe beslutning om, hvorvidt tilladelsen skal tilbagekaldes, jf. § 10, stk. 1, nr. 2.

§ 10

Kriminalforsorgsområdet, jf. § 6, kan tilbagekalde tilladelsen, når

 • 1) den dømte efter reglerne i § 9, stk. 1, er tilbageført eller overført til fængsel eller arresthus,

 • 2) den dømte kan tilbageføres eller overføres til fængsel eller arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 78, stk. 4, eller

 • 3) formålet med anbringelsen ikke længere er til stede.

Stk. 2 Tilbagekaldes en tilladelse til anbringelse i en institution m.v. uden for fængsel eller arresthus, skal den dømte som udgangspunkt anbringes i et fængsel eller arresthus beliggende i det kriminalforsorgsområde, der varetager sagsbehandlingen. Anbringelse kan dog på grund af pladsforholdene eller af andre praktiske årsager finde sted i et fængsel eller arresthus beliggende i et andet kriminalforsorgsområde.

§ 11

Inden der efter § 10 træffes afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelsen som følge af vilkårsovertrædelse, skal den dømte gøres bekendt med adgangen til at lade sig bistå af andre og have lejlighed til at udtale sig.

Stk. 2 Foretages der afhøringer, skal den afhørte have lejlighed til at godkende referatet af sin forklaring, og det skal fremgå af referatet af afhøringen, om godkendelse er sket.

Stk. 3 Afhøringer skal overværes af én af kriminalforsorgsområdets ansatte.

Stk. 4 Der skal gøres notat om den trufne afgørelse. Notatet skal endvidere indeholde en begrundelse for afgørelsen. Begrundelsen skal indeholde en henvisning til de retsregler, afgørelsen er truffet efter, og angive hvilke hovedhensyn, der har været bestemmende for skønnet, ligesom de faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen, skal fremgå. Notatet skal endvidere indeholde oplysning om,

 • 1) hvornår afgørelsen er meddelt den dømte,

 • 2) at den dømte er orienteret om hvilke retsregler, afgørelsen er truffet i henhold til, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 3, 1. pkt., jf. § 24, stk. 1, 1. pkt.,

 • 3) at den dømte er vejledt om muligheden for at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 12, stk. 1, og om fristen for at indgive klage, jf. § 12, stk. 2, og

 • 4) hvornår fristen for at indgive klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen udløber.

Administrativ klageadgang
§ 12

Følgende afgørelser, der er truffet af kriminalforsorgsområdet, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen:

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den dømte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

Ikrafttræden
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 867 af 25. juni 2018 om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen) ophæves.