14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forvaltningsloven § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forvaltningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

•••

Stk. 2 Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

•••

Stk. 3 Stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 gælder ikke i de sager, der er nævnt i § 11, stk. 2. Begrundelsens indhold kan i øvrigt begrænses i det omfang, hvori oplysninger kan undtages fra aktindsigt, jf. §§ 15-15 b.

•••
profile photo
Profilside