14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

§ 78-bekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af § 78-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 867 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Tilbageførsel eller overførsel
Tilbageførsel eller overførsel til fængsel eller arresthus skal ske uden ugrundet ophold, hvis den dømte

  • 1) anmoder om det, jf. dog § 2,

  • 2) er anbragt uden for kriminalforsorgen, og anbringelsesstedet finder, at den dømte ikke længere kan være der, eller

  • 3) er anbragt på en af kriminalforsorgens pensioner og bortvises derfra efter bestemmelse af det kriminalforsorgsområde, hvor pensionen er beliggende.

•••

Stk. 2 Inden der træffes beslutning om tilbageførsel eller overførsel fra psykiatrisk afdeling eller hospital til fængsel eller arresthus, bør det nøje overvejes, om fornyet ophold i kriminalforsorgens institutioner vil medføre risiko for genopblussen eller forværring af den tilstand, der oprindelig medførte anbringelse i eller overførsel til psykiatrisk afdeling eller hospital.

•••

Stk. 3 Tilbageførsel eller overførsel efter stk. 1 foranstaltes af det kriminalforsorgsområde, som varetager de opgaver, der følger af strafudståelsen, jf. § 6. Kriminalforsorgsområdet skal herefter snarest træffe beslutning om, hvorvidt tilladelsen skal tilbagekaldes, jf. § 10, stk. 1, nr. 1.

•••

Stk. 4 Kriminalforsorgsområdet, jf. § 6, kan ved vilkårsovertrædelse, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78, stk. 4, træffe afgørelse om akut eller midlertidig tilbageførsel eller overførsel. Kriminalforsorgsområdet skal herefter snarest træffe beslutning om, hvorvidt tilladelsen skal tilbagekaldes, jf. § 10, stk. 1, nr. 2.

•••
profile photo
Profilside