14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Feriedagpengebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse nr. 1265 af 28. august 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1978 af 11. december 2020 og bekendtgørelse nr. 1867 af 28. september 2021

Denne konsoliderede version af feriedagpengebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Feriedagpengebekendtgørelsen

I medfør af § 75 h, stk. 10, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 12. februar 2021, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Definitioner

§1 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Ferieår: Perioden, hvori ferien optjenes, og som løber fra og med den 1. september til og med den 31. august i det efterfølgende år.

 • 2) Ferieafholdelsesperiode: Ferieåret, og de efterfølgende 4 måneder fra ferieårets udgang til kalenderårets udgang.

Kapitel 2

Optjening, beregning og feriedagpengesats

§2 Et medlem af en a-kasse optjener ret til feriedagpenge for perioder, hvor a-kassen har udbetalt arbejdsløsheds- eller feriedagpenge til medlemmet, jf. § 3, og for perioder, hvor medlemmet har fået udbetalt dagpenge i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, og hvor medlemmet ikke har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn, jf. § 4. Der kan højst optjenes ret til 25 dage med feriedagpenge for et ferieår.

Stk. 2 Dage med feriedagpenge kan afholdes i ferieafholdelsesperioden, jf. § 1, nr. 2.

§3 Optjening for perioder med arbejdsløshedsdagpenge.
Optjening af feriedagpenge sker løbende og månedsvis i ferieåret. Antallet af dage med ret til feriedagpenge opgøres på baggrund af den udbetalte ydelse for udbetalingsperioden, og udgør 2,08 dage pr. udbetalingsperiode, hvis der er udbetalt ydelser for 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede. Er der i udbetalingsperioden udbetalt ydelse for mindre end fuld tid optjenes retten til feriedagpenge i forhold til det udbetalte beløb, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis der ikke er udbetalt arbejdsløshedsdagpenge med en beregnet sats, beregnes antallet af dage med ret til feriedagpenge på baggrund af forholdet mellem en fast sats, der udgør 82 pct. af højeste dagpengesats, jf. § 47, stk. 1 eller § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3 Opgørelsen efter stk. 1 og 2, beregnes med to decimaler. Optjent ferie med feriedagpenge i løbet af ferieåret lægges sammen.

Stk. 4 Ved udbetaling af feriedagpenge afrundes til nærmeste hele antal dage.

Stk. 5 Feriedagpengeperioder, som ikke kan udbetales som følge af afrundingsreglen, indgår i den løbende opgørelse af ret til feriedagpenge i det resterende ferieår. Tilsvarende gælder for afrundede perioder, der allerede er udbetalt som følge afrundingsreglerne.

§4 Optjening for perioder med barselsdagpenge
Opgørelsen af dage med ret til feriedagpenge på baggrund af perioder med barselsdagpenge sker efter § 3, dog således, at opgørelsen efter medlemmets anmodning også kan foretages efter afsluttede udbetalingsperioder med barselsdagpenge eller på et senere tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesåret.

§5 Feriedagpengesats
Feriedagpenge udbetales med samme sats, som hvis medlemmet var ledig, og modtog arbejdsløshedsdagpenge under ferien, jf. dog stk. 2 og 3. Den beregnede sats i 1. pkt. kan ikke overstige 90 pct. af medlemmets hidtidige løn, jf. § 48, stk. 5 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og dagpengenes højeste beløb fastsat efter § 47 og § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2 Er medlemmet ikke indplaceret med en beregnet sats under ferien, udbetales feriedagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af dagpengenes højeste beløb efter § 47, stk. 2 eller § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3 Medlemmer, der i ferieoptjeningsåret har modtaget arbejdsløshedsdagpenge med en individuel beregnet sats under en midlertidig arbejdsfordelingsordning, jf. § 48, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan, uanset de på ferietidspunktet ikke er indplaceret i en dagpengeperiode, modtage feriedagpenge med en individuel beregnet sats. Feriedagpengesatsen kan ikke overstige 90 pct. af medlemmets hidtidige løn, jf. § 48, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og dagpengenes højeste beløb fastsat efter § 47 og § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 4 Medlemmets forsikringsstatus, når ferien holdes, afgør, om der skal udbetales med satsen for fuldtids- eller deltidsforsikrede.

Kapitel 3

Betingelser for ret til udbetaling af feriedagpenge

§6 Ansøgning
Feriedagpenge kan kun udbetales efter ansøgning.

Stk. 2 Medlemmet kan tidligst få feriedagpenge udbetalt en uge før ferien.

Stk. 3 Selv om et ledigt medlem ikke har søgt a-kassen om ferie forud for ferien, kan der udbetales feriedagpenge, hvis det dokumenteres, at medlemmet senest på feriens første dag har givet jobcenteret besked om ferien.

Stk. 4 Retten til feriedagpenge falder væk, hvis a-kassen ikke har modtaget ansøgningen om feriedagpenge senest den 31. januar i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, jf. § 1, nr. 2.

Stk. 5 Et medlem kan ikke overføre sin ret til feriedagpenge fra én ferieafholdelsesperiode til en anden.

§7 Bopælskrav
Et medlem kan få feriedagpenge, hvis pågældende

 • 1) har bopæl i Danmark, når ferien begynder,

 • 2) vender tilbage til Danmark fra et ophold i udlandet og kan dokumentere, at medlemmet har bopæl og ophold i Danmark, når ferien begynder, eller

 • 3) har bopæl i et andet EØS-land, i tilfælde af ledighed ville have ret til dagpenge i Danmark i medfør af artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004, og er i Danmark eller i bopælslandet, når ferien begynder.

§8 Før ferien
Før ferien skal pågældende være medlem af en a-kasse og

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 3, kan medlemmet rejse ud af Danmark efter normal arbejdstids ophør, dagen før ferien begynder. Hvis ferien begynder en mandag, kan medlemmet rejse ud af Danmark efter normal arbejdstids ophør om fredagen eller i weekenden før ferien, jf. dog § 7.

Stk. 3 Et medlem må ikke før ferien være omfattet af konflikt, jf. § 61 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§9 Under ferien
Under ferien skal medlemmet opfylde de samme betingelser for at få dagpenge, som hvis medlemmet var ledig, jf. dog §§ 12 og 13. Medlemmet skal dog ikke stå til rådighed, jf. § 62 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2 Det er en betingelse for udbetaling af feriedagpenge, at medlemmet

 • 1) holder ferie,

 • 2) har afholdt den betalte ferie, som medlemmet har optjent og har ret til efter ferieloven, jf. dog § 10, og

 • 3) har bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og er omfattet af artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004.

Stk. 3 Hvis en arbejdsgiver har varslet ferie under en virksomhedslukning, jf. ferielovens § 10, kan medlemmet uanset § 9, stk. 2, 2), få feriedagpenge, selvom den varslede ferie endnu ikke er holdt.

Stk. 4 Hvis medlemmet bliver syg eller frihedsberøvet under ferien, har medlemmet stadig ret til feriedagpenge. Det gælder dog kun, hvis medlemmet ikke før ferien vidste, at medlemmet ville blive syg eller frihedsberøvet.

Stk. 5 Et medlem kan ikke få både feriedagpenge og løn eller indtægter, der træder i stedet for løn, for den samme ferie, jf. dog § 10, stk. 1 og § 17.

Stk. 6 Opgørelsen af dage med ret til feriedagpenge, herunder dage med ret til betalt ferie efter ferieloven, sker på opgørelsestidspunktet for udbetaling af feriedagpengene.

Kapitel 4

Feriebetaling og feriedagpenge

§10 Hvis medlemmet på opgørelsestidspunktet, jf. § 9, stk. 5, samlet har optjent ret til feriebetaling efter ferieloven og feriedagpenge, der udgør mere end det maksimale hele antal dage med ret til ferie efter ferieloven og dage med feriedagpenge, jf. § 3, kan medlemmet få feriedagpenge, når pågældende har afholdt de optjente dage med feriebetaling efter ferieloven minus antallet af dage med feriedagpenge, jf. dog stk. 2, og §§ 16 og 17.

Stk. 2 Hvis medlemmet kan dokumentere at have fået udbetalt feriebetaling efter ferielovens § 25 eller § 26, stk. 3, uden at have holdt ferien, anses pågældende for at have holdt det antal feriedage, der svarer til feriebetalingen.

Stk. 3 Hvis medlemmet har overført ferie efter ferielovens kapitel 4 om overskydende ferie, indgår den overførte ferie i beregningen af feriedagpenge på opgørelsestidspunktet.

Stk. 4 Førtidig udbetaling af feriemidler, jf. § 15a, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, har ikke betydning for retten til feriedagpenge.

§11 Et medlem, der er ansat i udlandet af en udenlandsk arbejdsgiver, kan ikke få feriedagpenge.

§12 Et medlem kan, uanset § 9, stk. 1, få feriedagpenge, når pågældende deltager i et forløb på en højskole eller lignende, hvis forløbet ikke på forhånd er fastsat til at være længere end ferien. Forløbet må ikke være begyndt før ferien.

§13 Medlemmet kan få feriedagpenge, selv om der på tidspunktet for ferien ikke er ret til at få dagpenge på grund af

§14 Særligt om ledige og uddannelsessøgende
Et ledigt medlem skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, før ferien begynder. Medlemmet behøver dog ikke at tilmelde sig, hvis pågældende holder ferie i forlængelse af

 • 1) arbejde,

 • 2) sygdom,

 • 3) barsel,

 • 4) afsluttet uddannelse,

 • 5) orlov, eller

 • 6) ophold i udlandet.

§15 Medlemmet kan få feriedagpenge, når uddannelsesstedet er ferielukket, når pågældende holder ferie i en praktikperiode, eller når ferien er aftalt med jobcenteret, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis medlemmet som ledig får

Kapitel 5

Optjent og overført ferie efter ferieloven m.v.

§16 Særligt om lørdage, søndage og søgnehelligdage
Uanset § 10 kan et ledigt medlem få feriedagpenge for søgnehelligdage, hvis disse indgår i ferien. Ledige kan dog aldrig få feriedagpenge for lørdage og søndage.

Stk. 2 Som lønmodtager kan pågældende kun få feriedagpenge for lørdage, søndage og søgnehelligdage, hvis medlemmet skulle have været på arbejde de dage, havde pågældende ikke holdt ferie.

§17 Løn under ferie uden ret hertil
Uanset § 9, stk. 4, kan medlemmet få feriedagpenge, hvis pågældende

 • 1) arbejder på nedsat tid,

 • 2) får løn under sin ferie uden at have ret til det efter ferieloven m.v., og

 • 3) har holdt et forholdsmæssigt antal feriedage, jf. § 10.

Stk. 2 Antallet af feriedage i stk. 1, nr. 3, beregnes ved at dele de timer, som lønnen i ferieperioden svarer til, med 7,4 for fuldtidsforsikrede og 6 for deltidsforsikrede. Der rundes af til nærmeste antal hele dage.

Kapitel 6

A-kassens opgørelse af feriedagpenge, feriedagpengedage m.v.

§18 A-kassen opgør løbende månedsvis, jf. § 3, hvor mange dage med feriedagpenge, et medlem har ret til. A-kassen oplyser efter anmodning medlemmet om antallet af dage med optjente feriedagpenge.

Stk. 2 A-kassen træffer beslutning om, hvorledes denne information formidles til medlemmet.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§19 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 568 af 1. maj 2020 om feriedagpenge, bekendtgørelse nr. 1684 af 18. december 2018 om feriedagpenge og bekendtgørelse nr. 1270 af 22. december 2003 om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne, ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1684 af 18. december 2018, finder dog fortsat anvendelse på feriedagpenge optjent efter § 9, stk. 5, i de hidtil gældende regler, som er til afholdelse i perioden 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

profile photo
Profilside