Feriedagpengebekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af feriedagpengebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse nr. 760 af 09. juni 2023

I medfør af § 75 h, stk. 10, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 503 af 11. maj 2023, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Definitioner
§ 1

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Ferieår: Perioden, hvori ferien optjenes, og som løber fra og med den 1. september til og med den 31. august i det efterfølgende år.

 • 2) Ferieafholdelsesperiode: Ferieåret, og de efterfølgende 4 måneder fra ferieårets udgang til kalenderårets udgang.

Kapitel 2 Optjening, beregning og feriedagpengesats
§ 2

Et medlem af en a-kasse optjener ret til feriedagpenge for perioder, hvor a-kassen har udbetalt arbejdsløsheds- eller feriedagpenge til medlemmet, jf. § 3, og for perioder, hvor medlemmet har fået udbetalt dagpenge i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, og hvor medlemmet ikke har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn, jf. § 4. Der kan højst optjenes ret til 25 dage med feriedagpenge for et ferieår.

Stk. 2 Dage med feriedagpenge kan afholdes i ferieafholdelsesperioden, jf. § 1, nr. 2.

Optjening for perioder med arbejdsløshedsdagpenge.
§ 3

Optjening af feriedagpenge sker løbende og månedsvis i ferieåret. Antallet af dage med ret til feriedagpenge opgøres på baggrund af udbetalte timer i ydelsesperioden, og udgør 2,08 dage pr. udbetalingsperiode, hvis der er udbetalt ydelser for 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede. Er der i udbetalingsperioden udbetalt ydelse for mindre end fuld tid optjenes retten til feriedagpenge i forhold til de udbetalte timer.

Stk. 2 Opgørelsen efter stk. 1 beregnes med to decimaler. Optjent ferie med feriedagpenge i løbet af ferieåret lægges sammen.

Stk. 3 Ved udbetaling af feriedagpenge afrundes til nærmeste hele antal dage.

Stk. 4 Feriedagpengeperioder, som ikke kan udbetales som følge af afrundingsreglen, indgår i den løbende opgørelse af ret til feriedagpenge i det resterende ferieår. Tilsvarende gælder for afrundede perioder, der allerede er udbetalt som følge afrundingsreglerne.

Optjening for perioder med barselsdagpenge
§ 4

Opgørelsen af dage med ret til feriedagpenge på baggrund af perioder med barselsdagpenge sker efter § 3, dog således, at opgørelsen efter medlemmets anmodning også kan foretages efter afsluttede udbetalingsperioder med barselsdagpenge eller på et senere tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesåret.

Feriedagpengesats
§ 5

Feriedagpenge udbetales med samme sats, som hvis medlemmet var ledig og modtog arbejdsløshedsdagpenge under ferien, jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Medlemmer, der ikke er indplaceret i en dagpengeperiode, kan modtage feriedagpenge med den sats, medlemmet på første feriedag kunne have modtaget, hvis pågældende havde været ledigt. Reglerne om opgørelse af beregningsperioden i § 7 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen finder anvendelse ved opgørelse af sats efter 1. pkt.

Stk. 3 Satsen i stk. 1 og stk. 2, kan ikke overstige 90 pct. af medlemmets hidtidige indtægt, jf. § 48, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 og § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 4 Medlemmets forsikringsstatus, når ferien holdes, afgør, om feriedagpengene skal udbetales med satsen for fuldtids- eller deltidsforsikrede.

Stk. 5 Feriedagpenge til dimittender udbetales med samme sats for hele den dag, der udbetales feriedagpenge for, jf. § 49, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 3 Betingelser for ret til udbetaling af feriedagpenge
Ansøgning
§ 6

Feriedagpenge kan kun udbetales efter ansøgning.

Stk. 2 Medlemmet kan tidligst få feriedagpenge udbetalt en uge før ferien.

Stk. 3 Selv om et ledigt medlem ikke har søgt a-kassen om ferie forud for ferien, kan der udbetales feriedagpenge, hvis det dokumenteres, at medlemmet senest på feriens første dag har givet jobcenteret besked om ferien.

Stk. 4 Retten til feriedagpenge falder væk, hvis a-kassen ikke har modtaget ansøgningen om feriedagpenge senest den 31. januar i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, jf. § 1, nr. 2.

Stk. 5 Et medlem kan ikke overføre sin ret til feriedagpenge fra én ferieafholdelsesperiode til en anden.

Bopælskrav
§ 7

Et medlem kan få feriedagpenge, hvis pågældende

 • 1) har bopæl i Danmark, når ferien begynder,

 • 2) vender tilbage til Danmark fra et ophold i udlandet og kan dokumentere, at medlemmet har bopæl og ophold i Danmark, når ferien begynder, eller

 • 3) har bopæl i et andet EØS-land, i tilfælde af ledighed ville have ret til dagpenge i Danmark i medfør af artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004, og er i Danmark eller i bopælslandet, når ferien begynder.

Før ferien
§ 8

Før ferien skal pågældende være medlem af en a-kasse og

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 3, kan medlemmet rejse ud af Danmark efter normal arbejdstids ophør, dagen før ferien begynder. Hvis ferien begynder en mandag, kan medlemmet rejse ud af Danmark efter normal arbejdstids ophør om fredagen eller i weekenden før ferien, jf. dog § 7.

Stk. 3 Et medlem må ikke før ferien være omfattet af konflikt, jf. § 61 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Under ferien
§ 9

Under ferien skal medlemmet opfylde de samme betingelser for at få dagpenge, som hvis medlemmet var ledig, jf. dog §§ 13 og 14. Medlemmet skal dog ikke stå til rådighed, jf. § 62 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2 Det er en betingelse for udbetaling af feriedagpenge, at medlemmet

 • 1) holder ferie,

 • 2) har afholdt den betalte ferie, som medlemmet har optjent og har ret til efter ferieloven, jf. dog § 11, og

 • 3) har bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og er omfattet af artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004.

Stk. 3 Hvis en arbejdsgiver har varslet ferie under en virksomhedslukning, jf. ferielovens § 10, kan medlemmet uanset § 9, stk. 2, nr. 2, få feriedagpenge, selvom den varslede ferie endnu ikke er holdt.

Stk. 4 Hvis medlemmet bliver syg eller frihedsberøvet under ferien, har medlemmet stadig ret til feriedagpenge. Det gælder dog kun, hvis medlemmet ikke før ferien vidste, at medlemmet ville blive syg eller frihedsberøvet.

Kapitel 4 Feriebetaling og feriedagpenge
§ 10

Et medlem kan ikke få både feriedagpenge og løn eller indtægter, der træder i stedet for løn, for den samme ferie, jf. dog § 11, stk. 1.

Stk. 2 Opgørelsen af dage med ret til feriedagpenge, herunder dage med ret til betalt ferie efter ferieloven, sker på tidspunktet for afregning af feriedagpengene. Søges der om feriedagpenge efter feriens afholdelse, sker opgørelsen af antal dage med ferie efter ferieloven på ferietidspunktet.

§ 11

Hvis medlemmet på opgørelsestidspunktet, jf. § 10, stk. 2, samlet har optjent ret til feriebetaling efter ferieloven og feriedagpenge, der udgør mere end det maksimale hele antal dage med ret til ferie efter ferieloven og dage med feriedagpenge, jf. § 3, kan medlemmet få feriedagpenge, når pågældende har afholdt de optjente dage med feriebetaling efter ferieloven minus antallet af dage med feriedagpenge, jf. dog stk. 2 , og § 17.

Stk. 2 Hvis medlemmet kan dokumentere at have fået udbetalt feriebetaling efter ferielovens § 25 eller § 26, stk. 3, uden at have holdt ferien, anses pågældende for at have holdt det antal feriedage, der svarer til feriebetalingen.

Stk. 3 Hvis medlemmet har overført ferie efter ferielovens kapitel 4 om overskydende ferie, indgår den overførte ferie i beregningen af feriedagpenge på opgørelsestidspunktet.

§ 12

Et medlem, der er ansat i udlandet af en udenlandsk arbejdsgiver, kan ikke få feriedagpenge.

§ 13

Et medlem kan, uanset § 9, stk. 1, få feriedagpenge, når pågældende deltager i et forløb på en højskole eller lignende, hvis forløbet ikke på forhånd er fastsat til at være længere end ferien. Forløbet må ikke være begyndt før ferien.

§ 14

Medlemmet kan få feriedagpenge, selv om der på tidspunktet for ferien ikke er ret til at få dagpenge på grund af

Særligt om ledige og uddannelsessøgende
§ 15

Et ledigt medlem skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, før ferien begynder. Medlemmet behøver dog ikke at tilmelde sig, hvis pågældende holder ferie i forlængelse af

 • 1) arbejde,

 • 2) sygdom,

 • 3) barsel,

 • 4) afsluttet uddannelse,

 • 5) orlov, eller

 • 6) ophold i udlandet.

§ 16

Medlemmet kan få feriedagpenge, når uddannelsesstedet er ferielukket, når pågældende holder ferie i en praktikperiode, eller når ferien er aftalt med jobcenteret, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis medlemmet som ledig får

Kapitel 5 Optjent og overført ferie efter ferieloven m.v.
Særligt om lørdage, søndage og søgnehelligdage
§ 17

Uanset § 11 kan et ledigt medlem få feriedagpenge for søgnehelligdage, hvis disse indgår i ferien. Ledige kan dog aldrig få feriedagpenge for lørdage og søndage.

Stk. 2 Som lønmodtager kan pågældende kun få feriedagpenge for lørdage, søndage og søgnehelligdage, hvis medlemmet skulle have været på arbejde de dage, havde pågældende ikke holdt ferie.

Kapitel 6 A-kassens opgørelse af feriedagpenge, feriedagpengedage m.v.
§ 18

A-kassen opgør løbende månedsvis, jf. § 3, hvor mange dage med feriedagpenge, et medlem har ret til. A-kassen oplyser efter anmodning medlemmet om antallet af dage med optjente feriedagpenge.

Stk. 2 A-kassen træffer beslutning om, hvorledes denne information formidles til medlemmet.

Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1265 af 28. august 2020 om feriedagpenge ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1265 af 28. august 2020 om feriepenge, finder dog fortsat anvendelse på feriedagpenge optjent i ferieåret, der løber fra 1. september 2022 til og med den 31. august 2023.