Bekendtgørelse om storaktionærer

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om storaktionærer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1172 af 31. oktober 2017

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på besiddelse af aktier og finansielle instrumenter omfattet af kapitel 7 i lov om kapitalmarkeder, jf. lovens § 1, stk. 5.

Definitioner
§ 2

Ved finansielle instrumenter forstås i denne bekendtgørelse følgende finansielle instrumenter, forudsat at de opfylder en eller begge betingelser i § 39, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder:

 • 1) Omsættelige værdipapirer.

 • 2) Optioner.

 • 3) Futures.

 • 4) Swaps

 • 5) Fremtidige renteaftaler.

 • 6) Differenceaftaler.

 • 7) Andre kontrakter eller aftaler med lignende økonomiske virkninger, som kan afvikles fysisk eller afregnes kontant.

Stk. 2 Ved et kontrolleret selskab forstås i denne bekendtgørelse ethvert selskab, i hvilket en fysisk eller juridisk person

 • 1) besidder flertallet af stemmerettighederne,

 • 2) er aktionær eller deltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet,

 • 3) er aktionær eller deltager, og i medfør af en aftale med andre aktionærer eller deltagere i selskabet alene kontrollerer flertallet af henholdsvis aktionærernes eller deltagernes stemmerettigheder, eller

 • 4) har ret til at udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse eller kontrol.

Stk. 3 Ved en prisstiller forstås i denne bekendtgørelse en person, der på de finansielle markeder og på et kontinuerligt grundlag er villig til at handle for egen regning ved at købe og sælge finansielle instrumenter over egenbeholdningen til priser, som personen selv fastsætter.

Stk. 4 For så vidt angår § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, og § 13, stk. 1, nr. 1, forstås der i denne bekendtgørelse ved:

 • 1) Direkte instruks: Enhver instruks givet af moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet, hvori det præciseres, hvordan et selskab omfattet af § 11, stk. 1, eller § 12, stk. 1, skal udøve stemmerettighederne i særlige tilfælde.

 • 2) Indirekte instruks: Enhver generel eller særlig instruks, uanset formen, som gives af moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet, og som begrænser handlefriheden for selskabet omfattet af § 11, stk. 1, eller § 12, stk. 1, i relation til udøvelsen af stemmerettighederne med det formål at tjene specifikke forretningsinteresser hos moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet.

Meddelelse om besiddelse
§ 3

Pligten til at give meddelelse efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder påhviler hver enkelt aktionær, der er omfattet af § 38, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, samt de fysiske eller juridiske personer, der er omfattet af §§ 39 og 40 i lov om kapitalmarkeder.

Stk. 2 I de i § 38, stk. 2, nr. 1, i lov om kapitalmarkeder nævnte tilfælde påhviler pligten til at give meddelelse om besiddelse alle parter i aftalen.

Stk. 3 I de tilfælde, hvor en fysisk eller juridisk person får fuldmagt til at udøve stemmerettigheder efter eget skøn i relation til en generalforsamling, jf. § 38, stk. 2, nr. 8, i lov om kapitalmarkeder af en eller flere aktionærer, kan meddelelsen foretages ved hjælp af en enkelt meddelelse på det tidspunkt, hvor fuldmagterne modtages. Meddelelse efter 1. pkt. er dog kun mulig, såfremt det fremgår klart af meddelelsen, hvordan fordelingen af stemmerettigheder vil være, når fuldmagterne ikke længere er gældende.

Stk. 4 Når pligten til at give meddelelse påhviler mere end én aktionær eller fysisk eller juridisk person, kan der gives meddelelse ved hjælp af en enkelt fælles meddelelse, såfremt betingelserne i § 15 er opfyldt. Brugen af en enkelt fælles meddelelse fritager imidlertid ikke de enkelte aktionærer eller fysiske eller juridiske personer fra deres ansvar i forhold til meddelelsespligten eller indholdet heraf.

Opgørelse af stemmerettigheder
§ 4

Stemmerettighederne nævnt i § 38, stk. 1, § 39, stk. 1, og § 40, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder beregnes på grundlag af alle de aktier, til hvilke der er knyttet stemmerettigheder, også når udøvelsen heraf er suspenderet.

Stk. 2 Ved anvendelse af definitionen på et kontrolleret selskab, jf. § 2, stk. 2, skal der til stemmerettigheder og rettigheder i tilknytning til udnævnelse og afsættelse af bestyrelsesmedlemmer medregnes de rettigheder, som besiddes af enhver anden fysisk eller juridisk person, som handler på aktionærens vegne eller på vegne af et selskab, der kontrolleres af aktionæren, herunder hvis dette sker i eget navn.

§ 5

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/761 af 17. december 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår visse reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende større besiddelser finder tilsvarende anvendelse i forhold til beregningen af finansielle instrumenters andel af den samlede aktiekapital.

Undtagelser til meddelelsespligten
§ 6

Pligten til at give meddelelse efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder kan fraviges i følgende tilfælde:

 • 1) Besiddelse af aktier, der udelukkende erhverves med henblik på clearing og afvikling inden for 3 handelsdage.

 • 2) En depositar, der besidder aktier i dennes egenskab af depositar, forudsat at depositaren kun kan udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne aktier, efter skriftlig eller elektronisk instruks.

 • 3) En prisstillers erhvervelse eller afhændelse af en større besiddelse, der udgør 5 pct. eller derover, når denne handler i sin egenskab af prisstiller, jf. § 2, stk. 3, forudsat, at

  • a) prisstilleren har tilladelse til at handle for egen regning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, og

  • b) prisstilleren hverken griber ind i ledelsen eller på anden måde lægger pres på selskabet som nævnt i § 1, stk. 5, nr. 1, i lov om kapitalmarkeder, for at få ledelsen eller selskabet til at købe sådanne aktier eller holde aktiekursen oppe.

Stk. 2 En prisstiller, der ønsker at anvende undtagelsesbestemmelsen efter stk. 1, nr. 3, skal straks og senest inden 4 handelsdage meddele Finanstilsynet, at prisstilleren udfører eller påtænker at udføre aktiviteter som prisstiller vedrørende en bestemt aktie. Når prisstilleren ophører med at udføre aktiviteter som prisstiller vedrørende den pågældende aktie, skal prisstilleren ligeledes underrette Finanstilsynet herom.

§ 7

Stemmerettigheder, der besiddes i handelsbeholdningen, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 86, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, i et pengeinstitut, et fondsmæglerselskab, et kreditinstitut, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, eller i et investeringsselskab med tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU, kan undtages ved opgørelse af besiddelse i egenbeholdningen forudsat, at

 • 1) stemmerettighederne i handelsbeholdningen ikke overstiger 5 pct., og

 • 2) stemmerettigheder, der er knyttet til aktier i handelsbeholdningen, ikke udøves eller på anden måde anvendes til at gribe ind i selskabets ledelse.

§ 8

Pligten til at give meddelelse efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder finder ikke anvendelse på stemmerettigheder eller aktiekapital knyttet til aktier, der erhverves til stabiliseringsformål i overensstemmelse med Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger, forudsat at aktiekapitalen eller stemmerettighederne, der er knyttet til aktierne, ikke udøves eller på anden måde anvendes til at gribe ind i selskabets ledelse.

§ 9

Pligten til at give meddelelse efter § 38, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, samt §§ 39 og 40 i lov om kapitalmarkeder finder ikke anvendelse på besiddelser af aktier, rettigheder til at erhverve, afhænde eller udøve stemmerettigheder og finansielle instrumenter, der stilles til rådighed for eller af medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) under udøvelsen af deres opgave som pengepolitisk myndighed, herunder aktier, der stilles til rådighed for eller af medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) i henhold til en pante- eller tilbagekøbsaftale eller en lignende likviditetsaftale, der er indrømmet med et pengepolitisk formål eller inden for et betalingssystem. Undtagelsen finder anvendelse på nævnte transaktioner i en kort periode og under forudsætning af, at de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne aktier, ikke udøves eller på anden måde anvendes til at gribe ind i selskabets ledelse.

Særligt for koncernforbundne selskaber
§ 10

Et selskab er fritaget fra meddelelsespligten efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder, hvis meddelelsen foretages af moderselskabet, eller hvis moderselskabet selv er et kontrolleret datterselskab, jf. § 2, stk. 2.

§ 11

Moderselskabet til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), er ikke forpligtet til at sammenlægge sine besiddelser af aktier, rettigheder til at erhverve, afhænde eller udøve stemmerettigheder og finansielle instrumenter efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder med de besiddelser, som investeringsforvaltningsselskabet henholdsvis administrationsselskabet forvalter på de i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) omhandlede betingelser, forudsat at et sådant investeringsforvaltningsselskab henholdsvis administrationsselskab udøver sine stemmerettigheder uafhængigt af moderselskabet, og at betingelserne i § 13 er opfyldt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uanset stk. 1, finder §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder anvendelse, hvis moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet, jf. § 2, stk. 2, har investeret i besiddelser, der forvaltes af et investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab som nævnt i stk. 1, og selskabet ikke selv kan udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne besiddelser, men kun kan udøve disse efter direkte eller indirekte instruks fra moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet.

§ 12

Moderselskabet til et fondsmæglerselskab eller et investeringsselskab med tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU er ikke forpligtet til at sammenlægge sine besiddelser efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder med de besiddelser, som fondsmæglerselskabet henholdsvis investeringsselskabet forvalter for den enkelte kunde, forudsat at betingelserne i § 13 er opfyldt, og at fondsmæglerselskabet eller investeringsselskabet

 • 1) har tilladelse til at yde porteføljepleje,

 • 2) kan udøve stemmerettigheder knyttet til sådanne aktier efter skriftlig eller elektronisk instruks eller sørger for, at den individuelle porteføljepleje sker uafhængigt af alle andre tjenesteydelser på betingelser, der svarer til betingelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direk-tiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), og

 • 3) udøver sine stemmerettigheder uafhængigt af moderselskabet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uanset stk. 1 finder §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder anvendelse, hvis moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet, har investeret i besiddelser, der forvaltes af et selskab som nævnt i stk. 1, og selskabet ikke selv kan udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne besiddelser, men kun kan udøve disse efter direkte eller indirekte instruks fra moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet, jf. § 2, stk. 2.

§ 13

Ved fritagelse for sammenlægning af besiddelser efter § 11, stk. 1, og § 12, stk. 1, skal et moderselskab opfylde følgende betingelser:

 • 1) Moderselskabet må ikke ved direkte eller indirekte instruks eller på nogen anden måde blande sig i udøvelsen af de stemmerettigheder, der besiddes af det kontrollerede selskab.

 • 2) Det kontrollerede selskab skal frit og uafhængigt af moderselskabet kunne udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til de aktiver, det forvalter.

Stk. 2 Et moderselskab, som ønsker fritagelse for sammenlægning efter § 11, stk. 1, og § 12, stk. 1, skal straks meddele følgende til Finanstilsynet:

 • 1) En liste med navnene på koncernselskaber med angivelse af de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med dem, men uden nogen angivelse af de udstedende selskaber som nævnt i § 1, stk. 5, nr. 1, i lov om kapitalmarkeder.

 • 2) En erklæring om, at moderselskabet for hvert enkelt af de selskaber, som er nævnt i § 11, stk. 1, eller § 12, stk. 1, opfylder de betingelser, der er fastsat i stk. 1.

Stk. 3 Moderselskabet skal løbende ajourføre den i stk. 2, nr. 1, nævnte liste.

Stk. 4 Når moderselskabet kun har til hensigt at gøre brug af fritagelserne efter §§ 11 og 12 i relation til finansielle instrumenter, jf. § 39 i lov om kapitalmarkeder, skal moderselskabet kun indsende listen i stk. 2, nr. 1.

Stk. 5 I tilfælde som nævnt i § 38, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder skal et moderselskab, der ønsker fritagelse for sammenlægning efter § 11, stk. 1, og § 12, stk. 1, over for Finanstilsynet kunne påvise, at

 • 1) strukturen i moderselskabet og datterselskabet gør, at stemmerettighederne udøves uafhængigt af moderselskabet,

 • 2) de personer, som bestemmer, hvorledes stemmerettighederne skal udøves, handler uafhængigt, og

 • 3) der er et klart skriftligt mandat til et kundeforhold på normale markedsmæssige vilkår mellem moderselskabet og datterselskabet i de tilfælde, hvor moderselskabet er kunde i datterselskabet eller besidder aktiver, som administreres af datterselskabet.

Stk. 6 For så vidt angår stk. 5, nr. 1, kræves som minimum nedskrevne procedurer, som er udformet med henblik på at forhindre udbredelse af oplysninger mellem moderselskabet og datterselskabet.

Meddelelse til Finanstilsynet
§ 14

Indsendelse af meddelelser til Finanstilsynet efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder skal ske digitalt til Finanstilsynets it-system og ved brug af digital signatur, som opfylder de af Finanstilsynet fastsatte tekniske specifikationer. Meddelelsen til Finanstilsynet skal indeholde en standardformular, som findes på Finanstilsynets hjemmeside.

Stk. 2 Uanset stk. 1 er juridiske personer, der ikke er hjemmehørende i Danmark, eller fysiske personer, der ikke er optaget i det danske CPR-register, ikke forpligtede til at indsende oplysningerne ved brug af digital signatur.

Stk. 3 Oplysninger, som i medfør af § 6, stk. 2, § 13, stk. 2 og 5, og § 17, stk. 3, skal meddeles til Finanstilsynet, skal indsendes digitalt, og for så vidt angår meddelelser om prisstillere efter § 6, stk. 2, ved anvendelse af standardformular, som findes på Finanstilsynets hjemmeside.

Meddelelsens form og indhold
§ 15

Meddelelsen til Finanstilsynet i henhold til §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Den pågældende ændring i stemmerettighederne henholdsvis aktiekapitalen, herunder den andel, som aktionæren eller den fysiske eller juridiske person besidder, fordelingen af stemmerettigheder i eventuelle A- og B-aktieklasser samt direkte og indirekte ejerskab.

 • 2) Datoen, hvor grænserne efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder nås eller ikke længere er nået.

 • 3) Identiteten på aktionæren, uanset om denne ikke er berettiget til at udøve stemmerettigheder som nævnt i § 38, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder, samt identiteten på den fysiske eller juridiske person, der er berettiget til at udøve stemmerettigheder på aktionærens vegne.

Stk. 2 Er der tale om koncernforhold, skal kæden af de kontrollerede selskaber, hvorigennem stemmerettighederne besiddes, tillige angives.

Stk. 3 Aktionæren, som har pligt til at give meddelelse efter § 38, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, skal give meddelelse om besiddelse af aktiekapitalen, selv om aktionæren ikke er berettiget til at udøve stemmerettighederne, jf. § 38, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder.

Stk. 4 Meddelelsen i henhold til §§ 39 og 40 i lov om kapitalmarkeder skal udover de i stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, angivne oplysninger indeholde følgende:

 • 1) Indehaverens identitet.

 • 2) Navnet på selskabet omfattet af § 1, stk. 5, nr. 1, i lov om kapitalmarkeder.

 • 3) Det finansielle instruments forfalds- eller udløbsdato.

 • 4) En angivelse af det tidspunkt, hvor aktierne erhverves eller kan erhverves for så vidt angår finansielle instrumenter med en udøvelsesperiode.

 • 5) En opdeling efter arten af de finansielle instrumenter, der besiddes efter § 39, stk. 2, nr. 1 og 2, i lov om kapitalmarkeder, idet der skelnes imellem finansielle instrumenter, som giver ret til at erhverve aktier, og finansielle instrumenter, som giver ret til kontant afregning.

§ 16

Meddelelsen til selskabet i henhold til §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 15.

Særligt for selskaber registreret i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område
§ 17

Selskaber, der har registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som skulle have været godkendt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) eller, for så vidt angår porteføljepleje, i henhold til bilag I, afsnit A, punkt 4, til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, er fritaget for forpligtelsen til at sammenlægge deres besiddelser med moderselskabets besiddelser efter betingelserne i § 11, stk. 1, og § 12, stk. 1, forudsat at de opfylder tilsvarende uafhængighedskrav som administrationsselskaber eller investeringsselskaber.

Stk. 2 Et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, anses for at opstille uafhængighedskrav svarende til betingelserne efter §§ 11 og 12, når det i henhold til landets lovgivning kræves, at et administrationsselskab eller investeringsselskab som nævnt i stk. 1 skal opfylde følgende betingelser:

 • 1) Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal i alle situationer frit og uafhængigt af sit moderselskab kunne udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til de aktier, det forvalter.

 • 2) Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal i tilfælde af interessekonflikter se bort fra moderselskabets interesser eller interesserne hos ethvert andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet.

Stk. 3 Moderselskabet skal opfylde de meddelelseskrav, der er fastsat i § 13, stk. 2, nr. 1. Moderselskabet skal desuden indsende en erklæring til Finanstilsynet om, at det opfylder betingelserne i stk. 2, for så vidt angår hvert af de berørte administrationsselskaber eller investeringsselskaber.

Stk. 4 Moderselskabet skal kunne godtgøre, at de betingelser, som fremgår af § 13, stk. 5, er opfyldt.

Handelsdagskalender
§ 18

Finanstilsynet offentliggør på sin hjemmeside en handelsdagskalender for regulerede markeder i Danmark.

Sprog
§ 19

Meddelelse om besiddelse af aktier, rettigheder til at erhverve, afhænde eller udøve stemmerettigheder og finansielle instrumenter efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder skal gives på dansk eller engelsk.

Straf
§ 20

Overtrædelse af § 13, stk. 3, §§ 15-16 og § 17, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 21

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1256 af 4. november 2015 om storaktionærer ophæves.