14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om storaktionærer § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om storaktionærer og bygger på bekendtgørelse nr. 1172 af 31. oktober 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Meddelelsens form og indhold
Meddelelsen til Finanstilsynet i henhold til §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Den pågældende ændring i stemmerettighederne henholdsvis aktiekapitalen, herunder den andel, som aktionæren eller den fysiske eller juridiske person besidder, fordelingen af stemmerettigheder i eventuelle A- og B-aktieklasser samt direkte og indirekte ejerskab.

  • 2) Datoen, hvor grænserne efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder nås eller ikke længere er nået.

  • 3) Identiteten på aktionæren, uanset om denne ikke er berettiget til at udøve stemmerettigheder som nævnt i § 38, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder, samt identiteten på den fysiske eller juridiske person, der er berettiget til at udøve stemmerettigheder på aktionærens vegne.

•••

Stk. 2 Er der tale om koncernforhold, skal kæden af de kontrollerede selskaber, hvorigennem stemmerettighederne besiddes, tillige angives.

•••

Stk. 3 Aktionæren, som har pligt til at give meddelelse efter § 38, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, skal give meddelelse om besiddelse af aktiekapitalen, selv om aktionæren ikke er berettiget til at udøve stemmerettighederne, jf. § 38, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder.

•••

Stk. 4 Meddelelsen i henhold til §§ 39 og 40 i lov om kapitalmarkeder skal udover de i stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, angivne oplysninger indeholde følgende:

  • 1) Indehaverens identitet.

  • 2) Navnet på selskabet omfattet af § 1, stk. 5, nr. 1, i lov om kapitalmarkeder.

  • 3) Det finansielle instruments forfalds- eller udløbsdato.

  • 4) En angivelse af det tidspunkt, hvor aktierne erhverves eller kan erhverves for så vidt angår finansielle instrumenter med en udøvelsesperiode.

  • 5) En opdeling efter arten af de finansielle instrumenter, der besiddes efter § 39, stk. 2, nr. 1 og 2, i lov om kapitalmarkeder, idet der skelnes imellem finansielle instrumenter, som giver ret til at erhverve aktier, og finansielle instrumenter, som giver ret til kontant afregning.

•••
profile photo
Profilside