14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om storaktionærer § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om storaktionærer og bygger på bekendtgørelse nr. 1172 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Moderselskabet til et fondsmæglerselskab eller et investeringsselskab med tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU er ikke forpligtet til at sammenlægge sine besiddelser efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder med de besiddelser, som fondsmæglerselskabet henholdsvis investeringsselskabet forvalter for den enkelte kunde, forudsat at betingelserne i § 13 er opfyldt, og at fondsmæglerselskabet eller investeringsselskabet

  • 1) har tilladelse til at yde porteføljepleje,

  • 2) kan udøve stemmerettigheder knyttet til sådanne aktier efter skriftlig eller elektronisk instruks eller sørger for, at den individuelle porteføljepleje sker uafhængigt af alle andre tjenesteydelser på betingelser, der svarer til betingelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direk-tiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), og

  • 3) udøver sine stemmerettigheder uafhængigt af moderselskabet, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1 finder §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder anvendelse, hvis moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet, har investeret i besiddelser, der forvaltes af et selskab som nævnt i stk. 1, og selskabet ikke selv kan udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne besiddelser, men kun kan udøve disse efter direkte eller indirekte instruks fra moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet, jf. § 2, stk. 2.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 17, stk. 2 § 13, stk. 4

profile photo
Profilside