14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om storaktionærer § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om storaktionærer og bygger på bekendtgørelse nr. 1172 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Ved fritagelse for sammenlægning af besiddelser efter § 11, stk. 1, og § 12, stk. 1, skal et moderselskab opfylde følgende betingelser:

  • 1) Moderselskabet må ikke ved direkte eller indirekte instruks eller på nogen anden måde blande sig i udøvelsen af de stemmerettigheder, der besiddes af det kontrollerede selskab.

  • 2) Det kontrollerede selskab skal frit og uafhængigt af moderselskabet kunne udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til de aktiver, det forvalter.

•••

Stk. 2 Et moderselskab, som ønsker fritagelse for sammenlægning efter § 11, stk. 1, og § 12, stk. 1, skal straks meddele følgende til Finanstilsynet:

  • 1) En liste med navnene på koncernselskaber med angivelse af de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med dem, men uden nogen angivelse af de udstedende selskaber som nævnt i § 1, stk. 5, nr. 1, i lov om kapitalmarkeder.

  • 2) En erklæring om, at moderselskabet for hvert enkelt af de selskaber, som er nævnt i § 11, stk. 1, eller § 12, stk. 1, opfylder de betingelser, der er fastsat i stk. 1.

•••

Stk. 3 Moderselskabet skal løbende ajourføre den i stk. 2, nr. 1, nævnte liste.

•••

Stk. 4 Når moderselskabet kun har til hensigt at gøre brug af fritagelserne efter §§ 11 og 12 i relation til finansielle instrumenter, jf. § 39 i lov om kapitalmarkeder, skal moderselskabet kun indsende listen i stk. 2, nr. 1.

•••

Stk. 5 I tilfælde som nævnt i § 38, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder skal et moderselskab, der ønsker fritagelse for sammenlægning efter § 11, stk. 1, og § 12, stk. 1, over for Finanstilsynet kunne påvise, at

  • 1) strukturen i moderselskabet og datterselskabet gør, at stemmerettighederne udøves uafhængigt af moderselskabet,

  • 2) de personer, som bestemmer, hvorledes stemmerettighederne skal udøves, handler uafhængigt, og

  • 3) der er et klart skriftligt mandat til et kundeforhold på normale markedsmæssige vilkår mellem moderselskabet og datterselskabet i de tilfælde, hvor moderselskabet er kunde i datterselskabet eller besidder aktiver, som administreres af datterselskabet.

•••

Stk. 6 For så vidt angår stk. 5, nr. 1, kræves som minimum nedskrevne procedurer, som er udformet med henblik på at forhindre udbredelse af oplysninger mellem moderselskabet og datterselskabet.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 12, stk. 1 § 11, stk. 1

profile photo
Profilside