Indlåsningseffektloven

Denne konsoliderede version af indlåsningseffektloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.

Lov nr. 354 af 06. juni 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1628 af 12. december 2018

§ 1

Loven omfatter realkreditlån ydet af realkreditinstitutter omfattet af realkreditloven og ydet af Dansk Landbrugs Realkreditfond samt lån ydet af Kongeriget Danmarks Fiskeribank, der er

  • 1) inkonverterbare,

  • 2) nominelt fastforrentede og

  • 3) udbetalt senest den 5. april 1995.

§ 2

Efter ansøgning fra låntager kan Moderniseringsstyrelsen overtage gældsforpligtelsen på de i § 1 nævnte lån på betingelse af, at Moderniseringsstyrelsen modtager et beløb, der dækker Moderniseringsstyrelsen udgifter til betaling af gældsforpligtelsen på det overtagne lån og i øvrigt dækker omkostningerne ved gældsovertagelsen.

Stk. 2 Låntager skal have ansøgt om gældsovertagelsen senest den 31. december 2015. Ansøgning skal indgives til det institut, der har ydet det lån, der skal overtages af Moderniseringsstyrelsen.

Stk. 3 Til betaling af det i stk. 1 nævnte beløb kan der udmåles et realkreditlån eller fiskeribanklån efter reglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. eller Kongeriget Danmarks Fiskeribanks vedtægt og udlånsreglement. Lånegrænserne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan overskrides, hvis det nye lån er konverterbart og ydes af det samme institut, som har ydet det inkonverterbare lån, der skal overtages af Moderniseringsstyrelsen.

§ 3

Økonomi- og indenrigsministeren godkender efter forhandling med miljø- og fødevareministeren administrations- og reservefondsbidrag for lån, der i medfør af § 2 overtages af Moderniseringsstyrelsen.

§ 4

Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren og miljø- og fødevareministeren nærmere regler om lovens administration, herunder om den praktiske gennemførelse af gældsovertagelsen, og om beregningen af det i § 2, stk. 1, nævnte beløb.

§ 5

Økonomi- og indenrigsministeren kan bemyndige Finanstilsynet til at udøve de beføjelser, der efter denne lov er tillagt ministeren.

§§ 6-8

(Udeladt af Redaktionen).

§ 9

Loven træder i kraft den 15. juni 1995.