14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om storaktionærer § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om storaktionærer og bygger på bekendtgørelse nr. 1172 af 31. oktober 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Særligt for selskaber registreret i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område
Selskaber, der har registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som skulle have været godkendt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) eller, for så vidt angår porteføljepleje, i henhold til bilag I, afsnit A, punkt 4, til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, er fritaget for forpligtelsen til at sammenlægge deres besiddelser med moderselskabets besiddelser efter betingelserne i § 11, stk. 1, og § 12, stk. 1, forudsat at de opfylder tilsvarende uafhængighedskrav som administrationsselskaber eller investeringsselskaber.

•••

Stk. 2 Et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, anses for at opstille uafhængighedskrav svarende til betingelserne efter §§ 11 og 12, når det i henhold til landets lovgivning kræves, at et administrationsselskab eller investeringsselskab som nævnt i stk. 1 skal opfylde følgende betingelser:

  • 1) Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal i alle situationer frit og uafhængigt af sit moderselskab kunne udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til de aktier, det forvalter.

  • 2) Administrationsselskabet eller investeringsselskabet skal i tilfælde af interessekonflikter se bort fra moderselskabets interesser eller interesserne hos ethvert andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet.

•••

Stk. 3 Moderselskabet skal opfylde de meddelelseskrav, der er fastsat i § 13, stk. 2, nr. 1. Moderselskabet skal desuden indsende en erklæring til Finanstilsynet om, at det opfylder betingelserne i stk. 2, for så vidt angår hvert af de berørte administrationsselskaber eller investeringsselskaber.

•••

Stk. 4 Moderselskabet skal kunne godtgøre, at de betingelser, som fremgår af § 13, stk. 5, er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside