14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om storaktionærer § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om storaktionærer og bygger på bekendtgørelse nr. 1172 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Undtagelser til meddelelsespligten
Pligten til at give meddelelse efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder kan fraviges i følgende tilfælde:

  • 1) Besiddelse af aktier, der udelukkende erhverves med henblik på clearing og afvikling inden for 3 handelsdage.

  • 2) En depositar, der besidder aktier i dennes egenskab af depositar, forudsat at depositaren kun kan udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne aktier, efter skriftlig eller elektronisk instruks.

  • 3) En prisstillers erhvervelse eller afhændelse af en større besiddelse, der udgør 5 pct. eller derover, når denne handler i sin egenskab af prisstiller, jf. § 2, stk. 3, forudsat, at

    • a) prisstilleren har tilladelse til at handle for egen regning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, og

    • b) prisstilleren hverken griber ind i ledelsen eller på anden måde lægger pres på selskabet som nævnt i § 1, stk. 5, nr. 1, i lov om kapitalmarkeder, for at få ledelsen eller selskabet til at købe sådanne aktier eller holde aktiekursen oppe.

•••

Stk. 2 En prisstiller, der ønsker at anvende undtagelsesbestemmelsen efter stk. 1, nr. 3, skal straks og senest inden 4 handelsdage meddele Finanstilsynet, at prisstilleren udfører eller påtænker at udføre aktiviteter som prisstiller vedrørende en bestemt aktie. Når prisstilleren ophører med at udføre aktiviteter som prisstiller vedrørende den pågældende aktie, skal prisstilleren ligeledes underrette Finanstilsynet herom.

•••
profile photo
Profilside