Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 306 af 22. marts 2024

I medfør af § 2, stk. 3, § 9, stk. 11, § 61, stk. 2, § 66, stk. 2, 2. og 3. pkt., § 74, § 84, stk. 1, og § 86 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 13. marts 2024, § 73 og § 153, stk. 2, i barnets lov, jf. lovbekendtgørelse nr. 83 af 25. januar 2024, og § 29, stk. 3, i lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 12. februar 2021, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområdet for lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
§ 1

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder, når kommunalbestyrelsen eller Ankestyrelsen, jf. dog § 2, behandler og afgør sager efter:

 • 1) Lov om social pension.

 • 2) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 • 3) Lov om individuel boligstøtte.

 • 4) Lov om sygedagpenge.

 • 5) Lov om aktiv socialpolitik.

 • 6) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 7) Lov om social service, jf. dog § 7.

 • 8) Barnets lov.

 • 9) Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

 • 10) Dagtilbudsloven.

 • 11) Lov om seniorjob.

 • 12) Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

 • 13) Kapitel 2 i lov om friplejeboliger.

 • 14) Lov om forsøg med et socialt frikort.

 • 15) Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

 • 16) Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

 • 17) Lov om Udbetaling Danmark.

 • 18) Lov om Seniorpensionsenheden.

 • 19) §§ 30 b og 30 c i lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

§ 2

Når Ankestyrelsen behandler og afgør sager efter følgende love og bestemmelser, gælder §§ 10 og 11, § 11 a, stk. 1, 2 og 4-6, og § 12 samt kapitel 9, §§ 67-70 og § 72, stk. 1 og 7, og kapitel 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt denne bekendtgørelses kapitel 3 og 5:

Stk. 2 Når Ankestyrelsen behandler og afgør sager om klager over afgørelser truffet af Udbetaling Danmark efter følgende love og bestemmelser, gælder § 10, § 11, stk. 1, § 11 a, stk. 1, 2 og 4-6, § 11 b, § 11 c, stk. 1, nr. 4, og § 12 samt kapitel 9, §§ 66-70 og 72 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt denne bekendtgørelses kapitel 3 og 5:

 • 1) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

 • 2) Lov om opkrævning af underholdsbidrag.

 • 3) Lov om en børne- og ungeydelse.

 • 4) Barselsloven.

 • 5) Lov om social pension.

 • 6) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 • 7) Lov om individuel boligstøtte.

 • 8) Lov om friplejeboliger.

 • 9) Lov om aktiv socialpolitik.

 • 10) Repatrieringsloven.

 • 11) § 30 c, stk. 2, i lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Stk. 3 Når Ankestyrelsen behandler og afgør sager efter lov om tolkning til personer med hørehandicap gælder §§ 10 og 11, § 11 a, stk. 1, 2 og 4-6, og § 12 samt kapitel 9, §§ 67-70 og § 72, stk. 1 og 7, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt denne bekendtgørelses kapitel 3 og 5.

Stk. 4 Når Ankestyrelsen behandler og afgør sager efter følgende love gælder kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:

 • 1) Lov om arbejdsskadesikring.

 • 2) Lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

 • 3) Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

 • 4) Lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

 • 5) Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.

 • 6) Lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

Stk. 5 Når Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter § 59 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område behandler og afgør sager efter følgende love, gælder kapitel 1-6, 11 og 12 og § 50, stk. 4, § 51, stk. 3, § 52 a, stk. 5, §§ 57, 59, 60 og 66-70, § 72, stk. 1 og 7, og § 74 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og denne bekendtgørelses kapitel 2 og 5 og § 13:

 • 1) Lov om social pension.

 • 2) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 • 3) Lov om sygedagpenge.

 • 4) Lov om aktiv socialpolitik.

 • 5) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 6) Lov om seniorjob.

 • 7) Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

 • 8) Lov om Seniorpensionsenheden.

 • 9) Lov om delpension.

 • 10) Lov om fleksydelse.

 • 11) Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

Stk. 6 Når Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler og afgør sager efter § 59 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, gælder § 50, stk. 4, § 51, stk. 3, § 57, nr. 1, § 59, § 67, stk. 2, §§ 68 og 70, § 72, stk. 1 og 7, og § 74 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt denne bekendtgørelses § 13 og kapitel 5.

Stk. 7 Når Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler og afgør sager efter § 53, stk. 2, 1. pkt., i integrationsloven gælder § 50, stk. 4, § 51, stk. 3, § 52 a, stk. 5, §§ 57, 59, 60 og 66-70, § 72, stk. 1 og 7, og § 74 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og denne bekendtgørelses kapitel 2 og 5 og § 13.

§ 3

Når kommunalbestyrelsen udbetaler ydelser efter integrationsloven, gælder § 11, stk. 1, nr. 2, § 11 b, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, og § 12 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2 Når kommunalbestyrelsen behandler sager nævnt i § 178 a i lov om almene boliger m.v., gælder § 11 a, stk. 1, 2 og 4-6, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3 Når kommunalbestyrelsen behandler sager efter lov om ophævelse af lov om servicejob gælder § 85 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 4 Når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse efter regler udstedt i medfør af § 9, stk. 5, i lov om velfærdsaftaler på ældreområdet finder lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og denne bekendtgørelse tilsvarende anvendelse.

§ 4

Når Familieretshuset behandler og afgør sager efter § 131 i lov om social service, gælder lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 5

Når Udbetaling Danmark behandler og afgør sager efter følgende love, finder §§ 3, 4 og 10, § 11, stk. 1, § 11 a, stk. 1-5, § 11 b, § 11 c, stk. 1, nr. 4, og § 12 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område tilsvarende anvendelse:

 • 1) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

 • 2) Lov om opkrævning af underholdsbidrag.

 • 3) Lov om en børne- og ungeydelse.

 • 4) Barselsloven.

 • 5) Lov om social pension.

 • 6) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 • 7) Lov om individuel boligstøtte.

 • 8) Lov om friplejeboliger.

 • 9) Lov om aktiv socialpolitik.

 • 10) Lov om delpension.

 • 11) Lov om fleksydelse.

 • 12) Sundhedsloven.

 • 13) Repatrieringsloven.

 • 14) Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

 • 15) § 30 c, stk. 2, i lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

§ 6

Når Seniorpensionsenheden behandler og afgør sager efter lov om social pension, finder § 3, stk. 1, §§ 4 og 10, § 11, stk. 1, § 11 a, stk. 1-5, § 11 b og § 12, nr. 1 og 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2 Handlekommune for personer med bopæl i udlandet
§ 8

For en person, som ikke har en handlekommune i Danmark efter § 9, stk. 2-8, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og som udfører beskæftigelse på dansk område, er handlekommunen i den kommune, hvor beskæftigelsen udføres, jf. stk. 2-4.

Stk. 2 For lønmodtagere anses beskæftigelsen for at blive udført i den kommune, hvor arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant har hjemsted. Hvis arbejdsgiveren eller dennes repræsentant ikke har hjemsted i Danmark, er lønmodtagerens handlekommune i den kommune, hvor hovedparten af arbejdet udføres.

Stk. 3 For selvstændige erhvervsdrivende anses beskæftigelsen for udført i den kommune, hvor den selvstændige virksomhed eller virksomhedens repræsentant har hjemsted. Hvis virksomheden eller dennes repræsentant ikke har hjemsted i Danmark, er den selvstændige erhvervsdrivende handlekommune i den kommune, hvor hovedparten af arbejdet udføres.

Stk. 4 For sager om sygedagpenge gælder uanset stk. 1-3 de regler om handlekommune, der er fastsat i medfør af lov om sygedagpenge.

§ 9

Handlekommunen for en person, som efter EU-retten eller efter konventioner indgået mellem Danmark og en anden stat har ret til sociale sikringsydelser som familiemedlem til en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, er arbejdstagerens eller den selvstændige erhvervsdrivendes handlekommune, jf. § 8.

§ 10

En person, som ikke har en handlekommune i Danmark efter §§ 8 eller 9 i denne bekendtgørelse eller efter § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, har handlekommune for anden lovgivning end lov om social service og barnets lov i den kommune, hvor personen sædvanligvis opholder sig under ophold i Danmark. Kan en sådan kommune ikke udpeges, har personen handlekommune for anden lovgivning end lov om social service og barnets lov i den kommune, som personen ud fra en samlet vurdering har stærkest tilknytning til.

Kapitel 3 Klage
§ 11

Inden 4 uger efter at en klage er modtaget, skal myndigheden, der har truffet den påklagede afgørelse, have genvurderet sagen og sendt en ny afgørelse til klageren, hvis myndigheden giver klageren helt eller delvist medhold i klagen, eller have sendt klagen, genvurderingen og sagens akter til Ankestyrelsen, hvis genvurderingen ikke giver anledning til at ændre afgørelsen, jf. dog stk. 3-6 og § 13. Hvis genvurderingen ikke giver anledning til at ændre afgørelsen, skal myndigheden give klageren meddelelse herom samtidigt med, at sagen sendes til Ankestyrelsen.

Stk. 2 Hvis myndigheden ikke kan færdiggøre sin genvurdering inden for fristen efter stk. 1, fordi der skal skaffes yderligere oplysninger, vurderinger og lignende, skal klageren have besked herom og om, hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet.

Stk. 3 Fristen i stk. 1 er 14 dage i sager omfattet af varslingspligten i § 3 a i lov om social service eller § 11 i barnets lov. For disse sager finder stk. 2 ikke anvendelse.

Stk. 4 Fristen i stk. 1 er 5 dage i følgende sager:

Stk. 5 Hvis en klage efter en konkret vurdering må anses for hastende, skal myndigheden, der har truffet den påklagede afgørelse, straks genvurdere sagen og sende en ny afgørelse til klageren, hvis myndigheden giver klageren helt eller delvist medhold i klagen, eller sende klagen, genvurderingen og sagens akter til Ankestyrelsen, hvis genvurderingen ikke giver anledning til at ændre afgørelsen. Hvis genvurderingen ikke giver anledning til at ændre afgørelsen, skal myndigheden give klageren meddelelse herom samtidigt med, at sagen sendes til Ankestyrelsen.

Stk. 6 Myndigheden, der har truffet den påklagede afgørelse, skal ikke genvurdere sagen, men straks sende den videre til Ankestyrelsen, når myndigheden modtager en klage over følgende afgørelser:

§ 12

Hvis myndigheden kun delvist giver klageren medhold i klagen, skal klageren inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om den nye afgørelse, meddele myndigheden, om klagen fastholdes. Hvis klageren fastholder klagen, skal myndigheden inden 14 dage efter modtagelse af meddelelsen sende klagen, genvurderingen og sagens akter til Ankestyrelsen. Myndigheden skal samtidig sende en meddelelse herom til klageren.

§ 13

Hvis en klager ikke har indgivet sin klage inden for klagefristen, skal myndigheden straks sende klagen til Ankestyrelsen med angivelse af, at klagefristen ikke er overholdt.

Stk. 2 Hvis en klager indgiver sin klage direkte til Ankestyrelsen, skal Ankestyrelsen straks sende klagen videre til den myndighed, der har truffet afgørelsen med anmodning om at genvurdere sagen, medmindre klagefristen ikke er overholdt.

§ 14

Ved indsendelse af sager til Ankestyrelsen skal myndigheden anvende et ankeskema i de tilfælde, hvor Ankestyrelsen har udarbejdet et sådant.

Kapitel 4 Frister for Ankestyrelsens sagsbehandling i visse sager
§ 15

Ankestyrelsen skal så vidt muligt træffe afgørelse inden 8 uger efter, at klagen er modtaget i Ankestyrelsen i følgende sager:

Stk. 2 Ankestyrelsen skal så vidt muligt træffe afgørelse inden 8 uger efter, at Ankestyrelsen har modtaget en indstilling fra børne- og ungeudvalget om adoption uden samtykke, jf. § 72, stk. 1, i barnets lov.

Stk. 3 Hvis fristen efter stk. 1 og 2 ikke kan overholdes, skal sagens parter skriftligt have besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Stk. 4 Ankestyrelsen skal så vidt muligt træffe afgørelse inden 8 uger efter, at Ankestyrelsen har modtaget en anmodning efter § 98, stk. 3, eller § 101 i barnets lov.

Stk. 5 Hvis fristen efter stk. 4 ikke kan overholdes, skal sagens parter og den, der har indgivet anmodningen, skriftligt have besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Stk. 6 Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg skal træffe afgørelse inden 4 uger efter, at klagen er modtaget i Ankestyrelsen i sager omfattet af § 11, stk. 4.

§ 16

Ankestyrelsen skal i sager omfattet af § 151 i barnets lov inden 8 uger beslutte, om sagen skal tages op til behandling. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal sagens parter skriftligt have besked om, hvornår sagen forventes behandlet.

Stk. 2 Ankestyrelsen skal i sager omfattet af stk. 1, 1. pkt. inddrage en børnesagkyndig i vurderingen af, om en sag skal optages til behandling, medmindre det er åbenlyst unødvendigt med en børnesagkyndig vurdering i den enkelte sag.

Kapitel 5 Udgifter ved sagernes behandling
§ 17

Kommunalbestyrelsen, Familieretshuset, Udbetaling Danmark, Seniorpensionsenheden og Ankestyrelsen betaler nødvendige udgifter til lægeerklæringer, undersøgelser, behandlinger, transport og lignende, som myndigheden pålægger borgeren eller klageren, og som ikke afholdes efter anden lovgivning. Udgifter til lægeerklæringer efter § 22, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik til brug for ansøgning om danskbonus til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse betales dog af ansøgeren.

Stk. 2 Ankestyrelsen udbetaler vederlag, befordringsgodtgørelse og godtgørelse for nødvendige udgifter til handicapkompensation som f.eks. tegnsprogstolkning eller sekretærhjælp til de udpegede medlemmer af Ankestyrelsen, herunder Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Kapitel 6 Indberetning af stævninger til Ankestyrelsen
§ 18

Kommunalbestyrelserne og Udbetaling Danmark skal indberette til Ankestyrelsen, når der udtages stævning imod myndigheden inden for det sociale eller beskæftigelsesmæssige område, samt når der afsiges dom i sådanne sager.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for Seniorpensionsenheden inden for myndighedens sagsområde efter kapitel 2 i lov om Seniorpensionsenheden.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 171 af 23. februar 2024 om retssikkerhed og administration på det sociale område ophæves.