Serviceloven § 110

Denne konsoliderede version af serviceloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social service

Lov nr. 573 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 16. august 2023,
som ændret ved lov nr. 482 af 12. maj 2023

§ 110

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har et akut behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Stk. 2 Formålet med et midlertidigt ophold efter stk. 1 er at hjælpe personer med særlige sociale problemer over akutte vanskeligheder i overgangen til egen bolig og øvrig hjælp efter denne lov. Den aktiverende støtte og omsorg under opholdet må ikke erstatte øvrig hjælp og støtte efter denne lov.

Stk. 3 Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Stk. 4 Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at udskrive en borger fra en boform efter stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Der foreligger en handleplan eller en helhedsorienteret plan for borgeren efter §§ 141 eller 142.

  • 2) Der foreligger en anvisning af egen bolig eller er truffet afgørelse om et botilbud efter §§ 107 eller 108.

  • 3) Der er truffet afgørelse om hjælp og støtte, som modsvarer borgerens behov for at fastholde boligen, hvis borgeren er anvist egen bolig.

  • 4) Såfremt borgeren anvises en bolig, har borgeren på udskrivningstidspunktet indgået en lejeaftale og kan flytte ind i boligen og modtage den visiterede sociale støtte, der modsvarer borgerens behov.

  • 5) Såfremt kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om et botilbud efter §§ 107 eller 108, vil udskrivningen fra boformen efter denne paragraf først kunne træffes med virkning for borgeren, når denne kan flytte ind i botilbuddet.

Stk. 6 Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 7 Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 8 Orienteringerne efter stk. 6 og 7 skal som minimum indeholde personens navn og cpr-nummer samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen.

Eksterne henvisninger

Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 21i, stk. 1, nr. 2 Lov om boligforhold § 57a, stk. 3 Gammelførtidspensionsloven § 45, stk. 5 Tilbudsportalbekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 9 Tilbudsportalbekendtgørelsen § 10, stk. 2 Bekendtgørelse om krav om coronapas på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1, stk. 1, nr. 3, litra j Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år § 12, stk. 1 Barnets lov § 20, stk. 1, nr. 3 Sundhedsloven § 134a, stk. 1 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1, stk. 1, nr. 3, litra j Almenboligloven § 63, stk. 3 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9, stk. 7, nr. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9, stk. 8 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9c, stk. 2, nr. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9c, stk. 10 BBekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder § 5, stk. 1 BBekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder § 5, stk. 4 BBekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder § 32, stk. 1 BBekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder § 34, stk. 4 Bekendtgørelse om krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1, stk. 1, nr. 3, litra j Lov om frikommunenetværk § 9c, stk. 1 Lov om frikommunenetværk § 25, stk. 2 Lov om frikommunenetværk § 26f, stk. 3 Kommunesamarbejdsloven § 1, stk. 2, nr. 4, litra a Licensbekendtgørelsen § 11, stk. 4 Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn § 5, stk. 2 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde § 2, stk. 1, nr. 7 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde § 6, stk. 1 Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 § 2, stk. 1 Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 § 2, stk. 2 Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 § 4, stk. 1 Bekendtgørelse om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om refusionsbeløb til lejer i udslusningsbolig § 2, stk. 1 Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 2