Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2664 af 28. december 2021

§ 5

Ved den afsluttende revision af regnskaber for private tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn skal revisor, jf. § 18, stk. 3, i lov om socialtilsyn, blandt andet påse:

 • 1) at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med gældende regler,

 • 2) at regnskabet ikke afviger væsentligt fra det af socialtilsynet godkendte budget,

 • 3) at regnskabet ikke indeholder udgifter uvedkommende for tilbuddets virksomhed,

 • 4) at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler,

 • 5) at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

 • 6) at de økonomiske nøgletal oplyst af tilbuddet i tilbuddets årsrapport, jf. § 14, stk. 1, nr. 1, litra a-t, i bekendtgørelse om socialtilsyn, er i overensstemmelse med tilbuddets regnskab,

 • 7) at udgifter til leje af fast ejendom ikke overstiger, hvad der anses for normale lejeudgifter for tilsvarende ejendom, der anvendes til tilsvarende formål (markedslejen),

 • 8) at vederlag til bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang,

 • 9) at der ikke i regnskabet er medregnet goodwill, og

 • 10) at transaktioner mellem enkelte enheder i en koncern eller en koncernlignende konstruktion sker på markedsvilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var sket mellem uafhængige parter.

Stk. 2 For tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service, efterprøver revisor:

 • 1) at de regninger, tilbuddet sender til den kommune, som skal betale for borgerens ophold i tilbuddet, er beregnet efter de gældende bestemmelser om finansiering af tilbud og ydelser efter lov om social service, og

 • 2) at der i forbindelse med brugere af boformer efter servicelovens § 109 foreligger oplysninger (opgørelse) om, hvilken kommune brugerne kommer fra.

Stk. 3 Revisionen udføres med udgangspunkt i gældende lovgivning og oplysningerne om tilbuddet på Tilbudsportalen.

Stk. 4 Revisor oplyser om sin vurdering af punkterne nævnt i stk. 1 på et særskilt skema, jf. bilag 1.