Notarialbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af notarialbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om notarialforretninger

Bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 839 af 06. juli 2011, bekendtgørelse nr. 1118 af 23. september 2013, bekendtgørelse nr. 1161 af 28. oktober 2014 og bekendtgørelse nr. 1021 af 23. august 2017

I medfør af § 11, stk. 3, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, § 63, stk. 3, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, og § 3, stk. 4, i lov nr. 618 af 8. juni 2016 om fremtidsfuldmagter, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Genpart af en testamentarisk disposition eller tilkendegivelse om forældremyndighed
Kapitel 1 Kompetence
§ 1

Notaren har til opgave at overvære eller selv at foretage handlinger af retlig betydning for ved sin bekræftelse at sikre en dokumentation, der efter lovgivning eller praksis tillægges særlig beviskraft.

§ 2

Notarialforretninger hører under byretterne og foretages på dommerkontoret.

Stk. 2 Når omstændighederne taler for det, kan notaren foretage notarialforretninger et andet sted inden for retskredsen.

Stk. 3 Er det ikke muligt at skaffe en notar fra retskredsen til stede, kan notarialforretningen om nødvendigt foretages af en notar fra en anden byret.

Stk. 4 Notaren foretager notarialforretninger for enhver, uanset dennes tilknytning til retskredsen.

Kapitel 2 Fremgangsmåden ved notarialforretninger
§ 3

Den, der anmoder om foretagelse af en notarialforretning, skal give notaren de oplysninger, som er nødvendige til sagens behandling. Notaren kan bestemme, at anmodningen skal være skriftlig og vedlagt de dokumenter, som notaren finder nødvendige.

§ 4

Den, der anmoder om foretagelse af en notarialforretning, skal om nødvendigt sørge for medvirken af en tolk eller døvetolk, som notaren kan godkende.

Stk. 2 En person kan ikke virke som tolk eller døvetolk ved oprettelse af en testamentarisk disposition, hvis den pågældende ville være udelukket fra at være testamentsvidne, jf. arvelovens § 64, stk. 3.

§ 5

Notaren fastsætter tid og sted for notarialforretningen og underretter den, der har anmodet om forretningens foretagelse, herom.

§ 6

Notaren vejleder i fornødent omfang om betydningen af indholdet af det dokument eller den handling, som notaren skal attestere. Notaren vejleder endvidere i fornødent omfang om fremgangsmåden ved notarialforretningen og om betydningen af sin medvirken.

Kapitel 3 Godtgørelse af identitet
§ 7

Den, der ønsker at få foretaget en notarialforretning, skal godtgøre sin identitet over for notaren ved at forevise pas eller kørekort, ved bekræftelse af en advokat eller på anden betryggende måde.

Stk. 2 Ved oprettelse af en testamentarisk disposition eller en tilkendegivelse om forældremyndighed efter § 16 i forældreansvarsloven skal opretteren dokumentere sit personnummer, hvis vedkommende er registreret i Det Centrale Personregister. En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister, skal dokumentere sin fødselsdato.

§ 7a

Notaren kan tillade, at selskaber og andre juridiske personer (selskabet m.v.) omfattes af en ordning, hvorefter notarforretninger vedrørende selskabet m.v. kan foretages på grundlag af en underskriftsprøve fra de tegningsberettigede eller på anden måde af selskabet m.v. bemyndigede personer (navneunderskriftsprøve).

Stk. 2 Anmodning om at blive omfattet af en ordning som nævnt i stk. 1 skal indgives til notaren og skal indeholde oplysninger om det nærmere behov for at få foretaget notarialforretninger på baggrund af en navneunderskriftsprøve, herunder omfanget af forventede notarialforretninger pr. år. Anmodningen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilke personer der ønskes omfattet af ordningen.

Stk. 3 De tegningsberettigede eller på anden måde bemyndigede personer for de selskaber m.v., der omfattes af en ordning som nævnt i stk. 1, skal underskrive en navneunderskriftsprøve mod godtgørelse af identitet over for notaren, jf. § 7, stk. 1, og skal bemyndige notaren til at attestere dokumenter underskrevet af de pågældende.

Stk. 4 En navneunderskriftsprøve er gyldig i to år, medmindre notaren har fastsat en kortere gyldighedsperiode.

Kapitel 4 Fortegnelse over notarialforretninger
§ 8

Enhver notarialforretning noteres i en fortegnelse over notarialforretninger, der skal indeholde en kort beskrivelse af notarialforretningen.

Kapitel 5 Notarialattest
§ 9

Hvis notarialforretningen angår et dokument, forsyner notaren dokumentet med en beskrivelse af notarialforretningen (notarialattest).

Stk. 2 I andre tilfælde kan notarialattesten udfærdiges i et selvstændigt dokument, eventuelt som en udskrift af fortegnelsen over notarialforretninger.

§ 10

Notarialattesten skal indeholde oplysning om

 • 1) tid og sted for notarialforretningen,

 • 2) hvordan identiteten på den, der har anmodet om notarialforretningens foretagelse, er godtgjort,

 • 3) rettelser eller tilføjelser i dokumentet, og

 • 4) andre omstændigheder af betydning for notarialforretningen.

§ 11

Ved oprettelse af en testamentarisk disposition skal notarialattesten ud over oplysningerne efter § 10 indeholde oplysning om

 • 1) notarens vurdering af, om testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette den testamentariske disposition, og

 • 2) hvilke personer der er til stede under notarialforretningen.

Kapitel 6 Dokumenter på fremmedsprog
§ 12

Notaren kan attestere underskrift på eller vedkendelse af indholdet i et dokument, der er skrevet på et fremmedsprog, når den, der har anmodet om notarialforretningen, erklærer sig bekendt med indholdet.

§ 13

Notaren kan udfærdige notarialattesten på et fremmedsprog, som notaren behersker i fornødent omfang.

Kapitel 7 Genparter
§ 14

Efter anmodning opbevares en genpart af en testamentarisk disposition eller et andet dokument, der er underskrevet eller vedstået for en notar, på dommerkontoret.

Stk. 2 Genpart af testamentariske dispositioner og tilkendegivelser om forældremyndighed efter § 16 i forældreansvarsloven skal have en forside udformet i overensstemmelse med bilag 1.

§ 15

Genpart skal være fremstillet af almindeligt papir i A4-format.

Stk. 2 Genparten skal være tydelig og letlæselig og skal gengive teksten uden overflødige mellemrum. Genparten må ikke indeholde blanke sider, herunder ubeskrevne bagsider.

Stk. 3 Genpart i form af fotokopi kan anvendes. Genparten skal være fremstillet af almindeligt papir i A4-format.

§ 16

Genparter opbevares på betryggende måde på dommerkontoret.

Stk. 2 Genparter kan opbevares i elektronisk form.

§ 16a

Reglerne i §§ 14-16 finder ikke anvendelse for fremtidsfuldmagter, jf. lov om fremtidsfuldmagter.

Kapitel 8 Udskrift af fortegnelse over notarialforretninger m.v.
§ 17

Den, der har fået foretaget en notarialforretning, og andre, der har en retlig interesse i forretningen, kan efter reglerne i retsplejelovens § 41 få udleveret en udskrift hos notaren af fortegnelsen over notarialforretninger og af de øvrige dokumenter vedrørende notarialforretningen, som opbevares på dommerkontoret.

Kapitel 9 Centralregistret for Testamenter
§ 18

Testamentariske dispositioner og tilkendegivelser om forældremyndighed efter §16 i forældreansvarsloven, der er oprettet for en dansk notar, registreres i Centralregistret for Testamenter.

§ 19

Centralregistret for Testamenter føres ved Tinglysningsretten.

§ 20

Notaren foretager indberetning til Centralregistret for Testamenter. Indberetningen sker elektronisk eller ved brug af et indberetningskort godkendt af Justitsministeriet.

Kapitel 9 a. Fremtidsfuldmagtsregistret
§ 20a

Fremtidsfuldmagtsregisteret føres digitalt ved Tinglysningsretten.

§ 20b

En fremtidsfuldmagt, som er oprettet i Fremtidsfuldmagtsregisteret, notarpåtegnes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

Stk. 2 Udover de forhold, som er nævnt i § 3, stk. 2, i lov om fremtidsfuldmagter, påser notaren i forbindelse med sin påtegning, at fremtidsfuldmagten er underskrevet digitalt af fuldmagtsgiveren.

Kapitel 10 Lodtrækninger
§ 21

Notaren foretager lodtrækninger enten manuelt eller ved hjælp af edb.

Stk. 2 Notaren kan forlange, at de i en lodtrækning deltagende lodder skal være fortløbende nummereret.

§ 22

Hvis der til lodtrækningen anvendes et edb-program, der stilles til rådighed af den, der har anmodet om lodtrækningens foretagelse, kan notaren forlange en sagkyndig erklæring om, at programmet opfylder de krav, der med rimelighed kan stilles til tilfældig udvælgelse af vindende numre.

§ 23

Notaren skal i fortegnelsen over notarialforretninger indføre en beskrivelse af, hvorledes lodtrækningen er foretaget og angive de udtrukne numre.

Kapitel 11 Ikrafttræden m.v.
§ 24

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 843 af 30. november 1998 om notarialforretninger ophæves.