Notarialbekendtgørelsen Kapitel 2

Denne konsoliderede version af notarialbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om notarialforretninger

Bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 839 af 06. juli 2011, bekendtgørelse nr. 1118 af 23. september 2013, bekendtgørelse nr. 1161 af 28. oktober 2014 og bekendtgørelse nr. 1021 af 23. august 2017

Kapitel 2 Fremgangsmåden ved notarialforretninger
§ 3

Den, der anmoder om foretagelse af en notarialforretning, skal give notaren de oplysninger, som er nødvendige til sagens behandling. Notaren kan bestemme, at anmodningen skal være skriftlig og vedlagt de dokumenter, som notaren finder nødvendige.

§ 4

Den, der anmoder om foretagelse af en notarialforretning, skal om nødvendigt sørge for medvirken af en tolk eller døvetolk, som notaren kan godkende.

Stk. 2 En person kan ikke virke som tolk eller døvetolk ved oprettelse af en testamentarisk disposition, hvis den pågældende ville være udelukket fra at være testamentsvidne, jf. arvelovens § 64, stk. 3.

§ 5

Notaren fastsætter tid og sted for notarialforretningen og underretter den, der har anmodet om forretningens foretagelse, herom.

§ 6

Notaren vejleder i fornødent omfang om betydningen af indholdet af det dokument eller den handling, som notaren skal attestere. Notaren vejleder endvidere i fornødent omfang om fremgangsmåden ved notarialforretningen og om betydningen af sin medvirken.