Bekendtgørelse om medicinsamtale på apotek

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 924 af 21. juli 2015

I medfør af § 11, stk. 1, nr. 15, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, som ændret ved lov nr. 580 af 4. maj 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Målgruppe og visitering
§ 1

Til personer, der indenfor de seneste 6 måneder har fået ordineret lægemiddelbehandling i forbindelse med diagnosticering af en kronisk sygdom, og som har ret til sundhedsydelser efter sundhedslovens kapitel 2, skal apotekere,

  • 1) yde én medicinsamtale, når der forelægger en henvisning fra en læge, jf. stk. 2, eller

  • 2) tilbyde én medicinsamtale med baggrund i den konkrete ekspedition og efter indsigt i borgerens lægemiddeloplysninger, jf. stk. 3.

Stk. 2 En henvisning fra en læge kan være skriftlig eller telefonisk. Ved henvisning skal oplysninger om henvisende læge fremgå tydeligt og »medicinsamtale på apotek« angives. Lægen kan for henvisning til medicinsamtale på apotek benytte en blanket, som gøres tilgængelig på Sundhedsstyrelsens netsted.

Stk. 3 Personale på apoteker, apoteksfilialer eller apoteksudsalg tilbyder medicinsamtale efter borgerens samtykke til indsigt i borgerens aktuelle lægemiddeloplysninger, jf. § 9 i bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, hvor personalet iagttager, om borgeren er eller indenfor de seneste 6 måneder har været i behandling med lægemidler, som anvendes til kronisk sygdom, jf. stk. 4.

Stk. 4 Ved kronisk sygdom forstås sygdom, som har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende.

Kapitel 2 Tidsfrist, indhold m.v.
§ 2

Apotekeren skal tilbyde borgeren afholdelse af én medicinsamtale indenfor 14 dage fra den dato, hvor borgeren henvender sig på apotek, apoteksfilial eller apoteksudsalg med en henvisning fra en læge eller fra den dato, hvor personalet på apoteker, apoteksfilialer eller apoteksudsalg tilbyder medicinsamtale med baggrund i indsigt i borgernes lægemiddeloplysninger, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2 Apotekeren og borgeren kan aftale en senere dato end den i stk. 1 angivne for afholdelse af medicinsamtalen.

§ 3

En medicinsamtale skal afholdes på apoteker, apoteksfilialer eller apoteksudsalg.

Stk. 2 Medicinsamtalen skal ske i rolige og diskrete omgivelser.

§ 4

Medicinsamtalen gennemføres af apotekeren eller en af apotekeren ansat farmaceut.

§ 5

En medicinsamtale skal øge borgerens kendskab til den ordinerede medicinske behandling for den eller de kroniske sygdomme, som borgeren lider af, og informere og yde råd og vejledning om bedre medicinefterlevelse. Herudover har borgeren såvel som apotekeren eller den af apotekeren ansatte farmaceut mulighed for at bringe forhold af betydning for medicineringen og efterlevelsen, fx om medicintilskud, op ved medicinsamtalen.

Stk. 2 Apotekeren kan i forbindelse med medicinsamtalen udlevere skriftligt materiale.

§ 6

For de borgere, hvor apotekeren afholder medicinsamtale efter lægehenvisning, kan apotekeren med borgerens samtykke give lægen besked, når medicinsamtalen har været afholdt.

Kapitel 3 Registrering m.v.
§ 7

Apotekeren skal registre og indberette antal afholdte medicinsamtaler, herunder antallet af samtaler som ikke er afholdt indenfor 14 dage fra den dato, hvor borgeren har henvendt sig med en henvisning fra en læge, eller hvor personalet på apoteker, apoteksfilialer eller apoteksudsalg tilbyder medicinsamtale med baggrund i indsigt i borgernes lægemiddeloplysninger, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2 Apotekeren skal indberette antal afholdte medicinsamtaler efter stk. 1 til Sundhedsstyrelsen månedsvist, senest den 5. i den efterfølgende måned. Falder den 5. på en lørdag, søn- eller helligdag foretages indberetningen den førstkommende hverdag derefter.

Kapitel 4 Ikrafttrædelsesbestemmelse
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.