14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om medicinsamtale på apotek

Bekendtgørelse nr. 924 af 21. juli 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om medicinsamtale på apotek

I medfør af § 11, stk. 1, nr. 15, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, som ændret ved lov nr. 580 af 4. maj 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Målgruppe og visitering

§1 Til personer, der indenfor de seneste 6 måneder har fået ordineret lægemiddelbehandling i forbindelse med diagnosticering af en kronisk sygdom, og som har ret til sundhedsydelser efter sundhedslovens kapitel 2, skal apotekere,

  • 1) yde én medicinsamtale, når der forelægger en henvisning fra en læge, jf. stk. 2, eller

  • 2) tilbyde én medicinsamtale med baggrund i den konkrete ekspedition og efter indsigt i borgerens lægemiddeloplysninger, jf. stk. 3.

Stk. 2 En henvisning fra en læge kan være skriftlig eller telefonisk. Ved henvisning skal oplysninger om henvisende læge fremgå tydeligt og »medicinsamtale på apotek« angives. Lægen kan for henvisning til medicinsamtale på apotek benytte en blanket, som gøres tilgængelig på Sundhedsstyrelsens netsted.

Stk. 3 Personale på apoteker, apoteksfilialer eller apoteksudsalg tilbyder medicinsamtale efter borgerens samtykke til indsigt i borgerens aktuelle lægemiddeloplysninger, jf. § 9 i bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, hvor personalet iagttager, om borgeren er eller indenfor de seneste 6 måneder har været i behandling med lægemidler, som anvendes til kronisk sygdom, jf. stk. 4.

Stk. 4 Ved kronisk sygdom forstås sygdom, som har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende.

Kapitel 2

Tidsfrist, indhold m.v.

§2 Apotekeren skal tilbyde borgeren afholdelse af én medicinsamtale indenfor 14 dage fra den dato, hvor borgeren henvender sig på apotek, apoteksfilial eller apoteksudsalg med en henvisning fra en læge eller fra den dato, hvor personalet på apoteker, apoteksfilialer eller apoteksudsalg tilbyder medicinsamtale med baggrund i indsigt i borgernes lægemiddeloplysninger, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2 Apotekeren og borgeren kan aftale en senere dato end den i stk. 1 angivne for afholdelse af medicinsamtalen.

§3 En medicinsamtale skal afholdes på apoteker, apoteksfilialer eller apoteksudsalg.

Stk. 2 Medicinsamtalen skal ske i rolige og diskrete omgivelser.

§4 Medicinsamtalen gennemføres af apotekeren eller en af apotekeren ansat farmaceut.

§5 En medicinsamtale skal øge borgerens kendskab til den ordinerede medicinske behandling for den eller de kroniske sygdomme, som borgeren lider af, og informere og yde råd og vejledning om bedre medicinefterlevelse. Herudover har borgeren såvel som apotekeren eller den af apotekeren ansatte farmaceut mulighed for at bringe forhold af betydning for medicineringen og efterlevelsen, fx om medicintilskud, op ved medicinsamtalen.

Stk. 2 Apotekeren kan i forbindelse med medicinsamtalen udlevere skriftligt materiale.

§6 For de borgere, hvor apotekeren afholder medicinsamtale efter lægehenvisning, kan apotekeren med borgerens samtykke give lægen besked, når medicinsamtalen har været afholdt.

Kapitel 3

Registrering m.v.

§7 Apotekeren skal registre og indberette antal afholdte medicinsamtaler, herunder antallet af samtaler som ikke er afholdt indenfor 14 dage fra den dato, hvor borgeren har henvendt sig med en henvisning fra en læge, eller hvor personalet på apoteker, apoteksfilialer eller apoteksudsalg tilbyder medicinsamtale med baggrund i indsigt i borgernes lægemiddeloplysninger, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2 Apotekeren skal indberette antal afholdte medicinsamtaler efter stk. 1 til Sundhedsstyrelsen månedsvist, senest den 5. i den efterfølgende måned. Falder den 5. på en lørdag, søn- eller helligdag foretages indberetningen den førstkommende hverdag derefter.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

profile photo
Profilside