14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 2158 af 09. december 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond

I medfør af § 7, stk. 2, § 8 c, stk. 5, og § 10 i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 58 af 30. januar 2018, og lov nr. 496 af 1. maj 2019, og efter indstilling fra Lønmodtagernes Garantifond fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 09. december 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anmeldelse af lønmodtageres krav

§1 Anmeldelse af lønmodtageres krav sker via en digital anmeldelse, der findes på fondens hjemmeside. Lønmodtager skal signere anmeldelsen med sin NemID. De krav, der kan anmeldes, er følgende:

 • 1) Løn og andet vederlag.

 • 2) Erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet.

 • 3) Godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet.

 • 4) Feriegodtgørelse.

 • 5) Renter og sagsomkostninger.

Stk. 2 Fonden kan fastsætte nærmere regler for anmeldelsens form, fuldmagtsforhold samt krav til underskrift/signering.

Stk. 3 Når særlige omstændigheder taler derfor, kan fonden gøre undtagelse fra anvendelse af den i stk. 1 nævnte digitale anmeldelse.

§2 Anmeldelse indgives til fonden inden for en frist af 4 måneder, jf. dog § 3. Fristen regnes

 • 1) ved konkurs fra det tidspunkt, hvor begæring om konkurs tages til følge,

 • 2) ved arbejdsgiverens død fra det tidspunkt, hvor skifteretten træffer afgørelse om insolvensbehandling, eller fra det tidspunkt, hvor boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling, og

 • 3) ved virksomhedens ophør, såfremt det godtgøres, at arbejdsgiveren er ude af stand til at betale kravet, fra det tidspunkt, der fastsættes af fonden.

Stk. 2 Fristen i stk. 1 gælder også for efterfølgende krav, som anmeldes, jf. dog § 3.

Stk. 3 Såfremt anmeldelsen indgives efter den i stk. 1 fastsatte frist, behandles anmeldelsen af kravet ikke.

Stk. 4 Når særlige omstændigheder taler derfor, kan fonden gøre undtagelse fra den i stk. 1 nævnte frist.

§3 Anmeldelse af krav på tilgodehavende feriegodtgørelse for lønmodtagere, der tidligere har haft beskæftigelse hos arbejdsgiveren, skal ske snarest efter, at lønmodtageren er blevet bekendt med, at en af de i § 2, stk. 1, nævnte situationer er indtrådt.

§4 Med anmeldelsesblanketten skal følge kvittering for løn eller lignende dokumentation for udbetalt løn og andet vederlag i de sidste 3 måneder, før udbetalingen af løn m.v. ophørte.

Stk. 2 For så vidt angår krav på erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet samt godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet, der er fastslået ved dom, forlig, voldgiftskendelse eller lignende, vedlægges endvidere en udskrift af afgørelsen eller lignende dokumentation. I andre tilfælde må det oplyses, om kravet støttes på funktionærloven, andre love, kollektiv overenskomst, sædvane eller individuel aftale. Ved opsigelsesperiodens udløb indsendes dokumentation for indtægt og jobsøgning i opsigelsesperioden. Fonden fastsætter de nærmere regler for afgivelsen af disse oplysninger samt underskrivelsen/signeringen heraf.

Stk. 3 Som dokumentation for krav på feriegodtgørelse vedlægges udskrift fra portalen Feriepengeinfo på borger.dk eller anden dokumentation for optjent feriegodtgørelse samt lønsedler eller lignende for løn, hvoraf feriegodtgørelse skal beregnes.

Stk. 4 Som dokumentation for krav på renter og sagsomkostninger vedlægges kopi af breve og eventuel dom, der tilkender lønmodtager omkostninger, eller kvittering for afholdt retsafgift.

Stk. 5 Til brug for fondens beregning og indberetning af lønmodtagers samlede tilgodehavende feriemidler efter § 6, stk. 3, vedlægges som dokumentation lønsedler eller andre beviser for den ferieberettigede indkomst i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

§5 Hvis anmeldelsesblanketten ikke er behørigt udfyldt, eller lønmodtageren ikke efterkommer fondens begæring om supplerende oplysninger eller yderligere dokumentation inden for den frist, fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle anmeldelsen.

Kapitel 2

Fondens udbetaling af lønmodtageres krav

§6 Fonden foretager udbetaling snarest efter, at kravet med fornøden dokumentation er anmeldt til fonden.

Stk. 2 Fonden yder efter nærmere aftale med Arbejdsmarkedets Feriefond tilgodehavende feriegodtgørelse, der er optjent i det løbende eller i tidligere optjeningsår ved anvendelse af feriekontosystemet efter reglerne i bekendtgørelse om ferie. Ved denne aftale kan der ske fravigelse i de i øvrigt gældende indbetalingsfrister m.v.

Stk. 3 Ved behandling af lønmodtagers krav på løn mv. optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, beregner fonden på arbejdsgivers vegne lønmodtagers samlede tilgodehavende feriemidler, jf. § 4a i lov om Lønmodtagernes Garantifond. Fonden indberetter de beregnede tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

§7 Lønmodtagernes Garantifond kan foretage opkrævning af garantimidler hos arbejdsgiveren eller dennes bo ved anvendelse af et elektronisk selvbetjeningssystem.

Stk. 2 Godkender Lønmodtagernes Garantifond en arbejdsgiver som omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, sendes en skriftlig meddelelse til kurator med oplysning om det elektroniske selvbetjeningssystem, samt oplysning om at den pågældende har pligt til af egen drift at holde sig løbende orienteret om fondens udbetalinger af garantimidler. Fonden kan anvende samme fremgangsmåde for bobestyrere og arbejdsgiveren.

Kapitel 3

Tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs mv.

§8 Det er en forudsætning for, at fonden kan behandle lønmodtagers anmeldte krav efter § 8, stk. 2 og 3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, at der er tale om en mulig virksomhedsoverdragelse til

 • 1) en offentlig erhverver eller

 • 2) en privat erhverver, hvor den private erhververs eventuelle indfrielse af kravet er sikret gennem offentlig garanti.

Stk. 2 Fonden kan kræve dokumentation for garanti stillet efter stk. 1, nr. 2.

Stk. 3 Fonden behandler lønmodtagers anmeldelse efter §§ 1-6, og foretager udbetaling af de af lønmodtagers krav, som fonden med sikkerhed vil kunne opkræve hos erhverver.

Stk. 4 Hvis det slås fast, at der har fundet en virksomhedsoverdragelse sted efter § 8, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, skal erhververen betale de af fonden til lønmodtager udbetalte beløb. Indbetaling skal ske umiddelbart efter, fonden har opgjort kravet mod erhverver.

Kapitel 4

Udlæg af nettolønudgifter m.v. for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling

§9 Arbejdsgiveren kan ansøge om dækning af nettoudgifter, der forfalder under en rekonstruktionsbehandling, hvis de vedrører lønmodtagernes krav på

 • 1) løn og andet vederlag,

 • 2) erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet og

 • 3) godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet.

Stk. 2 Arbejdsgiveren skal anvende en ansøgningsblanket, der kan udfyldes og udskrives fra fondens hjemmeside eller rekvireres hos fonden.

§10 Ansøgningen skal være underskrevet af arbejdsgiveren og den af skifteretten udpegede rekonstruktør. Er arbejdsgiveren et selskab, skal ansøgningen være underskrevet i overensstemmelse med de gældende tegningsregler for selskabet.

§11 Ansøgningsblanketten skal vedlægges følgende:

 • 1) Dokumentation fra skifteretten, hvoraf det fremgår, hvornår der er begæret rekonstruktionsbehandling, og hvem der er beskikket som rekonstruktør.

 • 2) Dokumentation fra Erhvervsstyrelsen af tegningsreglerne, når arbejdsgiveren står registreret som selskab.

 • 3) Dokumentation for, at den konto, der skal udbetales til, er en modregningsfri konto, som arbejdsgiveren kun kan disponere over sammen med rekonstruktøren.

 • 4) Korrekte lønsedler for den periode, som fonden skal udbetale for.

 • 5) En liste med følgende oplysninger om lønmodtagerne: CPR-nummer, navn, lønperiodens start og slut, beregnet A-skat og AM-bidrag, nettobeløb inkl. lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt dato for den normale lønudbetaling. Listen kan udskrives fra fondens hjemmeside eller kan rekvireres hos fonden.

Stk. 2 Ved anden og efterfølgende ansøgninger skal der herudover indsendes referat fra seneste skifteretsmøde, hvis referatet ikke tidligere er indsendt til fonden.

Stk. 3 Fonden kan give tilsagn om udbetaling for fremtidige lønningsperioder med det forbehold, at rekonstruktionsbehandlingen fortsat pågår på udbetalingstidspunktet, samt at beløbs- og periodegrænser ikke er overskredet.

§12 Hvis ansøgningsblanketten ikke er behørigt udfyldt, eller arbejdsgiveren ikke efterkommer fondens begæring om supplerende oplysninger eller yderligere dokumentation inden for den frist, fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle ansøgningen.

§13 Fonden foretager udbetaling snarest muligt og normalt tre arbejdsdage efter, at ansøgning med fornøden dokumentation er modtaget af fonden. Det udbetalte beløb kan dog tidligst være til rådighed på den anviste modregningsfri konto én bankdag før den normale lønudbetalingsdag.

§14 Fonden orienterer skriftligt hver enkelt lønmodtager første gang, der modtages en ansøgning for denne fra arbejdsgiveren.

§15 Arbejdsgiveren skal betale de udbetalte garantimidler med tillæg af renter fra udbetalingstidspunktet tilbage til fonden.

Stk. 2 Tilbagebetaling skal ske umiddelbart efter rekonstruktionsbehandlingens udløb, men fonden kan efter en konkret vurdering indvilge i en afdragsordning. En sådan afdragsordning forudsætter, at der er indgået skriftlig aftale herom med fonden inden rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Stk. 3 Hvor fonden indgår aftale om en afdragsordning, sker betalingen som afdrag med tillæg af renter i lige store månedlige ydelser (annuitetsydelser).

Stk. 4 Finder tilbagebetalingen sted som et samlet engangsbeløb, sender fonden en opgørelse af det samlede krav inklusiv renter til arbejdsgiveren.

§16 Sker tilbagebetaling efter § 15 ikke rettidigt, kan fonden opkræve et ekspeditionsgebyr på 250 kr. for udsendelse af rykker på grund af manglende betaling.

Stk. 2 Fonden kan give henstand med indbetaling samt eftergive krav på tilbagebetaling af garantimidler, renter, gebyrer og omkostninger, når særlige omstændigheder taler herfor.

Kapitel 5

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidlers krav

§17 Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler anmelder digitalt krav på tilgodehavende feriemidler med indeksering og gebyrer til fonden. Anmeldelse skal bl.a. indeholde oplysning om

Stk. 2 Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler anmelder digitalt til fonden krav på yderligere indeksering, der er beregnet fra seneste årlige tilskrivning af indeksering 31. maj, til fondens betaling, jf. § 18, er modtaget.

Stk. 3 Fonden kan anmode Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler om yderligere oplysninger, som Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler har modtaget eller indhentet, herunder bl.a. Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidlers korrespondance med arbejdsgiver.

Stk. 4 Fonden kan anmode Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler om at behandle indsigelser fra arbejdsgiver, kurator i arbejdsgivers konkursbo, dødsbobehandler mv., som har betydning for opgørelsen af indberettede tilgodehavende feriemidler, beregning af indeksering mv.

Stk. 5 Fonden kan bede Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler sørge for, at det anmeldte krav påtegnes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis det er en forudsætning for, at kravet er eksigibelt i andre EU- og EØS-lande, jf. § 8 c, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 6 Ved ændringer i opgørelsen af en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler og deraf beregnet indeksering, som følge af fondens indberetninger efter § 4 a, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, arbejdsgiverens indberetninger mv. foretager Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler korrigerende anmeldelse. Den korrigerende anmeldelse foretages digitalt til fonden og skal indeholde oplysninger som efter stk. 1, nr. 1-6.

§18 Fonden foretager udbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler snarest efter, at kravet på tilgodehavende feriemidler, indeksering og gebyrer er anmeldt til fonden, jf. §17.

Stk. 2 Krav på ikkebeskattede tilgodehavende feriemidler fratrækkes inden fondens betaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler en fast afgift på 38 pct., jf. § 8 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 3 Fonden indberetter afgiften, jf. stk. 2, til Skattestyrelsen.

§19 Fonden kan afvise at betale tilgodehavende feriemidler og indeksering for personer, der ikke har været omfattet af § 2, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Det gælder også gebyrer, der er opkrævet for rykker udsendt alene vedrørende en sådan person. Afvisning kan ske både før og efter betaling, jf. § 18.

Stk. 2 Ved fondens afvisning af anmeldte krav, eller når Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidlers opgørelse efter § 17, stk. 1, nr. 6, medfører, at det tidligere anmeldte krav reduceres, tilbagebetaler Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler modtaget betaling fra fonden, der overstiger det berettigede krav.

§20 Fonden opkræver krav på tilgodehavende feriemidler, indeksering og gebyrer, jf. § 18, stk. 1, hos arbejdsgiver.  § 7 kan finde tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Fonden sender opkrævninger og rykkere digitalt til arbejdsgiver.

Stk. 3 Til udenlandske arbejdsgivere og arbejdsgivere, der er fritaget for tilslutning til Digital Post efter bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter, jf. bekendtgørelse nr. 985 af 7. august 2013, sender fonden opkrævning med brev.

Stk. 4 Arbejdsgiver har ansvaret for rettidig indbetaling af kravet, jf. stk. 1.

Stk. 5 Er det samlede krav, jf. § 20, stk. 1, 1. eller 2. punkt på under 100 kr., afskriver fonden kravet uden opkrævning.

§21 Ved forsinket indbetaling af krav efter § 20, stk. 1, opkræver fonden renter, jf. § 8 c, stk. 3, 1. og 2. pkt. i lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 2 Fonden kan opkræve et gebyr på 250 kr. for udsendelse af rykker på grund af manglende betaling.

Stk. 3 Såfremt arbejdsgiver ikke indbetaler krav på tilgodehavende feriemidler, indeksering, gebyrer og renter, inden for en af fonden fastsat frist, kan fonden inddrive kravet ved inkasso eller udlægsforretning, og fonden kan indgive begæring om konkurs. Fonden opkræver arbejdsgiver omkostninger og gebyrer, der afholdes i den forbindelse.

Stk. 4 Fonden kan indgå en afdragsordning med arbejdsgiver om indbetaling af tilgodehavende feriemidler, indeksering, gebyrer, renter og omkostninger for en periode på maksimalt 3 år, jf. § 8 c, stk. 3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond. Indgåelse af afdragsordning forudsætter, at arbejdsgiver indbetaler et beløb på minimum 500 kr. pr. måned til fonden.

Stk. 5 Fonden kan give henstand med indbetaling samt eftergive krav på tilbagebetaling af tilgodehavende feriemidler, indeksering, gebyrer, renter og omkostninger, når særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 6 Fonden anmelder krav på tilgodehavende feriemidler, indeksering, gebyrer, renter og omkostninger ved eventuel inddrivelse, i arbejdsgiverens konkursbo. § 7, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Klagebehandling

§22 Fondens afgørelser efter denne bekendtgørelses kapitel 1 – 5 kan indbringes for domstolene.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§23 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 § 4, stk. 5, og 6, stk. 3, har virkning for anmeldelser efter § 1, modtaget inden 17. oktober 2019, når anmeldelsen indeholder lønkrav mv., der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1044 af 11. oktober 2019 om Lønmodtagernes Garantifond ophæves.

profile photo
Profilside