Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1456 af 04. december 2023

I medfør af § 7, stk. 2, § 8 c, stk. 5, og § 10 i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 58 af 30. januar 2018 og lov nr. 496 af 1. maj 2019, og efter indstilling fra Lønmodtagernes Garantifond fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anmeldelse af lønmodtageres krav
§ 1

Anmeldelse af lønmodtageres krav sker via en digital anmeldelse, der findes på fondens hjemmeside. Lønmodtager skal signere anmeldelsen med elektronisk ID (eID). De krav, der kan anmeldes, er følgende:

 • 1) Løn og andet vederlag.

 • 2) Erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet.

 • 3) Godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet.

 • 4) Feriegodtgørelse.

 • 5) Renter og sagsomkostninger.

Stk. 2 Fonden kan fastsætte nærmere regler for anmeldelsens form, fuldmagtsforhold samt krav til underskrift/signering.

Stk. 3 Når særlige omstændigheder taler derfor, kan fonden gøre undtagelse fra anvendelse af den i stk. 1 nævnte digitale anmeldelse.

§ 2

Anmeldelse indgives til fonden inden for en frist af 4 måneder, jf. dog § 3. Fristen regnes

 • 1) ved konkurs fra det tidspunkt, hvor begæring om konkurs tages til følge,

 • 2) ved arbejdsgiverens død fra det tidspunkt, hvor skifteretten træffer afgørelse om insolvensbehandling, eller fra det tidspunkt, hvor boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling, og

 • 3) ved virksomhedens ophør, såfremt det godtgøres, at arbejdsgiveren er ude af stand til at betale kravet fra det tidspunkt, der fastsættes af fonden.

Stk. 2 Fristen i stk. 1 gælder også for efterfølgende krav, som anmeldes, jf. dog § 3, stk. 1.

Stk. 3 Såfremt anmeldelsen indgives efter den i stk. 1 fastsatte frist, behandles anmeldelsen af kravet ikke.

Stk. 4 Når særlige omstændigheder taler derfor, kan fonden gøre undtagelse fra den i stk. 1 nævnte frist.

§ 3

Anmeldelse af krav på tilgodehavende feriegodtgørelse for lønmodtagere, der tidligere har haft beskæftigelse hos arbejdsgiveren, skal ske snarest efter, at lønmodtageren er blevet bekendt med, at en af de i § 2, stk. 1, nævnte situationer er indtrådt.

Stk. 2 Såfremt arbejdsgiver er under rekonstruktionsbehandling, kan anmeldelse af krav for lønmodtagere, der før eller under arbejdsgivers rekonstruktionsbehandling er opsagt og fritstillet, ske fra det tidspunkt, hvor begæring om rekonstruktionsbehandling tages til følge i skifteretten, og indtil rekonstruktionsbehandlingen ophører.

§ 4

Med anmeldelsesblanketten skal følge kvittering for løn eller lignende dokumentation for udbetalt løn og andet vederlag i de sidste 3 måneder, før udbetalingen af løn mv. ophørte.

Stk. 2 For så vidt angår krav på erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet samt godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet, der er fastslået ved dom, forlig, voldgiftskendelse eller lignende, vedlægges endvidere en udskrift af afgørelsen eller lignende dokumentation. I andre tilfælde må det oplyses, om kravet støttes på funktionærloven, andre love, kollektiv overenskomst, sædvane eller individuel aftale. Ved opsigelsesperiodens udløb indsendes dokumentation for indtægt og jobsøgning i opsigelsesperioden. Fonden fastsætter de nærmere regler for afgivelsen af disse oplysninger samt underskrivelsen/signeringen heraf.

Stk. 3 Som dokumentation for krav på feriegodtgørelse vedlægges udskrift fra portalen Feriepengeinfo på borger.dk eller anden dokumentation for optjent feriegodtgørelse samt lønsedler eller lignende for løn, hvoraf feriegodtgørelse skal beregnes.

Stk. 4 Som dokumentation for krav på renter og sagsomkostninger vedlægges kopi af breve og eventuel dom, der tilkender lønmodtager omkostninger, eller kvittering for afholdt retsafgift.

Stk. 5 Til brug for fondens beregning og indberetning af lønmodtagers samlede tilgodehavende feriemidler efter § 6, stk. 3, vedlægges som dokumentation lønsedler eller andre beviser for den ferieberettigede indkomst i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

§ 5

Hvis anmeldelsesblanketten ikke er behørigt udfyldt, eller lønmodtageren ikke efterkommer fondens begæring om supplerende oplysninger eller yderligere dokumentation inden for den frist, fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle anmeldelsen.

Kapitel 2 Fondens udbetaling af lønmodtageres krav
§ 6

Fonden foretager udbetaling snarest efter, at kravet med fornøden dokumentation er anmeldt til fonden, jf. dog stk. 5.

Stk. 2 Fonden yder efter nærmere aftale med Arbejdsmarkedets Feriefond tilgodehavende feriegodtgørelse, der er optjent i det løbende eller i tidligere optjeningsår ved anvendelse af feriekontosystemet efter reglerne i bekendtgørelse om ferie. Ved denne aftale kan der ske fravigelse i de i øvrigt gældende indbetalingsfrister mv.

Stk. 3 Ved behandling af lønmodtagers krav på løn mv. optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, beregner fonden på arbejdsgivers vegne lønmodtagers samlede tilgodehavende feriemidler, jf. § 4a i lov om Lønmodtagernes Garantifond. Fonden indberetter de beregnede tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Er arbejdsgiver under rekonstruktionsbehandling afventer fondens beregning og indberetning efter stk. 3, rekonstruktionsbehandlingens ophør. Fonden kan dog ikke beregne og indberette tilgodehavende feriemidler, når rekonstruktionsbehandlingen ophører efter §§ 14, stk. 2, 15, stk. 1 og 3, 2. pkt., i konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 3. maj 2021.

Stk. 5 Ved arbejdsgivers rekonstruktionsbehandling kan fonden til lønmodtagere, der før eller under rekonstruktionsbehandlingen er opsagt eller fritstillet, foretage udbetaling under og indtil ophør af arbejdsgivers rekonstruktionsbehandling.

§ 7

Lønmodtagernes Garantifond kan foretage opkrævning af garantimidler udbetalt efter §§ 2, 2 a og 2 b i lov om Lønmodtagernes Garantifond, hos arbejdsgiveren eller dennes bo ved anvendelse af et elektronisk selvbetjeningssystem.

Stk. 2 Såfremt arbejdsgiver ikke indbetaler garantimidler udbetalt efter §§2, 2 a og 2 b, gebyrer og renter inden for en af fonden fastsat frist, kan fonden inddrive kravet ved inkasso eller udlægsforretning, og fonden kan indgive begæring om konkurs. Fonden opkræver arbejdsgiver omkostninger og gebyrer, der afholdes i den forbindelse.

Stk. 3 Godkender Lønmodtagernes Garantifond en arbejdsgiver som omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-4, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, sendes en skriftlig meddelelse til kurator eller rekonstruktør med oplysning om det elektroniske selvbetjeningssystem, samt oplysning om at den pågældende har pligt til af egen drift at holde sig løbende orienteret om fondens udbetalinger af garantimidler. Fonden kan anvende samme fremgangsmåde for bobestyrere og arbejdsgiveren.

Kapitel 3 Tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs mv.
§ 8

Det er en forudsætning for, at fonden kan behandle lønmodtagers anmeldte krav efter § 8, stk. 2 og 3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, at der er tale om en mulig virksomhedsoverdragelse til

 • 1) en offentlig erhverver eller

 • 2) en privat erhverver, hvor den private erhververs eventuelle indfrielse af kravet er sikret gennem offentlig garanti.

Stk. 2 Fonden kan kræve dokumentation for garanti stillet efter stk. 1, nr. 2.

Stk. 3 Fonden behandler lønmodtagers anmeldelse efter §§ 1-6, og foretager udbetaling af de af lønmodtagers krav, som fonden med sikkerhed vil kunne opkræve hos erhverver.

Stk. 4 Hvis det slås fast, at der har fundet en virksomhedsoverdragelse sted efter § 8, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, skal erhververen betale de af fonden til lønmodtager udbetalte beløb. Indbetaling skal ske umiddelbart efter, fonden har opgjort kravet mod erhverver.

Kapitel 4 Fondens lån til nettoløn mv. og udbetalinger af lønkrav mv. under arbejdsgivers rekonstruktionsbehandling
§ 9

Arbejdsgiveren kan ansøge om dækning af nettoløn mv., der forfalder før og under en rekonstruktionsbehandling, jf. § 2 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, hvis ansøgningen vedrører lønmodtagernes krav på

 • 1) løn og andet vederlag,

 • 2) erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet eller

 • 3) godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet.

Stk. 2 Arbejdsgiveren skal anvende en ansøgningsblanket, der kan udfyldes og udskrives fra fondens hjemmeside eller rekvireres hos fonden.

§ 10

Ansøgningen skal være underskrevet af arbejdsgiveren og den af skifteretten udpegede rekonstruktør. Er arbejdsgiveren et selskab, skal ansøgningen være underskrevet i overensstemmelse med de gældende tegningsregler for selskabet.

§ 11

Ansøgningsblanketten skal vedlægges følgende:

 • 1) Dokumentation fra skifteretten, hvoraf det fremgår, hvornår der er begæret rekonstruktionsbehandling, og hvem der er beskikket som rekonstruktør.

 • 2) Dokumentation fra Erhvervsstyrelsen af tegningsreglerne, når arbejdsgiveren står registreret som selskab.

 • 3) Dokumentation for, at den konto, der skal udbetales til, er en modregningsfri konto, som arbejdsgiveren kun kan disponere over sammen med rekonstruktøren.

 • 4) Korrekte lønsedler for den periode, som fonden skal udbetale for.

 • 5) En liste, der kan udskrives fra fondens hjemmeside eller kan rekvireres hos fonden, med følgende oplysninger om lønmodtagerne

  • a) CPR-nummer,

  • b) navn,

  • c) lønperiodens start og slut,

  • d) beregnet A-skat og AM-bidrag,

  • e) nettobeløb inkl. lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag og

  • f) dato for den normale lønudbetaling.

Stk. 2 Ved anden og efterfølgende ansøgninger skal der herudover indsendes referat fra seneste skifteretsmøde, hvis referatet ikke tidligere er indsendt til fonden.

Stk. 3 Fonden kan give tilsagn om udbetaling for fremtidige lønningsperioder med det forbehold, at rekonstruktionsbehandlingen fortsat pågår på udbetalingstidspunktet, samt at beløbs- og periodegrænser ikke er overskredet.

§ 12

Hvis ansøgningsblanketten ikke er behørigt udfyldt, eller arbejdsgiveren ikke efterkommer fondens begæring om supplerende oplysninger eller yderligere dokumentation inden for den frist, fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle ansøgningen om lån til nettoløn mv.

§ 13

Fonden foretager udbetaling af lånet snarest muligt og normalt tre arbejdsdage efter, at ansøgning med fornøden dokumentation er modtaget af fonden. Det udbetalte beløb kan dog tidligst være til rådighed på den anviste modregningsfri konto én bankdag før den normale lønudbetalingsdag.

§ 14

Fonden orienterer skriftligt hver enkelt lønmodtager første gang, der modtages en ansøgning for denne fra arbejdsgiveren.

§ 15

Arbejdsgiveren skal betale de under arbejdsgiverers rekonstruktionsbehandling udbetalte garantimidler, jf. §§ 2 a og 2 b, stk. 2 i lov om Lønmodtagernes Garantifond med tillæg af renter, gebyrer og omkostninger, fra udbetalingstidspunktet tilbage til fonden.

Stk. 2 Tilbagebetaling skal ske umiddelbart efter rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Stk. 3 Fonden sender umiddelbart efter rekonstruktionsbehandlingens ophør en opgørelse af det samlede krav, jf. stk. 1, til arbejdsgiver med angivelse af rettidig betalingsfrist.

Stk. 4 Fonden kan efter en konkret vurdering indvilge i en afdragsordning. En sådan afdragsordning forudsætter, at der er indgået skriftlig aftale herom med fonden inden rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Stk. 5 Hvor fonden indgår aftale om en afdragsordning, sker betalingen som afdrag med tillæg af renter i lige store månedlige ydelser (annuitetsydelser).

§ 16

Sker tilbagebetaling efter § 15 ikke rettidigt, kan fonden opkræve et ekspeditionsgebyr på 250 kr. for udsendelse af rykker på grund af manglende betaling.

Stk. 2 Fonden kan give henstand med indbetaling samt eftergive krav på tilbagebetaling af garantimidler, renter, gebyrer og omkostninger, når særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 3 Arbejdsgiver betaler omkostninger og gebyrer, der afholdes i forbindelse med fondens inddrivelse af kravet.

Kapitel 5 Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidlers krav
§ 17

Reglerne om Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidlers anmeldelse af krav om arbejdsgivers skyldige tilgodehavende feriemidler inklusive indeksering i § 27 og § 30, stk. 3 og 4, i bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, finder tilsvarende anvendelse.

§ 18

Fonden foretager udbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler snarest efter, at kravet på tilgodehavende feriemidler, indeksering og gebyrer er anmeldt til fonden, jf. §17.

Stk. 2 Krav på ikkebeskattede tilgodehavende feriemidler fratrækkes inden fondens betaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler en fast afgift på 38 pct., jf. § 8 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 3 Fonden indberetter afgiften, jf. stk. 2, til Skattestyrelsen.

§ 19

Fonden kan afvise at betale tilgodehavende feriemidler og indeksering for personer, der ikke har været omfattet af § 2, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Det gælder også gebyrer, der er opkrævet for rykker udsendt alene vedrørende en sådan person. Afvisning kan ske både før og efter betaling, jf. § 18.

Stk. 2 Ved fondens afvisning af anmeldte krav, tilbagebetaler Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler modtaget betaling fra fonden, der overstiger det berettigede krav.

§ 20

Fonden opkræver krav på tilgodehavende feriemidler, indeksering og gebyrer, jf. § 18, stk. 1, hos arbejdsgiver. § 7 kan finde tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Fonden sender opkrævninger og rykkere digitalt til arbejdsgiver.

Stk. 3 Til udenlandske arbejdsgivere og arbejdsgivere, der er fritaget for tilslutning til Digital Post efter bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter, jf. bekendtgørelse nr. 985 af 7. august 2013, sender fonden opkrævning med brev.

Stk. 4 Arbejdsgiver har ansvaret for rettidig indbetaling af kravet, jf. stk. 1.

Stk. 5 Er det samlede krav, jf. § 20, stk. 1, 1. eller 2. punkt på under 100 kr., afskriver fonden kravet uden opkrævning.

§ 21

Ved forsinket indbetaling af krav efter § 20, stk. 1, opkræver fonden renter, jf. § 8 c, stk. 3, 1. og 2. pkt. i lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 2 Fonden kan opkræve et gebyr på 250 kr. for udsendelse af rykker på grund af manglende betaling.

Stk. 3 Såfremt arbejdsgiver ikke indbetaler krav på tilgodehavende feriemidler, indeksering, gebyrer og renter, inden for en af fonden fastsat frist, kan fonden inddrive kravet ved inkasso eller udlægsforretning, og fonden kan indgive begæring om konkurs. Fonden opkræver arbejdsgiver omkostninger og gebyrer, der afholdes i den forbindelse.

Stk. 4 Fonden kan indgå en afdragsordning med arbejdsgiver om indbetaling af tilgodehavende feriemidler, indeksering, gebyrer, renter og omkostninger for en periode på maksimalt 3 år, jf. § 8 c, stk. 3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond. Indgåelse af afdragsordning forudsætter, at arbejdsgiver indbetaler et beløb på minimum 500 kr. pr. måned til fonden.

Stk. 5 Fonden kan give henstand med indbetaling samt eftergive krav på tilbagebetaling af tilgodehavende feriemidler, indeksering, gebyrer, renter og omkostninger, når særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 6 Fonden anmelder krav på tilgodehavende feriemidler, indeksering, gebyrer, renter og omkostninger ved eventuel inddrivelse, i arbejdsgiverens konkursbo. § 7, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6 Klagebehandling
§ 22

Fondens afgørelser efter denne bekendtgørelses kapitel 1 – 5 kan indbringes for domstolene.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 23

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 899 af 19. juni 2023 om Lønmodtagernes Garantifond ophæves.