14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1044 af 11. oktober 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond

I medfør af § 7, stk. 2, og § 10 i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved § 5 i lov nr. 496 af 1. maj 2019, og efter indstilling fra Lønmodtagernes Garantifond fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anmeldelse af lønmodtageres krav ved arbejdsgivers konkurs eller ved andet insolvent virksomhedsophør
Anmeldelse af lønmodtageres krav sker via en digital anmeldelse, der findes på fondens hjemmeside. Lønmodtager skal signere anmeldelsen med sin NemID. De krav, der kan anmeldes, er følgende:

 • 1) Løn og andet vederlag.

 • 2) Erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet.

 • 3) Godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet.

 • 4) Feriegodtgørelse.

 • 5) Renter og sagsomkostninger.

Stk. 2 Fonden kan fastsætte nærmere regler for anmeldelsens form, fuldmagtsforhold samt krav til underskrift/signering.

Stk. 3 Når særlige omstændigheder taler derfor, kan fonden gøre undtagelse fra anvendelse af den i stk. 1 nævnte digitale anmeldelse.

§2 Anmeldelse indgives til fonden inden for en frist af 4 måneder, jf. dog § 3. Fristen regnes

 • 1) ved konkurs fra det tidspunkt, hvor begæring om konkurs tages til følge,

 • 2) ved arbejdsgiverens død fra det tidspunkt, hvor skifteretten træffer afgørelse om insolvensbehandling, eller fra det tidspunkt, hvor boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling, og

 • 3) ved virksomhedens ophør, såfremt det godtgøres, at arbejdsgiveren er ude af stand til at betale kravet, fra det tidspunkt, der fastsættes af fonden.

Stk. 2 Fristen i stk. 1 gælder også for efterfølgende krav, som anmeldes, jf. dog § 3.

Stk. 3 Såfremt anmeldelsen indgives efter den i stk. 1 fastsatte frist, behandles anmeldelsen af kravet ikke.

Stk. 4 Når særlige omstændigheder taler derfor, kan fonden gøre undtagelse fra den i stk. 1 nævnte frist.

§3 Anmeldelse af krav på tilgodehavende feriegodtgørelse for lønmodtagere, der tidligere har haft beskæftigelse hos arbejdsgiveren, skal ske snarest efter, at lønmodtageren er blevet bekendt med, at en af de i § 2, stk. 1, nævnte situationer er indtrådt.

§4 Med anmeldelsesblanketten skal følge kvittering for løn eller lignende dokumentation for udbetalt løn og andet vederlag i de sidste 3 måneder, før udbetalingen af løn m.v. ophørte.

Stk. 2 For så vidt angår krav på erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet samt godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet, der er fastslået ved dom, forlig, voldgiftskendelse eller lignende, vedlægges endvidere en udskrift af afgørelsen eller lignende dokumentation. I andre tilfælde må det oplyses, om kravet støttes på funktionærloven, andre love, kollektiv overenskomst, sædvane eller individuel aftale. Ved opsigelsesperiodens udløb indsendes dokumentation for indtægt og jobsøgning i opsigelsesperioden. Fonden fastsætter de nærmere regler for afgivelsen af disse oplysninger samt underskrivelsen/signeringen heraf.

Stk. 3 Som dokumentation for krav på feriegodtgørelse vedlægges feriekort eller andre beviser for optjent feriegodtgørelse samt lønsedler eller lignende for løn, hvoraf feriegodtgørelse skal beregnes.

Stk. 4 Som dokumentation for krav på renter og sagsomkostninger vedlægges kopi af breve og eventuel dom, der tilkender lønmodtager omkostninger, eller kvittering for afholdt retsafgift.

Stk. 5 Til brug for fondens beregning og indberetning af lønmodtagers samlede tilgodehavende feriemidler efter § 6, stk. 3, vedlægges som dokumentation lønsedler eller andre beviser for den ferieberettigede indkomst i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

§5 Hvis anmeldelsesblanketten ikke er behørigt udfyldt, eller lønmodtageren ikke efterkommer fondens begæring om supplerende oplysninger eller yderligere dokumentation inden for den frist, fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle anmeldelsen.

§6 Fondens udbetaling ved konkurs eller andet insolvent virksomhedsophør
Fonden foretager udbetaling snarest efter, at kravet med fornøden dokumentation er anmeldt til fonden.

Stk. 2 Fonden yder efter nærmere aftale med Arbejdsmarkedets Feriefond tilgodehavende feriegodtgørelse, der er optjent i det løbende eller i tidligere optjeningsår ved anvendelse af feriekontosystemet efter reglerne i bekendtgørelse om ferie. Ved denne aftale kan der ske fravigelse i de i øvrigt gældende indbetalingsfrister m.v.

Stk. 3 Ved Behandling af lønmodtagers krav på løn mv. optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, beregner fonden på arbejdsgivers vegne lønmodtagers samlede tilgodehavende feriemidler, jf. § 4a i lov om Lønmodtagernes Garantifond. Fonden indberetter de beregnede tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

§7 Lønmodtagernes Garantifond foretager opkrævning af garantimidler hos arbejdsgiveren eller dennes bo ved anvendelse af et elektronisk selvbetjeningssystem.

Stk. 2 Godkender Lønmodtagernes Garantifond en arbejdsgiver som omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, sendes en skriftlig meddelelse til kurator, bobestyrer eller arbejdsgiver med oplysning om det elektroniske selvbetjeningssystem, samt oplysning om at de pågældende har pligt til af egen drift at holde sig løbende orienteret om fondens udbetalinger af garantimidler.

§8 Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.
Det er en forudsætning for at fonden kan behandle lønmodtagers anmeldte krav efter § 8, stk. 2 og 3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, at der er tale om en mulig virksomhedsoverdragelse til

 • 1) en offentlig erhverver eller

 • 2) en privat erhverver, hvor den private erhververs eventuelle indfrielse af kravet er sikret gennem offentlig garanti.

Stk. 2 Fonden kan kræve dokumentation for garanti stillet efter stk. 1, nr. 2.

Stk. 3 Fonden behandler lønmodtagers anmeldelse efter §§ 1-6, og foretager udbetaling af de af lønmodtagers krav, som fonden med sikkerhed vil kunne opkræve hos erhverver.

Stk. 4 Hvis det slås fast, at der har fundet en virksomhedsoverdragelse sted efter § 8, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, skal erhververen betale de af fonden til lønmodtager udbetalte beløb. Indbetaling skal ske umiddelbart efter fonden har opgjort kravet mod erhverver.

§9 Ansøgning om udlægning af nettolønudgifter m.v. for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling
Arbejdsgiveren kan ansøge om dækning af nettoudgifter, der forfalder under en rekonstruktionsbehandling, hvis de vedrører lønmodtagernes krav på

 • 1) løn og andet vederlag,

 • 2) erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet og

 • 3) godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet.

Stk. 2 Arbejdsgiveren skal anvende en ansøgningsblanket, der kan udfyldes og udskrives fra fondens hjemmeside eller rekvireres hos fonden.

§10 Ansøgningen skal være underskrevet af arbejdsgiveren og den af skifteretten udpegede rekonstruktør. Er arbejdsgiveren et selskab, skal ansøgningen være underskrevet i overensstemmelse med de gældende tegningsregler for selskabet.

§11 Ansøgningsblanketten skal vedlægges følgende:

 • 1) Dokumentation fra Skifteretten, hvoraf det fremgår, hvornår der er begæret rekonstruktionsbehandling, og hvem der er beskikket som rekonstruktør.

 • 2) Dokumentation fra Erhvervsstyrelsen af tegningsreglerne, når arbejdsgiveren står registreret som selskab.

 • 3) Dokumentation for, at den konto, der skal udbetales til, er en modregningsfri konto, som arbejdsgiveren kun kan disponere over sammen med rekonstruktøren.

 • 4) Korrekte lønsedler for den periode, som fonden skal udbetale for.

 • 5) En liste med følgende oplysninger om lønmodtagerne: CPR-nummer, navn, lønperiodens start og slut, beregnet A-skat og AM-bidrag, nettobeløb inkl. lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt dato for den normale lønudbetaling. Listen kan udskrives fra fondens hjemmeside eller kan rekvireres hos fonden.

Stk. 2 Ved anden og efterfølgende ansøgninger skal der herudover indsendes referat fra seneste skifteretsmøde, hvis referatet ikke tidligere er indsendt til fonden.

Stk. 3 Fonden kan give tilsagn om udbetaling for fremtidige lønningsperioder med det forbehold, at rekonstruktionsbehandlingen fortsat pågår på udbetalingstidspunktet, samt at beløbs- og periodegrænser ikke er overskredet.

§12 Hvis ansøgningsblanketten ikke er behørigt udfyldt, eller arbejdsgiveren ikke efterkommer fondens begæring om supplerende oplysninger eller yderligere dokumentation inden for den frist, fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle ansøgningen.

§13 Fondens udbetaling for en arbejdsgiver under en rekonstruktionsbehandling
Fonden foretager udbetaling snarest muligt og normalt tre arbejdsdage efter, at ansøgning med fornøden dokumentation er modtaget af fonden. Det udbetalte beløb kan dog tidligst være til rådighed på den anviste modregningsfri konto én bankdag før den normale lønudbetalingsdag.

§14 Fonden orienterer skriftligt hver enkelt lønmodtager første gang, der modtages en ansøgning for denne fra arbejdsgiveren.

§15 Arbejdsgiverens tilbagebetaling af udbetalinger udlagt under en rekonstruktionsbehandling
Arbejdsgiveren skal betale de udbetalte garantimidler med tillæg af renter fra udbetalingstidspunktet tilbage til fonden.

Stk. 2 Tilbagebetaling skal ske umiddelbart efter rekonstruktionsbehandlingens udløb, men fonden kan efter en konkret vurdering indvilge i en afdragsordning. En sådan afdragsordning forudsætter, at der er indgået skriftlig aftale herom med fonden inden rekonstruktionsbehandlingens ophør.

Stk. 3 Hvor fonden indgår aftale om en afdragsordning, sker betalingen som afdrag med tillæg af renter i lige store månedlige ydelser (annuitetsydelser).

Stk. 4 Finder tilbagebetalingen sted som et samlet engangsbeløb, sender fonden en opgørelse af det samlede krav inklusiv renter til arbejdsgiveren.

§16 Inddrivelse, henstand og eftergivelse af tilbagebetalingskrav
Sker tilbagebetaling efter § 15 ikke rettidigt, kan fonden opkræve et ekspeditionsgebyr på 250 kr. for udsendelse af rykker på grund af manglende betaling.

Stk. 2 Fonden kan give henstand med indbetaling samt eftergive krav på tilbagebetaling af garantimidler, renter, gebyrer og omkostninger, når særlige omstændigheder taler herfor.

§17 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse
Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. oktober 2019.

Stk. 2 § 4, stk. 5, og 6, stk. 3, har virkning for anmeldelser efter § 1, modtaget inden 17. oktober 2019, når anmeldelsen indeholder lønkrav mv., der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1002 af 8. august 2013 om Lønmodtagernes Garantifond ophæves.

profile photo
Profilside