Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1456 af 04. december 2023

§ 6

Fonden foretager udbetaling snarest efter, at kravet med fornøden dokumentation er anmeldt til fonden, jf. dog stk. 5.

Stk. 2 Fonden yder efter nærmere aftale med Arbejdsmarkedets Feriefond tilgodehavende feriegodtgørelse, der er optjent i det løbende eller i tidligere optjeningsår ved anvendelse af feriekontosystemet efter reglerne i bekendtgørelse om ferie. Ved denne aftale kan der ske fravigelse i de i øvrigt gældende indbetalingsfrister mv.

Stk. 3 Ved behandling af lønmodtagers krav på løn mv. optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, beregner fonden på arbejdsgivers vegne lønmodtagers samlede tilgodehavende feriemidler, jf. § 4a i lov om Lønmodtagernes Garantifond. Fonden indberetter de beregnede tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Er arbejdsgiver under rekonstruktionsbehandling afventer fondens beregning og indberetning efter stk. 3, rekonstruktionsbehandlingens ophør. Fonden kan dog ikke beregne og indberette tilgodehavende feriemidler, når rekonstruktionsbehandlingen ophører efter §§ 14, stk. 2, 15, stk. 1 og 3, 2. pkt., i konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 3. maj 2021.

Stk. 5 Ved arbejdsgivers rekonstruktionsbehandling kan fonden til lønmodtagere, der før eller under rekonstruktionsbehandlingen er opsagt eller fritstillet, foretage udbetaling under og indtil ophør af arbejdsgivers rekonstruktionsbehandling.