Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1599 af 12. december 2023

§ 27

Fonden anmelder krav om arbejdsgivers skyldige tilgodehavende feriemidler inklusive indeksering efter lovens § 6, stk. 3, og § 7 og forfalden indeksering jf. § 20, til Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 2 Fondens anmeldelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond, jf. stk. 1, skal indeholde oplysning om:

 • 1) Arbejdsgivers CVR-nummer.

 • 2) Lønmodtagers personnummer og eventuelt medarbejdernummer.

 • 3) De for den enkelte lønmodtager registrerede tilgodehavende feriemidler, jf. §§ 3-7, som arbejdsgiveren ikke har indbetalt, opdelt på beskattede og ubeskattede beløb.

 • 4) Beregnet indeksering, som arbejdsgiveren ikke har indbetalt, og indekseringsperioder.

 • 5) Forfaldsdatoer for de overførte krav.

 • 6) Årsagen til, at fonden anmelder krav på tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Garantifond, herunder om anmeldelsen skyldes

  • a) arbejdsgivers manglende betaling af forfaldne tilgodehavende feriemidler, jf. § lovens 10,

  • b) at arbejdsgiver er i en situation omfattet af lovens § 9, stk. 1, 1. pkt., herunder hvilken af de i bestemmelsen nævnte situationer,

  • c) arbejdsgiverens konkurs eller død, såfremt der træffes afgørelse om insolvensbehandling, eller boet sluttes ved boudlæg uden skiftebehandling, jf. lovens § 9, stk. 1, 2. pkt., eller

  • d) at arbejdsgiver har afviklet sine aktiviteter, jf. lovens § 9, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 3 Har fonden på tidspunktet for anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond modtaget indberetninger efter § 4, som lønmodtager endnu ikke har erklæret at være enig i, kan fonden anmelde den del af de tilgodehavende feriemidler, der er enighed om. Har fonden modtaget dokumentation for, at der pågår behandling af indsigelser, jf. § 13, kan fonden ikke anmelde de tilgodehavende feriemidler, der behandles indsigelser imod, før fonden har modtaget dokumentation for, at:

 • 1) der er opnået enighed om opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler, eller

 • 2) der foreligger en dom eller afgørelse.

Stk. 4 Lønmodtagernes Garantifond kan anmode fonden om yderligere oplysninger, som fonden har modtaget eller indhentet.

Stk. 5 Lønmodtagernes Garantifond kan anmode fonden om at behandle indsigelser fra arbejdsgiver, kurator i arbejdsgivers konkursbo, dødsbobehandler mv., som har betydning for opgørelsen af indberettede tilgodehavende feriemidler, beregning af indeksering m.v.

Stk. 6 Fonden skal efter anmodning fra Lønmodtagernes Garantifond sørge for, at de anmeldte beløb påtegnes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis det er en forudsætning for, at kravet er eksigibelt i andre EU- og EØS-lande, jf. § 8 c, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond.

Stk. 7 Fonden skal foretage korrigerende anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond, når fonden ændrer opgørelsen af tilgodehavende feriemidler og deraf beregnet indeksering, som følge af LG’s indberetninger efter § 3, stk. 1, nr. 3, arbejdsgivers og lønmodtagers indberetninger efter §§ 4 og 5, fondens behandling af indsigelser, jf. stk. 5, eller fondens afvisning af indberetninger efter § 7, stk. 4.