14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om feriehindringer

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om feriehindringer bygger på bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om feriehindringer

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 23. maj 2022

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Definitioner

§1 Ved en feriepengeudbetaler forstås FerieKonto, en arbejdsgiver eller en feriekasse.

Kapitel 2

Feriehindringer

§2 Feriehindringer er:

 • 1) egen sygdom og tvangsindlæggelse,

 • 2) barselsorlov og orlov til adoption,

 • 3) ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,

 • 4) overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,

 • 5) valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,

 • 6) indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,

 • 7) lovligt varslede og afsluttede konflikter,

 • 8) aftjening af værnepligt,

 • 9) tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtig eller på værnepligtslignende vilkår,

 • 10) udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,

 • 11) manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,

 • 12) pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,

 • 13) orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,

 • 14) tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,

 • 15) tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller

 • 16) udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

Stk. 2 Barselsorlov og orlov til adoption er ikke en feriehindring i forhold til øvrig ferie, hvis lønmodtageren har genoptaget arbejdet på nedsat tid med eller uden forlængelse af orloven, og arbejdet er genoptaget på en sådan måde, at der arbejdes i hele dage, og at øvrig ferie kan holdes som enkeltdage.

§3 Arbejdsgiveren skal meddele antallet af feriedage, der overføres ved en feriehindring efter lovens § 22 på den af Feriepengeinfo anviste måde. Feriepengeinfo videreformidler meddelelsen til feriepengeudbetaleren.

Stk. 2 Er lønmodtageren ikke i et ansættelsesforhold, meddeler lønmodtageren Feriepengeinfo de oplysninger, der er nævnt i stk. 1. Lønmodtageren skal medsende dokumentation for feriehindringen fra en offentlig myndighed eller en a-kasse.

Kapitel 3

Ikrafttræden m.v.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2020.

Stk. 2 For ferie optjent før 1. september 2020 finder de indtil 1. september 2020 gældende regler i bekendtgørelse nr. 549 af den 24. september 2015 om ferie, fortsat anvendelse.

profile photo
Profilside