Bekendtgørelse om feriehindringer Kapitel 2

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om feriehindringer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021

Kapitel 2 Feriehindringer
§ 2

Feriehindringer er:

 • 1) egen sygdom og tvangsindlæggelse,

 • 2) barselsorlov og orlov til adoption,

 • 3) ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,

 • 4) overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,

 • 5) valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,

 • 6) indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,

 • 7) lovligt varslede og afsluttede konflikter,

 • 8) aftjening af værnepligt,

 • 9) tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtig eller på værnepligtslignende vilkår,

 • 10) udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,

 • 11) manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,

 • 12) pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,

 • 13) orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,

 • 14) tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,

 • 15) tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller

 • 16) udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

Stk. 2 Barselsorlov og orlov til adoption er ikke en feriehindring i forhold til øvrig ferie, hvis lønmodtageren har genoptaget arbejdet på nedsat tid med eller uden forlængelse af orloven, og arbejdet er genoptaget på en sådan måde, at der arbejdes i hele dage, og at øvrig ferie kan holdes som enkeltdage.

§ 3

Arbejdsgiveren skal meddele antallet af feriedage, der overføres ved en feriehindring efter lovens § 22 på den af Feriepengeinfo anviste måde. Feriepengeinfo videreformidler meddelelsen til feriepengeudbetaleren.

Stk. 2 Er lønmodtageren ikke i et ansættelsesforhold, meddeler lønmodtageren Feriepengeinfo de oplysninger, der er nævnt i stk. 1. Lønmodtageren skal medsende dokumentation for feriehindringen fra en offentlig myndighed eller en a-kasse.