Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter barselsloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1455 af 04. december 2023

I medfør af § 47 b i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1180 af 21. september 2023, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Ydelsen, hvoraf der skal indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning
§ 1

Der indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for personer, der modtager dagpenge efter barselsloven. Der indbetales ikke bidrag til den obligatoriske pensionsordning for dagpenge, der udbetales som refusion til en arbejdsgiver.

Beregning af bidragets størrelse
§ 2

Udbetaling Danmark beregner bidraget af dagpenge efter barselsloven med den procentsats, der er nævnt i § 47 a i barselsloven, på grundlag af dagpenge til personen efter fradrag for personens ATP-bidrag efter § 44, stk. 3, i barselsloven. Bidraget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Indberetning af bidrag
§ 3

Ved indberetningen af dagpenge efter barselsloven til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, skal Udbetaling Danmark indberette bidraget til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt dagpengemodtager. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under det i § 4, stk. 1, nævnte SE-nummer.

Stk. 2 Udbetaling Danmark skal oplyse personen om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

Indbetaling af bidrag
§ 4

Bidraget til den obligatoriske pensionsordning af dagpenge efter barselsloven opkræves kvartalvis af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Udbetaling Danmark via digital post. Ved indbetaling af bidraget til den obligatoriske pensionsordning skal anvendes den af Arbejdsmarkedets Tillægspension anviste betalingskanal. Dette kan være den betalingskanal, som fremgår af opkrævningen, Informationsservice, Betalingsservice eller en tilsvarende betalingsløsning. Ved betaling via Betalingsservice overføres beløbet automatisk til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indbetalingen sker på det særlige SE-nummer, der anvendes til udbetaling af dagpenge efter barselsloven.

Stk. 2 Bidragene forfalder til betaling den 1. juli (for 1. kvartal), 1. oktober (for 2. kvartal), 1. januar (for 3. kvartal) og 1. april (for 4. kvartal). Udbetaling Danmark betaler bidraget af dagpenge efter barselsloven til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Såfremt bidragene forfalder til betaling på en banklukkedag, anses forfald for den førstkommende bankdag.

Omberegning
§ 5

Hvis der sker omberegning eller ændring af dagpenge efter barselsloven til personen for en periode, beregner Udbetaling Danmark bidraget til den obligatoriske pensionsordning for perioden tilsvarende, så bidraget beregnes af ændringen af dagpengebeløbet med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 47 a. Indbetaling af bidrag sker efter § 4, og tilbagebetaling af bidrag sker efter § 6.

Stk. 2 Indberetning af bidraget, jf. stk. 1, sker efter § 3.

Tilbagebetaling af bidrag
§ 6

Hvis en modtager af dagpenge efter barselsloven helt eller delvist skal betale dagpengene tilbage til Udbetaling Danmark, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til Udbetaling Danmark på baggrund af Udbetaling Danmarks indberetninger til indkomstregisteret.

Stk. 3 Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes bidragssatsen, jf. § 47 a i barselsloven, for den periode, som den ydelse, der skal tilbagebetales, vedrører.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1007 af 2. oktober 2019 om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter barselsloven ophæves.