14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter barselsloven

Bekendtgørelse nr. 1007 af 02. oktober 2019

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter barselsloven

I medfør af § 47 b i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2019, som ændret ved lov nr. 339 af 2. april 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ydelsen, hvoraf der skal indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning
Der indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for personer, der modtager dagpenge efter barselsloven. Der indbetales ikke bidrag til den obligatoriske pensionsordning for dagpenge, der udbetales som refusion til en arbejdsgiver.

§2 Beregning af bidragets størrelse
Udbetaling Danmark beregner bidraget af dagpenge efter barselsloven med den procentsats, der er nævnt i § 47 a i barselsloven, på grundlag af dagpenge til personen efter fradrag for personens ATP-bidrag efter § 44, stk. 3, i barselsloven. Bidraget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§3 Indberetning af bidrag
Ved indberetningen af dagpenge efter barselsloven til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, skal Udbetaling Danmark indberette bidraget til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt dagpengemodtager. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under det i § 4, stk. 1, nævnte SE-nummer.

Stk. 2 Udbetaling Danmark skal oplyse personen om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

§4 Indbetaling af bidrag
Bidraget til den obligatoriske pensionsordning af dagpenge efter barselsloven indbetales kvartalsvis af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal anvendes den af Arbejdsmarkedets Tillægspension anviste betalingskanal. Dette kan f.eks. være Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets), Overførselsservice, Informationsservice eller Letløn. Hvis der ikke betales via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via Digital Post. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indbetalingen sker på det særlige SE-nummer, der anvendes til udbetaling af dagpenge efter barselsloven.

Stk. 2 Bidragene forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Udbetaling Danmark betaler bidraget af dagpenge efter barselsloven til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden.

§5 Omberegning
Hvis der sker omberegning eller ændring af dagpenge efter barselsloven til personen for en periode, beregner Udbetaling Danmark bidraget til den obligatoriske pensionsordning for perioden tilsvarende, så bidraget beregnes af ændringen af dagpengebeløbet med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 47 a. Indbetaling af bidrag sker efter § 4, og tilbagebetaling af bidrag sker efter § 6.

Stk. 2 Indberetning af bidraget, jf. stk. 1, sker efter § 3.

§6 Tilbagebetaling af bidrag
Hvis en modtager af dagpenge efter barselsloven helt eller delvist skal betale dagpengene tilbage til Udbetaling Danmark, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til Udbetaling Danmark på baggrund af Udbetaling Danmarks indberetninger til indkomstregisteret.

Stk. 3 Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes bidragssatsen, jf. § 47 a i barselsloven, for den periode, som den ydelse, der skal tilbagebetales, vedrører.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

profile photo
Profilside