14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fravigelse af krav på Søfartsstyrelsens område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)  - ophæves den 31. december 2021

Bekendtgørelse nr. 210 af 15. februar 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fravigelse af krav på Søfartsstyrelsens område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 18, stk. 1, nr. 2, § 19, stk. 1, nr. 3, § 20, stk. 3, og § 25, stk. 4, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, § 4, stk. 3, i lov om søfarendes ansættelsesforhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. december 2018, og § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 1629 af 17. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 2, 3 og 6, i bekendtgørelse nr. 261 af 23. marts 2020 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Søfartsstyrelsen kan bestemme, at der kan ske fravigelse af følgende bestemmelser, jf. dog stk. 2:

  • 1) Krav til fornyelse af sygdomsbehandlerbeviser, jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1116 af 10. oktober 2014 om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser).

  • 2) Krav til fornyelse af sønæringsbeviser, jf. § 58, stk. 1-5, og 7, i bekendtgørelse nr. 1145 af 29. september 2015 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser med senere ændringer.

  • 3) Maksimal periode sundhedsviser bevarer deres gyldighed efter udløb af bevisets gyldighedsperiode, jf. § 19, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 933 af 23. juni 2020 om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere.

  • 4) Krav til rederen og skibsføreren, jf. § 25, stk. 1 nr. 1, i lov om skibes besætning eller regler fastsat i medfør af lovens § 25, stk. 4, vedrørende sikring af ansatte søfarendes fornyelse eller genopfriskning af foreskrevne uddannelses-, kvalifikations- eller beviskrav.

Stk. 2 Søfartsstyrelsen kan bestemme, at der skal ske fravigelse efter stk. 1, i det omfang det som følge af foranstaltninger iværksat med henblik på at inddæmme eller forebygge spredning af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at opfylde pligterne. Søfartsstyrelsen kan herunder bestemme, at sygdomsbehandlerbeviser efter stk. 1, nr. 1, fornyes for en periode på maksimalt seks måneder uden opfyldelse af genopfriskningskursus, at sønæringsbeviser efter stk. 1, nr. 2, fornyes for en periode på maksimalt seks måneder og at sundhedsbeviser efter stk. 1, nr. 3, forlænges udover tre måneder dog maksimalt i seks måneder.

§2 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. februar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 31. december 2021.

profile photo
Profilside