EU-opholdsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af eU-opholdsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020

I medfør af § 2, stk. 4 og 5, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 2. oktober 2019, og § 2, stk. 3, i lov nr. 963 af 9. december 1992 om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved lov nr. 264 af 20. april 2004, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Der er 18 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 358 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • EU-ret
 • Statsret
 • Udlændingeret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner mv.
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på unionsborgere og deres familiemedlemmer, som efter Den Europæiske Unions (EU’s) regler om fri bevægelighed indrejser i Danmark, jf. bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet, og tager ophold her i landet.

Stk. 2 Denne bekendtgørelse finder også anvendelse på statsborgere i et land, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og statsborgere i Schweiz samt deres familiemedlemmer.

Stk. 3 I det omfang det følger af EU-retten, finder bekendtgørelsen endvidere anvendelse på familiemedlemmer til danske statsborgere, herunder i tilfælde hvor en dansk statsborger vender tilbage til Danmark efter at have udøvet retten til fri bevægelighed i en anden medlemsstat, hvorunder parterne har opbygget eller konsolideret et fælles familieliv.

Stk. 4 Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige, der uden tilladelse kan indrejse og opholde sig her i landet, jf. udlændingelovens § 1, erhverver rettigheder efter reglerne i denne bekendtgørelse, hvis de opfylder betingelserne herfor.

Definitioner mv.
§ 2

Ved »hovedperson« forstås i denne bekendtgørelse en unionsborger, der har en selvstændig opholdsret her i landet efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Stk. 2 En statsborger i et land, der er omfattet af EØS-aftalen, og en statsborger i Schweiz sidestilles i denne bekendtgørelse med en unionsborger.

§ 3

Ved »familiemedlem« forstås i denne bekendtgørelse,

 • 1) en hovedpersons ægtefælle,

 • 2) direkte efterkommere under 21 år af en hovedperson eller af en hovedpersons ægtefælle,

 • 3) direkte efterkommere, der er fyldt 21 år, af en hovedperson eller af en hovedpersons ægtefælle, hvis de pågældende i det land, de ankommer fra, forsørges af hovedpersonen eller af hovedpersonens ægtefælle,

 • 4) personer, der er beslægtet i ret opstigende linje med en hovedperson eller med en hovedpersons ægtefælle, hvis de pågældende i det land, de ankommer fra, forsørges af hovedpersonen eller af hovedpersonens ægtefælle,

 • 5) en hovedpersons andre familiemedlemmer, hvis de i det land, de ankommer fra, forsørges af hovedpersonen eller er optaget i dennes husstand, eller

 • 6) en hovedpersons andre familiemedlemmer, hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer de pågældende.

Stk. 2 Med »ægtefælle«, jf. stk. 1, nr. 1-4, sidestilles i denne bekendtgørelse følgende personer:

 • 1) En hovedpersons registrerede partner.

 • 2) En hovedpersons faste samlever, hvis der mellem parterne består en behørigt dokumenteret varig tilknytning, og forudsat at hvis hovedpersonen påtager sig et forsørgelsesansvar over for den pågældende i overensstemmelse med forsørgelsesansvaret for ægtefæller i dansk ret.

Kapitel 2 Hovedpersoner
Ret til ophold i indtil 3 måneder
§ 4

En unionsborger, som indrejser i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, har ret til ophold her i landet i indtil 3 måneder, jf. udlændingelovens § 2, stk. 1, uden andre betingelser eller formaliteter end kravet om at være i besiddelse af et gyldigt identitetskort eller pas.

Stk. 2 Opholdsretten efter stk. 1 gælder, så længe den pågældende ikke bliver en urimelig byrde for det sociale system.

Ret til tidsbegrænset ophold i mere end 3 måneder Arbejdstagere, selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteydere og arbejdssøgende
§ 5

En unionsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, herunder tjenesteyder, her i landet, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1.

Stk. 2 En unionsborger, der hidtil har været omfattet af stk. 1, men som ikke længere er erhvervsaktiv, bevarer sin status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende,

 • 1) hvis unionsborgeren er midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke,

 • 2) hvis unionsborgeren er uforskyldt arbejdsløs efter at have haft lønnet beskæftigelse eller været selvstændig erhvervsdrivende i mere end 1 år, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende,

 • 3) hvis unionsborgeren er uforskyldt arbejdsløs efter udløbet af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt af mindre end 1 års varighed, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende,

 • 4) hvis unionsborgeren i løbet af de første 12 måneder uforskyldt har mistet sit arbejde eller uforskyldt ikke længere er selvstændig erhvervsdrivende, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende, eller

 • 5) hvis unionsborgeren enten påbegynder en erhvervsuddannelse med forbindelse til den pågældendes tidligere erhvervsmæssige beskæftigelse eller er uforskyldt arbejdsløs og påbegynder en hvilken som helst erhvervsuddannelse.

Stk. 3 En unionsborger, der som uforskyldt arbejdsløs er omfattet af stk. 2, nr. 3 eller 4, bevarer sin status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i 6 måneder.

Stk. 4 En unionsborger, der er rejst ind i landet for at søge beskæftigelse, har ret til ophold som arbejdssøgende ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1, så længe den pågældende aktivt søger arbejde og ikke bliver en urimelig byrde for det sociale system. Efter 6 måneders ophold som arbejdssøgende her i landet gælder retten til ophold, så længe det kan dokumenteres, at den pågældende vedblivende og aktivt søger arbejde og har reelle muligheder for at blive ansat, og så længe den pågældende ikke bliver en urimelig byrde for det sociale system.

Personer med tilstrækkelige midler
§ 6

En unionsborger, der råder over tilstrækkelige midler til sit underhold, således at den pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1. Ved denne vurdering finder § 34 anvendelse.

Studerende
§ 7

En unionsborger, der er indskrevet ved en privat eller offentlig institution, som er godkendt af eller finansieres af det offentlige, med henblik på dér som hovedaktivitet at følge en videregående uddannelse eller en ungdomsuddannelse, herunder en erhvervsuddannelse, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1. Det er dog en betingelse, at den pågældende ved erklæring eller på anden måde godtgør at råde over tilstrækkelige midler til sit underhold, således at den pågældende kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde.

Udstationerede
§ 8

En unionsborger, der er udstationeret her i landet med henblik på at levere en tjenesteydelse på vegne af en tjenesteyder, der er etableret i EU, EØS eller Schweiz, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1.

Stk. 2 En tredjelandstatsborger, der er udstationeret her i landet med henblik på at levere en tjenesteydelse på vegne af en tjenesteyder, der er etableret i EU, EØS eller Schweiz, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 2.

Kapitel 3 Familiemedlemmer
Familiemedlemmer til unionsborgere med ret til ophold i indtil 3 måneder
§ 9

Familiemedlemmer, der ledsager eller slutter sig til en unionsborger, der er omfattet af § 4 om ret til ophold i indtil 3 måneder, har en afledt ret til ophold her i landet i samme tidsrum som hovedpersonen, uden andre betingelser eller formaliteter end kravet om at være i besiddelse af et gyldigt pas, jf. dog udlændingelovens § 2, stk. 2, så længe det pågældende familiemedlem ikke bliver en urimelig byrde for det sociale system.

Familiemedlemmer til arbejdstagere og selvstændig erhvervsdrivende
§ 10

Familiemedlemmer, der ledsager eller slutter sig til en unionsborger, der som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af § 5, stk. 1 eller 2, har en afledt ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, i samme tidsrum som hovedpersonen.

Stk. 2 For familiemedlemmer, der er omfattet af definitionen i § 3, stk. 1, nr. 3-5, er opholdsret efter stk. 1, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at unionsborgeren råder over tilstrækkelige midler til sit og familiemedlemmernes underhold, således at de pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde.

Familiemedlemmer til arbejdssøgende
§ 11

Familiemedlemmer, der ledsager eller slutter sig til en unionsborger, der som arbejdssøgende er omfattet af § 5, stk. 4, har en afledt ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, i samme tidsrum som hovedpersonen, så længe de pågældende ikke bliver en urimelig byrde for det sociale system.

Familiemedlemmer til personer med tilstrækkelige midler
§ 12

Familiemedlemmer, der ledsager eller slutter sig til en unionsborger, der som person med tilstrækkelige midler er omfattet af § 6, har en afledt ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, i samme tidsrum som hovedpersonen.

Stk. 2 Opholdsret efter stk. 1 er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at hovedpersonen råder over tilstrækkelige midler til sit og familiemedlemmernes underhold, således at de pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde.

Familiemedlemmer til studerende
§ 13

Familiemedlemmer, der ledsager eller slutter sig til en unionsborger, der som studerende er omfattet af § 7, har en afledt ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, i samme tidsrum som hovedpersonen.

Stk. 2 Opholdsret efter stk. 1 er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at hovedpersonen råder over tilstrækkelige midler til sit og familiemedlemmernes underhold, således at de pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde.

Familiemedlemmer til udstationerede
§ 14

Familiemedlemmer, der ledsager eller slutter sig til en udstationeret unionsborger omfattet af § 8, stk. 1, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, i samme tidsrum som hovedpersonen.

Stk. 2 Familiemedlemmer omfattet af definitionen i § 3, stk. 1, nr. 1-4, der ledsager eller slutter sig til en udstationeret tredjelandsstatsborger omfattet af § 8, stk. 2, har ret til ophold her i landet i samme tidsrum som hovedpersonen.

Stk. 3 For familiemedlemmer omfattet af definitionen i § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, er opholdsret efter stk. 1 og 2, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at hovedpersonen råder over tilstrækkelige midler til sit og familiemedlemmernes underhold, således at de pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde. Det samme gælder opholdsret efter stk. 1 for familiemedlemmer omfattet af definitionen i § 3, stk. 1, nr. 5.

Familiemedlemmer til hovedpersoner med ret til tidsubegrænset ophold
§ 15

Familiemedlemmer, der ledsager eller slutter sig til en hovedperson med ret til tidsubegrænset ophold, jf. § 18, har en afledt ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, så længe hovedpersonens opholdsret består.

Familiemedlemmers bevarelse af retten til ophold efter hovedpersonens død eller udrejse
§ 16

En unionsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter §§ 10 eller 12-15, bevarer retten til ophold ved hovedpersonens død eller udrejse af Danmark.

Stk. 2 En tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter §§ 10 eller 12-15, bevarer retten til ophold ved hovedpersonens død, hvis den pågældende har opholdt sig her i landet i mindst 1 år inden hovedpersonens død. Opholdsretten er dog efter hovedpersonens død betinget af,

 • 1) at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende,

 • 2) at den pågældende råder over tilstrækkelige midler til sit underhold, således at den pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde, eller

 • 3) at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav.

Stk. 3 En unionsborger eller tredjelandsstatsborger, der er barn af en hovedperson eller af en hovedpersonens ægtefælle, bevarer retten til ophold her i landet ved hovedpersonens død eller udrejse af landet, hvis barnet opholder sig her i landet og er tilmeldt en uddannelsesinstitution. Retten til ophold bevares, indtil barnet har afsluttet sin uddannelse. Den forælder, der faktisk tager sig af barnet, har, uanset nationalitet, ret til ophold sammen med barnet.

Familiemedlemmers bevarelse af retten til ophold efter ophør af ægteskab
§ 17

En unionsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter §§ 10 eller 12-15, bevarer retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse.

Stk. 2 En tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter §§ 10 eller 12-15, bevarer retten til ophold i tilfælde af skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse, hvis

 • 1) ægteskabet ved begyndelsen af proceduren til skilsmisse eller omstødelse har varet i mindst 3 år, heraf mindst 1 år her i landet,

 • 2) forældremyndigheden til hovedpersonens børn ved aftale eller afgørelse er overdraget til tredjelandsstatsborgeren,

 • 3) der foreligger en særlig vanskelig situation, herunder som følge af, at tredjelandsstatsborgeren har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast i hjemmet, mens ægteskabet bestod, eller

 • 4) tredjelandsstatsborgeren ved aftale eller afgørelse har ret til samvær med et mindreårigt barn, og dette samvær skal finde sted her i landet.

Stk. 3 Opholdsret, der bevares efter reglen i stk. 2, er efter skilsmissen eller ophøret af ægteskabet ved omstødelse betinget af,

 • 1) at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende,

 • 2) at den pågældende råder over tilstrækkelige midler til sit underhold, således at den pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde, eller

 • 3) at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav.

Kapitel 4 Tidsubegrænset ophold
Hovedpersoner og familiemedlemmer med lovligt ophold her i landet gennem 5 år
§ 18

En unionsborger, der har haft lovligt ophold her i landet uafbrudt i 5 år, har ret til tidsubegrænset ophold her i landet, jf. dog stk. 2. Ingen af de bestemmelser, der er nævnt i kapitel 2 og 3, kan begrænse denne ret.

Stk. 2 For unionsborgere, hvis ret til ophold følger af § 16, stk. 1, eller § 17, stk. 1, om familiemedlemmers bevarelse af opholdsretten efter hovedpersonens død eller udrejse eller efter ophør af ægteskab, er retten til tidsubegrænset ophold dog betinget af, at den pågældende forinden har opnået et selvstændigt opholdsgrundlag efter § 5, stk. 1-3, eller §§ 6-8, eller at den pågældende forinden efter reglerne i kapitel 3 har fået status af familiemedlem til en hovedperson, der opfylder betingelserne i én af de nævnte bestemmelser.

Stk. 3 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for:

 • 1) Tredjelandsstatsborgere, der som udstationerede har haft lovligt ophold her i landet efter § 8, stk. 2, uafbrudt i 5 år.

 • 2) Tredjelandsstatsborgere, der har haft lovligt ophold her i landet som familiemedlemmer til en hovedperson uafbrudt i 5 år.

 • 3) Tredjelandsstatsborgere, hvis ret til ophold som familiemedlemmer er bevaret efter hovedpersonens død eller efter ophør af ægteskab, jf. § 16, stk. 2, eller § 17, stk. 2, jf. stk. 3, når den pågældende har haft lovligt ophold her i landet uafbrudt i 5 år.

Stk. 4 Ophold som nævnt i stk. 1 og 3, anses ikke for afbrudt ved

 • 1) midlertidige ophold uden for landet, der ikke tilsammen overstiger 6 måneder om året,

 • 2) fravær af længere varighed, som skyldes værnepligt, eller

 • 3) ét fravær af højst 12 på hinanden følgende måneder, som skyldes vægtige grunde.

Stk. 5 Ophold som nævnt i stk. 1 og 3 anses for afbrudt ved en gennemført udsendelsesafgørelse vedrørende den pågældende.

Familiemedlemmer til arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende i tilfælde af død
§ 19

En person, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem til en unionsborger, der som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af § 5, stk. 1, har i tilfælde af hovedpersonens død ret til tidsubegrænset ophold, hvis

 • 1) hovedpersonen frem til sin død havde opholdt sig lovligt her i landet uafbrudt i mindst 2 år,

 • 2) dødsfaldet skyldtes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, eller

 • 3) familiemedlemmet var ægtefælle til den afdøde hovedperson og mistede sin danske indfødsret ved indgåelse af ægteskab med hovedpersonen.

Pensionerede mv., der ikke længere har beskæftigelse her i landet, samt disses familiemedlemmer
§ 20

Endvidere har følgende personer, der ikke længere har beskæftigelse her i landet, ret til tidsubegrænset ophold, uanset at de ikke har opholdt sig her i landet uafbrudt i 5 år:

 • 1) En unionsborger, der ophører med at være arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, efter at den pågældende har opnået den alder for ret til folkepension, der er fastsat i lov om social pension, eller ophører med at være arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende og går på førtidspension, forudsat at den pågældende har haft lønnet beskæftigelse eller har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet i de sidste 12 måneder forud herfor samt uafbrudt har haft fast ophold her i landet i de sidste 3 år forud herfor.

 • 2) En unionsborger, der på grund af vedvarende uarbejdsdygtighed må ophøre med at være arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, hvis den pågældende i de sidste 2 år forud herfor uafbrudt har haft fast ophold her i landet. Kravet om opholdets varighed gælder dog ikke, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, der giver ret til en vedvarende ydelse, der helt eller delvis udredes af en dansk myndighed.

 • 3) En unionsborger, der efter 3 års fast ophold som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende her i landet har lønnet beskæftigelse eller udøver selvstændig erhvervsvirksomhed på en anden medlemsstats område, men bibeholder sin bopæl her i landet, hvortil den pågældende som regel vender hjem mindst en gang om ugen.

Stk. 2 Perioder med uforskyldt arbejdsløshed, der er behørigt bekræftet af jobcentret, og perioder uden arbejde, som den pågældende person ikke har indflydelse på, samt fravær fra arbejde eller ophør heraf på grund af sygdom eller ulykke betragtes som perioder med beskæftigelse.

Stk. 3 Beskæftigelses- eller virksomhedsperioder, som en person, der er omfattet af stk. 1, nr. 3, har haft i en anden medlemsstat, betragtes med henblik på erhvervelse af de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 2, som tilbragt her i landet.

Stk. 4 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, stilles der ikke krav til opholdets varighed eller varigheden af den lønnede beskæftigelse eller den selvstændige erhvervsvirksomhed, hvis arbejdstagerens eller den selvstændig erhvervsdrivendes ægtefælle har dansk indfødsret eller har mistet denne ved indgåelse af ægteskabet.

Stk. 5 Familiemedlemmer, som har fast ophold her i landet sammen med en unionsborger, der er omfattet af stk. 1, har ret til tidsubegrænset ophold her i landet.

Kapitel 5 Fritagelse fra krav om arbejdstilladelse
§ 21

En person, der har ret til ophold her i landet efter denne bekendtgørelse, har ret til at arbejde og er fritaget for krav om arbejdstilladelse, jf. udlændingelovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Kapitel 6 Opholdsdokumenter
Registreringsbevis til unionsborgere med ret til ophold som hovedpersoner
§ 22

Unionsborgere med ret til tidsbegrænset ophold efter denne bekendtgørelse skal med henblik på myndighedernes konstatering af denne ret ansøge om et registreringsbevis senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. Arbejdssøgende unionsborgere, jf. § 5, stk. 4, skal dog ikke ansøge om et registreringsbevis.

Stk. 2 Registreringsbeviset udstedes ikke for noget bestemt tidsrum. Hvis en unionsborger ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om et nyt registreringsbevis.

Dokumentationskrav
§ 23

Registreringsbevis udstedes til:

 • 1) En unionsborger, der som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af § 5, stk. 1, og som til dokumentation herfor foreviser:

  • a) Gyldigt identitetskort eller pas.

  • b) Bevis for at være arbejdstager her i landet, i form af en bekræftelse fra en arbejdsgiver eller et ansættelsesbrev, eller bevis for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet.

 • 2) En unionsborger, der som person med tilstrækkelige midler er omfattet af § 6, og som til dokumentation herfor foreviser:

  • a) Gyldigt identitetskort eller pas.

  • b) Bevis for at råde over tilstrækkelige midler til sit underhold, jf. § 34, således at den pågældende kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde.

 • 3) En unionsborger, der som studerende er omfattet af § 7, og som til dokumentation herfor foreviser:

  • a) Gyldigt identitetskort eller pas.

  • b) Bevis for at være tilmeldt en institution som nævnt i § 7, stk. 1.

  • c) Erklæring om eller bevis for at råde over tilstrækkelige midler til sit underhold, jf. § 34, således at den pågældende kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde.

 • 4) En unionsborger, der som udstationeret er omfattet af § 8, stk. 1, og som til dokumentation herfor foreviser:

  • a) Gyldigt identitetskort eller pas.

  • b) Dokumentation for at have fast beskæftigelse hos en tjenesteyder, der er etableret i EU, EØS eller Schweiz.

  • c) Dokumentation for sit arbejde her i landet.

Registreringsbevis til unionsborgere med ret til ophold som familiemedlemmer
§ 24

Unionsborgere, der som familiemedlemmer har ret til tidsbegrænset ophold efter §§ 10 eller 12-15, skal med henblik på myndighedernes konstatering af denne ret ansøge om et registreringsbevis senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. Unionsborgere med ret til ophold som familiemedlemmer til en arbejdssøgende unionsborger, jf. § 11, skal dog ikke ansøge om et registreringsbevis.

Stk. 2 Registreringsbevis udstedes til unionsborgere, der som familiemedlemmer er omfattet af §§ 10 eller 12-15, og som til dokumentation herfor foreviser:

 • 1) Gyldigt identitetskort eller pas.

 • 2) Registreringsbevis eller opholdskort for den hovedperson, den pågældende slutter sig til eller ledsager.

 • 3) Bevis for, at der består den relevante familiemæssige tilknytning til hovedpersonen.

 • 4) Hvis den pågældende er omfattet af et forsørgelseskrav som omhandlet i § 10, stk. 2, § 12, stk. 2, § 13, stk. 2, eller § 14, stk. 3, bevis for, at hovedpersonen råder over tilstrækkelige midler til sit og familiemedlemmets underhold, således at de pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde. For et familiemedlem, som er omfattet af forsørgelseskravet i § 13, stk. 2, og som samtidig er omfattet af personkredsen i § 3, stk. 1, nr. 1, 2 eller 6, er det dog tilstrækkeligt, at hovedpersonen fremlægger en erklæring om at råde over tilstrækkelige midler til sit og familiemedlemmets underhold.

 • 5) Hvis den pågældende er omfattet af personkredsen i § 3, stk. 1, nr. 6, bevis for, at alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer den pågældende.

Stk. 3 Hvis unionsborgeren ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om et nyt registreringsbevis.

Opholdskort til udstationerede tredjelandsstatsborgere
§ 25

Tredjelandsstatsborgere, der som udstationerede har ret til tidsbegrænset ophold efter § 8, stk. 2, skal med henblik på myndighedernes konstatering af denne ret ansøge om et opholdskort senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder.

Stk. 2 Opholdskort efter stk. 1 indeholder betegnelsen »Opholdskort for udstationeret tredjelandsstatsborger« og udstedes for varigheden af den pågældendes påtænkte ophold.

Stk. 3 Udstedelse af opholdskort som nævnt i stk. 2 forudsætter, at tredjelandsstatsborgeren til dokumentation for sin opholdsret som udstationeret foreviser:

 • 1) Gyldigt pas.

 • 2) Dokumentation for at have fast beskæftigelse hos en tjenesteyder, der er etableret i EU, EØS eller Schweiz.

 • 3) Dokumentation for sit arbejde her i landet.

 • 4) Dokumentation for sin ret til ophold og arbejde i det land, hvori tjenesteyderen er etableret.

 • 5) Dokumentation for sin mulighed for at vende tilbage til hjemlandet eller til det land, hvori tjenesteyderen er etableret, efter levering af tjenesteydelsen.

Stk. 4 Hvis tredjelandsstatsborgeren ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om et nyt opholdskort.

Opholdskort til tredjelandsfamiliemedlemmer
§ 26

Tredjelandsfamiliemedlemmer, der har ret til tidsbegrænset ophold efter denne bekendtgørelse, skal med henblik på myndighedernes konstatering af denne ret ansøge om et opholdskort senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. Tredjelandsstatsborgere med ret til ophold som familiemedlemmer til en arbejdssøgende unionsborger, jf. § 11, skal dog ikke ansøge om et opholdskort.

Stk. 2 Opholdskort efter stk. 1 bærer standardkoden »EU-familiemedlem Art 10 DIR 2004/38/EF« og indeholder betegnelsen »Opholdskort for familiemedlem til en unionsborger«. Kortet udstedes for 5 år fra udstedelsestidspunktet eller for varigheden af hovedpersonens påtænkte ophold, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Opholdskort efter stk. 1 til en tredjelandsstatsborger, der har ret til tidsbegrænset ophold som familiemedlem til en tredjelandsstatsborger, der som udstationeret er omfattet af § 8, stk. 2, benævnes »Opholdskort for familiemedlem til en tredjelandsstatsborger« og udstedes for varigheden af hovedpersonens påtænkte ophold.

Stk. 4 Udstedelse af opholdskort som nævnt i stk. 2 og 3 forudsætter, at tredjelandsstatsborgeren til dokumentation for sin opholdsret som familiemedlem foreviser:

 • 1) Gyldigt pas.

 • 2) Registreringsbevis eller opholdskort for den person, den pågældende slutter sig til eller ledsager.

 • 3) Dokumentation for, at der består den relevante familiemæssige tilknytning.

 • 4) Hvis den pågældende er omfattet af et forsørgelseskrav som omhandlet i § 10, stk. 2, § 12, stk. 2, § 13, stk. 2, eller § 14, stk. 3, forevises bevis for, at hovedpersonen råder over tilstrækkelige midler til sit og familiemedlemmets underhold, jf. § 34, således at de pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde. For et familiemedlem, som er omfattet af forsørgelseskravet i § 13, stk. 2, og som samtidig er omfattet af personkredsen i § 3, stk. 1, nr. 1, 2 eller 6, er det dog tilstrækkeligt, at hovedpersonen fremlægger en erklæring om at råde over tilstrækkelige midler til sit og familiemedlemmets underhold.

 • 5) Hvis den pågældende er omfattet af personkredsen i § 3, stk. 1, nr. 6, forevises bevis for, at alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer den pågældende.

Stk. 5 Hvis et familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger, ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om et nyt opholdskort.

Bevis for ret til tidsubegrænset ophold
§ 27

Der udstedes efter ansøgning et bevis for ret til tidsubegrænset ophold til en unionsborger, der opfylder betingelserne herfor, jf. kapitel 4. Et opholds uafbrudte karakter kan godtgøres med ethvert egnet bevismiddel.F

Stk. 2 Til et barn under 5 år, der alene på grund af sin alder ikke er omfattet af stk. 1, kan der efter ansøgning udstedes bevis for ret til tidsubegrænset ophold, forudsat at et sådant bevis udstedes eller er udstedt til forældremyndighedens indehaver.

§ 28

Der udstedes efter ansøgning et tidsubegrænset opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der opfylder betingelserne herfor, jf. kapitel 4.

Stk. 2 Opholdskort efter stk. 1 bærer standardkoden »EU-familiemedlem Art 20 DIR 2004/38/EF« og indeholder betegnelsen »Opholdskort for familiemedlem til en unionsborger«.

Stk. 3 Ansøgning om et tidsubegrænset opholdskort efter stk. 1 skal indgives, før den pågældendes opholdskort udstedt efter §§ 25 eller 26 udløber.

Stk. 4 Til et barn under 5 år, der alene på grund af sin alder ikke er omfattet af stk. 1, kan der efter ansøgning udstedes et tidsubegrænset opholdskort, forudsat at et tidsubegrænset opholdskort udstedes eller er udstedt til forældremyndighedens indehaver.

Kapitel 7 Ophør af opholdsret
§ 29

Tidsbegrænset opholdsret efter §§ 5-8, §§ 10-14, § 16, stk. 2 og 3, og § 17, stk. 2, jf. stk. 3, ophører, hvis den pågældende ikke længere opfylder betingelserne, der er nævnt i disse bestemmelser. Modtagelse af sociale ydelser medfører ikke automatisk, at tidsbegrænset opholdsret efter 1. pkt. ophører.

Stk. 2 Tidsbegrænset opholdsret for unionsborgere, hvis ret til ophold følger af § 16, stk. 1, eller § 17, stk. 1, om familiemedlemmers bevarelse af opholdsretten efter hovedpersonens død eller udrejse eller efter ophør af ægteskab, ophører, hvis den pågældende opgiver sin bopæl her i landet eller har opholdt sig uden for landet i mere end 12 på hinanden følgende måneder.

§ 30

Tidsubegrænset opholdsret efter §§ 18-20 ophører, hvis den pågældende har opholdt sig uden for landet i mere end 2 på hinanden følgende år.

§ 31

Afgørelser om ophør af opholdsret skal meddeles skriftligt og skal begrundes i overensstemmelse med forvaltningslovens regler herom, jf. dog § 39.

Stk. 2 Hvis en persons opholdsret ophører efter §§ 29-30, træffer Styrelsen for International Rekruttering og Integration afgørelse om, hvorvidt den pågældende bibeholder sit opholdsgrundlag. Bestemmelsen i § 37 og i udlændingelovens § 26, stk. 1, finder anvendelse. Opholdskort for udstationerede tredjelandsstatsborgere, jf. § 25, og opholdskort for familiemedlemmer, jf. §§ 26 og 28, spærres, hvis der træffes afgørelse om, at indehaveren ikke længere har ret til at opholde sig her i landet.

Stk. 3 Det kan efter ansøgning bestemmes, at en opholdsret ikke skal anses for ophørt i de tilfælde, der er nævnt i § 29, stk. 2, og § 30.

Kapitel 8 Ansøgning og klage, sagsbehandlingsfrister og vurdering af tilstrækkelige midler
Ansøgning om opholdsdokumenter
§ 32

Ansøgning om registreringsbevis eller opholdskort indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 2 Påklages en afgørelse efter denne bekendtgørelse til Udlændingenævnet, jf. udlændingelovens § 46a, inden 7 dage, efter at den er meddelt den pågældende, tillægges klagen opsættende virkning efter reglerne i udlændingelovens § 33b. Opsættende virkning kan dog nægtes, hvis ganske særlige grunde taler derfor, jf. udlændingelovens § 33b.

Sagsbehandlingsfrister
§ 33

Afgørelsen om, hvorvidt et registreringsbevis efter §§ 23 og 24 og et opholdskort efter § 25 skal udstedes eller afslås, træffes straks efter ansøgningens indgivelse.

Stk. 2 Afgørelsen om, hvorvidt et opholdskort efter § 26 skal udstedes eller afslås, træffes hurtigst muligt og senest 6 måneder efter ansøgningens indgivelse. Der skal straks udstedes kvittering for ansøgningens indgivelse.

Stk. 3 Afgørelsen om, hvorvidt et bevis for ret til tidsubegrænset ophold efter § 27 skal udstedes eller afslås, træffes hurtigst muligt efter ansøgningens indgivelse.

Stk. 4 Afgørelsen om, hvorvidt et tidsubegrænset opholdskort efter § 28 skal udstedes eller afslås, træffes hurtigst muligt og senest 6 måneder efter ansøgningens indgivelse.

Stk. 5 Afgørelser om afslag skal meddeles skriftligt og skal begrundes i overensstemmelse med forvaltningslovens regler herom, jf. dog § 39.

Vurdering af tilstrækkelige midler
§ 34

Ved vurderingen af, hvilke midler der må anses som tilstrækkelige, skal der tages hensyn til unionsborgerens personlige situation. Kravet vil altid være opfyldt, hvis unionsborgeren råder over indtægter eller andre midler, der svarer til summen af de ydelser, som den pågældende ville kunne modtage efter § 22, stk. 2, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2 Ved vurderingen af indtægter og midler, jf. stk. 1, opgøres disse uden fradrag af skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og eventuelle andre kollektive pensionsbidrag. I det omfang indtægter er finansieret ved danske offentlige tilskud, medregnes de ikke ved opgørelsen af den pågældendes indtægtsforhold, medmindre der er tale om arbejdsløshedsdagpenge, som den pågældende godtgør at være berettiget til at modtage her i landet, eller offentlige ydelser, der er udtryk for en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udlændingen bor eller opholder sig, afgiver efter anmodning fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller Udlændingenævnet en udtalelse om, hvorvidt en person, der er omfattet af § 23, nr. 2, § 24, eller § 26, stk. 4, råder over indtægter eller midler, der mindst svarer til summen af de ydelser, som den pågældende ville kunne modtage efter § 22, stk. 2, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Der anmodes normalt kun om en udtalelse efter 1. pkt., hvis det ikke kan udelukkes, at den pågældende ville kunne modtage ydelser efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Kapitel 9 Hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed og misbrug af rettigheder
Nægtelse af opholdsdokument og ophør af ret til ophold
§ 35

Udstedelse af registreringsbevis eller opholdskort kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger det. Tilsvarende gælder, hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig, herunder i kraft af et proformaægteskab.

Stk. 2 Tidsbegrænset opholdsret ophører i tilfælde af

 • 1) udvisning efter udlændingeloven af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed,

 • 2) hvis grundlaget for udstedelsen af en persons registreringsbevis eller opholdskort var urigtigt, eller

 • 3) hvis der er tale om misbrug af rettigheder, eller svig, herunder i kraft af et proformaægteskab.

Stk. 3 Tidsubegrænset opholdsret ophører i tilfælde af

 • 1) udvisning efter udlændingeloven af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, eller

 • 2) hvis der er tale om misbrug af rettigheder, eller svig, herunder i kraft af et proformaægteskab.

Generelle betingelser for afgørelser truffet af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed
§ 36

Afgørelser, der træffes efter udlændingeloven eller denne bekendtgørelse i forhold til unionsborgere eller deres familiemedlemmer af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og kan udelukkende begrundes i vedkommendes personlige adfærd. En tidligere straffedom kan ikke i sig selv begrunde en sådan afgørelse. Den personlige adfærd skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. Begrundelser, der ikke vedrører den individuelle sag, eller som har generel præventiv karakter, må ikke anvendes. Der må ved vurderingen ikke lægges økonomiske betragtninger til grund.

Beskyttelseshensyn ved afgørelser om ophør, afvisning eller udvisning
§ 37

Ved afgørelse om ophør af opholdsret i medfør af denne bekendtgørelse og ved afgørelse om afvisning eller udvisning efter udlændingeloven af unionsborgere eller deres familiemedlemmer af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed skal der tages hensyn til varigheden af den pågældendes ophold her i landet, den pågældendes alder, helbredstilstand, familiemæssige og økonomiske situation, den pågældendes sociale og kulturelle integration her i landet og tilknytning til hjemlandet samt andre relevante hensyn.

Stk. 2 Der må ikke træffes afgørelse om udvisning vedrørende en unionsborger eller dennes familiemedlemmer, når de har opnået ret til tidsubegrænset ophold her i landet, medmindre det skyldes alvorlige hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed.

Stk. 3 Der må ikke træffes afgørelse om udvisning vedrørende en unionsborger, medmindre afgørelsen er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed, hvis den pågældende

 • 1) har haft ophold her i landet i de 10 forudgående år, eller

 • 2) er mindreårig, med undtagelse af tilfælde, hvor udvisningen er nødvendig af hensyn til barnets tarv som fastlagt i De Forenede Nationers konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder.

Afvisning eller udvisning af hensyn til den offentlige sundhed
§ 38

Ved behandlingen af sager efter denne bekendtgørelse, hvor hensynet til den offentlige sundhed indgår i vurderingen, jf. § 35, kan alene indgå sygdomme, der er potentielt epidemiske ifølge Verdenssundhedsorganisationen, samt andre smitsomme infektionssygdomme eller parasitære sygdomme, der er truffet beskyttelsesforanstaltninger mod i forhold til danske statsborgere.

Stk. 2 Sygdomme, der opstår efter de første 3 måneder efter indrejsen, kan ikke indgå ved behandlingen af sager efter denne bekendtgørelse, hvor hensynet til den offentlige sundhed indgår i vurderingen.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved behandlingen af sager efter udlændingeloven om afvisning, udvisning eller udsendelse af udlændinge, der er omfattet af EU-rettens regler om fri bevægelighed.

Krav om begrundelse
§ 39

Afgørelser, der er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed eller når der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig, skal begrundes, medmindre hensynet til statens sikkerhed er til hinder herfor.

Kapitel 10 Generelt vedrørende opholdsdokumenter
§ 40

Besiddelse af registreringsbevis, opholdskort, bevis for ret til tidsubegrænset ophold, tidsubegrænset opholdskort eller kvittering for indgivelse af ansøgning herom kan ikke stilles som betingelse for udøvelse af en rettighed eller gennemførelse af en administrativ handling, idet unionsborgeren og dennes familiemedlemmer uanset nationalitet med ethvert egnet bevismiddel kan godtgøre at være omfattet af de pågældende rettigheder.

Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 41

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. oktober 2020.

Stk. 2 Standardkoden omhandlet i § 26, stk. 2, og § 28, stk. 2, skal senest anvendes fra den 2. august 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 318 af 27. marts 2019 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen), ophæves, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 § 3, stk. 1, nr. 4, om personer, der er beslægtet i ret opstigende linje, og § 34 om vurdering af tilstrækkelige midler finder ikke anvendelse på ansøgninger, der er indgivet inden den 1. april 2019. For sådanne ansøgninger gælder § 39, stk. 4, i Bekendtgørelse nr. 318 af 27. marts 2019, hvorved de hidtil gældende bestemmelser i § 2, stk. 1, nr. 4, § 22, stk. 4, 3. pkt., § 23, stk. 4, 3. pkt., § 26, stk. 5, 3. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., og § 27, stk. 2, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 474 af 12. maj 2011, fortsat finder anvendelse.