14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

EU-opholdsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen)

Denne konsoliderede version af eU-opholdsbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 318 af 27. marts 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

EU-opholdsbekendtgørelsen

I medfør af § 2, stk. 4 og 5 i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 10. marts 2019, og § 2, stk. 3, i lov nr. 963 af 9. december 1992 om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved lov nr. 264 af 20. april 2004, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Definitioner

§1 Ved hovedperson forstås i denne bekendtgørelse en unionsborger, der her i landet har en selvstændig opholdsret efter EU-reglerne.

Stk. 2 En EØS-statsborger og en schweizisk statsborger sidestilles i denne bekendtgørelse med en unionsborger.

§2 Ved familiemedlem forstås i denne bekendtgørelse

 • 1) en hovedpersons ægtefælle,

 • 2) direkte efterkommere under 21 år enten af en hovedperson eller af en hovedpersons ægtefælle,

 • 3) direkte efterkommere over 21 år enten af en hovedperson eller af en hovedpersons ægtefælle, når de forsørges af hovedpersonen eller af hovedpersonens ægtefælle,

 • 4) personer, der er beslægtet i ret opstigende linje enten med en hovedperson eller med en hovedpersons ægtefælle, når de forsørges af hovedpersonen eller af hovedpersonens ægtefælle,

 • 5) en hovedpersons andre familiemedlemmer, hvis de i det land, de ankommer fra, forsørges af hovedpersonen eller er optaget i dennes husstand, eller

 • 6) en hovedpersons andre familiemedlemmer, hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer de pågældende.

Stk. 2 Med ægtefælle sidestilles i denne bekendtgørelse en registreret partner.

Stk. 3 Bestemmelserne i denne bekendtgørelse om ægtefæller finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor en person over 18 år samlever på fælles bopæl i fast samlivsforhold af længere varighed med en hovedperson over 18 år.

Kapitel 2

Personer med selvstændig opholdsret

§3 Arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdssøgende
En unionsborger, der er arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende, herunder tjenesteyder, her i landet, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1.

Stk. 2 En unionsborger, der hidtil har været omfattet af stk. 1, men nu ikke længere er erhvervsaktiv, bevarer sin status som arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende,

 • 1) hvis unionsborgeren er midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke,

 • 2) hvis unionsborgeren er uforskyldt arbejdsløs efter at have haft lønnet beskæftigelse eller været selvstændigt erhvervsdrivende i mere end 1 år, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende,

 • 3) hvis unionsborgeren er uforskyldt arbejdsløs efter udløbet af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt af mindre end 1 års varighed, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende,

 • 4) hvis unionsborgeren i løbet af de første 12 måneder uforskyldt har mistet sit arbejde eller uforskyldt ikke længere er selvstændigt erhvervsdrivende, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig jobcentret som arbejdssøgende, eller

 • 5) hvis unionsborgeren enten påbegynder en erhvervsuddannelse med forbindelse til den pågældendes tidligere erhvervsmæssige beskæftigelse eller er uforskyldt arbejdsløs og påbegynder en hvilken som helst erhvervsuddannelse.

Stk. 3 En unionsborger, der er omfattet af stk. 2, nr. 3 eller 4, bevarer sin status som arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende i 6 måneder.

Stk. 4 En unionsborger, der er rejst ind i landet for at søge beskæftigelse, har ret til ophold som arbejdssøgende i indtil 6 måneder fra indrejsen. Herefter har den pågældende ret til ophold som arbejdssøgende, så længe det kan dokumenteres, at den pågældende fortsat søger arbejde og har reelle muligheder for at blive ansat.

§4 Udstationerede
En unionsborger, der er udstationeret her i landet med henblik på at levere en tjenesteydelse på vegne af en tjenesteyder, der er etableret i EU, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1.

Stk. 2 En tredjelandstatsborger, der er udstationeret her i landet med henblik på at levere en tjenesteydelse på vegne af en tjenesteyder, der er etableret i EU, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 2.

§5 Studerende
En unionsborger, der er indskrevet ved en privat eller offentlig institution, der er godkendt af eller finansieres af det offentlige, med henblik på dér som hovedaktivitet at følge en videregående uddannelse eller en ungdomsuddannelse, herunder en erhvervsuddannelse, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1. Det er dog en betingelse, at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

Stk. 2 Opholdsret efter stk. 1 kan endvidere betinges af, at den pågældende tegner en sygeforsikring.

§6 Personer med tilstrækkelige midler
En unionsborger, der råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1.

Stk. 2 Opholdsret efter stk. 1 kan betinges af, at den pågældende tegner en sygeforsikring.

§7 Pensionerede m.v.
Følgende personer har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1:

 • 1) En unionsborger, der ophører med lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed, efter at den pågældende har opnået den i lov om social pension fastsatte alder for oppebærelse af folkepension eller ophører med lønnet beskæftigelse og går på førtidspension, forudsat at den pågældende har haft lønnet beskæftigelse eller har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet i de sidste 12 måneder forud herfor samt uafbrudt har haft fast ophold her i landet i de sidste 3 år forud herfor.

 • 2) En unionsborger, der på grund af vedvarende uarbejdsdygtighed må ophøre med lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed, såfremt den pågældende i de sidste 2 år forud herfor uafbrudt har haft fast ophold her i landet. Der stilles dog ikke krav til opholdets varighed, hvis uarbejdsdygtigheden skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, der giver ret til en vedvarende ydelse, der helt eller delvis udredes af en dansk myndighed.

 • 3) En unionsborger, der efter 3 års fast ophold og lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet har lønnet beskæftigelse eller udøver selvstændig erhvervsvirksomhed på en anden medlemsstats område, men bibeholder sin bopæl her i landet, hvortil den pågældende som regel vender hjem mindst en gang om ugen.

Stk. 2 Perioder med uforskyldt arbejdsløshed, der er behørigt bekræftet af jobcentret, og perioder uden arbejde, som den pågældende person ikke har indflydelse på, samt fravær fra arbejde eller ophør heraf på grund af sygdom eller ulykke betragtes som perioder med beskæftigelse.

Stk. 3 Beskæftigelses- eller virksomhedsperioder, som en person, der er omfattet af stk. 1, nr. 3, har haft i en anden medlemsstat, betragtes med henblik på erhvervelse af de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 2, som tilbragt her i landet.

Stk. 4 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, stilles der ikke krav til opholdets varighed eller varigheden af den lønnede beskæftigelse eller den selvstændige erhvervsvirksomhed, hvis arbejdstagerens eller den selvstændigt erhvervsdrivendes ægtefælle har dansk indfødsret eller har mistet denne ved indgåelse af ægteskabet.

Kapitel 3

Familiemedlemmers ret til ophold

§8 Familiemedlemmer til arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdssøgende
Familiemedlemmer til en unionsborger, der er omfattet af § 3, stk. 1 eller 2, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 2 Opholdsret efter stk. 1 for familiemedlemmer, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3-5, er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at unionsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

Stk. 3 Familiemedlemmer til en unionsborger, der er omfattet af § 3, stk. 4, har ret til ophold her i landet, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende.

Stk. 4 Opholdsret efter stk. 3 er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at unionsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

§9 Familiemedlemmer til udstationerede
Familiemedlemmer til en unionsborger, der er omfattet af § 4, stk. 1, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 2 Familiemedlemmer, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4, og er familiemedlemmer til en tredjelandsstatsborger omfattet af § 4, stk. 2, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 3 Opholdsret efter stk. 1 og 2 for familiemedlemmer, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3-5, er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at unionsborgeren henholdsvis tredjelandsstatsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

§10 Familiemedlemmer til studerende
Familiemedlemmer til en unionsborger, der er omfattet af § 5, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 2 Opholdsret efter stk. 1 er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at unionsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

§11 Familiemedlemmer til personer med tilstrækkelige midler
Familiemedlemmer til en unionsborger, der er omfattet af § 6, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 2 Opholdsret efter stk. 1 er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at unionsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

§12 Familiemedlemmer til pensionerede m.v.
Familiemedlemmer til en unionsborger, der er omfattet af § 7, har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 2 Opholdsret efter stk. 1 for familiemedlemmer, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3-5, er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at unionsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

§13 Familiemedlemmer til danske statsborgere
I det omfang det følger af EU-retten, har familiemedlemmer til en dansk statsborger ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2.

§14 Familiemedlemmer med ret til at blive boende efter hovedpersonens død eller udrejse
En unionsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter § 8, stk. 1, eller §§ 9-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens død eller udrejse af Danmark.

Stk. 2 En tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter § 8, stk. 1, eller §§ 9-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens død, hvis den pågældende har opholdt sig her i landet i mindst 1 år inden hovedpersonens død. Opholdsretten vil dog herefter være betinget af, at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende, eller at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke falder det offentlige til byrde, eller at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav.

Stk. 3 En unionsborger henholdsvis tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter § 8, stk. 1, eller §§ 9-11, har ret til tidsubegrænset ophold, jf. § 20, hvis hovedpersonen var omfattet af § 3, stk. 1, og

 • 1) hovedpersonen ved sin død havde opholdt sig her i landet uafbrudt i mindst 2 år,

 • 2) dødsfaldet skyldtes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, eller

 • 3) familiemedlemmet var ægtefælle til hovedpersonen og mistede sin danske indfødsret ved indgåelse af ægteskab med hovedpersonen.

Stk. 4 En unionsborger eller tredjelandsstatsborger, der er barn til en hovedperson eller til hovedpersonens ægtefælle, mister ikke retten til ophold her i landet ved hovedpersonens død eller udrejse af landet, hvis barnet opholder sig her i landet og er tilmeldt en uddannelsesinstitution. Retten til ophold bevares, indtil barnet har afsluttet sin uddannelse. Den forælder, der faktisk tager sig af barnet, har ret til ophold sammen med barnet uanset nationalitet.

§15 Familiemedlemmer med ret til at blive boende efter ophør af ægteskab
En unionsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter § 8, stk. 1, eller §§ 9-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse.

Stk. 2 En tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter § 8, stk. 1, eller §§ 9-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse, hvis

 • 1) ægteskabet ved begyndelsen af proceduren til skilsmisse eller omstødelse har varet i mindst 3 år, heraf mindst 1 år her i landet,

 • 2) forældremyndigheden til hovedpersonens børn ved aftale eller afgørelse er overdraget til en ægtefælle, der er tredjelandsstatsborger,

 • 3) der foreligger en særlig vanskelig situation, herunder som følge af, at ægtefællen har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast i hjemmet, mens ægteskabet bestod, eller

 • 4) ægtefællen ved aftale eller afgørelse har ret til samvær med et mindreårigt barn, og dette samvær skal finde sted her i landet.

Stk. 3 Opholdsret, der bevares efter reglen i stk. 2, er efter skilsmissen eller ophøret af ægteskabet ved omstødelse betinget af, at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende, eller at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke falder det offentlige til byrde, eller at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav.

§16 Fast samlivsforhold
Opholdsret for en samlever, jf. § 2, stk. 3, er betinget af, at hovedpersonen påtager sig et forsørgelsesansvar over for ansøgeren i overensstemmelse med forsørgelsesansvaret for ægtefæller i dansk ret.

Kapitel 4

Andre bestemmelser vedrørende ret til ophold

§17 Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige, der uden tilladelse kan indrejse og opholde sig her i landet, jf. udlændingelovens § 1, erhverver rettigheder efter reglerne i denne bekendtgørelse, såfremt de opfylder betingelserne herfor.

§18 En person, der har ret til ophold her i landet efter denne bekendtgørelse, er fritaget for krav om arbejdstilladelse, jf. udlændingelovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Kapitel 5

Tidsubegrænset ophold

§19 En unionsborger, der har haft lovligt ophold her i landet uafbrudt i 5 år, har ret til tidsubegrænset ophold her i landet. Ingen af de bestemmelser, der er nævnt i kapitel 2 og 3, kan begrænse denne ret.

Stk. 2 En unionsborger, hvis ret til ophold her i landet følger af § 14, stk. 1, eller § 15, stk. 1, erhverver dog først de rettigheder, der følger af retten til tidsubegrænset ophold her i landet, når den pågældende tilvejebringer et selvstændigt opholdsgrundlag efter § 3, stk. 1-3, §§ 4-6, § 8, stk. 1, eller §§ 9-11.

Stk. 3 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en tredjelandsstatsborger, der har haft lovligt ophold her i landet efter § 4, stk. 2, uafbrudt i 5 år.

Stk. 4 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en tredjelandsstatsborger, der har haft lovligt ophold her i landet som familiemedlem til en hovedperson uafbrudt i 5 år og i hele denne periode har opholdt sig sammen med hovedpersonen.

Stk. 5 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en tredjelandsstatsborger, der har ret til ophold her i landet efter § 14, stk. 2, eller § 15, stk. 2, jf. stk. 3, når den pågældende har haft lovligt ophold her i landet uafbrudt i 5 år.

Stk. 6 Ophold som nævnt i stk. 1-5 anses ikke for afbrudt ved midlertidige ophold uden for landet, der ikke tilsammen overstiger 6 måneder om året, fravær af længere varighed, som skyldes værnepligt, eller ét fravær af højst 12 på hinanden følgende måneder, som skyldes vægtige grunde.

Stk. 7 Ophold som nævnt i stk. 1-5 anses for afbrudt ved en gennemført udsendelsesafgørelse vedrørende den pågældende.

Stk. 8 Et opholds uafbrudte karakter, jf. stk. 1 og 3-6, kan godtgøres med ethvert egnet bevismiddel.

§20 Personer, der har ret til at opholde sig her i landet efter §§ 7, 12 eller 14, stk. 3, har uden yderligere betingelser ret til tidsubegrænset ophold.

Kapitel 6

Bestemmelser vedrørende opholdsdokumenter

§21 Tidsbegrænset ophold
Unionsborgere med ret til tidsbegrænset ophold efter denne bekendtgørelse skal ansøge om registreringsbevis senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. Unionsborgere med ret til ophold efter § 3, stk. 4, eller § 8, stk. 3, skal dog ikke ansøge om registreringsbevis.

Stk. 2 Registreringsbeviset udstedes ikke for noget bestemt tidsrum. Hvis en unionsborger ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om nyt registreringsbevis.

§22 Udstedelse af registreringsbevis til en unionsborger, der er omfattet af § 3, stk. 1-3, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt identitetskort eller pas og enten fremlægger bevis for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet eller fremlægger en bekræftelse fra en arbejdsgiver eller et ansættelsesbrev som dokumentation for at have lønnet beskæftigelse her i landet.

Stk. 2 Udstedelse af registreringsbevis til en unionsborger, der er omfattet af § 4, stk. 1, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt identitetskort eller pas og fremlægger dokumentation for at have fast beskæftigelse hos en tjenesteyder, der er etableret i EU, og for sit arbejde her i landet.

Stk. 3 Udstedelse af registreringsbevis til en unionsborger, der er omfattet af § 5, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt identitetskort eller pas og fremlægger dokumentation for at være tilmeldt en institution som nævnt i § 5, stk. 1, samt erklæring om eller dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde, samt dokumentation for at være dækket af en sygeforsikring som nævnt i § 5, stk. 2.

Stk. 4 Udstedelse af registreringsbevis til en unionsborger, der er omfattet af § 6, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt identitetskort eller pas og fremlægger dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde, og dokumentation for at være dækket af en sygeforsikring som nævnt i § 6, stk. 2. Ved bedømmelsen af, hvilke indtægter og midler der må anses som tilstrækkelige, skal der tages hensyn til unionsborgerens personlige situation. Kravet vil altid være opfyldt, hvis unionsborgeren råder over indtægter eller midler, der svarer til summen af de ydelser, som den pågældende ville kunne modtage efter § 22, stk. 2, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5 Udstedelse af registreringsbevis efter stk. 1-4 kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig.

§23 Udstedelse af registreringsbevis til en unionsborger, der er omfattet af § 8, stk. 1, og §§ 9-12, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt identitetskort eller pas, registreringsbevis eller opholdskort for den hovedperson, den pågældende slutter sig til eller ledsager, og dokumentation for, at der består den relevante familiemæssige tilknytning til hovedpersonen. Er der tale om familiemæssig tilknytning på baggrund af ægteskab, registreret partnerskab eller fast samlivsforhold, er udstedelsen af registreringsbeviset betinget af, at det pågældende familiemedlem og hovedpersonen erklærer, at formålet med ægteskabets eller det registrerede partnerskabs indgåelse eller samlivets etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for den pågældende. Udstedelse af registreringsbevis til en unionsborger, der er omfattet af § 8, stk. 1, og §§ 9-12, er betinget af, at den hovedperson, den pågældende slutter sig til eller ledsager, erklærer at have etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Hvis der er grunde til at antage, at der er tale om misbrug af rettigheder, skal der forevises dokumentation for, at hovedpersonen har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 2 Udstedelse af registreringsbevis efter stk. 1 kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig.

Stk. 3 Udstedelse af registreringsbevis til en unionsborger, der er omfattet af § 10, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger erklæring om eller dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit og unionsborgerens underhold, at de pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

Stk. 4 Udstedelse af registreringsbevis til en unionsborger, der er omfattet af § 8, stk. 1, eller §§ 9-10, jf. § 2, stk. 1, nr. 3-5, § 11 eller § 12, jf. § 2, stk. 1, nr. 3-5, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmets underhold, at de pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til hovedpersonens og dennes families personlige situation. Kravet vil altid være opfyldt, hvis hovedpersonen og familiemedlemmet råder over indtægter eller midler, der svarer til summen af de ydelser, som de pågældende ville kunne modtage efter § 22, stk. 2, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5 Udstedelse af registreringsbevis til en unionsborger, der er omfattet af § 8, stk. 1, eller §§ 9-12, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger dokumentation for, at alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer den pågældende.

§24 En tredjelandsstatsborger, der har ret til tidsbegrænset ophold efter § 4, stk. 2, skal ansøge om opholdskort senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. Opholdskortet efter 1. pkt. benævnes »Opholdskort for udstationeret tredjelandsstatsborger« og udstedes for varigheden af den pågældendes påtænkte ophold. Hvis tredjelandsstatsborgeren ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om nyt opholdskort.

§25 Familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere og har ret til tidsbegrænset ophold efter denne bekendtgørelse, skal ansøge om opholdskort senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. Tredjelandsstatsborgere med ret til ophold efter § 8, stk. 3, skal dog ikke ansøge om opholdskort. Opholdskortet efter 1. pkt. benævnes »Opholdskort for familiemedlem til en unionsborger« og udstedes for 5 år fra udstedelsestidspunktet eller for varigheden af hovedpersonens påtænkte ophold, jf. dog 3. pkt. Opholdskortet efter 1. pkt. til en tredjelandsstatsborger, der har ret til tidsbegrænset ophold som familiemedlem til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af § 4, stk. 2, benævnes »Opholdskort for familiemedlem til en tredjelandsstatsborger« og udstedes for varigheden af hovedpersonens påtænkte ophold. Hvis et familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger, ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om nyt opholdskort.

§26 Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af § 4, stk. 2, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt pas og fremlægger dokumentation for at have fast beskæftigelse hos en tjenesteyder, der er etableret i EU, dokumentation for sit arbejde her i landet, dokumentation for sin ret til ophold og arbejde i det land, hvori tjenesteyderen er etableret, og dokumentation for sin mulighed for at vende tilbage til hjemlandet eller til det land, hvori tjenesteyderen er etableret, efter levering af tjenesteydelsen. Udstedelse af opholdskort efter 1. pkt. kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig.

Stk. 2 Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af § 8, stk. 1, eller §§ 9-12, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt pas, registreringsbevis eller opholdskort for den person, den pågældende slutter sig til eller ledsager, og dokumentation for, at der består den relevante familiemæssige tilknytning. Er der tale om familiemæssig tilknytning på baggrund af ægteskab, registreret partnerskab eller fast samlivsforhold, er udstedelsen af opholdskortet betinget af, at det pågældende familiemedlem og hovedpersonen erklærer, at formålet med ægteskabets eller det registrerede partnerskabs indgåelse eller samlivets etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for den pågældende. Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af § 8, stk. 1, eller §§ 9-12, er betinget af, at den hovedperson, den pågældende slutter sig til eller ledsager, erklærer at have etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Hvis der er grunde til at antage, at der er tale om misbrug af rettigheder, skal der forevises dokumentation for, at hovedpersonen har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 3 Udstedelse af opholdskort efter stk. 2 kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig.

Stk. 4 Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af § 10, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger erklæring om eller dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit og tredjelandsstatsborgerens underhold, at de pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

Stk. 5 Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af § 8, stk. 1, eller §§ 9-10, jf. § 2, stk. 1, nr. 3-5, § 11 eller § 12, jf. § 2, stk. 1, nr. 3-5, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmets underhold, at de pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til hovedpersonens og dennes families personlige situation. Kravet vil altid være opfyldt, hvis hovedpersonen og familiemedlemmet råder over indtægter eller midler, der svarer til summen af de ydelser, som de pågældende ville kunne modtage efter § 22, stk. 2, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 6 Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af § 8, stk. 1, eller §§ 9-12, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger dokumentation for, at alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer den pågældende.

§27 Indtægter og midler som nævnt i § 22, stk. 4, 3. pkt., § 23, stk. 4, 3. pkt., og § 26, stk. 5, 3. pkt., opgøres uden fradrag af skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og eventuelle andre kollektive pensionsbidrag. Tilsvarende gælder for beregningen af ydelser efter § 22, stk. 2, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik som nævnt i § 22, stk. 4, 3. pkt., § 23, stk. 4, 3. pkt., og § 26, stk. 5, 3. pkt. I det omfang indtægter er finansieret ved danske offentlige tilskud, medregnes de ikke ved opgørelsen af den pågældendes indtægtsforhold, medmindre der er tale om arbejdsløshedsdagpenge, som den pågældende godtgør at være berettiget til at modtage her i landet, eller offentlige ydelser, der er udtryk for en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udlændingen bor eller opholder sig, afgiver efter anmodning fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller Udlændingenævnet, en udtalelse om, hvorvidt en person, der er omfattet af § 22, stk. 4, § 23, stk. 4, eller § 26, stk. 5, råder over indtægter eller midler, der mindst svarer til summen af de ydelser, som den pågældende ville kunne modtage efter § 22, stk. 2, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Der anmodes normalt kun om en udtalelse efter 1. pkt., hvis det ikke kan udelukkes, at den pågældende ville kunne modtage ydelser efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

§28 Tidsubegrænset ophold
Der udstedes efter ansøgning bevis for ret til tidsubegrænset ophold til en unionsborger, der opfylder betingelserne herfor efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Til et barn under fem år, der alene på grund af sin alder ikke er omfattet af stk. 1, kan der efter ansøgning udstedes bevis for ret til tidsubegrænset ophold, forudsat at et sådant bevis udstedes eller er udstedt til forældremyndighedens indehaver.

§29 Der udstedes efter ansøgning tidsubegrænset opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der opfylder betingelserne for tidsubegrænset ophold efter denne bekendtgørelse. Det tidsubegrænsede opholdskort fornys automatisk hvert 10. år.

Stk. 2 Ansøgning om tidsubegrænset opholdskort efter stk. 1 skal indgives, før den pågældendes opholdskort udstedt efter §§ 24 eller 25 udløber.

Stk. 3 Til et barn under fem år, der alene på grund af sin alder ikke er omfattet af stk. 1, kan der efter ansøgning udstedes tidsubegrænset opholdskort, forudsat at et sådant tidsubegrænset opholdskort udstedes eller er udstedt til forældremyndighedens indehaver.

Kapitel 7

Ophør af opholdsret og inddragelse af opholdsdokument

§30 Tidsbegrænset opholdsret efter §§ 3-6, §§ 8-11, § 14, stk. 2 og 4, og § 15, stk. 2, jf. stk. 3, ophører, hvis den pågældende ikke længere opfylder betingelserne, der er nævnt i disse bestemmelser. Modtagelse af offentlig forsørgelse medfører ikke automatisk, at tidsbegrænset opholdsret efter 1. pkt. ophører.

Stk. 2 Tidsbegrænset opholdsret efter § 14, stk. 1, og § 15, stk. 1, ophører, hvis den pågældende opgiver sin bopæl her i landet eller har opholdt sig uden for landet i mere end 12 på hinanden følgende måneder.

Stk. 3 Tidsbegrænset opholdsret ophører, hvis der er tale om misbrug af rettigheder, hvis grundlaget for udstedelsen af en persons registreringsbevis eller opholdskort var urigtigt, eller den pågældende har opnået registreringsbevis eller opholdskort ved svig, herunder i kraft af et proformaægteskab.

§31 Tidsubegrænset opholdsret efter §§ 19-20 ophører, hvis den pågældende har opholdt sig uden for landet i mere end 2 på hinanden følgende år.

Stk. 2 Tidsubegrænset opholdsret ophører, hvis der er tale om misbrug af rettigheder, eller den pågældende har opnået registreringsbevis eller opholdskort ved svig, herunder i kraft af et proformaægteskab.

§32 Hvis en persons opholdsret ophører efter §§ 30-31, træffer Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller Udlændingenævnet, afgørelse om, hvorvidt den pågældende bibeholder sit opholdsgrundlag. Bestemmelsen i § 36 og i udlændingelovens § 26, stk. 1, finder anvendelse. Opholdskort for udstationerede tredjelandsstatsborgere, jf. § 24, og opholdskort for familiemedlemmer, jf. §§ 25 og 29, inddrages, hvis der træffes afgørelse om, at indehaveren ikke længere har ret til at opholde sig her i landet.

Stk. 2 Det kan efter ansøgning bestemmes, at en opholdsret ikke skal anses for ophørt i de tilfælde, der er nævnt i §§ 30, stk. 2, og 31, stk. 1.

Kapitel 8

Ansøgning om opholdsdokumenter m.v.

§33 Ansøgning om registreringsbevis eller opholdskort kan indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 2 Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan dog beslutte, at ansøgninger om registreringsbevis eller opholdskort kan indgives til politiet i Rønne, som straks videresender ansøgningen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Stk. 3 Påklages en afgørelse efter denne bekendtgørelse til Udlændingenævnet, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 2, nr. 4, og § 52 b, stk. 5, inden 7 dage efter, at den er meddelt den pågældende, har udlændingen ret til at blive her i landet, indtil klagesagen er afgjort, jf. udlændingelovens § 33, stk. 3.

§34 Afgørelsen om, hvorvidt et registreringsbevis efter § 21 og et opholdskort efter § 24 bør udstedes eller afslås, træffes straks efter ansøgningens indgivelse.

Stk. 2 Afgørelsen om, hvorvidt et opholdskort efter § 25 bør udstedes eller afslås, træffes hurtigst muligt og senest 6 måneder efter ansøgningens indgivelse. Der skal straks udstedes kvittering for ansøgningens indgivelse.

Stk. 3 Afgørelsen om, hvorvidt et bevis for ret til tidsubegrænset ophold efter § 28 bør udstedes eller afslås, træffes hurtigst muligt efter ansøgningens indgivelse.

Stk. 4 Afgørelsen om, hvorvidt et tidsubegrænset opholdskort efter § 29 bør udstedes eller afslås, træffes hurtigst muligt og senest 6 måneder efter ansøgningens indgivelse.

Stk. 5 Afgørelser om afslag og om ophør af opholdsret skal meddeles skriftligt og skal begrundes i overensstemmelse med forvaltningslovens regler herom. Afgørelser, der er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, skal begrundes, medmindre hensynet til statens sikkerhed er til hinder herfor.

Kapitel 9

Hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed

§35 Afgørelser truffet efter udlændingeloven eller denne bekendtgørelse i forhold til unionsborgere eller deres familiemedlemmer, jf. § 2, af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og kan udelukkende begrundes i vedkommendes personlige adfærd. Der må ikke lægges økonomiske betragtninger til grund. En tidligere straffedom kan ikke i sig selv begrunde en sådan afgørelse. Den personlige adfærd skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. Begrundelser, der ikke vedrører den individuelle sag, eller som har generel præventiv karakter, må ikke anvendes.

§36 Ved afgørelse om ophør af opholdsret i medfør af denne bekendtgørelse eller ved afgørelse om afvisning eller udvisning efter udlændingeloven af unionsborgere eller deres familiemedlemmer, jf. § 2, af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, skal der tages hensyn til varigheden af den pågældendes ophold her i landet, den pågældendes alder, helbredstilstand, familiemæssige og økonomiske situation, samt sociale og kulturelle integration her i landet og tilknytning til hjemlandet samt andre relevante hensyn.

Stk. 2 Der må ikke træffes afgørelse om udvisning vedrørende en unionsborger eller dennes familiemedlemmer, jf. § 2, når de har opnået ret til tidsubegrænset ophold her i landet, medmindre det skyldes alvorlige hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed.

Stk. 3 Der må ikke træffes afgørelse om udvisning vedrørende en unionsborger, medmindre afgørelsen er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed, hvis den pågældende:

 • 1) har haft ophold her i landet i de 10 forudgående år, eller

 • 2) er mindreårig, medmindre udvisningen er nødvendig af hensyn til barnets tarv som fastlagt i De Forenede Nationers konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder.

§37 Ved behandlingen af sager efter denne bekendtgørelse, hvor hensynet til den offentlige sundhed indgår i vurderingen, kan alene indgå sygdomme, der er potentielt epidemiske ifølge Verdenssundhedsorganisationen, samt andre smitsomme infektionssygdomme eller parasitære sygdomme, der er truffet beskyttelsesforanstaltninger mod i forhold til danske statsborgere.

Stk. 2 Sygdomme, der opstår efter de første 3 måneder efter indrejsen, kan ikke indgå ved behandlingen af sager efter denne bekendtgørelse, hvor hensynet til den offentlige sundhed indgår i vurderingen.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved behandlingen af sager efter udlændingeloven om afvisning, udvisning eller udsendelse af udlændinge, der er omfattet af EU-rettens regler om fri bevægelighed.

Kapitel 10

Generelt vedrørende opholdsdokumenter

§38 Besiddelse af registreringsbevis, opholdskort, bevis for ret til tidsubegrænset ophold, tidsubegrænset opholdskort eller kvittering for indgivelse af ansøgning herom kan ikke stilles som betingelse for udøvelse af en rettighed eller gennemførelse af en administrativ handling, idet unionsborgeren, og dennes familiemedlemmer uanset nationalitet med ethvert egnet bevismiddel kan godtgøre at være omfattet af de pågældende rettigheder.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§39 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 474 af 12. maj 2011 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen), ophæves, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Bekendtgørelsens § 23, stk. 1, 2.-4. pkt., og § 26, stk. 2, 2.-4. pkt., finder ikke anvendelse på ansøgninger, der er indgivet inden den 5. oktober 2008. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2008, jf. bekendtgørelse nr. 300 af 29. april 2008.

Stk. 4 Bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, § 22, stk. 4, 3. pkt., § 23, stk. 4, 3. pkt., § 26, stk. 5, 3. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., og § 27, stk. 2, 1. og 2. pkt., finder ikke anvendelse på ansøgninger, der er indgivet inden den 1. april 2019. På sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende bestemmelser i § 2, stk. 1, nr. 4, § 22, stk. 4, 3. pkt., § 23, stk. 4, 3. pkt., § 26, stk. 5, 3. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., og § 27, stk. 2, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 474 af 12. maj 2011, anvendelse.

profile photo
Profilside