14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 18

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Hovedpersoner og familiemedlemmer med lovligt ophold her i landet gennem 5 år
En unionsborger, der har haft lovligt ophold her i landet uafbrudt i 5 år, har ret til tidsubegrænset ophold her i landet, jf. dog stk. 2. Ingen af de bestemmelser, der er nævnt i kapitel 2 og 3, kan begrænse denne ret.

•••

Stk. 2 For unionsborgere, hvis ret til ophold følger af § 16, stk. 1, eller § 17, stk. 1, om familiemedlemmers bevarelse af opholdsretten efter hovedpersonens død eller udrejse eller efter ophør af ægteskab, er retten til tidsubegrænset ophold dog betinget af, at den pågældende forinden har opnået et selvstændigt opholdsgrundlag efter § 5, stk. 1-3, eller §§ 6-8, eller at den pågældende forinden efter reglerne i kapitel 3 har fået status af familiemedlem til en hovedperson, der opfylder betingelserne i én af de nævnte bestemmelser.

•••

Stk. 3 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for:

  • 1) Tredjelandsstatsborgere, der som udstationerede har haft lovligt ophold her i landet efter § 8, stk. 2, uafbrudt i 5 år.

  • 2) Tredjelandsstatsborgere, der har haft lovligt ophold her i landet som familiemedlemmer til en hovedperson uafbrudt i 5 år.

  • 3) Tredjelandsstatsborgere, hvis ret til ophold som familiemedlemmer er bevaret efter hovedpersonens død eller efter ophør af ægteskab, jf. § 16, stk. 2, eller § 17, stk. 2, jf. stk. 3, når den pågældende har haft lovligt ophold her i landet uafbrudt i 5 år.

•••

Stk. 4 Ophold som nævnt i stk. 1 og 3, anses ikke for afbrudt ved

  • 1) midlertidige ophold uden for landet, der ikke tilsammen overstiger 6 måneder om året,

  • 2) fravær af længere varighed, som skyldes værnepligt, eller

  • 3) ét fravær af højst 12 på hinanden følgende måneder, som skyldes vægtige grunde.

•••

Stk. 5 Ophold som nævnt i stk. 1 og 3 anses for afbrudt ved en gennemført udsendelsesafgørelse vedrørende den pågældende.

•••
profile photo
Profilside