14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1755 af 30. august 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 08. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelser
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter staten inden for en pulje refunderer 80 pct. af en kommunes udgifter til personer omfattet af § 6, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er fyldt 30 år, og som får tilbud om et grundforløb i form af grundforløbets 2. del, eller grundforløb plus (GF+) efter lov om erhvervsuddannelser. Det er en betingelse, at personen

 • 1) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

 • 2) har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år.

Stk. 2 Senest ved afgivelse af tilbuddet skal personen og en virksomhed have indgået en uddannelsesaftale, som træder i kraft efter grundforløbets afslutning, eller uddannelsen skal optræde på Beskæftigelsesministeriets landsdækkende liste over erhvervsuddannelser, der knytter sig til stillingsbetegnelser med de største rekrutteringsudfordringer.

Stk. 3 For personer omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal grundforløbet kunne færdiggøres inden for den periode, hvor personen er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Stk. 4 Under grundforløbet er personen fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende og for at stå til rådighed for henvist arbejde.

Stk. 5 Personen vil under grundforløbet modtage den ydelse, som vedkommende er berettiget til i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge.

Stk. 6 § 3 om fordeling af tilsagn om tilskud fra puljen til uddannelsesløft i bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 7 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

Stk. 8 Forsøgsperioden løber fra den 25. november 2019 til og med den 31. marts 2021.

Stk. 9 Tilbud om grundforløb, der er påbegyndt senest den 31. marts 2021, kan færdiggøres, selvom grundforløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

§2 Ret til erhvervsuddannelse gennem jobrotation for voksne med erfaring
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg, hvorefter private og offentlige arbejdsgivere har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse, når en beskæftiget som led i en jobrotation deltager i en erhvervsuddannelse uden grundforløb og praktikforløb (euv1) efter lov om erhvervsuddannelse.

Stk. 2 Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren samtidig modtager tilskud til den beskæftigedes løn fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Stk. 3 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 150, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der ikke kan betales jobrotationsydelse, hvis den beskæftigede deltager i en erhvervsuddannelse.

Stk. 4 Forsøgsperioden løber fra den 25. november 2019 til og med den 31. december 2022.

Stk. 5 Jobrotationsforløb, der er påbegyndt senest den 31. december 2022, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

§3 Jobrotationsvikariat med længere varighed og kortere forudgående ledighed
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre, hvorefter personer omfattet af målgruppen for jobrotationsvikarer i § 151, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan ansættes som vikarer i op til 9 måneder, hvis personen i en forudgående periode på mindst 3 måneder før ansættelsen har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., jf. regler fastsat i medfør af lovens § 10, stk. 2. De øvrige betingelser for jobrotation skal være opfyldt.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021 og gælder for jobrotationsvikariater, der påbegyndes i denne periode.

Stk. 4 Personer, der har påbegyndt et jobrotationsvikariat som led i forsøget senest den 31. december 2021, kan færdiggøre vikariatet, selvom det har slutdato efter dette tidspunkt.

§4 Forsøg med integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats til sygemeldte med lettere grad af angstlidelse, depression, stress, udbrændthed, personlighedsforstyrrelse eller funktionel lidelse (IBBIS II)
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Københavns Kommune og Aarhus Kommune gennemfører forsøg med en integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats (IBBIS II). Det er en forudsætning, at kommunerne indgår en samarbejdsaftale med regionen om levering af den sundhedsunderstøttende indsats, jf. stk. 7.

Stk. 2 Målgruppen er sygemeldte med lettere grad af angstlidelse, depression, stress, udbrændthed, funktionel lidelse eller personlighedsforstyrrelse visiteret til kategori 2 eller 3 efter lov om sygedagpenge § 12, stk. 1.

Stk. 3 Vurderer jobcentret i forbindelse med opstarten af sygedagpengeopfølgningen, at en sygemeldt har en psykisk lidelse, herunder en personlighedsforstyrrelse eller en funktionel lidelse, tilbyder jobcentret den sygemeldte at deltage i en udredning, jf. stk. 4. Endvidere anmoder jobcentret sygemeldte, der ønsker at deltage i udredningen, om at besvare spørgeskemaer om helbred og muligheder for at arbejde dels til brug for udredningen dels til brug for tilrettelæggelsen af den beskæftigelsesrettede indsats.

Stk. 4 Jobcentret rekvirerer udredning for psykisk lidelse, herunder personlighedsforstyrrelse eller funktionel lidelse hos regionen, og samtidig anmodes den sygemeldte om at deltage. Udredningen skal bruges dels til at afklare, om den sygemeldte er omfattet af projektets målgruppe, dels til at tilrettelægge en evt. efterfølgende indsats. Regionens udredning dokumenteres i en speciallægeattest. På baggrund af speciallægeattesten vurderer jobcentret, om den sygemeldte tilbydes inklusion i projektet. Herefter sker der for de sygemeldte, der inkluderes i projektet, en tilfældig udvælgelse til henholdsvis en indsatsgruppe med indsats efter stk. 5-7 og en kontrolgruppe med indsats efter stk. 11.

Stk. 5 En sygemeldt i indsatsgruppen skal inden for 14 dage efter inklusion i projektet deltage i et trepartsmøde i jobcentret med deltagelse af regionen. På baggrund af mødet udarbejdes en plan med mål for den integrerede beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats. Der følges løbende op på planen bl.a. ved trepartsmøder. Herudover udarbejder jobcentret og regionen underliggende planer for henholdsvis beskæftigelsesindsatsen og for den sundhedsunderstøttende indsats. Indsatsen tilrettelægges ud fra en konkret vurdering af den sygemeldtes individuelle behov, forudsætninger samt helbredstilstand.

Stk. 6 Det overordnede sigte med en integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats er at fremme sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. For sygemeldte i ansættelsesforhold er sigtet tilbagevenden til arbejdet, herunder gradvis tilbagevenden, og for sygemeldte uden ansættelsesforhold er sigtet tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder gradvis tilbagevenden via ordinære timer evt. efter en forudgående virksomhedspraktik. Et vigtigt element er dialog og samarbejde med en arbejdsgiver.

Stk. 7 Regionen yder den understøttende sundhedsindsats. Sundhedsindsatsen differentieres efter projektets undermålgrupper og baserer sig på »mindste middel princippet« og stepped care. Indsatsen består i kognitiv adfærdsterapi, psykoeducation, rådgivning ved speciallæge, psykolog eller caremanager i nogle tilfælde suppleret med stress coaching og fysioterapi ved funktionel lidelse. Det kan endvidere aftales mellem kommunen og regionen, at indsats i form af mindfulness og fysioterapi leveres af kommunen.

Stk. 8 Der etableres et tæt samarbejde mellem jobcentrets medarbejdere og regionens medarbejdere i fælles lokaler i tilknytning til det kommunale jobcenter. Det er en kommunal teamleder, der varetager den daglige ledelse. Regionen har den faglige ledelse og ansvaret i forhold til regionens sundhedsunderstøttende indsats, jf. stk. 7.

Stk. 9 Sygemeldte fortsætter i projektet ved overgang til jobafklaringsforløb forudsat, at indsatsen kan indpasses i indsatsen i jobafklaringsforløbet. Sygemeldte tilbydes efterværn i forbindelse med fuld tilbagevenden til arbejdet eller ved overgang til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 10 Det er frivilligt for den sygemeldte at deltage i forsøget. Den sygemeldte kan derfor i alle faser af forsøget vælge at udgå af forsøget og modtage jobcentrets almindelige indsats som led i sygedagpengeopfølgningen.

Stk. 11 Sygemeldte i kontrolgruppen får jobcentrets almindelige indsats som led i sygedagpengeopfølgningen.

Stk. 12 Kommunerne skal registrere og indberette, hvilke personer der deltager i forsøget. Registeringen og indberetningen skal ske ved persongruppemarkeringer.

Stk. 13 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

Stk. 14 Forsøgsperioden løber fra den 1. maj 2019 til og med den 31. marts 2022. Perioden fra 1. maj til 1. september 2019 udgør en pilotfase, hvor forsøgsprogrammet afprøves og tilpasses.

§5 Forsøg med varighed af virksomhedspraktik til udsatte unge
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner, som indgår i forsøget ”NExTWORK”, kan fravige kravet om varigheden af virksomhedspraktik for personer omfattet af § 6, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

 • 1) Sønderborg Kommune.

 • 2) Horsens Kommune.

 • 3) Vejle Kommune.

 • 4) Kalundborg Kommune.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer, at for personer omfattet af § 6, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke er åbenlyst uddannelsesparate, kan et tilbud om virksomhedspraktik have en varighed, der udgør op til 13 uger, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud.

Stk. 3 For personer omfattet af stk. 2, kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.

Stk. 4 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 61, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5 Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2020 til og med den 31. marts 2022.

§6 Forsøg med voksenlærlingeordningen med bl.a. udvidet målgruppe
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre med tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forsøget indebærer, at

 • 1) den forudgående periode, som er fastsat i lovens § 155, stk. 1, nr. 2, hvor ledige skal have modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., skal i forsøgsperioden være på mindst 3 måneder,

 • 2) muligheden for tilskud efter lovens § 155, stk. 2, til personer, der kommer fra beskæftigelse, udvides i forsøgsperioden, så den også omfatter personer, som er fyldt 25 år og har en uddannelse, som nævnt i § 155, stk. 1, nr. 1, når uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år, og

 • 3) den landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, som er nævnt i § 155, stk. 2, finder ikke anvendes i forsøgsperioden, i forbindelse med bevilling af tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med personer, der kommer fra beskæftigelse, jf. nr. 2 og lovens § 155, stk. 2.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 155, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. august 2020 til og med den 31. december 2021, og gælder for uddannelsesaftaler påbegyndt senest den 31. december 2021 og hvor arbejdsgiver har søgt om tilskud inden den 31. december 2021.

§7 Forsøg med den regionale uddannelsespulje
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre, hvorefter staten, inden for den regionale uddannelsespulje, jf. § 97 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer 80 pct. af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser i følgende tilfælde:

 • 1) Personer omfattet af § 6, nr. 1-5, § 6, nr. 6 og 7, som ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, § 6, nr. 8, § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og § 6, nr. 10, 11 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til tilbud om vejledning og opkvalificering i form af ét kort, erhvervsrettet kursus på op til 3 måneder, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse af minimum 3 måneders varighed uden tilskud, jf. dog stk. 2 og 3. Kurset skal være relevant for at kunne varetage jobbet, og kan afholdes i op til 3 måneder forud for ansættelsen og i op til 3 måneder efter ansættelsens start hos arbejdsgiver, jf. dog stk. 4.

 • 2) Personer omfattet af § 6, nr. 1-8, § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og § 6, nr. 10-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til tilbud om vejledning og opkvalificering i form af ét kort, erhvervsrettet kursus, der fremgår af den regionale positivliste, enten i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende eller i de tilstødende RAR-områder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Retten til tilbud om kurser efter stk. 1, er betinget af, at der på bevillingstidspunktet er midler inden for kommunens tilsagn/andel af den regionale uddannelsespulje for 2021, jf. bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje.

Stk. 3 Personer omfattet af stk. 1, nr. 1, kan kun få tilbud om ét kursus, der har relation til samme arbejdsgiver.

Stk. 4 Kurset efter stk. 1, nr. 1, som afholdes efter ansættelsens start, skal være aftalt med arbejdsgiveren mens personen er ledig, og personen skal have minimum 6 måneders forudgående ledighed, som opgøres efter reglerne i § 9 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kurset skal ligge ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren almindeligvis forudsattes at give.

Stk. 5 Jobcentret betaler arbejdsgiverens udgifter til kurset efter stk. 1, nr. 1, som afholdes efter ansættelsens start og udbetales på baggrund af arbejdsgiverens ansøgning herom til jobcentret på baggrund af dokumenterede udgifter.

Stk. 6 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

Stk. 7 Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021.

Stk. 8 Uddannelsesforløb, der er påbegyndt senest den 31. december 2021, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

§8 Kurser undtaget fra karens under 6 ugers jobrettet uddannelse
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at kurser på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, der er identificeret som særligt relevante for arbejdsmarkedets behov, undtages fra karensperioden på 5 uger i § 48, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De særligt relevante kurser på listen er markeret som undtaget fra karensperioden.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 48, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 3 i bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige og § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om fleksjob. Efter disse bestemmelser kan uddannelsen tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. august 2020 til og med den 31. december 2021.

Stk. 4 Uddannelsesforløb, der er påbegyndt senest den 31. december 2021, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

§9 Forsøg med fritagelse for krav om cv-oplysninger for personer, der deltager i en midlertidig arbejdsfordelingsordning
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre, hvorefter personer omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er omfattet af reglerne om mindre intensiv indsats i § 106 i loven, og som er omfattet af en midlertidig arbejdsfordelingsordning efter lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling, i hele perioden for arbejdsfordelingsordningen ikke er omfattet af pligten til at registrere cv-oplysninger på Jobnet efter kapitel 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 15. december 2020 til og med 31. december 2021.

Stk. 4 Personer, der er blevet omfattet af en midlertidig arbejdsfordelingsordning efter lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling før den 15. december 2020, er også omfattet af fritagelsen efter stk. 1.

§10 Forsøg med virksomhedspraktik op til 8 uger for dimittender
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre, hvorefter jobcenteret kan give tilbud om virksomhedspraktik med en varighed på op til 8 uger til personer, der modtager dagpenge på dimittendvilkår, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det er en forudsætning, at

 • 1) personen som minimum har gennemført en kort videregående uddannelse,

 • 2) personen ikke efter endt uddannelse har været i ordinær beskæftigelse inden for det pågældende faglige område, og

 • 3) arbejdsopgaverne i praktikken ligger inden for områder, hvor personen kan bringe færdigheder opnået under uddannelsen i anvendelse.

Stk. 2 Forsøget indebærer for personer omfattet af stk. 1 en fravigelse af § 61, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at et tilbud om virksomhedspraktik kan have en varighed på op til 4 uger.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 16. maj 2021 til og med den 16. november 2022.

Stk. 4 Tilbud om virksomhedspraktik på op til 8 uger, som er påbegyndt senest den 16. november 2022, kan færdiggøres, selvom tilbuddet har slutdato efter dette tidspunkt.

§11 Forsøg med virksomhedspraktik i op til 8 uger for langtidsledige seniorer
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre, hvorefter jobcenteret kan give tilbud om virksomhedspraktik med en varighed på op til 8 uger til langtidsledige personer, der er omfattet af § 6, nr. 1 og 2, og § 6, nr. 12, som er jobparate, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er en forudsætning, at personen ved tilbuddets påbegyndelse opfylder følgende betingelser:

Stk. 2 Forsøget indebærer for personer omfattet af stk. 1 en fravigelse af § 61, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at et tilbud om virksomhedspraktik kan have en varighed på op til 4 uger.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2021 til og med den 31. december 2022.

Stk. 4 Tilbud om virksomhedspraktik på op til 8 uger, som er påbegyndt senest den 31. december 2022, kan færdiggøres, selvom tilbuddet har slutdato efter dette tidspunkt.

§12 Forsøg med suspension af referenceperioden for seks ugers jobrettet uddannelse
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre og a-kasser, hvorefter den normale referenceperiode på henholdsvis 6 og 9 måneder, der gælder for 6 ugers jobrettet uddannelse, suspenderes. Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse kan herefter benyttes i hele dagpenge- eller ledighedsydelsesperioden, efter udløbet af de første 5 ugers ledighed (karensperioden), jf. lov om aktiv beskæftigelse § 48, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2021 til og med den 31. december 2022.

Stk. 4 Personer, der er påbegyndt et kursus senest den 31. december 2022, kan færdiggøre dette, selvom kurset har slutdato efter dette tidspunkt.

§13 Forsøg med ret til realkompetencevurdering (RKV) til faglærte
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre, hvorefter personer omfattet af § 6, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er fyldt 30 år, og som har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, har ret til tilbud om en realkompetencevurdering.

Stk. 2 Forsøget indebærer en fravigelse af § 93, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at et tilbud om realkompetencevurdering alene er en ret til personer, hvis de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2021 til og med den 31. december 2022.

Stk. 4 Tilbud om realkompetencevurdering, som er påbegyndt senest den 31. december 2022, kan færdiggøres, selvom tilbuddet har slutdato efter dette tidspunkt.

§14 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2166 af 21. december 2020 om forsøg på beskæftigelsesområdet ophæves.

profile photo
Profilside