Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1683 af 11. december 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 29. januar 2024

I medfør af § 192 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 22. maj 2022, og § 55 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1294 af 20. september 2022, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Forsøg med varighed af virksomhedspraktik til udsatte unge
§ 1

Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner, som indgår i forsøget ”NExTWORK”, kan fravige kravet om varigheden af virksomhedspraktik for personer omfattet af § 6, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

 • 1) Fredericia kommune.

 • 2) Haderslev kommune.

 • 3) Favrskov kommune.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer, at for personer omfattet af § 6, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke er åbenlyst uddannelsesparate, kan et tilbud om virksomhedspraktik have en varighed, der udgør op til 13 uger, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud.

Stk. 3 For personer omfattet af stk. 2, kan perioden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere.

Stk. 4 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 61, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5 Forsøgsperioden løber fra den 1. februar 2024 til og med den 31. august 2025.

Forsøg med voksenlærlingeordningen med bl.a. udvidet målgruppe
§ 2

Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at der gennemføres forsøg i alle jobcentre med tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forsøget indebærer, at den forudgående periode, som er fastsat i lovens § 155, stk. 1, nr. 2, hvor ledige skal have modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v., i forsøgsperioden skal være på mindst 3 måneder.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 155, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. august 2020 til og med den 31. december 2022, og gælder for uddannelsesaftaler påbegyndt senest den 31. december 2022, og hvor arbejdsgiver har søgt om tilskud inden den 31. december 2022.

Forsøg med arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse
§ 3

Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner deltager i forsøget ”Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse”, der som slutmål har at hjælpe unge med kognitivt handicap videre i beskæftigelse efter afsluttet uddannelsesforløb i forsøgsprojektet:

 • 1) Københavns kommune.

 • 2) Aarhus kommune.

 • 3) Esbjerg kommune.

 • 4) Gentofte kommune.

 • 5) Vejen kommune.

 • 6) Skanderborg kommune.

 • 7) Ishøj kommune.

 • 8) Tårnby kommune.

 • 9) Brøndby kommune.

 • 10) Solrød kommune.

 • 11) Frederiksberg kommune.

 • 12) Albertslund kommune.

 • 13) Favrskov Kommune.

 • 14) Glostrup kommune.

 • 15) Hvidovre kommune.

 • 16) Randers kommune.

 • 17) Odense Kommune.

Stk. 2 Målgruppen er

Stk. 3 Det er en betingelse, at personerne omfattet af stk. 2 har afsluttet et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) efter lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu-loven) i løbet af de fire år, der går forud for påbegyndelse af et 2-årigt uddannelsesforløb efter § 91, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4 Kommunerne kan efter en individuel vurdering fravige varighedsbegrænsningen for praktikforløb under hele uddannelsesforløbet efter § 91, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5 Kommunen kan undlade at give aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere et uddannelsespålæg efter § 30 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller en indsats efter § 105, stk. 1-3, i loven i 3 måneder forud for påbegyndelsen af det 2-årige uddannelsesforløb. Herudover fritages den unge for kontaktforløbet efter § 27 og § 31 i loven i de første 18 måneder af uddannelsesforløbet.

Stk. 6 Det er en betingelse, at jobcenteret holder jobsamtaler med aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere efter § 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden fra afslutning af STU til start på uddannelsesforløbet. Herudover er det en betingelse, at jobcenteret informeres, hvis uddannelsesstedet vurderer, at der er risiko for frafald. I disse tilfælde skal jobcenteret kunne indkalde den unge til samtale i jobcenteret. Det er tillige en forudsætning, at der foretages en anden form for opfølgning under uddannelsesforløbet, f.eks. ved at uddannelsesstedet holder kontakt med jobcenteret.

Stk. 7 Personer i ressourceforløb er omfattet af reglerne om kontaktforløb i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forsøgsperioden. Jobsamtaler under kontaktforløbet kan ske telefonisk, digitalt eller pr. brev, når personen deltager i den 2-årige forsøgsuddannelse, jf. lovens §§ 31 a og 33. Det er herudover en betingelse, at kommunen vurderer, at et tilbud om den 2-årige forsøgsuddannelse er det beskæftigelsesrettede tilbud, der bedst kan hjælpe personen tættere på arbejdsmarkedet, herunder beskæftigelse i et fleksjob.

Stk. 8 Efter afslutning af uddannelsesforløbet fritages deltagere fra kravene i § 116, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at fleksjob først kan tilbydes, når alle relevante tilbud efter loven samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse.

Stk. 9 Det er en betingelse, at deltagerne opfylder de øvrige betingelser for at få fleksjob, herunder den grundlæggende betingelse om en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Stk. 10 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af §§ 27, 30, 31, § 91, stk. 1 og 2, § 116, stk. 3, og § 105, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 11 Bestemmelserne i stk. 1-10 finder fortsat anvendelse for deltagere i forsøget, der flytter til en anden kommune, under forudsætning af tilflytterkommunens accept.

Stk. 12 Forsøgsperioden løber fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2024.

Stk. 13 Uddannelsesforløb, som er påbegyndt senest den 31. december 2024, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

Forsøg med udvidelse af målgruppen for uddannelsesløftet
§ 4

Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner gennemfører forsøg med udvidelse af målgruppen for uddannelsesløftet efter § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

 • 1) Aalborg kommune.

 • 2) Hjørring kommune.

 • 3) Brønderslev kommune.

 • 4) Jammerbugt kommune.

 • 5) Rebild kommune.

 • 6) Morsø kommune.

 • 7) Frederikshavn kommune.

Stk. 2 Kommunerne kan gennemføre forsøg med udvidelse af målgruppen, så yderligere følgende dagpengemodtagere omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan få tilbud om en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft efter lovens § 96:

 • 1) Dagpengemodtagere, der har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger, en erhvervsuddannelse, hvor uddannelsen har været anvendt i de seneste 5 år. Det er en betingelse, at der er lægelig dokumentation for, at dagpengemodtageren ikke længere kan anvende sin tidligere gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet.

 • 2) Dagpengemodtagere, der har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år.

Stk. 4 Forsøgsperioden løber fra den 1. april 2020 til den 31. december 2024.

Stk. 5 Et tilbud, der er påbegyndt senest den 31. december 2024, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

Forsøg med mere fleksibilitet i indsatsen for sygemeldte i Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Helsingør Kommune
§ 5

Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Helsingør Kommune gennemfører forsøg, hvor kommunen alene skal inddrage rehabiliteringsteamet i sager, hvor en sygemeldt overgår til jobafklaringsforløb, når kommunen vurderer, at der er behov for det.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 109, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber i Aabenraa Kommune fra den 1. april 2019 til og med den 31. december 2021 og fra den 7. januar 2022 til og med den 31. december 2024, i Haderslev Kommune og Sønderborg Kommune fra den 1. februar 2020 til og med den 31. december 2021 og fra den 7. januar 2022 til og med den 31. december 2024 og i Helsingør Kommune fra den 1. oktober 2020 til og med den 31. december 2021 og fra den 7. januar 2022 til og med den 31. december 2024.

Forsøg med mere fleksibilitet ved behandling i rehabiliteringsteamet i Sønderborg Kommune
§ 6

Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Sønderborg Kommune gennemfører forsøg, hvor kommunen kan forelægge en sag for rehabiliteringsteamet uden at rekvirere en attest med praktiserende læges vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, hvis de øvrige helbredsoplysninger, der foreligger hos kommunen, efter kommunens vurdering kan danne grundlag for rehabiliteringsteamets vurdering af sagen.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 44, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v., for så vidt angår kravet om, at rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde den praktiserende læges vurdering af borgerens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. februar 2020 til den 31. december 2021 og fra den 1. juni 2022 til og med den 31. december 2024.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1589 af 23. december 2022 om forsøg på beskæftigelsesområdet ophæves.