14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1597 af 14. december 2018, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, § 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og § 80 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. november 2019

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Udvidet varslingsindsats
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre kan fravige kravene i § 102, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til, hvornår der foreligger større afskedigelser, således at der i opsigelsesperioden som forsøg kan tilbydes beskæftigede jobsøgningskurser i op til 2 uger og ydes tilskud til udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse i op til 8 uger, når afskedigelsen omfatter mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Stk. 2 Forsøgsperioden løber fra den 8. april 2009 til og med den 31. december 2016 og fra den 13. januar 2017 til og med den 1. januar 2020.

§2 Rimelighedskravet – Førtidspensionister ansat med løntilskud
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre skal gennemføre forsøg, hvorefter det regionale arbejdsmarkedsråd ved ansættelse i offentlige og private virksomheder af personer, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6, efter ansøgning fra kommunen kan fravige kravet om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter lovens kapitel 12 samt personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11.

Stk. 2 Det er en betingelse for fravigelse i henhold til stk. 1, at virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Virksomheden skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet. Der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Stk. 3 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af følgende:

Stk. 4 Forsøgsperioden løber fra den 1. oktober 2013 til den 31. december 2015 og fra 1. april 2016 til 1. januar 2020.

§3 Timebaseret opgørelse af rimelighedskravet for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til at iværksætte en forsøgsordning, som kan give udsatte ledige mulighed for arbejdsmarkedserfaring på baggrund af timebaseret opgørelse af rimelighedskravet. Forsøgsordningen omfatter borgere i målgruppen over hele Danmark.

Stk. 2 Målgrupper for forsøget er personer, som er fyldt 30 år, og som er omfattet af § 2, nr. 3 og 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 For målgruppen i stk. 2, indebærer forsøgsordningen følgende:

 • 1) Ved opgørelsen af forholdstalskravet efter § 75, stk. 1, og § 94, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan antallet af personer, der må være i virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob, opgøres som fuldtidspersoner, således at flere ledige kan deles om en fuldtidsplads på 37 timer pr. uge. Ved opgørelsen rundes antallet af timer op til nærmeste hele antal timer.

Stk. 4 Forsøgstilladelsen indebærer for målgruppen i stk. 2, en fravigelse af § 75, stk. 1, og § 94, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5 Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2019 til den 1. januar 2020.

§4 Forsøg med udbredelse og forankring af Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats for sygemeldte med lettere psykiske lidelser (IBBIS) (Jobcentrene i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner samt Københavns Kommune)
Som opfølgning på forsøg med Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats for sygemeldte med lettere psykiske lidelser (IBBIS), jf. § 4 har beskæftigelsesministeren givet tilladelse til, at jobcentrene i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner samt Københavns Kommune sammen med Region Hovedstaden indgår i forsøg med at forankre og udbrede en integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Målgruppen for forsøget er sygedagpengemodtagere, der er sygmeldte på grund af lettere psykiske lidelser, forstået som angst og depression eller stress, udbrændthed eller tilpasningsreaktion. I forbindelse med første opfølgningssamtale henviser jobcentret sygemeldte med lettere psykiske lidelser til screening hos en care-manager, der er ansat i den regionale psykiatri og er en del af et team. Ud over care-manageren består teamet af psykiater, psykolog og speciallæge i almen medicin. Care-manageren foretager visitationen til forsøget.

Stk. 3 Forsøget indebærer, at målgruppen får en integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats kombineret med opfølgningssamtaler, jf. stk. 4.

Stk. 4 Care-manageren, der er ansat i den regionale psykiatri, og en beskæftigelseskonsulent, der er ansat i jobcenteret, tilrettelægger i samarbejde den integrerede behandlings- og beskæftigelsesindsats ud fra den enkelte sygemeldtes helbredstilstand og situation. Care-manageren varetager behandlingsindsatsen, som kan bestå af psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi, stresscoaching eller mindfullnessbaseret stressreduktion som led i mestring af sygdom med henblik på at kunne vende tilbage i arbejde. Beskæftigelseskonsulenten varetager beskæftigelsesindsatsen, herunder problemløsende samtaler, iværksættelse af virksomhedspraktik m.v. Beskæftigelseskonsulenten afholder herudover opfølgningssamtaler.

Stk. 5 Det er frivilligt for sygemeldte at deltage i forsøget, og sygemeldte kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge at udtræde af forsøget og overgå til jobcentrets almindelige opfølgning og indsats.

Stk. 6 De almindelige regler i sygedagpengeloven finder i øvrigt anvendelse, herunder reglerne om medvirken i jobcentrets opfølgning og indsats samt reglerne om sanktion ved manglende medvirken uden rimelig grund. Sygemeldte, der deltager i forsøget, er således forpligtet til at deltage i forsøgets aktiviteter.

Stk. 7 Forsøgsperioden løber fra den 1. juli 2018 til 31. december 2019.

§5 Pulje til opkvalificering inden for mangelområder
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører forsøg, hvorefter staten inden for en pulje refunderer 80 pct. af kommunernes udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i op til 3 måneder forud for ansættelse uden løntilskud af

 • 1) dagpengemodtagere med minimum 3 måneders sammenlagt forudgående ledighed, og

 • 2) jobparate kontanthjælpsmodtagere med minimum 3 måneders sammenhængende forudgående ledighed.

Stk. 2 Det er en betingelse, at der i forhold til den person, der skal deltage i opkvalificering, foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse uden løntilskud, og at der er tale om ansættelse inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Ansættelsen skal i henhold til erklæringen ske i umiddelbar forlængelse af uddannelsen.

Stk. 3 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af

Stk. 4 Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2019.

§6 Et mere fleksibelt uddannelsesløft
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører følgende forsøg med tilbud inden for puljen til uddannelsesløft efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

 • 1) Dagpengemodtagere, som er omfattet af § 33 a, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som tidligere har gennemført et trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse, kan inden for dagpengeperioden gennemføre et trin 2 eller 3 inden for samme erhvervsuddannelse, jf. dog nr. 3, uanset om uddannelsen har været anvendt i de sidste 5 år. Det er en betingelse, at det trin, som personen tidligere har gennemført, er færdiggjort mindst 18 måneder før, at personen får tilbud om det næste trin. Tilsvarende gælder for trindelte uddannelser, som 1. januar 2017 eller senere ændres til enkeltvise uddannelser.

 • 2) Dagpengemodtagere uden relevant erhvervserfaring eller relevant uddannelse, som er omfattet af § 33 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke kan få merit i forhold til en erhvervsuddannelse, kan tage trin 1 i en erhvervsuddannelse, hvis dette kan gennemføres inden for dagpengeperioden, jf. dog nr. 3.

 • 3) Dagpengemodtagere, som er omfattet af § 33 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt dagpengemodtagere, som er omfattet af nr. 1 eller 2, kan gennemføre 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, såfremt den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre den resterende del af uddannelsen på ordinære vilkår.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2019.

§7 Kurser undtaget fra karens under 6 ugers jobrettet uddannelse
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at kurser på den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, der er identificeret som særligt relevante for arbejdsmarkedsmarkedets behov, undtages fra karensperioden på 5 uger i § 26 a, stk. 2, og § 73 b, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De særligt relevante kurser er på listen markeret som undtaget fra karensperioden.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 26 a, stk. 2 og § 73 b, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 3 i bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige og § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om fleksjob. Efter disse bestemmelser kan uddannelsen tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2019.

§8 Ret til inddragelse af sundhedskoordinator
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle kommuner skal gennemføre forsøg, hvor personer i et ressourceforløb efter § 68 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får ret til at få sundhedskoordinator, jf. § 15, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., fra regionens kliniske funktion inddraget i tilrettelæggelsen af et konkret tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Målgruppen for forsøget er personer i et ressourceforløb, der skal deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som mener, at det konkrete beskæftigelsesrettede tilbud ikke tager tilstrækkeligt hensyn til deres helbred.

Stk. 3 Forsøget indebærer, at personer i et ressourceforløb kan anmode kommunen om at få sundhedskoordinator inddraget i tilrettelæggelsen af et konkret tilbud. Kommunen skal herefter afholde et møde mellem borger, sundhedskoordinator, sagsbehandler og en virksomhedskonsulent. Sager, hvor der ikke er tale om et virksomhedsrettet tilbud, kan afholdes uden virksomhedskonsulent.

Stk. 4 Sundhedskoordinator rådgiver herefter kommunen om mulighederne for at tilrettelægge det konkrete tilbud under hensyn til borgerens helbred og behov for skånehensyn m.v. Rådgivningen skal ske i form af en skriftlig udtalelse til brug for sagen.

Stk. 5 På baggrund af sundhedskoordinators rådgivning tager kommunen stilling til, om tilbuddet skal tilpasses, eller om der skal iværksættes et andet tilbud.

Stk. 6 Personen der, jf. stk. 2 og 3, anmoder kommunen om at få sundhedskoordinator inddraget inden påbegyndelsen af et tilbud, skal ikke påbegynde tilbuddet, før kommunen på baggrund af sundhedskoordinators rådgivning har tage stilling til, om tilbuddet skal tilpasses, eller om der skal iværksættes et andet tilbud.

Stk. 7 Kommunen afholder udgiften til sundhedskoordinators rådgivning. Kommunen og regionen aftaler vilkårene for sundhedskoordinators rådgivning, herunder pris og frist.

Stk. 8 Kommunen skal registrere og indberette, hvilke personer der gør brug af ordningen. Registeringen og indberetningen skal ske ved en persongruppemarkering. Der anvendes persongruppemarkeringen: Forsøg med ret til sundhedskoordinator.

Stk. 9 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 68 a, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for så vidt angår målgruppens ret til at få inddraget sundhedskoordinator i tilrettelæggelsen af det konkrete tilbud i ressourceforløbet. Forsøgstilladelsen indebærer endvidere en fravigelse af § 13 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., således at der ikke er krav om, at rådgivningen efter stk. 4, indgår i samarbejdsaftalen mellem kommunen og regionen, samt en fravigelse af § 14 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. om hvornår sundhedskoordinator skal yde kommunen bistand.

Stk. 10 Forsøget er ikke omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Stk. 11 Forsøgsperioden løber fra den 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

§9 Særligt tilrettelagte JobBro-forløb for udsatte unge under 30 år
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner deltager i forsøget ”Job-bro til Uddannelse", som har til formål at udvikle en indsatsmodel, som kombinerer et klart fokus på uddannelse med en virksomhedsrettet og fleksibel indsats for den unge kombineret med støtte til at mestre helbredsmæssige og sociale udfordringer:

 • 1) Esbjerg kommune.

 • 2) Holbæk kommune.

 • 3) Kalundborg kommune.

 • 4) København kommune.

 • 5) Lolland kommune.

 • 6) Næstved kommune.

 • 7) Odense kommune.

 • 8) Ringkøbing-Skjern kommune.

 • 9) Slagelse kommune.

 • 10) Varde kommune.

 • 11) Aalborg kommune.

Stk. 2 Målgrupper til forsøget er personer, som er under 30 år, og som er omfattet af

Stk. 3 Kommunerne giver en deltagergruppe, som er omfattet af stk. 2, et forløb, hvor målet er, at den unge påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. Som ramme for indsatsen placeres den unge i et ordinært uddannelsesmiljø på en erhvervsskole og deltager parallelt i et virksomhedsforløb med tæt, individuel støtte og opfølgning. En tilsvarende gruppe af personer i en kontrolgruppe får den sædvanlige indsats efter beskæftigelseslovgivningen.

Stk. 4 Deltagerne i forsøget visiteres af kommunen via tilfældig udvælgelse af cpr-numre. Udvælgelsen sker gennem et digitalt lodtrækningsværktøj udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 5 Forsøgstilladelsen indebærer, at indsatsen for den unge skal tilrettelægges efter indsatsmodellen, som fastlagt i ”JobBro til Uddannelse” for den udvalgte deltagergruppe i stk. 2.

Stk. 6 Forsøgsperioden løber fra den 1. januar 2018 til den 31. marts 2020.

§10 Forenklet voksenlærlingeordning
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre skal gennemføre forsøg vedrørende tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne. I forsøget fraviges § 98 e, stk. 1-3, og § 98 g, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 For at der kan gives tilskud til en virksomhed, skal uddannelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år. Ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om, skal personen være omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 eller 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og

 • 1) have været ledig i en periode på mere end 2 måneder og ikke have en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse,

 • 2) have en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, der ikke har været anvendt de sidste 5 år, eller

 • 3) have været ledig i en periode på mere end 6 måneder, jf. stk. 4, hvis personen har en uddannelse, som nævnt i nr. 1.

Stk. 3 For at der kan gives tilskud til en person, der ikke er omfattet af stk. 2, skal personen være fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse og

 • 1) være ledig ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om og ikke have en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

 • 2) være beskæftiget og ikke have en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse og uddannelsesaftalen skal indgås inden for områder med behov for arbejdskraft, jf. en landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, der udarbejdes af STAR.

Stk. 4 Kravet om forudgående ledighed efter stk. 2, nr. 1 og 3, opgøres efter § 150 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For andre ledige opgøres kravet om forudgående ledighed som sammenhængende perioder, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse, eller har været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledig selvforsørgende.

Stk. 5 For at der kan gives tilskud til en virksomhed, der indgår uddannelsesaftale med personer, der er omfattet af stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 3, nr. 1, må personen ikke have været ordinært ansat på virksomheden inden for de seneste 6 måneder, med mindre personen samtidig har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse.

Stk. 6 Tilskuddet gives i hele den aftalte uddannelsesperiode og udgør 40 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgivere for personer omfattet af stk. 2, nr. 1-3.

Stk. 7 Tilskuddet gives i hele den aftalte uddannelsesperiode og udgør 30 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgivere for personer omfattet af stk. 3, nr. 1.

Stk. 8 Tilskuddet gives i op til de første 2 år af den aftalte uddannelsesperiode og udgør 30 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgivere for personer omfattet af stk. 3, nr. 2.

Stk. 9 Forsøgsperioden løber fra den 1. april 2018 til den 1. januar 2020.

§11 Forsøg med videosamtaler i Københavns Kommune
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Københavns Kommune gennemfører forsøg, hvor der kan benyttes videosamtaler i kontaktforløbet for personer, der er omfattet af § 2, nr. 3 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når der er en sagsbehandler fra socialforvaltningen fysisk tilstede hos personen. Det er en betingelse, at første samtale afholdes ved personligt fremmøde på jobcenteret. Den ledige har ret til, at samtalerne afholdes ved personligt fremmøde, hvis pågældende anmoder om det.

Stk. 2 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 16, stk. 1, 2. pkt. og stk. 6, 2. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der holdes individuelle samtaler ved personligt fremmøde.

Stk. 3 Forsøgsperioden løber fra den 1. september 2018 til den 1. september 2020.

§11a Forsøg med integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats til sygemeldte med lettere grad af angstlidelse, depression, stress, udbrændthed, personlighedsforstyrrelse eller funktionel lidelse (IBBIS II)
Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at Københavns Kommune og Aarhus Kommune gennemfører forsøg med en integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats (IBBIS II). Det er en forudsætning, at kommunerne indgår en samarbejdsaftale med regionen om levering af den sundhedsunderstøttende indsats, jf. stk. 7.

Stk. 2 Målgruppen er sygemeldte med lettere grad af angstlidelse, depression, stress, udbrændthed, funktionel lidelse eller personlighedsforstyrrelse visiteret til kategori 2 eller 3 efter lov om sygedagpenge § 12, stk. 1.

Stk. 3 Vurderer jobcentret i forbindelse med opstarten af sygedagpengeopfølgningen, at en sygemeldt har en psykisk lidelse, herunder en personlighedsforstyrrelse eller en funktionel lidelse, tilbyder jobcentret den sygemeldte at deltage i en udredning, jf. stk. 4. Endvidere anmoder jobcentret sygemeldte, der ønsker at deltage i udredningen, om at besvare spørgeskemaer om helbred og muligheder for at arbejde dels til brug for udredningen dels til brug for tilrettelæggelsen af den beskæftigelsesrettede indsats.

Stk. 4 Jobcentret rekvirerer udredning for psykisk lidelse, herunder personlighedsforstyrrelse eller funktionel lidelse hos regionen, og samtidig anmodes den sygemeldte om at deltage. Udredningen skal bruges dels til at afklare, om den sygemeldte er omfattet af projektets målgruppe, dels til at tilrettelægge en evt. efterfølgende indsats. Regionens udredning dokumenteres i en speciallægeattest. På baggrund af speciallægeattesten vurderer jobcentret, om den sygemeldte tilbydes inklusion i projektet. Herefter sker der for de sygemeldte, der inkluderes i projektet, en tilfældig udvælgelse til henholdsvis en indsatsgruppe med indsats efter stk. 5-7 og en kontrolgruppe med indsats efter stk. 11.

Stk. 5 En sygemeldt i indsatsgruppen skal inden for 14 dage efter inklusion i projektet deltage i et trepartsmøde i jobcentret med deltagelse af regionen. På baggrund af mødet udarbejdes en plan med mål for den integrerede beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats. Der følges løbende op på planen bl.a. ved trepartsmøder. Herudover udarbejder jobcentret og regionen underliggende planer for henholdsvis beskæftigelsesindsatsen og for den sundhedsunderstøttende indsats. Indsatsen tilrettelægges ud fra en konkret vurdering af den sygemeldtes individuelle behov, forudsætninger samt helbredstilstand.

Stk. 6 Det overordnede sigte med en integreret beskæftigelses- og sundhedsunderstøttende indsats er at fremme sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. For sygemeldte i ansættelsesforhold er sigtet tilbagevenden til arbejdet, herunder gradvis tilbagevenden, og for sygemeldte uden ansættelsesforhold er sigtet tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder gradvis tilbagevenden via ordinære timer evt. efter en forudgående virksomhedspraktik. Et vigtigt element er dialog og samarbejde med en arbejdsgiver.

Stk. 7 Regionen yder den understøttende sundhedsindsats. Sundhedsindsatsen differentieres efter projektets undermålgrupper og baserer sig på »mindste middel princippet« og stepped care. Indsatsen består i kognitiv adfærdsterapi, psykoeducation, rådgivning ved speciallæge, psykolog eller caremanager i nogle tilfælde suppleret med stress coaching og fysioterapi ved funktionel lidelse. Det kan endvidere aftales mellem kommunen og regionen, at indsats i form af mindfulness og fysioterapi leveres af kommunen.

Stk. 8 Der etableres et tæt samarbejde mellem jobcentrets medarbejdere og regionens medarbejdere i fælles lokaler i tilknytning til det kommunale jobcenter. Det er en kommunal teamleder, der varetager den daglige ledelse. Regionen har den faglige ledelse og ansvaret i forhold til regionens sundhedsunderstøttende indsats, jf. stk. 7.

Stk. 9 Sygemeldte fortsætter i projektet ved overgang til jobafklaringsforløb forudsat, at indsatsen kan indpasses i indsatsen i jobafklaringsforløbet. Sygemeldte tilbydes efterværn i forbindelse med fuld tilbagevenden til arbejdet eller ved overgang til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 10 Det er frivilligt for den sygemeldte at deltage i forsøget. Den sygemeldte kan derfor i alle faser af forsøget vælge at udgå af forsøget og modtage jobcentrets almindelige indsats som led i sygedagpengeopfølgningen.

Stk. 11 Sygemeldte i kontrolgruppen får jobcentrets almindelige indsats som led i sygedagpengeopfølgningen.

Stk. 12 Kommunerne skal registrere og indberette, hvilke personer der deltager i forsøget. Registeringen og indberetningen skal ske ved persongruppemarkeringer.

Stk. 13 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

Stk. 14 Forsøgsperioden løber fra den 1. maj 2019 til den 31. marts 2022. Perioden fra 1. maj til 1. september 2019 udgør en pilotfase, hvor forsøgsprogrammet afprøves og tilpasses.

§11b Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner gennemfører forsøg, hvor personen tilgår en ny side på Jobnet, når kommunen registrerer, at personen skal have sin sag forelagt rehabiliteringsteamet:

 • 1) Favrskov.

 • 2) Gribskov.

 • 3) København.

 • 4) Middelfart.

 • 5) Næstved.

 • 6) Odsherred.

 • 7) Randers.

 • 8) Syddjurs.

 • 9) Vejen.

 • 10) Vejle.

Stk. 2 Målgruppen for forsøget er personer, der skal have deres sag forelagt rehabiliteringsteamet med henblik på, at teamet afgiver indstilling i sager om ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob, tilskud til selvstændig erhvervsdrivende, førtidspension og sygedagpengesager, jf. § 9 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 3 Personer, der er visiteret til fleksjob og modtager ledighedsydelse, er omfattet af forsøget under forudsætning af, at personen er fritaget fra at lægge sit CV i Jobnet, jf. § 75, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik. Det er endvidere en forudsætning, at personen

Stk. 4 Forsøget indebærer, at en person, der skal have sin sag forelagt rehabiliteringsteamet, tilgår en ny, enkel og overskuelig »Min side« på Jobnet, hvor der alene fremgår enkelte centrale funktioner. Personen får mulighed for at udfylde »Min situation« og CV, der indgår i rehabiliteringsplanens forberedende del til brug for sagens behandling i rehabiliteringsteamet. Herudover kan personen se, om rehabiliteringsteamet har indstillet personen til ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Personer, der efter teamets behandling af sagen overgår til jobafklaringsforløb, ressourceforløb, eller en tværfaglig indsats efter § 13 d, i lov om sygedagpenge, kan endvidere se personens »Min Plan«. Personen vil også få »Min Plan« og rehabiliteringsplanens indsatsdel udleveret eller sendt i e-boks efter de gældende regler.

Stk. 5 Personer, der overgår til jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller en tværfaglig indsats efter § 13 d, i lov om sygedagpenge, tilgår også den nye »Min side« på Jobnet under forløbet. Personer, der overgår til fleksjob, tilskud til selvstændige erhvervsdrivende eller førtidspension, tilgår den nye »Min side« på Jobnet frem til, at personen tilkendes fleksjob, tilskud til selvstændige erhvervsdrivende eller førtidspension.

Stk. 6 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af:

Stk. 7 Forsøgsperioden løber fra den 8. maj til den 31. december 2019.

§12 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 788 af 13. juni 2018 om forsøg på beskæftigelsesområdet ophæves.

profile photo
Profilside