Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1683 af 11. december 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 29. januar 2024

Forsøg med arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse
§ 3

Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at følgende kommuner deltager i forsøget ”Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse”, der som slutmål har at hjælpe unge med kognitivt handicap videre i beskæftigelse efter afsluttet uddannelsesforløb i forsøgsprojektet:

 • 1) Københavns kommune.

 • 2) Aarhus kommune.

 • 3) Esbjerg kommune.

 • 4) Gentofte kommune.

 • 5) Vejen kommune.

 • 6) Skanderborg kommune.

 • 7) Ishøj kommune.

 • 8) Tårnby kommune.

 • 9) Brøndby kommune.

 • 10) Solrød kommune.

 • 11) Frederiksberg kommune.

 • 12) Albertslund kommune.

 • 13) Favrskov Kommune.

 • 14) Glostrup kommune.

 • 15) Hvidovre kommune.

 • 16) Randers kommune.

 • 17) Odense Kommune.

Stk. 2 Målgruppen er

Stk. 3 Det er en betingelse, at personerne omfattet af stk. 2 har afsluttet et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) efter lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu-loven) i løbet af de fire år, der går forud for påbegyndelse af et 2-årigt uddannelsesforløb efter § 91, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4 Kommunerne kan efter en individuel vurdering fravige varighedsbegrænsningen for praktikforløb under hele uddannelsesforløbet efter § 91, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5 Kommunen kan undlade at give aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere et uddannelsespålæg efter § 30 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller en indsats efter § 105, stk. 1-3, i loven i 3 måneder forud for påbegyndelsen af det 2-årige uddannelsesforløb. Herudover fritages den unge for kontaktforløbet efter § 27 og § 31 i loven i de første 18 måneder af uddannelsesforløbet.

Stk. 6 Det er en betingelse, at jobcenteret holder jobsamtaler med aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere efter § 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden fra afslutning af STU til start på uddannelsesforløbet. Herudover er det en betingelse, at jobcenteret informeres, hvis uddannelsesstedet vurderer, at der er risiko for frafald. I disse tilfælde skal jobcenteret kunne indkalde den unge til samtale i jobcenteret. Det er tillige en forudsætning, at der foretages en anden form for opfølgning under uddannelsesforløbet, f.eks. ved at uddannelsesstedet holder kontakt med jobcenteret.

Stk. 7 Personer i ressourceforløb er omfattet af reglerne om kontaktforløb i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forsøgsperioden. Jobsamtaler under kontaktforløbet kan ske telefonisk, digitalt eller pr. brev, når personen deltager i den 2-årige forsøgsuddannelse, jf. lovens §§ 31 a og 33. Det er herudover en betingelse, at kommunen vurderer, at et tilbud om den 2-årige forsøgsuddannelse er det beskæftigelsesrettede tilbud, der bedst kan hjælpe personen tættere på arbejdsmarkedet, herunder beskæftigelse i et fleksjob.

Stk. 8 Efter afslutning af uddannelsesforløbet fritages deltagere fra kravene i § 116, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at fleksjob først kan tilbydes, når alle relevante tilbud efter loven samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse.

Stk. 9 Det er en betingelse, at deltagerne opfylder de øvrige betingelser for at få fleksjob, herunder den grundlæggende betingelse om en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Stk. 10 Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af §§ 27, 30, 31, § 91, stk. 1 og 2, § 116, stk. 3, og § 105, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 11 Bestemmelserne i stk. 1-10 finder fortsat anvendelse for deltagere i forsøget, der flytter til en anden kommune, under forudsætning af tilflytterkommunens accept.

Stk. 12 Forsøgsperioden løber fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2024.

Stk. 13 Uddannelsesforløb, som er påbegyndt senest den 31. december 2024, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.