14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Magtanvendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 296 af 28. marts 2017

Denne konsoliderede version af magtanvendelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Magtanvendelsesbekendtgørelsen

I medfør af § 62, stk. 5, § 105, stk. 2, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 11. november 2015, som ændret ved lov nr. 203 af 28. februar 2017, og § 776, 1.-3. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Direktoratet for Kriminalforsorgen og kriminalforsorgsområdet kan anvende magt over for indsatte efter straffuldbyrdelseslovens § 62. Bestemmelsen og denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter.

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet udarbejder retningslinjer for, hvem i kriminalforsorgsområdet der kan træffe bestemmelse om anvendelse af magt.

§2 Der må kun anvendes greb, skjold, stav, peberspray og tåregas i overensstemmelse med retningslinjer fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§3 Skjold må kun anvendes til pacificering af den indsatte.

§4 Peberspray må bæres i lukket fængsel og i arresthus. Herudover må peberspray kun bæres, hvis der foreligger en særlig risikosituation, hvor anvendelse af peberspray kan blive nødvendig.

Stk. 2 Stav må kun bæres, hvis der konkret foreligger en særlig risikosituation, hvor anvendelse af stav kan blive nødvendig.

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet udarbejder retningslinjer for, hvem i kriminalforsorgsområdet der kan træffe bestemmelse om, at betingelserne for udlevering af peberspray og/eller stav er opfyldt, jf. stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, og at disse magtmidler derfor må bæres.

§5 Stav må kun rettes mod arme, ben, ryg eller sæde.

Stk. 2 Stav må ikke rettes mod hoved, hals, nakke, kraveben (nøgleben), bryst, mave, nyrer, skridt eller rygsøjle.

Stk. 3 Stav må ikke anvendes til stød.

Stk. 4 Det skal i videst muligt omfang undgås at anvende staven mod knæ, albue eller andre led.

§6 Før peberspray og tåregas anvendes, skal det så vidt muligt tilkendegives den indsatte, at peberspray eller tåregas vil blive anvendt, hvis personalets påbud ikke efterkommes. Det skal så vidt muligt sikres, at den indsatte har mulighed for at efterkomme påbuddet.

§7 Efter anvendelse af peberspray eller tåregas skal den indsatte i fornødent omfang tilbydes afhjælpning af gener forårsaget af anvendelsen af peberspray eller tåregas.

§8 Hvis magt har været anvendt over for en indsat, skal der så hurtigt som muligt udfærdiges rapport i Klientsystemets magtanvendelsesmodul. Der skal i den forbindelse gøres notat om, at den indsatte er orienteret om muligheden for at påklage afgørelsen om magtanvendelse til Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 9, stk. 1, samt fristen for at indgive klage, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 2 Den indsatte skal efter anmodning have udleveret kopi af rapporten.

§9 Et kriminalforsorgsområdes afgørelse efter straffuldbyrdelseslovens § 62 om anvendelse af magt kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at indgrebet er foretaget. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning.

§10 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 588 af 30. april 2015 om anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen) ophæves.

profile photo
Profilside