Bekendtgørelse om tilskudspulje til restriktionsramte caféer, restauranter og barer mv. som følge af COVID-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1556 af 26. oktober 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 344 af 01. marts 2021

I medfør af § 3, stk. 1, § 7, stk. 4, og § 23, stk. 3, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme, akt nr. 11 af 22. oktober 2020 og akt nr. 167 af 25. februar 2021, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
§ 1

Caféer, restauranter og barer mv., der er registreret som registrerede fødevarevirksomheder, og som fra og med den 19. september 2020 og fremefter er ramt af en restriktion om begrænsning i åbningstid, kan ansøge om et engangstilskud på maksimalt 25.000 kr. pr. serveringssted.

Stk. 2 Puljen til caféer, restauranter og barer mv., jf. stk. 1, er åben for ansøgninger fra og med den 2. november 2020 til og med den 15. november 2020.

Stk. 3 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Stk. 4 Tilskuddet ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, som senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 2020/972 af 2. juli 2020.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Virksomhed: Caféer, restauranter og barer mv., samt de dele af kulturlivet, der som registrerede fødevarevirksomheder serverer mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet. Virksomheden er en privatretlig juridisk person eller personligt ejede virksomheder, herunder foreninger, fonde og selvejende institutioner, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 19. august 2020. Virksomheden har i perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 19. september 2020 haft aktivitet og været åben efter kl. 22.00 og genereret en omsætning.

 • 2) Fødevarevirksomhed: Virksomheder, der er autoriseret og registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen i henhold til § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder mv.

 • 3) Serveringssted: En i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) registreret produktionsenhed, hvorfra virksomheden serverer mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, og som er omfattet af restriktionen om begrænset åbningstid.

 • 4) Organer inden for den offentlige forvaltning: Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber m.v., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 • 5) Begrænset åbningstid: Virksomheder, der har delvis forbud mod at holde åbent efter kl. 22.00, som følge af COVID-19-restriktionen om begrænset åbningstid, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19.

Kapitel 3 Betingelser for engangstilskud
§ 3

Virksomheder, der er autoriseret og registreret som fødevarevirksomhed, og som er ramt af en restriktion om begrænsning i åbningstid fra og med den 19. september 2020, kan ansøge om et engangstilskud på maksimalt 25.000 kr. pr. serveringssted under følgende betingelser:

 • 1) at tilskuddet anvendes inden den 30. april 2021 til at skabe øget aktivitet eller omstilling med henblik på at det kommer virksomhedens kunder til gavn,

 • 2) at virksomheden ikke har gæld til det offentlige, der er sendt til inddrivelse, og som af restanceinddrivelsesmyndigheden vurderes at være inddrivelsesparat pr. den 16. november 2020 og overstiger 140 kr., og

 • 3) at virksomheden ikke er under konkursbehandling på udbetalingstidspunktet.

Stk. 2 Der ydes ikke tilskud efter denne bekendtgørelse, hvis udgiften til øget aktivitet efter stk. 1, nr. 1, godtgøres virksomheden på anden vis, herunder ved forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud m.v., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 3 En virksomhed må samlet modtage op til 200.000 EUR i de minimis-støtte over en periode på tre regnskabsår. Perioden regnes bagud fra indeværende regnskabsår.

Ansøgning og dokumentation
§ 4

Ansøgning om engangstilskud efter denne bekendtgørelse indsendes til Erhvervsstyrelsen via Virksomhedsguiden.dk i perioden fra og med den 2. november 2020 til og med den 15. november 2020. Virksomheden kan ved sin ansøgning anmode om tilskud for hvert serveringssted, der er registreret på virksomhedens CVR-nr., hvis betingelserne i denne bekendtgørelse er opfyldt for hvert enkelt serveringssted.

Stk. 2 Ansøgningen skal udarbejdes i et særligt skema, der er tilgængeligt via Virksomhedsguiden.dk. Skemaet vedlægges de foreskrevne bilag samt dokumentation, jf. § 5.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen behandler ansøgningerne efter ansøgningsfristen i stk. 1, med henblik på udbetaling af tilskud inden for puljens rammer.

§ 5

Ansøgning om engangstilskud, jf. § 4, skal vedlægges følgende oplysninger:

 • 1) Virksomhedsnavn og CVR-nr. Ansøges der om tilskud til flere serveringssteder under samme CVR-nr., oplyses serveringsstedernes navne og produktionsenhedsnumre.

 • 2) Begrundelse for, at virksomheden for hvert ansøgt serveringssted, er ramt af restriktionen om begrænset åbningstid i en periode fra og med den 19. september 2020, herunder oplysning om serveringsstedernes tidligere åbningstider inden for en mindre periode fra og med den 19. august 2020 til og med den 19. september 2020 samt serveringsstedernes nye åbningstider efter den 19. september 2020.

 • 3) Størrelsen på tilskuddet der ansøges om pr. serveringssted.

 • 4) Redegørelse for anvendelse af tilskuddet inden den 30. april 2021, herunder hvordan det vil skabe øget aktivitet eller omstilling med henblik på at komme virksomhedens kunder til gavn, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.

 • 5) Om virksomheden har misligholdt gæld til det offentlige, der er sendt til inddrivelse.

Stk. 2 Virksomheden skal indsende en erklæring om al øvrig de minimis-støtte, som virksomheden har modtaget i indeværende og de to foregående regnskabsår i medfør af Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 eller øvrige de minimis-forordninger.

Stk. 3 Virksomheden skal under strafansvar, jf. § 10, på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger efter stk. 1 og 2, er korrekte. Erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

§ 6

Erhvervsstyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt relevante offentlige registre mv., jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter, herunder hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til det ansøgte tilskud, eksempelvis ved atypiske forhold omkring ansøgningsgrundlaget, til udvidet sagsbehandling.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 2, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 3 en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 5 Der kan alene udbetales tilskud, når sagen er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Erhvervsstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 4.

Udbetaling af engangstilskud
§ 7

Efter udløb af ansøgningsperioden, jf. § 4, stk. 1, behandler Erhvervsstyrelsen alle ansøgninger efter tilskudsbetingelserne i denne bekendtgørelse, med henblik på udbetaling af puljens samlede midler. Overstiger summen af de tilskudsberettigede ansøgninger puljens størrelse, vil tilskuddene blive nedjusteret forholdsmæssigt med de ansøgte beløb, så den samlede udbetaling svarer til puljens størrelse.

Stk. 2 Udbetaling af engangstilskud vil ske direkte til virksomheden, når virksomhedens fremsendte dokumentation, jf. §§ 5 og 6, er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Udbetaling af tilskud sker direkte til virksomhedens NemKonto.

Kapitel 4 Kontrol, tilsyn og sanktioner
§ 8

Erhvervsstyrelsen gennemfører en efterfølgende kontrol af, om virksomhederne har anvendt modtagne tilskud i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan af virksomheden og dens ledelse forlange de oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Stk. 4 Retten til tilskud bortfalder, hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende dokumentation i kontroløjemed efter stk. 1. I de nævnte tilfælde, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud.

Stk. 5 Virksomheden har pligt til at give Erhvervsstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre tilskuddets bortfald.

Kapitel 5 Klage, straf og ikrafttræden
Klageadgang
§ 9

Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf
§ 10

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. november 2020.