Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2531 af 20. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1036 af 06. juli 2023

I medfør af § 1, stk. 1 og 3-5§ 1 a§ 2, stk. 1 og 2, § 2 a, stk. 3 og 5, § 2 b, § 2 c, stk. 1, § 2 e, § 2 g, § 2 h, § 3, stk. 1-3, § 4, § 4 a, § 4 b, § 6, stk. 1 og 5-8, § 6 a, stk. 1§ 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1736 af 26. august 2021, og § 40, stk. 5, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Der er 110 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 7373 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Strafferet
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Bestemmelser vedrørende våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1
§ 1

Følgende våben undtages fra forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1:

 • 1) Forladevåben, der er fremstillet før 1870.

 • 2) Bagladevåben, der er fremstillet før 1870, og som ikke kan anvende enhedspatroner.

§ 2

Luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2 Piber og løb med større kaliber end 4,5 mm er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3 Stk. 1 gælder ikke luft- og fjederdrevne hardball- og paintballvåben.

Stk. 4 Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning til luft- og fjedervåben på medlemsbeviset, kan til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm.

Stk. 5 Tidligere indehavere af jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde luft- og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm.

Stk. 6 Luft- og fjedervåben er undtaget fra våbenlovens § 3 a, stk. 1-4.

§ 2a

Ved istandsættelse, jf. dog stk. 2 og 3, kan der uden særlig tilladelse hertil ske udskiftning af et våbens dele, der er omfattet af våbenlovens § 3 a, stk. 2, med undtagelse af låsestole, rammer og baskyler. Ved udskiftning efter 1. pkt. må der ikke foretages ændring af våbnets kaliber.

Stk. 2 Udskiftningen kan alene foretages af personer med tilladelse til våbnet og våbendelene, herunder af erhvervsdrivende, der har tilladelse efter § 42 og 43, med dele fra den erhvervsdrivendes sortiment.

Stk. 3 Udskiftningen skal inden 8 dage anmeldes til politiet.

Stk. 4 En anmeldelse efter stk. 3 skal angive våbendelens type, mærke, model, evt. kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 56, samt indeholde oplysning om, hvorfra våbendelen hidrører og oplysning om, hvad der skal ske med den udskiftede våbendel.

Stk. 5 Indehaveren af skydevåbnet skal forinden udskiftning af våbendele i medfør af stk. 1 have opnået tilladelse til besiddelse af de udskiftede våbendele eller straks afhænde disse, jf. § 20.

Generelle bestemmelser
§ 3

Våbentilladelse, samtykke, godkendelse og dispensation, der meddeles af politiet efter denne bekendtgørelse, meddeles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi.

Stk. 2 Underretninger og indberetninger til politiet efter denne bekendtgørelse gives til politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi.

Stk. 3 Tilladelse efter § 18 a, stk. 2, kan dog i presserende tilfælde meddeles af politidirektøren i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl.

§ 4

Anmeldelser og ansøgninger til politiet efter denne bekendtgørelses § 2 a, stk. 3§ 5, stk. 1, § 12, stk. 1, § 18, stk. 1, § 30, stk. 1 og 4, § 31, stk. 2, § 42, stk. 1, § 43, stk. 1§ 44, stk. 6, § 45 a, stk. 3§ 52, stk. 1, og § 53 a, stk. 1, indgivelse af lister, herunder til- og afgangslister, over skydevåben på samlertilladelse og ansøgning til politiet om fornyelse eller erstatning af en af politiet udstedt tilladelse i medfør af denne bekendtgørelse skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som politiet anviser (digital selvbetjening). Anmeldelser og ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening efter 1. pkt., afvises af politiet, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2 En digital anmeldelse eller ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for politiet.

Stk. 3 Hvis politiet finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at anmelderen eller ansøgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal politiet tilbyde, at anmeldelsen eller ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Politiet bestemmer, hvordan en anmeldelse eller ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 4 Politiet kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise en anmeldelse eller ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for politiet ved at modtage anmeldelsen eller ansøgningen på anden måde end digitalt.

Skydevåben mv.
§ 5

Politiet meddeler tilladelse efter våbenlovens § 1 og § 2, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2 Politiets Efterretningstjeneste meddeler tilladelse til indførsel efter våbenlovens § 1, og tilladelse efter våbenlovens § 2 og § 6, stk. 1, til ansatte ved herværende udenlandske ambassader og tilrejsende udenlandske livvagter hvis tilladelsen er til brug for ansættelsesforholdet og vedrører:

Stk. 3 Politiets Efterretningstjeneste meddeler tilladelse til indførsel efter våbenlovens § 1, stk. 1, og tilladelse efter § 2, og § 6, stk. 1, til polititjenestemænd tilknyttet udenlandske indsatsstyrker, hvis tilladelsen er til brug for ansættelsesforholdet.

Stk. 4 Politiets Efterretningstjeneste kan ikke meddele tilladelse til ansatte ved herværende udenlandske ambassader til de våben mv., der fremgår af våbencirkulærets § 20 a, stk. 1, nr. 1-6.

Stk. 5 En våbentilladelse omfatter alene det eller de konkrete våben, som er angivet i tilladelsen, medmindre andet er bestemt i denne bekendtgørelse.

§ 5a

Ansøgning om tilladelse til anordninger omfattet af artikel 1, stk. 1, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 477/1991 af 18. juni 1991, skal behandles som en ansøgning om tilladelse til skydevåben efter våbenlovens § 1 og § 2, medmindre anordningen vurderes at opfylde de tekniske specifikationer i bilaget til Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/69.

Stk. 2 Politiet kan videregive resultater af kontroller efter stk. 1 til en anden medlemsstat, når denne anmoder herom.

§ 6

Jagttegn kan kun udstedes med samtykke fra politiet. Anmodning om udstedelse af jagttegn skal rettes til Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen.

§ 7

Politiet kan godkende, at skytte- og jagtforeninger, der har flugtskydning på programmet, kan give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.

Stk. 2 Skytte- og jagtforeninger kan kun godkendes til at give våbenpåtegning efter stk. 1, hvis:

 • 1) medlemmerne af foreningens bestyrelse opfylder betingelserne i § 48,

 • 2) foreningens vedtægter indeholder en bestemmelse om, at foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning, og

 • 3) det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.

Stk. 3 En skytte- og jagtforening, der er godkendt efter stk. 1, skal holde politiet underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.

§ 8

En våbenpåtegning efter § 7 kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 2 Ansøgning om samtykke til våbenpåtegning indgives på en særlig blanket. Ansøgningen sendes til politiet.

Stk. 3 Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) eller Dansk Firmaidræt har godkendt for det pågældende våben. Dette skal fremgå af våbenpåtegningen.

Stk. 4 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse efter § 7, stk. 1, bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

§ 9

Politiet kan godkende, at skytteforeninger under DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidræt kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammet for den af de 3 hovedorganisationer, som skytteforeningen hører under. Skydevåbnet skal overholde den pågældende organisations tekniske specifikationer for det pågældende våben.

Stk. 2 § 7, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved politiets godkendelse efter stk. 1.

Stk. 3 § 7, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 10

En våbenpåtegning efter § 9 kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 2 Ansøgning om samtykke til våbenpåtegning indgives på en særlig blanket. Ansøgningen sendes til politiet forsynet med en påtegning fra skytteforeningens hovedorganisation om, at det våben, ansøgningen vedrører, er omfattet af organisationens skydeprogrammer.

Stk. 3 Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) eller Dansk Firmaidræt har godkendt for det pågældende våben. Dette skal fremgå af våbenpåtegningen.

Stk. 4 Samtykke til våbenpåtegning kan kun meddeles, hvis ansøgeren godtgør, hvor våbnet stammer fra.

Stk. 5 § 8, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 10a

Personer, der har en våbentilladelse til særligt farlige våben eller våbenpåtegning hertil på medlemsbeviset til en skytteforening, må ikke erhverve, besidde, bære eller anvende aftagelige magasiner, som kan indeholde over 10 patroner, og som er egnet til at sætte på halvautomatiske skydevåben med centraltænding eller skydevåben med repetérmekanisme. Vedrører tilladelsen pistoler, er grænsen dog 20 patroner.

Stk. 2 Ved særligt farlige skydevåben forstås navnlig følgende våben:

 • 1) Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere, bortset fra forladevåben.

 • 2) Fuld- og halvautomatiske våben.

 • 3) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindre end 55 cm.

 • 4) Glatløbede haglgeværer, som er omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 2.

Stk. 3 Rigspolitiet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra stk. 1.

Stk. 4 Personer, der den 14. september 2018 havde våbentilladelse til særligt farlige våben eller våbenpåtegning hertil på medlemsbeviset til en skytteforening, må bære, besidde og anvende magasiner omfattet af stk. 1, så længe tilladelsen eller våbenpåtegningen er gyldig.

Stk. 5 Personer, der den 13. juni 2017 havde våbentilladelse til særligt farlige våben eller våbenpåtegning hertil på medlemsbeviset til en skytteforening, må tillige erhverve magasiner omfattet af stk. 1, så længe tilladelsen eller våbenpåtegningen er gyldig.

Transport
§ 11

Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1 og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses §§ 18 og 18 a, skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.

Stk. 2 Skydevåben må kun i tilfælde af transport mellem opbevarings- og anvendelsessted og transport i forbindelse med køb, salg, reparation og andre lignende anerkendelsesværdige formål medbringes uden for det område, hvor de lovligt kan anvendes. Når skydevåben medbringes uden for det område, hvor de lovligt kan anvendes, skal skydevåbnene være indpakkede i lukket etui eller lignende. Skydevåben må ikke indeholde ammunition uden for disse områder. Skydevåben må ikke transporteres i side- eller skulderhylstre på kroppen.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for civile statsmyndigheder.

Stk. 4 Politiet kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra bestemmelserne i stk. 2.

§ 12

Politiet kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på transport at besidde våben og ammunition mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 7-10, og peberspray, hvis den erhvervsdrivende og de af dennes ansatte, der har adgang til våbnene, er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i § 48, og det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 2 En tilladelse efter stk. 1 kan ikke omfatte:

 • 1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm og

 • 2) fuldautomatiske skydevåben.

Stk. 3 Politiet kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

Stk. 4 Rigspolitiet kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på transport at besidde våben og ammunition mv., der ikke er omfattet af en tilladelse efter stk. 1, hvis de af den erhvervsdrivendes ansatte, der har adgang til de pågældende våben, er fyldt 20 år og opfylder betingelserne i § 48, og det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

§ 13

DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), Dansk Firmaidræt og Danmarks Jægerforbund kan hver meddele en generel transporttilladelse til 5 af deres medarbejdere med henblik på transport af våben og ammunition i forbindelse med udøvelse af organisationernes virksomhed, herunder kursusvirksomhed, våbenreparation, træning mv.

Stk. 2 En transporttilladelse efter stk. 1 kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet. Transporttilladelsen udstedes på en særlig blanket til den pågældende medarbejder personligt. Udstedelsesdato, udløbsdato og formål skal fremgå af tilladelsen. Tilladelsen skal medbringes under transport af våbnene.

Stk. 3 En transporttilladelse efter stk. 1 bortfalder, når ansættelsesforholdet ophører, og kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes. DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), Dansk Firmaidræt og Danmarks Jægerforbund skal underrette politiet, når en transporttilladelse bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

§ 14

Et bestyrelsesmedlem for en skytteforening under DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidræt kan tillade, at medlemmer af foreningen til brug ved nærmere angivne skydekonkurrencer og øvelsesskydninger transporterer:

 • 1) våben og ammunition tilhørende skytteforeningen,

 • 2) våben og ammunition tilhørende skytteforeningens medlemmer,

 • 3) våben og ammunition tilhørende andre skytteforeninger under samme hovedorganisation, og

 • 4) våben og ammunition tilhørende medlemmer af andre skytteforeninger under samme hovedorganisation.

Stk. 2 En tilladelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis bestyrelsesmedlemmet og medlemmet af foreningen er godkendt hertil af politiet, jf. § 48, eller har våbenpåtegning. Tilladelsen udstedes på en særlig blanket til det pågældende medlem personligt. Udstedelsesdato, udløbsdato og formål skal fremgå af tilladelsen. Tilladelsen skal medbringes under transport af våbnene.

Stk. 3 En tilladelse efter stk. 1 bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører, og kan på ethvert tidspunkt tilbagekaldes.

Stk. 4 En skytteforening må kun give tilladelse efter stk. 1, hvis den holder politiet underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.

Særlige regler om skytteforeningsvåben
§ 15

En skytteforening skal godkendes af politiet, før den kan anskaffe eller besidde våben efter våbenlovens § 9, stk. 2.

Stk. 2 En skytteforening kan kun godkendes efter stk. 1, hvis:

 • 1) medlemmerne af foreningens bestyrelse opfylder betingelserne i § 48, og

 • 2) det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.

Stk. 3 En skytteforening, der er godkendt efter stk. 1, skal holde politiet underrettet om bestyrelsens sammensætning og foreningens hjemsted.

§ 16

En skytteforening må kun anskaffe våben efter våbenlovens § 9, stk. 2, hvis den forud har indhentet godkendelse fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 2 En godkendelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis våbnet er omfattet af skydeprogrammet for den af de 3 hovedorganisationer, som skytteforeningen hører under. Godkendelsen udstedes på en særlig blanket.

§ 17

Våben, som skytteforeninger anskaffer eller besidder efter våbenlovens § 9, stk. 2, eller våben, som skytteforeningerne meddeler våbenpåtegning til efter § 8, stk. 1, eller § 10, stk. 1, samt piber, låsestole og baskyler skal straks registreres af DGI, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidræt, som løbende indberetter oplysningerne herom til politiet. Politiet har adgang til kontrol af skytteforeningernes våben, jf. § 28, nr. 3.

Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte registrering skal foretages på en sådan måde, at der kan ske identifikation af de enkelte våben og dets våbendele, jf. våbenlovens § 3 a, stk. 2, samt af piber, låsestole og baskyler, der ikke indgår i et selvstændigt skydevåben ved optegnelse af type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 56. Der skal endvidere kunne ske identifikation af leverandør og erhverver eller besidder.

Stk. 3 Personoplysninger, der relaterer sig til den i stk. 1 nævnte registrering, opbevares i en periode på 30 år efter destruktion af det pågældende skydevåben eller de pågældende våbendele. Øvrige oplysninger, der ikke er personoplysninger, må ikke slettes.

Slag-, stød-, el- og sprayvåben samt laservåben
§ 18

Det er forbudt uden tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende:

 • 1) slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende, jf. dog § 58 a,

 • 2) våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm, og

 • 3) spraydåser til selvforsvarsbrug, herunder tåregasampuller, -spraydåser og -patroner, jf. dog § 58 a.

Stk. 2 De våben mv., der er nævnt i stk. 1, må kun overdrages til andre eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse fra politiet.

Stk. 3 Slagvåben kan uanset stk. 1, nr. 1, uden tilladelse anvendes ved jagt eller lystfiskeri, hvis de er udformet hertil. De nævnte våben kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. De kan endvidere overdrages eller overlades til andre, hvis det må antages, at erhververen eller modtageren kun vil anvende dem som anført.

§ 18a

Politiet kan meddele personer med et særligt behov for beskyttelse tilladelse til at erhverve, besidde og bære peberspray i eget hjem og på offentligt tilgængeligt sted.

Stk. 2 Peberspray, der lovligt kan erhverves, besiddes og bæres i eget hjem eller på offentligt tilgængeligt sted i henhold til en tilladelse udstedt i medfør af stk. 1, må ikke have en styrke på mere end 500.000 scoville heat units.

§ 19

Det er forbudt at indføre, udvikle, fremstille, anvende, opbevare, forhandle, udføre eller på anden måde være i besiddelse af laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.

Overdragelse eller overladelse til andre
§ 20

Genstande eller stoffer, der er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, må kun overdrages eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden våbentilladelse, jagttegn, medlemsbevis med våbenpåtegning, transporttilladelse i henhold til §§ 13 eller 14 eller for skytteforeninger politiets godkendelse efter § 16, jf. dog § 24, stk. 10. Erhververen eller modtageren skal endvidere godtgøre, at tilladelsen, jagttegnet, våbenpåtegningen eller transporttilladelsen vedrører den pågældende ved personlig forevisning af original billedlegitimation eller på tilsvarende betryggende måde.

Stk. 2 De genstande, der er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 2, litra a-c, må kun overdrages eller overlades til personer, der godtgør at være fyldt 18 år ved personlig forevisning eller indsendelse af original billedlegitimation. Dette gælder dog ikke, hvis det er åbenbart, at erhververen eller modtageren er fyldt 18 år.

Stk. 3 Politiet kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 1.

§ 20a

Erhvervsdrivende, der har tilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 42, kan overlade et våben fra sit sortiment til en person, der ikke har tilladelse til det pågældende våben, i forbindelse med prøveskydning, jf. dog stk. 9.

Stk. 2 Overladelse efter stk. 1 må kun ske i salgsøjemed. Den erhvervsdrivende skal påse, at stk. 3 og stk. 4 er opfyldt, forinden våbnet overlades til den pågældende.

Stk. 3 Personen, til hvem overladelse efter stk. 1 sker, skal godtgøre at være fyldt 18 år ved personlig forevisning af original billedlegitimation. Dette gælder dog ikke, hvis det er åbenbart, at den pågældende er fyldt 18 år.

Stk. 4 Personen, til hvem overladelse efter stk. 1 sker, skal forevise gyldigt jagttegn, medlemsbevis til en skytteforening med våbenpåtegning, eller tilladelse eller godkendelse som nævnt i denne bekendtgørelses § 22, stk. 1, og skal godtgøre, at jagttegnet, våbenpåtegningen, tilladelsen eller godkendelsen vedrører den pågældende ved personlig forevisning af original billedlegitimation.

Stk. 5 Den erhvervsdrivende skal føre en logbog, der skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Dato for overladelsen.

 • 2) Navnet på skydebanen eller -pladsen, hvor overladelsen sker.

 • 3) Identifikation af det enkelte våben, der overlades efter stk. 1, ved optegnelse af type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 56.

 • 4) Identifikation af den person, til hvem overladelse efter stk. 1 sker, herunder navn og relevant tilladelsesnummer (jagttegn ID.nr., SKV ID eller journal nr. mv.) samt nummeret på den personlige billedlegitimation, der skal fremvises ved overladelsen af våbnet.

Stk. 6 Logbøgerne opbevares af den erhvervsdrivende i minimum fem år efter den seneste optegnelse i logbogen. Opbevarer den erhvervsdrivende logbøgerne på tidspunktet for ophøret af den pågældendes erhvervsvirksomhed eller når tilladelse efter § 42 ophører, overdrages logbøgerne til politiet.

Stk. 7 Overladelse efter stk. 1 må alene ske på en skydebane eller -plads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben, og som er godkendt af politiet i overensstemmelse med reglerne i skydebanebekendtgørelsen.

Stk. 8 Ved overladelse efter stk. 1 må der ved detailsalg højst foretages prøveskydning af to skydevåben pr. gang. Samme person må højst få overladt våben tre gange årligt hos samme erhvervsdrivende. Ud over den erhvervsdrivende må der højst deltage to personer under prøveskydningen. Ved en gros salg må der deltage op til otte erhvervsdrivende med tilladelse efter § 42 eller personer, som har et pressekort samt et gyldigt jagttegn eller medlemsbevis med våbenpåtegning.

Stk. 9 Der kan ske overladelse efter stk. 1 af våben og genstande omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 7-10, med undtagelse af:

 • 1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm,

 • 2) pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere, bortset fra skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammet for en af de tre hovedorganisationer nævnt i § 9,

 • 3) halv- og fuldautomatiske skydevåben, bortset fra halvautomatiske rifler, der anvender ammunition, som opfylder betingelserne for at kunne anvendes til jagt på kronvildt, dåvildt og vildsvin i bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt mv. og halvautomatiske rifler, der er konstrueret til at anvende ammunition med randtænding, og som har en kaliber på højst 5,6 mm., og

 • 4) andre lignende særligt farlige skydevåben.

Stk. 10 Det påhviler den erhvervsdrivende at sikre, at overladelse efter stk. 1 afvikles forsvarligt henset til antallet af skydende og deres kendskab til brug af det pågældende våben. Den erhvervsdrivende skal fastsætte procedurer for forsvarlig afvikling af prøveskydninger efter stk. 1.

Stk. 11 Overladelse efter stk. 1 må forestås af ansatte hos den erhvervsdrivende, jf. § 42, stk. 1, der er over 20 år, og som har relevant våbenerfaring.

Stk. 12 Når et våben er overladt efter stk. 1, skal den erhvervsdrivende eller dennes ansatte være til stede under hele forløbet. Den til hvem et våben overlades, må ikke lades alene med våbenet, og den erhvervsdrivende eller dennes ansatte skal sikre, at våben, der er overladt, ikke fjernes fra skydebane- eller skydepladsområdet.

Stk. 13 Overladelse af våben efter stk. 1, må ikke have karakter af udlejning.

Stk. 14 Det påhviler den erhvervsdrivende at underrette politiet, hvis den person, til hvem våbnet skal overlades, udviser en adfærd, som gør det betænkeligt, at den pågældende kan få overladt våben.

§ 21

Jagtprøvesagkyndige, der beskikkes af Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, kan overlade glatløbede haglgeværer til personer, der ikke har tilladelse til de pågældende våben, i forbindelse med at de pågældende personer aflægger jagtprøve eller deltager i instruktionskurser arrangeret af Naturstyrelsen.

Stk. 2 Lærere, der underviser ved det obligatoriske jagttegnskursus, kan uden tilladelse overlade glatløbede haglgeværer og uladte riflede jagtvåben til jagtprøveaspiranter, hvis:

 • 1) læreren er godkendt som jagttegnskursuslærer af Miljøstyrelsen,

 • 2) overladelsen af uladte riflede jagtvåben alene sker i forbindelse med teoretisk undervisning, og

 • 3) overladelsen af glatløbede haglgeværer alene sker i forbindelse med instruktion eller øvelse i skydning med glatløbede haglgeværer.

Stk. 3 Riffelinstruktører kan uden tilladelse overlade eller overlades riflede jagtvåben, hvis:

 • 1) instruktøren er godkendt af Miljøstyrelsen, og

 • 2) overladelsen alene sker i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning.

Stk. 4 Flugtskydningsinstruktører kan uden tilladelse overlade eller overlades glatløbede jagtvåben, hvis:

 • 1) instruktøren er godkendt af Miljøstyrelsen, og

 • 2) overladelsen alene sker i forbindelse med instruktion eller øvelse i flugtskydning.

Stk. 5 Skydning som nævnt i stk. 2, nr. 3, stk. 3, nr. 2, og stk. 4, nr. 2, skal finde sted på en bane eller skydeplads, der er godkendt til det pågældende våben.

§ 22

Skytteforeninger kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til medlemmer af den pågældende forening, der er godkendt hertil af politiet, jf. § 48, eller til medlemmer, der er godkendt gennem foreningen efter stk. 5 eller har opnået samtykke efter § 10 eller er godkendt efter § 14, jf. dog stk. 3. De genstande, der er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 2, litra a-c, kan uanset 1. pkt. overlades, herunder til personer under 18 år.

Stk. 2 Skytteforeninger kan endvidere overlade foreningens og dens medlemmers våben med en kaliber på 9 mm (. 38/. 357) eller derunder til andre personer til brug ved prøveskydninger og andre arrangementer, som foreningen er ansvarlig for at afholde.

Stk. 3 Jagtforeninger, flugtskytteforeninger, historiske skydeselskaber, soldaterforeninger og andre lignende foreninger, hvis aktiviteter ikke omfatter skydning med særligt farlige våben, kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til brug ved skydninger, som foreningen er ansvarlig for at afholde.

Stk. 4 Overladelse af våben efter stk. 1-3 kan alene ske til brug på en skydebane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben.

Stk. 5 Politiet godkender efter indstilling fra foreningen, hvilke af foreningens medlemmer der kan have adgang til våbnenes opbevaringssteder.

Stk. 6 En godkendelse efter stk. 5 kan kun gives, hvis medlemmet af foreningen er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i § 48 eller har våbenpåtegning. Godkendelsen udstedes på en særlig blanket til det pågældende medlem personligt.

Stk. 7 Foreningen skal underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for en person, der er godkendt af politiet til at få overladt våben efter stk. 1, udvikler sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende kan få overladt våben. Foreningen skal endvidere underrette politiet, når en person, der er godkendt efter stk. 5, ophører med at være medlem af foreningen eller ikke længere har adgang til våbnenes opbevaringssteder, eller hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for personen udvikler sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende er godkendt efter stk. 5.

Stk. 8 Udlevering af våben, som opbevares i skytte- og jagtforeninger, kan kun finde sted ved en af de personer, der i medfør af stk. 5 er godkendt af politiet til at have adgang til opbevaringsstederne.

Stk. 9 Når en person har foreningens eller et medlems våben til disposition, jf. stk. 1-3, skal et medlem af foreningen, der i medfør af stk. 5 er godkendt af politiet, eller en person, som i medfør af § 13 eller § 14 har tilladelse til at transportere de pågældende våben, altid være til stede.

Stk. 10 Politiet kan meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 9.

Stk. 11 Skytteforeningerne skal fastsætte nærmere procedurer for udlevering og tilbagelevering af våben, herunder om fastlæggelse af identiteten på de personer, der overlades våben efter stk. 1 og 2. Foreningerne skal endvidere fastsætte procedurer for forsvarlig afvikling af skydninger.

Stk. 12 Det påhviler skytte- og jagtforeningen at sikre, at skydninger afvikles forsvarligt, herunder at antallet af godkendte personer, der er tilstede under en skydning, jf. stk. 9, er tilstrækkeligt henset til antallet af skydende og deres kendskab til brug af våben.

§ 23

Brand- og redningskorps, zoologiske anlæg, dyrlæger og lignende, der har tilladelse til at bære, besidde eller anvende våben mv. i forbindelse med erhvervsudøvelse, kan overlade våben mv. til medarbejdere, der ikke har våbentilladelse, til medarbejderens selvstændige erhvervsmæssige brug i forbindelse med bedøvelse eller aflivning af syge, tilskadekomne eller undslupne dyr eller afværgelse af lignende farlige situationer. De pågældende medarbejdere skal være fyldt 18 år og skal have dokumenteret kendskab til brug af det pågældende skydevåben.

Stk. 2 Tilladelsesindehaveren skal give politiet meddelelse om, hvilke medarbejdere der har adgang til at benytte våbnet. Politiet kan forbyde tilladelsesindehaveren at overlade våben til en medarbejder, hvis den pågældende medarbejder ikke opfylder betingelserne i § 48.

Opbevaring
§ 24

Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 18, skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 2 Opbevaring af ammunition til skydevåben skal ske i sikringsskabe, boksrum mv., som opfylder betingelserne i stk. 4 og 5. Opbevaring kan ske sammen med skydevåben.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på tomme patronhylstre.

Stk. 4 Opbevaring af indtil 25 af de våben og vekselsæt, der er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, heraf højest 10 særligt farlige skydevåben, jf. stk. 9, skal ske i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.

Stk. 5 Opbevaring af flere end 25 af de våben og vekselsæt dertil, der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller af flere end 10 særligt farlige skydevåben, jf. stk. 9, skal finde sted efter følgende regler:

 • 1) Opbevaringen skal ske i et støbt boksrum med et sikringsniveau, der svarer til en godkendelse i mindst EN 1143-1 grade 1, eller i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 1 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.

 • 2) Der skal installeres automatisk indbrudsalarmeringsanlæg, hvorfra alarm skal indgå til en af Rigspolitiet godkendt døgnbemandet kontrolcentral.

Stk. 6 Nøgler til boksrum, sikringsskab mv. skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 7 Politiet kan under henvisning til sikkerhedsmæssige forhold, herunder bl.a. mængden af opbevarede våben, bygningsmæssige forhold, tilkørselsforhold og udrykningsafstand, stille yderligere krav til våbenopbevaringen.

Stk. 8 Politiet kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra bestemmelserne i stk. 4 og 5.

Stk. 9 Ved særligt farlige skydevåben forstås navnlig følgende våben:

 • 1) Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere, bortset fra forladevåben.

 • 2) Halv- og fuldautomatiske skydevåben.

 • 3) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindre end 55 cm.

 • 4) Glatløbede haglgeværer, som er omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 2.

Stk. 10 Uanset bestemmelsen i § 20, stk. 1, kan personer, der tilhører samme husstand, benytte fælles sikringsskab, boksrum mv.

§ 24a

Peberspray omfattet af § 18 a, stk. 1, skal opbevares forsvarligt, utilgængeligt for uvedkommende og i ejerens eget hjem.

§ 25

Bestemmelserne i § 24, stk. 2, 4 og 5, finder ikke anvendelse på midlertidig opbevaring af skydevåben i forbindelse med jagt, skydekonkurrence eller andet anerkendelsesværdigt formål. Midlertidig opbevaring af skydevåben må kun finde sted fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt. Skydevåben skal være under konstant tilsyn eller skal opbevares forsvarligt i et sikkert, aflåst gemme eller fastlåst til mur eller lignende og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. Ammunition til skydevåben skal opbevares for sig i et aflåst gemme.

§ 26

Udstilling af våben og ammunition mv. i museer eller i egne lokaler hos erhvervsdrivende, der har tilladelse efter § 42 eller § 43, skal ske i lokaler, der er godkendt hertil af politiet. Bestemmelserne i § 24, stk. 2, 4 og 5, finder ikke anvendelse på skydevåben og ammunition, der udstilles i de pågældende lokaler.

§ 26a

Politiet kan meddele erhvervsdrivende, der har tilladelse efter § 42, tilladelse til udstilling af våben og genstande fra den erhvervsdrivendes sortiment, i forbindelse med afholdelse af våbenmesser, hvor våben indgår som en naturlig del af messens tema, eksempelvis som led i en messe om jagt, fiskeri eller lignende. Messen skal afholdes i lokaler eller på steder, der er godkendt hertil af politiet.

Stk. 2 Der kan kun gives tilladelse efter stk. 1 til udstilling af den mængde våben og genstande efter stk. 1, der er nødvendig for at kunne fremvise den erhvervsdrivendes udvalg.

Stk. 3 Det er en betingelse for meddelelse efter stk. 1, at det efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 4 Politiet kan fastsætte vilkår for tilladelser efter stk. 1.

Stk. 5 Tilladelse efter stk. 1 kan gives til våben og genstande omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 7-10, med undtagelse af:

 • 1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm,

 • 2) pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere,

 • 3) halv- og fuldautomatiske skydevåben, bortset fra halvautomatiske rifler, der anvender ammunition, som opfylder betingelserne for at kunne anvendes til jagt på kronvildt, dåvildt og vildsvin i bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt mv. og halvautomatiske rifler, der er konstrueret til at anvende ammunition med randtænding, og som har en kaliber på højst 5,6 mm,

 • 4) andre lignende særligt farlige skydevåben, og

 • 5) funktionsdygtig ammunition.

Stk. 6 Bestemmelserne i § 24, stk. 2, 4 og 5, finder ikke anvendelse på våben, der udstilles i medfør af en tilladelse efter stk. 1.

§ 27

De våben mv., der er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, og de genstande, der er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 2, litra c, må ikke udstilles i butiksvinduer, udhængsskabe eller lignende.

§ 28

Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol af:

 • 1) våbensamlinger,

 • 2) krudtoplaget hos personer, der har tilladelse til genopladning af ammunition eller køb af sortkrudt, fænghætter mv., og

 • 3) lokaler, hvor de i våbenlovens § 9, stk. 2, nævnte skytteforeninger opbevarer, besidder eller anvender våben.

Bortkomst af våben og våbentilladelser mv.
§ 29

Bortkomst af de våben mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, eller af de genstande, der kræver tilladelse efter denne bekendtgørelses § 18, skal straks anmeldes til politiet. Det samme gælder bortkomst af en gyldig våbentilladelse, et jagttegn, et medlemsbevis med våbenpåtegning eller en transporttilladelse, jf. §§ 12-14.

Indførsel og udførsel
§ 30

Politiet meddeler tilladelse til indførsel af skydevåben mv. efter § 5, stk. 1.

Stk. 2 Politiets Efterretningstjeneste meddeler tilladelse til indførsel af skydevåben mv. efter § 5, stk. 2 og 3.

Stk. 3 Rigspolitiet meddeler tilladelse til indførsel af eksplosivstoffer efter våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Stk. 4 De våben, der er nævnt i § 18, stk. 1, må kun indføres med tilladelse fra politiet.

§ 31

Det er forbudt uden tilladelse fra Rigspolitiet at udføre våben og ammunition af nogen art, jf. dog stk. 2 og 3, og §§ 32-41 samt Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 972 af 9. december 1992 om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EF-land.

Stk. 2 Politiet meddeler tilladelse til udførsel til Færøerne og Grønland og EU- og EØS-medlemslandene af paint- og hardballvåben, signalvåben, luft- og fjedervåben, våben konstrueret til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning og dele og ammunition hertil samt de i § 1 nævnte våben.

Stk. 3 Politiets Efterretningstjeneste meddeler tilladelse til udførsel af skydevåben mv., som besiddes i henhold til en tilladelse udstedt efter § 5, stk. 2 og 3.

§ 32

Våben til brug ved jagt, fiskeri og konkurrenceskydning samt ammunition hertil i rimeligt omfang kan i forbindelse med gennemrejse eller ophold i indtil 3 måneder her i landet indføres fra lande, der ikke er medlem af EU, og besiddes, bæres, anvendes og genudføres uden tilladelse.

Stk. 2 Besidderen af våben mv. som nævnt i stk. 1 skal ved indrejse i landet over for nærmeste toldekspedition forevise en våbentilladelse fra hjemlandets myndigheder eller en erklæring fra hjemlandets myndigheder om, at en våbentilladelse er ufornøden.

Stk. 3 Ved indførsel af våben til brug for en konkurrence skal der endvidere forevises en indbydelse fra organisationen her i landet.

Stk. 4 Ved indrejse skal besidderen på en særlig blanket give oplysning om:

 • 1) navn og adresse i hjemlandet,

 • 2) eventuel adresse her i landet og

 • 3) våbnets art, fabrikat eller model, kaliber og fabrikationsnummer.

Stk. 5 En kopi af den blanket, der er nævnt i stk. 4, skal under opholdet her i landet opbevares sammen med våbnet og skal på forlangende forevises for politiet. Ved udrejse skal kopien af blanketten afleveres til nærmeste toldekspedition.

Stk. 6 Stk. 2 og 3 finder dog ikke anvendelse ved indførsel af slangebøsser, der skal anvendes til fiskeri.

§ 33

Våben til brug ved jagt, fiskeri og konkurrenceskydning samt ammunition hertil i rimeligt omfang kan til brug under ophold i indtil 3 måneder i et land, der ikke er medlem af EU, udføres og genindføres. Det er dog en betingelse, at en særlig blanket afleveres til nærmeste toldekspedition ved ud- og indrejsen.

Stk. 2 Blanketten skal indeholde oplysning om:

 • 1) navn, adresse og den politidirektør, der følger af § 3,

 • 2) eventuel adresse i udlandet og

 • 3) våbnets art, fabrikat eller model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 56.

Stk. 3 Ind- og udførsel af våben til brug ved deltagelse i militære skydekonkurrencer her i landet eller i udlandet kan ske uden de blanketter og erklæringer, der er nævnt i stk. 1 og i § 32, stk. 3-5. Det er dog en betingelse, at der forevises en erklæring, der er udfærdiget af forsvarets myndigheder, og som angiver formålet med rejsen og de medbragte våben mv. Erklæringen skal forevises nærmeste toldekspedition til påtegning såvel ved indførslen som ved udførslen.

Stk. 4 Stk. 1-3 gælder ikke for midlertidig udførsel omfattet af artikel 9, stk. 1, litra a, nr. i, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012. Ved sådanne udførsler skal den pågældende jæger eller sportsskytte fremvise et europæisk skydevåbenpas. Jægere og sportsskytter med bopæl i Danmark kan dog i stedet for et europæisk skydevåbenpas vælge at aflevere en blanket i overensstemmelse med stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, eller at fremvise en erklæring i overensstemmelse med stk. 3, 2. pkt. En udførsel er midlertidig, hvis der er tale om forsendelse ud af Unionens toldområde af skydevåben, som er bestemt til genindførsel inden for en periode, der ikke overskrider 24 måneder.

§ 34

Det er forbudt uden tilladelse fra Rigspolitiet at foretage genudførsel efter midlertidig indførsel og midlertidig udførsel omfattet af artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012.

Stk. 2 En ansøgning om tilladelse til genudførsel efter midlertidig indførsel efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Eksportørens navn og adresse,

 • 2) modtagerens navn og adresse,

 • 3) en beskrivelse af de skydevåben mv., som skal udføres, herunder eventuelle identifikationsnumre,

 • 4) dokumentation for, at den anførte modtager er den samme, som de pågældende skydevåben mv. oprindeligt blev importeret fra, og

 • 5) en skriftlig erklæring fra ansøgeren om, at de pågældende skydevåben mv. kun vil blive udført til den anførte modtager.

Stk. 3 En ansøgning om tilladelse til midlertidig udførsel efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Eksportørens navn og adresse,

 • 2) modtagerens navn og adresse,

 • 3) en beskrivelse af de skydevåben, som skal udføres, herunder eventuelle identifikationsnumre,

 • 4) dokumentation for, at udførslen sker til et af de i artikel 9, stk. 2, nævnte formål, og

 • 5) en skriftlig erklæring om, at de pågældende skydevåben kun vil blive udført til den anførte modtager.

§ 35

Produkter omfattet af de kategorier fra Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, der er opført i bilag 1 til denne bekendtgørelse, kan udføres til et andet EU- eller EØS-land (generel tilladelse), hvis:

 • 1) modtageren er etableret i et EU- eller EØS-land, der deltager i et mellemstatsligt samarbejdsprogram med Danmark vedrørende udvikling, produktion eller anvendelse af det eller de pågældende produkter,

 • 2) udførslen er midlertidig, herunder med henblik på demonstration, vurdering, afprøvning, udstilling, vedligeholdelse eller reparation, eller

 • 3) udførslen sker inden for rimelig tid efter ophør af det formål, der begrundede indførslen, herunder med henblik på demonstration, vurdering, afprøvning, udstilling, vedligeholdelse eller reparation i Danmark.

Stk. 2 Produkter omfattet af de kategorier fra Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, der er opført i bilag 1 eller bilag 2 til denne bekendtgørelse, kan udføres til et andet EU- eller EØS-land (generel tilladelse), hvis modtageren er en virksomhed, der er certificeret i overensstemmelse med artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet.

Stk. 3 Produkter omfattet af de kategorier fra Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, der er opført i bilag 1 eller bilag 3 til denne bekendtgørelse, kan udføres til et andet EU- eller EØS-land (generel tilladelse), hvis modtageren er medlemsstatens væbnede styrker eller en ordregivende myndighed på forsvarsområdet, der foretager indkøb, som udelukkende er til brug for medlemsstatens væbnede styrker.

Stk. 4 En juridisk eller fysisk person, der for første gang udfører produkter i medfør af stk. 1-3, skal senest fem hverdage før udførslen skriftligt underrette Rigspolitiet herom.

Stk. 5 En underretning efter stk. 4 skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Identifikation af den juridiske eller fysiske person, der udfører produkter i medfør af stk. 1-3, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger.

 • 2) Navn og adresse på modtager.

 • 3) Dokumentation for, at udførslen er omfattet af stk. 1-3.

Stk. 6 Produkter udført efter stk. 1, nr. 2, skal returneres til Danmark, når formålet med udførslen har fundet sted, dog senest 24 måneder efter udførslen har fundet sted.

Stk. 7 Der kan dog ikke udføres produkter i medfør af stk. 1-3, hvis de pågældende produkter udføres til sanktionsramte entiteter, eller hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført til et land, der er underlagt en våbenembargo vedtaget i FN, OSCE eller EU, eller til andre sanktionsramte entiteter.

Stk. 8 Der kan endvidere ikke udføres produkter i medfør af stk. 1-3, hvis de pågældende produkter udføres i strid med Danmarks internationale forpligtelser, eller hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Stk. 9 Der kan endvidere ikke udføres produkter i medfør af stk. 1-3, hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført til en slutbruger uden for et EU-, EØS- eller NATO-land.

Stk. 10 En juridisk eller fysisk person, der udfører produkter i medfør af stk. 1-3, er forpligtet til at oplyse modtageren om de vilkår og betingelser, der til enhver tid gælder for tilladelsen.

§ 36

Rigspolitiet kan meddele tilladelse til, at en juridisk eller fysisk person udfører produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, uden antalsmæssig begrænsning til en eller flere modtagere i et eller flere EU- eller EØS-lande (global tilladelse).

Stk. 2 En ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) identifikation af leverandør, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger,

 • 2) navn og adresse på alle modtagere af de produkter, der skal udføres, samt slutbrugere, hvis disse er kendt,

 • 3) beskrivelse af de produkter, der ansøges om tilladelse til at udføre, herunder så vidt muligt kategori på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr og angivelse af oplysninger om slutprodukt,

 • 4) en skriftlig erklæring (lille erklæring) på tro og love fra ansøger om, at produkterne kun vil blive udført til de anførte modtagere, og at ansøger er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger såvel som overtrædelse af de for udførslen fastsatte vilkår og i øvrigt gældende bestemmelser medfører strafansvar,

 • 5) en skriftlig erklæring fra modtager om, at denne har til hensigt at modtage produkter omfattet af en tilladelse efter stk. 1 og

 • 6) en skriftlig erklæring fra ansøger om, at modtager vil blive gjort bekendt med de gældende vilkår og betingelser i tilladelsen.

Stk. 3 Rigspolitiet fastsætter i hver global tilladelse, hvilke produkter eller kategorier af produkter der er omfattet af tilladelsen, samt hvilke modtagere produkterne kan udføres til.

Stk. 4 Midlertidig udførsel af produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til et EU- eller EØS-land undtages fra kravene i stk. 2, nr. 5 og 6.

Stk. 5 En tilladelse efter stk. 1 udstedes med en gyldighedstid på 3 år, der kan forlænges efter ansøgning herom.

§ 37

Rigspolitiet kan meddele tilladelse til, at en juridisk eller fysisk person ved en eller flere leveringer udfører et bestemt antal produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til en bestemt modtager i et EU- eller EØS-land (individuel tilladelse).

Stk. 2 En ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) identifikation af leverandør, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger,

 • 2) navn og adresse på modtager af de produkter, der skal udføres, samt slutbruger, hvis denne er kendt,

 • 3) beskrivelse, mængde og værdi af de produkter, der ansøges om tilladelse til at udføre, herunder så vidt muligt kategori på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr og angivelse af oplysninger om slutprodukt,

 • 4) en skriftlig erklæring (lille erklæring) på tro og love fra ansøger om, at produkterne kun vil blive udført til de anførte modtagere, og at ansøger er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger såvel som overtrædelse af de for udførslen fastsatte vilkår og i øvrigt gældende bestemmelser medfører strafansvar,

 • 5) en skriftlig erklæring fra modtager om, at denne har til hensigt at modtage produkter omfattet af en tilladelse efter stk. 1 og

 • 6) en skriftlig erklæring fra ansøger om, at modtager vil blive gjort bekendt med de gældende vilkår og betingelser i tilladelsen.

Stk. 3 Midlertidig udførsel af produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til et EU- eller EØS-land undtages fra kravene i stk. 2, nr. 5 og 6.

Stk. 4 En tilladelse efter stk. 1 udstedes med en gyldighedstid på 2 år, der kan forlænges efter ansøgning herom.

§ 38

En juridisk eller fysisk person, der udfører produkter i medfør af § 35, § 36 eller § 37, skal føre et register, der indeholder følgende oplysninger:

 • 1) beskrivelse af den udførte genstand og så vidt muligt angivelse af kategori på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr,

 • 2) mængde og værdi af produkterne,

 • 3) dato for udførslen,

 • 4) leverandørens og modtagerens navn og adresse,

 • 5) slutproduktet og slutbruger, hvis disse kendes, og

 • 6) dokumentation for, at oplysninger vedrørende en udførselsbegrænsning, der er fastsat som vilkår for udførselstilladelsen, er givet til modtageren af den udførte genstand.

Stk. 2 Oplysninger efter stk. 1 vedrørende udførsel af produkter foretaget det foregående år indsendes til Rigspolitiet en gang årligt inden den 1. februar. Oplysningerne indsendes elektronisk i et skema udarbejdet af Rigspolitiet.

Stk. 3 Oplysninger efter stk. 1 skal opbevares i 5 år regnet fra afslutningen af det kalenderår, hvori udførslen fandt sted.

§ 39

Det påhviler en juridisk eller fysisk person, der har modtaget produkter fra et andet EU- eller EØS-land, forinden produkterne eksporteres ud af EU eller EØS i forbindelse med indgivelse af ansøgning om tilladelse efter våbenlovens § 6, stk. 1, at erklære over for Rigspolitiet, at eventuelle eksportbegrænsninger, der var knyttet til udførselstilladelsen fra oprindelseslandet, er overholdt.

§ 40

En ansøgning om tilladelse til at indføre genstande omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, samt dele specielt konstrueret eller modificeret hertil, fra et EU- eller EØS-land for straks at udføre genstandene til et andet EU- eller EØS-land (transit) skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) identifikation af ansøger, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger,

 • 2) navn og adresse på afsender og modtager af de produkter, der ansøges om tilladelse til at ind- og udføre til og fra Danmark,

 • 3) beskrivelse og mængde af de produkter, der ansøges om tilladelse til at ind- og udføre til og fra Danmark, og

 • 4) skriftlig erklæring fra modtager om, at denne har til hensigt at modtage de pågældende produkter, kopi af indførselstilladelse, internationalt importcertifikat eller myndighedserklæring fra de respektive myndigheder i det EU- eller EØS-land, hvortil genstanden indføres, om, at indførsel ikke kræver tilladelse. Den nævnte dokumentation er ikke påkrævet, hvis modtageren er en statslig myndighed.

§ 41

Bestemmelserne §§ 35-40 finder ikke anvendelse på udførsel af paint- og hardballvåben, signalvåben, luft- og fjedervåben, våben til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning og dele og ammunition hertil samt de i § 1 nævnte våben til EU- og EØS-lande, som er reguleret ved denne bekendtgørelses § 31, stk. 2.

Stk. 2 Bestemmelserne §§ 35-40 finder endvidere ikke anvendelse på udførsel af produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, som foretages af forsvaret.

Tilladelser til erhvervsmæssig handel mv.
§ 42

Politiet kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på videresalg at erhverve og besidde våben og ammunition mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 7-10, og peberspray omfattet af § 18 a, stk. 1, hvis den erhvervsdrivende og dennes ansatte:

 • 1) opfylder betingelserne i § 48,

 • 2) har et rimeligt kendskab til våben og våbenhandel,

 • 3) har mulighed for at opbevare og forhandle våbnene på betryggende måde, jf. § 26, og

 • 4) det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 2 En tilladelse efter stk. 1 kan ikke omfatte:

 • 1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm og

 • 2) fuldautomatiske skydevåben.

Stk. 3 En tilladelse efter stk. 1 omfatter kun erhvervelse fra danske fabrikanter, importører eller forhandlere af våben og ammunition. Rifler, pistoler, revolvere, luft- og fjedervåben, der er omfattet af § 2, stk. 1, lyddæmpere, optisk elektroniske sigtemidler, glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm og de våben, der er nævnt i § 51, nr. 2, 3 og 5, kan dog erhverves fra private. Ammunition kan endvidere erhverves fra private.

Stk. 4 Politiet kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

Stk. 5 En tilladelse efter stk. 1 omfatter ligeledes aktiviteter efter § 45 a, stk. 1, 3 og 4. Den erhvervsdrivende skal i situationer omfattet af § 45 a, stk. 1, føre en logbog i henhold til § 45 b.

§ 43

Politiet kan meddele erhvervsdrivende generel tilladelse til med henblik på reparation, service og anden erhvervsmæssig virksomhed at besidde våben mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 7-10, hvis den erhvervsdrivende og dennes ansatte:

 • 1) opfylder betingelserne i § 48,

 • 2) har et rimeligt kendskab til våben,

 • 3) har mulighed for at opbevare våbnene på betryggende måde, jf. § 26, og

 • 4) det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 2 En tilladelse efter stk. 1 kan ikke omfatte:

 • 1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm og

 • 2) fuldautomatiske skydevåben.

Stk. 3 Politiet kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

§ 44

En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter § 42 eller § 43, skal føre en våbenbog, som er godkendt af politiet, over samtlige køb og salg af våben mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 7-10. Tilsvarende gælder for våben mv., som er indleveret til reparation, opbevaring eller er taget i kommission mv.

Stk. 2 Politiet har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol efter våbenlovens § 3, stk. 3, nr. 2.

Stk. 3 En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter § 42 eller § 43, skal til enhver tid på begæring af politiet udlevere faktura eller genpart heraf vedrørende en bestemt anden erhvervsdrivende.

Stk. 4 En erhvervsdrivende skal foretage sådanne optegnelser i våbenbogen, at der kan ske identifikation af de enkelte våben og våbendele, jf. våbenlovens § 3 a, stk. 2, herunder også af våbendele, der indgår i det enkelte våben ved optegnelse af type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 56. Der skal endvidere kunne ske identifikation af leverandør, erhverver og den, som indgår aftale om reparation mv.

Stk. 5 Våbenbøgerne opbevares af den erhvervsdrivende. Ved ophør af den pågældendes erhvervsvirksomhed, eller når tilladelse efter § 42 eller § 43 ophører, overdrages våbenbøgerne til politiet.

Stk. 6 En erhvervsdrivende skal efter politiets nærmere bestemmelse løbende indberette de oplysninger, som er indført i våbenbogen, til politiet. Oplysninger om transaktioner om skydevåben og dele hertil, jf. stk. 4, skal indgives elektronisk til politiet uden unødig forsinkelse og senest inden 8 dage efter transaktionen.

§ 45

En erhvervsdrivende, der har tilladelse efter § 42 eller § 43, skal sikre, at eventuelle medarbejdere under 18 år kun foretager ekspedition af våben mv. under opsyn af tilladelsesindehaveren eller en af dennes medarbejdere, der er over 18 år.

Godkendelse og registrering af våbenmæglere
§ 45a

Erhvervsmæssig aktivitet foretaget af en fysisk eller juridisk person, der helt eller delvis er omfattet af nr. 1 eller 2 (våbenmæglervirksomhed), kræver tilladelse fra politiet, jf. stk. 2:

 • 1) Forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af skydevåben, væsentlige dele heraf eller ammunition.

 • 2) Tilrettelæggelse af overførsel af skydevåben, væsentlige dele eller ammunition inden for en medlemsstat, mellem to medlemsstater, fra en medlemsstat til et tredjeland eller fra et tredjeland til en medlemsstat.

Stk. 2 Politiet kan meddele erhvervsdrivende (våbenmæglere) generel tilladelse til de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, hvis våbenmægleren og dennes ansatte:

 • 1) opfylder betingelserne i § 48,

 • 2) har et rimeligt kendskab til våben og våbenhandel, og

 • 3) det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

Stk. 3 Våbenmæglere, der har fået tilladelse i medfør af stk. 2, skal indberette oplysninger fra logbogen i henhold til § 45 b om transaktioner af skydevåben eller væsentlige dele heraf til politiet uden unødig forsinkelse.

Stk. 4 Våbenmæglere, der har fået tilladelse i medfør af stk. 2, skal indberette ethvert forsøg på at gennemføre transaktioner vedrørende ammunition eller dele heraf, som med rimelighed anses for mistænkelig som følge af arten og omfanget, til politiet.

Stk. 5 Politiet kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse i medfør af stk. 2.

§ 45b

Våbenmæglere, der har fået tilladelse i medfør af § 45 a, stk. 2, skal i hele deres erhvervsaktive periode føre en logbog, som er godkendt af politiet.

Stk. 2 Våbenmæglere, der har fået tilladelse i medfør af § 45 a, stk. 2, skal foretage sådanne optegnelser i logbogen, at der kan ske identifikation af hver enkelt transaktion, hvoraf antal, type, mærke, model og kaliber skal anføres. Oplysning om evt. fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 56, kan vedlægges logbogen som bilag, såfremt disse haves. Der skal endvidere kunne ske identifikation af leverandør og erhverver. Logbogen opbevares af våbenmægleren. Ved ophør af den pågældendes våbenmæglervirksomhed, eller når tilladelse efter § 45 a, stk. 2, ophører, overdrages alle våbenmæglerens logbøger til politiet.

Våben og ammunition mv. i dødsboer og konkursboer
§ 46

Våben og ammunition mv., som indgår i et dødsbo eller et konkursbo, kan uden særskilt tilladelse besiddes af arvingerne, den som varetager boet på arvingernes vegne eller kurator i indtil 4 uger efter dødsfaldet eller konkursdekretets afsigelse.

Stk. 2 Inden udløbet af den i stk. 1 fastsatte frist skal der til politiet indgives ansøgning om tilladelse, jf. § 5, eller ske afhændelse.

Stk. 3 Politiet kan bestemme, at våben og ammunition mv., som indgår i et dødsbo eller et konkursbo, skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.

Stk. 4 Politiet kan under særlige omstændigheder fastsætte en længere frist end anført i stk. 1.

Forbud mod annoncering med salg af visse våben
§ 47

Der må ikke annonceres med salg af våben mv., som er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, eller denne bekendtgørelses § 18, stk. 1.

Stk. 2 Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på:

 • 1) våben mv., som er omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 1,

 • 2) jagtrifler og

 • 3) våben mv., der anvendes som sportsvåben i skytte- og jagtforeninger.

Vandel
§ 48

Våbentilladelse, samtykke til våbenpåtegning og jagttegn samt andre tilladelser eller godkendelser efter våbenloven og denne bekendtgørelse kan kun gives til personer, om hvis personlige forhold og hidtidige vandel, der ikke foreligger oplysninger, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte tilladelser mv. kan endvidere kun gives til juridiske personer, herunder selskaber, foreninger, private museer og lignende, hvis den eller de ansvarlige opfylder kravet i stk. 1.

Gyldighedstid mv.
§ 49

Tilladelse i henhold til våbenlovens § 2, stk. 1, og denne bekendtgørelses § 18, stk. 1, udstedes med en gyldighedstid på 5 år. Vedrører tilladelsen pistoler, er gyldighedstiden dog kun 2 år.

Stk. 2 Tilladelse i henhold til denne bekendtgørelses § 18 a, stk. 2, udstedes med en gyldighedstid på indtil 2 år. Hvis omstændighederne taler derfor, kan tilladelse efter § 18 a, stk. 2, dog udstedes med en gyldighedstid på indtil 5 år.

Stk. 3 Tilladelser til riflede jagtvåben til jægere udstedes med en gyldighedstid på 10 år.

Stk. 4 Samtykke til udstedelsen af jagttegn meddeles for et tidsrum svarende til jagttegnets gyldighedsperiode.

Stk. 5 Nedenstående typer af tilladelser mv. meddeles for 5 år:

 • 1) Tilladelse til indkøb af sortkrudt efter § 5, stk. 1.

 • 2) Tilladelser til genopladning og fremstilling af projektiler efter § 5, stk. 1.

 • 3) Godkendelse af en skytte- eller jagtforening efter § 7, stk. 1, og § 9, stk. 1.

 • 4) Samtykke til meddelelse af våbenpåtegning efter § 8, stk. 1, eller § 10, stk. 1. Dog har samtykke til meddelelse af våbenpåtegning efter våbencirkulærets § 20, stk. 2, en gyldighedstid på 1 år.

 • 5) Samtykke til meddelelse af transporttilladelse efter § 13, stk. 2.

 • 6) Godkendelse af et bestyrelsesmedlem eller et medlem af en skytteforening efter § 14, stk. 2.

 • 7) Godkendelse af en skytteforening efter § 15, stk. 1.

 • 8) Godkendelse af foreningsmedlemmer efter § 22, stk. 1 og 5.

 • 9) Tilladelse til erhvervsdrivende og deres ansatte efter §§ 12, 42 eller 43.

§ 50

Udløber en tilladelse, et samtykke eller en godkendelse efter våbenloven eller denne bekendtgørelse kan det pågældende våben og ammunition mv. efter politiets bestemmelse herom besiddes i 4 uger efter tilladelsens udløb, jf. dog stk. 4 og stk. 5.

Stk. 2 Inden udløbet af den i stk. 1 fastsatte frist skal der til politiet indgives ansøgning om tilladelse, jf. dog stk. 5, eller ske afhændelse.

Stk. 3 Tilbagekaldes en tilladelse, et samtykke, en våbenpåtegning eller en godkendelse efter våbenloven eller denne bekendtgørelse kan det pågældende våben og ammunition mv. besiddes i indtil 4 uger efter tilbagekaldelsen, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4 Politiet kan bestemme, at våben og ammunition mv., som er omfattet af stk. 1 eller stk. 3, straks skal deponeres hos politiet eller en anden myndighed.

Stk. 5 Politiet kan under særlige omstændigheder fastsætte en længere frist end anført i stk. 1 og stk. 3.

Våbentilladelser uden antalsmæssig begrænsning
§ 51

Tilladelse til følgende våben gives uden begrænsning i antal:

 • 1) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm.

 • 2) Skydevåben med model- eller fremstillingsår senest 1890 samt dansk pistol model 1910 og model 1910/21, marinerevolver model 1891, schouboe-pistol model 1903 og dansk militærgevær model 1867/93, 1867/96 og 1867/97.

 • 3) Paint- og hardballvåben.

 • 4) Aftagelige magasiner og lyddæmpere.

 • 5) Signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben af særlig teknisk eller historisk interesse.

 • 6) Luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm.

Registrering af glatløbede haglgeværer samt luft- og fjedervåben
§ 52

Personer, der erhverver glatløbede haglgeværer omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 1 og 2, eller luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm omfattet af § 2, stk. 4, skal inden 8 dage fra erhvervelsen foretage anmeldelse herom til politiet.

Stk. 2 Anmeldelsen skal angive våbnets type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 56, samt indeholde oplysning om, fra hvem våbnet er erhvervet.

Stk. 3 Anmelderen får af politiet udleveret en kvittering for anmeldelsen, der på forlangende skal forevises for politiet.

Registrering af civile statsmyndigheders våben mv.
§ 53

Civile statsmyndigheder, der erhverver skydevåben mv. omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 8, skal inden 8 dage fra erhvervelsen foretage anmeldelse herom til politiet. Anmeldelsen skal angive våbnets type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer, jf. § 56, samt indeholde oplysning om, fra hvem våbnet er erhvervet.

Stk. 2 Registrering efter stk. 1 af våben tilhørende politiet varetages af Rigspolitichefen.

Registrering af sikkerhedsveste
§ 53a

Personer, der bærer sikkerhedsvest på offentligt tilgængelige steder, skal forud herfor anmelde til politiet at være i besiddelse af en sikkerhedsvest.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 omfatter veste, der anvendes til at beskytte bæreren mod angreb, såsom skud- og/eller stiksikre veste. Veste, der kan anvendes til at beskytte bæreren mod angreb, men som bæres i forbindelse med sportsarrangementer, konkurrencer eller som udklædning eller lignende, omfattes ikke af stk. 1.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse for militære myndigheder omfattet af § 8 i lov om våben og eksplosivstoffer mv. eller personer, der bærer sikkerhedsvest i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv, herunder myndighedspersoner, autoriserede dørmænd, autoriserede vagter, forhandlere af sikkerhedsveste o.l.

§ 53b

Anmeldelse til politiet efter § 53 a, stk. 1, skal angive navn og personnummer på anmelderen. Har anmelderen ikke et personnummer, skal anmeldelsen i stedet angive navn og fødselsdato.

Stk. 2 Anmeldelse efter stk. 1 omfatter samtlige af anmelderens sikkerhedsveste uanset antal. Personer, der har anmeldt besiddelse af en sikkerhedsvest til politiet, skal ikke på ny anmelde at være i besiddelse af en sikkerhedsvest ved erhvervelse af yderligere sikkerhedsveste.

Stk. 3 Anmelderen får en kvittering for anmeldelsen, der på forlangende skal forevises politiet.

Stk. 4 Anmelderen kan til enhver tid anmode om at registreringen hos politiet om besiddelse af en sikkerhedsvest slettes.

Mærkning af skydevåben og ammunition
§ 54

Ved importør i våbenlovens § 3 a, stk. 3, forstås enhver fysisk eller juridisk person.

Stk. 2 Ved midlertidig indførsel i våbenlovens § 3 a, stk. 3, forstås indførsler i forbindelse med demonstration, reparation, jagt, konkurrenceskydning, transit og andre lignende verificerbare lovlige formål, hvor de indførte skydevåben og genstande omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, er bestemt til efterfølgende genudførsel.

§ 55

Mærkning af skydevåben og dele af skydevåben efter våbenlovens § 3 a, stk. 1-4, skal ske ved, at mærket indhugges eller indgraveres.

Stk. 2 Mærket efter våbenlovens § 3 a, stk. 1, 1. pkt., og § 3 a, stk. 2, 1. pkt., samt § 3 a, stk. 4, skal indeholde følgende oplysninger i den oplistede rækkefølge:

 • 1) fabrikantens navn eller mærke,

 • 2) officielt navn eller landekode på fremstillingslandet eller officielt navn på fremstillingsstedet,

 • 3) våbnets fremstillingsår (firecifret),

 • 4) våbnets serienummer og

 • 5) model (hvis det er muligt).

Stk. 3 Den alfanumeriske eller digitale kode, der skal anvendes efter våbenlovens § 3 a, stk. 2, 2. pkt., tildeles efter ansøgning fabrikanter, der er hjemmehørende her i landet. Ansøgningen indgives til politiet, der fører et elektronisk register over de tildelte koder.

Stk. 4 Mærket i henhold til våbenlovens § 3 a, stk. 3, 1. pkt., skal i forlængelse af oplysningerne efter stk. 2 indeholde oplysning om:

 • 1) importlandets officielle navn eller landekode og

 • 2) importåret (firecifret).

Stk. 5 Mærket i henhold til våbenlovens § 3 a, stk. 4, 1. pkt., skal i forlængelse af oplysningerne efter stk. 2 indeholde oplysning om overdragelseslandets officielle navn eller landekode samt om den myndighed, der overdrager våbnet.

§ 55a

Den skriftstørrelse, der anvendes til mærkning efter §§ 55 og 56, skal være mindst 1,6 mm.

Stk. 2 For rammer eller låsestole fremstillet af et ikke-metallisk materiale påføres mærkningen en metalplade, som er permanent indlejret i det materiale, som rammen eller låsestolen er fremstillet af, på en sådan måde, at pladen ikke nemt eller uden videre kan fjernes, og således at en del af rammen eller låsestolen vil blive ødelagt, hvis man fjerner pladen.

Stk. 3 Det alfabet, der anvendes til mærkning efter §§ 55 og 56, skal være det latinske.

Stk. 4 Det talsystem, der anvendes til mærkningen, skal være arabertal.

§ 56

Politiet kan pålægge indehavere af skydevåben mv., som er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 8, og som ikke har et fabrikationsnummer, at forsyne disse med et identifikationsnummer efter politiets nærmere bestemmelse.

Deaktivering af skydevåben
§ 57

Skydevåben omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, deaktiveres ved gennemskæring af hele våbnet på langs med undtagelse af skæftet og kolben.

Stk. 2 Rigspolitiet kan undtagelsesvist godkende, at skydevåben deaktiveres i overensstemmelse med bilag 1 i Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2015/2403.

Stk. 3 Deaktivering efter stk. 2 kan foretages af erhvervsdrivende med tilladelse efter § 43, stk. 1 eller statslige museer.

Stk. 4 Skydevåben, der er deaktiveret i overensstemmelse med stk. 1 eller 2, er ikke omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Stk. 5 Skydevåben, der forud for ikrafttræden af denne bekendtgørelse med Justitsministeriets eller Rigspolitiets godkendelse er deaktiveret på anden vis end efter stk. 1 eller 2, er heller ikke omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1. Dette gælder dog ikke, hvis sådanne skydevåben overdrages eller på anden måde gøres tilgængelige på markedet.

§ 58

Godkendelse af, om en gennemført deaktivering er sket i overensstemmelse med § 57, stk. 1, foretages af politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted.

Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte politikreds udsteder på forespørgsel eller som kontrol ved deaktivering udført som vilkår for en meddelt våbentilladelse en attest som bevis for godkendt deaktivering, der er foretaget efter § 57, stk. 1.

Stk. 3 Godkendelse af, om en gennemført deaktivering er sket i overensstemmelse med § 57, stk. 2, foretages af National enhed for Særlig Kriminalitet.

Stk. 4 Ved deaktivering i overensstemmelse med § 57, stk. 2, udsteder National enhed for Særlig Kriminalitet en attest som bevis for godkendt deaktivering.

Udenlandske civile statsmyndigheder
§ 58a

Toldpersonale ansat af den svenske stat kan i forbindelse med toldkontrol på Øresundsforbindelsen bære, indføre og udføre peberspray og slag- og stødvåben i overensstemmelse med tillægsaftale om toldpersonale ansat af den svenske stats mulighed for at bære, indføre og udføre peberspray og slag- og stødvåben til aftale mellem Danmark og Sverige om grænsetoldsamarbejde vedrørende Øresundsforbindelsen.

Straf

Stk. 2 På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår for en våbentilladelse, vilkår for en udførselstilladelse eller våbenpåtegning mv., der er udfærdiget i medfør af bekendtgørelsen, eller vilkår fastsat i medfør af § 26 a, stk. 4.

Stk. 3 På samme måde som anført i stk. 1 straffes den, der ikke efterkommer afgørelser truffet i medfør af § 23, stk. 2, § 44, stk. 5, § 46, stk. 3, § 50 eller § 56.

Stk. 4 Overtrædelse af § 18, stk. 1, straffes med bøde. Er den pågældende tidligere mere end en gang straffet for overtrædelse af § 18, stk. 1, er straffen fængsel indtil 2 år, under særligt formildende omstændigheder dog bøde.

Stk. 5 Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 53 a, stk. 1, skal det særligt anses for skærpende, at den pågældende tidligere er idømt en ubetinget fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 eller 2, eller §§ 123, 216, 237, 244-246, 266 eller 288.

Stk. 6 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden
§ 60

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2016 om våben og ammunition m.v. ophæves.

Stk. 3 For så vidt angår pibe, låsestole og baskyler, som skytteforeninger har anskaffet eller besidder den 18. januar 2022, skal registrering, jf. § 17, stk. 1 og 2, være foretaget senest den 1. juli 2022. Tilsvarende gælder for registrering af våbendele, jf. våbenlovens § 3 a, stk. 2, som indgår i skydevåben.

Stk. 4 Erhvervsdrivende med tilladelse efter §§ 42 og 43, der den 18. januar 2022 er i besiddelse af skydevåben og våbendele, jf. våbenlovens § 3 a, stk. 2, skal foretage registrering af våbendele i våbenbogen, jf. § 44, stk. 4, senest den 31. december 2022.

§ 61

Personer, der den 31. januar 1988 var i besiddelse af skydevåben som nævnt i § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 530 af 11. december 1985 om våben, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen er anmeldt til politiet senest den 31. januar 1989.

Stk. 2 Personer, der den 1. januar 2000 var i besiddelse af signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen er anmeldt til politiet senest den 1. januar 2001. De nævnte våben kan tillige fortsat bæres og anvendes, hvis den pågældende af politiet har tilladelse til indkøb af ammunition til våbnet efter lov om fyrværkeri, og våbnet anvendes til det i tilladelsen anførte formål.

Stk. 3 Personer, der den 1. januar 2000 var i besiddelse af de af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 8 og 9, nævnte lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler, har ret til fortsat at besidde, bære og anvende disse genstande, hvis besiddelsen er anmeldt til politiet senest den 1. januar 2001.

Stk. 4 Personer, der den 1. januar 2000 enten havde våbentilladelse eller våbenpåtegning på medlemsbeviset til en skytteforening, har ret til fortsat at erhverve, besidde, bære og anvende aftagelige magasiner til de af tilladelsen eller våbenpåtegningen omfattede våben, så længe tilladelsen eller våbenpåtegningen er gyldig.

Stk. 5 Kvitteringen for anmeldelsen skal opbevares sammen med våbnet mv. og på forlangende forevises for politiet.

§ 62

Personer, der efter § 23, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 438 af 19. juli 1988 eller § 6 i bekendtgørelse nr. 530 af 11. december 1985 om våben har anmeldt besiddelse af våben til politiet, skal opbevare en genpart af anmeldelsen sammen med våbnet mv. Genparten skal på forlangende forevises for politiet.

§ 63

Tilladelser og samtykker mv., der er meddelt før den 10. februar 2000, bevarer deres gyldighed.

§ 64

Personer, der den 1. juni 2012 var i besiddelse af skydevåben som nævnt i § 2, stk. 1, har ret til fortsat at besidde disse våben, hvis besiddelsen er anmeldt til politiet senest den 1. juni 2013.

Stk. 2 Kvitteringen for anmeldelsen skal opbevares sammen med våbnet og på forlangende forevises for politiet.

§ 65

Jagttegnsindehavere, der den 1. juli 2020 havde gyldig tilladelse til riflede våben til jagtbrug, kan i hele riffeltilladelsens gyldighedsperiode erhverve, besidde, bære og anvende lyddæmpere til disse våben uden at søge særskilt tilladelse herom.