Strafafbrydelsesbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af strafafbrydelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilladelse til strafafbrydelse

Bekendtgørelse nr. 403 af 09. april 2015

I medfør af § 76, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Kriminalforsorgsområdet kan tillade, at straffuldbyrdelsen midlertidigt afbrydes efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 76, stk. 1-2, for indsatte, der udstår fængselsstraf i under 8 år og for dømte, der udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a. Spørgsmålet om strafafbrydelse afgøres dog af Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvis strafafbrydelsen gives med henblik på benådning.

Stk. 2 Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse om midlertidig afbrydelse af straffuldbyrdelsen for indsatte, der udstår fængselsstraf i 8 år eller derover eller forvaring.

Stk. 3 Hvis den indsatte udstår fængselsstraf i mere end 1 år, eller hvis strafudståelsen skal afbrydes for en længere periode end 3 måneder, skal der udvises særlig forsigtighed ved vurderingen af, om der antages at foreligge fare for misbrug, og om hensynet til retshåndhævelsen antages at tale imod strafafbrydelse, jf. straffuldbyrdelseslovens § 76, stk. 1.

§ 2

Det er i almindelighed en forudsætning for strafafbrydelse, at den dømte tilvejebringer fornøden dokumentation for de omstændigheder, der begrunder strafafbrydelsen.

§ 3

Tilladelse til strafafbrydelse gives for et bestemt tidsrum og for mindst 1 døgn.

Stk. 2 For indsatte i kriminalforsorgens institutioner skal mulighederne for at tillade udgang efter reglerne herom være udtømte, før der gives tilladelse til strafafbrydelse. Strafafbrydelsen regnes i givet fald først fra udløbet af det tidspunkt, hvor den indsatte har fået tilladelse til udgang.

§ 4

Eventuelle rejseudgifter afholdes af den indsatte efter tilsvarende retningslinjer som ved udgang.

§ 5

Kriminalforsorgsområdet udleverer et bevis for strafafbrydelsen til den dømte og underretter Kriminalregistret om afgørelsen.

§ 6

En tilladelse til strafafbrydelse kan tilbagekaldes i overensstemmelse med bestemmelserne i straffuldbyrdelseslovens § 76, stk. 3.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 501 af 17. juni 2005 om tilladelse til strafafbrydelse (strafafbrydelsesbekendtgørelsen) ophæves.