14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Strafafbrydelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om tilladelse til strafafbrydelse

Bekendtgørelse nr. 403 af 09. april 2015

Denne konsoliderede version af strafafbrydelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Strafafbrydelsesbekendtgørelsen

I medfør af § 76, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Kriminalforsorgsområdet kan tillade, at straffuldbyrdelsen midlertidigt afbrydes efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 76, stk. 1-2, for indsatte, der udstår fængselsstraf i under 8 år og for dømte, der udstår straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a. Spørgsmålet om strafafbrydelse afgøres dog af Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvis strafafbrydelsen gives med henblik på benådning.

Stk. 2 Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse om midlertidig afbrydelse af straffuldbyrdelsen for indsatte, der udstår fængselsstraf i 8 år eller derover eller forvaring.

Stk. 3 Hvis den indsatte udstår fængselsstraf i mere end 1 år, eller hvis strafudståelsen skal afbrydes for en længere periode end 3 måneder, skal der udvises særlig forsigtighed ved vurderingen af, om der antages at foreligge fare for misbrug, og om hensynet til retshåndhævelsen antages at tale imod strafafbrydelse, jf. straffuldbyrdelseslovens § 76, stk. 1.

§2 Det er i almindelighed en forudsætning for strafafbrydelse, at den dømte tilvejebringer fornøden dokumentation for de omstændigheder, der begrunder strafafbrydelsen.

§3 Tilladelse til strafafbrydelse gives for et bestemt tidsrum og for mindst 1 døgn.

Stk. 2 For indsatte i kriminalforsorgens institutioner skal mulighederne for at tillade udgang efter reglerne herom være udtømte, før der gives tilladelse til strafafbrydelse. Strafafbrydelsen regnes i givet fald først fra udløbet af det tidspunkt, hvor den indsatte har fået tilladelse til udgang.

§4 Eventuelle rejseudgifter afholdes af den indsatte efter tilsvarende retningslinjer som ved udgang.

§5 Kriminalforsorgsområdet udleverer et bevis for strafafbrydelsen til den dømte og underretter Kriminalregistret om afgørelsen.

§6 En tilladelse til strafafbrydelse kan tilbagekaldes i overensstemmelse med bestemmelserne i straffuldbyrdelseslovens § 76, stk. 3.

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 501 af 17. juni 2005 om tilladelse til strafafbrydelse (strafafbrydelsesbekendtgørelsen) ophæves.

profile photo
Profilside