14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffuldbyrdelsesloven § 76

Lov om fuldbyrdelse af straf m.v. paragraf 76

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1333 af 09. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§76 Tilladelse til strafafbrydelse
Justitsministeren eller den, der bemyndiges dertil, kan tillade, at en straffuldbyrdelse midlertidigt afbrydes, når

  • 1) ganske særlige omstændigheder af f.eks. arbejds-, uddannelses-, familie- eller helbredsmæssig karakter taler imod en umiddelbar fortsættelse af straffuldbyrdelsen,

  • 2) fare for misbrug ikke antages at foreligge og

  • 3) hensynet til retshåndhævelsen ikke taler imod strafafbrydelse.

•••

Stk. 2 Tilladelse til strafafbrydelse betinges af, at den pågældende ikke begår strafbart forhold. Tilladelse kan endvidere betinges af, at den pågældende i øvrigt overholder fastsatte vilkår, herunder undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen.

•••

Stk. 3 Såfremt den pågældende ikke overholder de vilkår, der er fastsat for tilladelsen til strafafbrydelse, eller nye oplysninger tilvejebringes, hvorefter den dømte, før tilladelsen blev givet, havde begået strafbart forhold, kan tilladelsen tilbagekaldes, således at fuldbyrdelsen af fængselsstraffen herefter genoptages snarest muligt.

•••

Stk. 4 Justitsministeren fastsætter regler om strafafbrydelse efter stk. 1. Strafafbrydelsesbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside