Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1727 af 19. december 2017

I medfør af § 175 b, stk. 10, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017, som ændret ved lov nr. 1547 af 19. december 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for koncerner og grupper omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Bekendtgørelsens kapitel 4 finder anvendelse for koncerner, hvor et gruppe 1-forsikringsselskabs modervirksomhed har sit hovedsæde i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og modervirksomheden er et tredjelandsforsikringsselskab, eller et forsikringsholdingselskab eller blandet finansielt holdingselskab, som defineret i artikel 212, stk. 1, litra f og g, i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som ændret ved Europa-Parlaments og Rådets Direktiv 2011/89/EU om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 2009/138/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat.

Stk. 3 Opgørelsen af kapitalgrundlaget og solvenskapitalkravet for koncerner eller grupper skal ud over reglerne i artikel 329-342 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), ske i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Bestemmelserne for deltagende forsikringsselskaber i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for holdingvirksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Solvensbalance: En balance med aktiver og passiver, hvor værdiansættelse af aktiver og passiver foretages efter bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.

 • 2) Koncernsolvens: Koncernsolvens opgøres som forskellen mellem koncernens eller gruppens opgjorte kapitalgrundlag og det opgjorte solvenskapitalkrav for koncernen eller gruppen, jf. § 4, stk. 2, og § 6, stk. 2.

 • 3) Deltagende virksomhed: En virksomhed, som er en modervirksomhed, en virksomhed, der besidder en kapitalinteresse, eller en virksomhed, der er knyttet til et andet selskab som omhandlet i artikel 22, stk. 7, i direktiv 2013/34/EU.

 • 4) Deltagende forsikringsselskab: En deltagende virksomhed, der er et forsikringsselskab.

 • 5) Tilknyttet virksomhed: En virksomhed, som er en dattervirksomhed, en virksomhed, hvori der besiddes en kapitalinteresse, eller en virksomhed, der er knyttet til en anden virksomhed som omhandlet i artikel 22, stk. 7, i direktiv 2013/34/EU.

 • 6) Tilknyttet forsikringsselskab: En tilknyttet virksomhed, der er et forsikringsselskab.

 • 7) Tredjelandsforsikringsvirksomhed: En virksomhed, som, hvis dens hovedsæde var beliggende i Den Europæiske Union, eller i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skulle have tilladelse som forsikringsselskab.

 • 8) Tilsynskollegie: Den koncerntilsynsførende efter Solvens II-direktivet, tilsynsmyndighederne i alle medlemsstater, hvor datterselskabernes hovedsæder er beliggende, og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Kapitel 2 Valg af metode
§ 3

Kapitalgrundlaget og solvenskapitalkravet for koncernen eller gruppen skal opgøres i overensstemmelse med metode 1, jf. § 4.

Stk. 2 Kapitalgrundlaget og solvenskapitalkravet for koncernen eller gruppen kan opgøres i overensstemmelse med metode 2, jf. § 6, eller en kombination af metode 1 og 2, såfremt Finanstilsynet godkender dette. Finanstilsynet godkender anvendelsen af metode 2, eller en kombination af metode 1 og 2, såfremt Finanstilsynet vurderer, at anvendelsen af metode 1 for den pågældende koncern eller gruppe er uhensigtsmæssig.

Metode 1
§ 4

Ud over reglerne i artikel 335 og 337-340 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) finder stk. 2 anvendelse ved opgørelse af koncernsolvensen efter metode 1.

Stk. 2 Ved anvendelse af metode 1 skal koncernsolvensen opgøres på baggrund af en regnskabsmæssig konsolidering af solvensbalancen som forskellen mellem

 • 1) kapitalgrundlaget til dækning af solvenskapitalkravet i kroner for koncernen eller gruppen opgjort på basis af en regnskabsmæssig konsolidering af solvensbalancerne for virksomhederne i koncernen eller gruppen og

 • 2) solvenskapitalkravet opgjort i overensstemmelse med artikel 336 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 3 Det deltagende forsikringsselskab skal forelægge Finanstilsynet oplysninger, der gør det muligt at forstå forskellen mellem summen af solvenskapitalkravene for alle koncernens eller gruppens forsikringsselskaber og koncernens eller gruppens konsoliderede solvenskapitalkrav.

§ 5

Solvenskapitalkravet for koncernen eller gruppen, jf. § 4, stk. 2, nr. 2, skal som minimum udgøre summen af minimumskapitalkravet for det deltagende forsikringsselskab og den forholdsmæssige andel, jf. § 7, stk. 2, af minimumskapitalkravet for samtlige tilknyttede forsikringsselskaber.

Stk. 2 Beløbet i stk. 1 skal kunne dækkes af et basiskapitalgrundlag, der kan anvendes til at dække minimumskapitalkravet for koncernen eller gruppen opgjort på basis af en regnskabsmæssig konsolidering af solvensbalancerne, jf. §§ 4, 8-14 og 19-24.

Stk. 3 Opfylder basiskapitalgrundlaget for koncernen eller gruppen ikke minimumsbeløbet i stk. 1, 1. pkt., finder § 248 b i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber anvendelse.

Metode 2
§ 6

Ud over reglerne i artikel 342 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) finder stk. 2-4 anvendelse for den beregning af koncernsolvensen, der skal foretages efter metode 2.

Stk. 2 Ved anvendelse af metode 2 skal koncernsolvensen opgøres på baggrund af fradrag og sammenlægning som forskellen mellem

 • 1) koncernens eller gruppens sammenlagte kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet for koncernen eller gruppen og

 • 2) værdien af de tilknyttede forsikringsselskaber under det deltagende forsikringsselskab og koncernens eller gruppens sammenlagte solvenskapitalkrav.

Stk. 3 Koncernens eller gruppens sammenlagte kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet for koncernen, jf. stk. 2, nr. 1, opgøres som summen af

 • 1) kapitalgrundlaget til dækning af solvenskapitalkravet for det deltagende forsikringsselskab og

 • 2) det deltagende forsikringsselskabs forholdsmæssige andel i kapitalgrundlaget til dækning af solvenskapitalkravet for de tilknyttede forsikringsselskaber, jf. § 8.

Stk. 4 Koncernens sammenlagte solvenskapitalkrav, jf. stk. 2, nr. 2, opgøres som summen af

 • 1) solvenskapitalkravet for det deltagende forsikringsselskab og

 • 2) det deltagende forsikringsselskabs forholdsmæssige andel af solvenskapitalkravet for de tilknyttede forsikringsselskaber, jf. § 8.

Stk. 5 Besidder et deltagende forsikringsselskab kapitalinteresser, der helt eller delvist indebærer et indirekte ejerskab i et tilknyttet forsikringsselskab, skal den forholdsmæssige værdi heraf, jf. § 8 medtages i opgørelserne efter stk. 3, nr. 2, og stk. 4, nr. 2.

Kapitel 3 Generelle principper for opgørelse af kapitalgrundlaget
§ 7

Ud over reglerne i artikel 330-334 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) finder §§ 8-14 anvendelse ved opgørelse af kapitalgrundlaget for koncernen, jf. § 175 b, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, uanset om metode 1, metode 2 eller en kombination af metode 1 og 2 bruges.

Forholdsmæssige andele
§ 8

Ved opgørelsen af koncernsolvensen medtages den forholdsmæssige andel, som den deltagende virksomhed besidder i sine tilknyttede virksomheder. Ved anvendelse af metode 1 opgøres andelen som den procentdel af den tegnede kapital, der anvendes ved konsolideringen af solvensbalancerne. Ved anvendelse af metode 2 opgøres andelen som den del af den tegnede kapital, som direkte eller indirekte besiddes af den deltagende virksomhed.

Stk. 2 Det deltagende forsikringsselskab skal ved opgørelse af koncernsolvensen medtage dattervirksomheder, som ikke er i besiddelse af et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til dækning af virksomhedens opgjorte solvenskapitalkrav, som om de er helejede.

Stk. 3 Det deltagende forsikringsselskab kan ved opgørelsen af koncernsolvensen medtage dattervirksomheder, som omhandlet i stk. 2, forholdsmæssigt i forhold til den andel, der hæftes for, såfremt Finanstilsynet godkender dette. Finanstilsynet godkender, at en dattervirksomhed medtages forholdsmæssigt, såfremt tilsynet vurderer, at den øverste modervirksomhed udelukkende hæfter for den andel, som virksomheden besidder i dattervirksomheden.

Eliminering af dobbelt anvendelse af kapitalgrundlag
§ 9

Ved opgørelsen af kapitalgrundlaget for koncernen eller gruppen må der ikke ske dobbelt anvendelse af kapitalgrundlaget til dækning af solvenskapitalkravet blandt de forsikringsselskaber, der medtages.

Stk. 2 Ved opgørelsen af koncernsolvensen elimineres følgende poster, såfremt det ikke allerede er sket gennem anvendelsen af metode 1, metode 2 eller en kombination af metode 1 og 2:

 • 1) Værdien af ethvert aktiv tilhørende det deltagende forsikringsselskab, som udgør et finansierende kapitalgrundlagselement til dækning af solvenskapitalkravet for et tilknyttet forsikringsselskab.

 • 2) Værdien af ethvert aktiv tilhørende et tilknyttet forsikringsselskab under det deltagende forsikringsselskab, som udgør et finansierende kapitalgrundlagselement til dækning af solvenskapitalkravet for det pågældende tilknyttede forsikringsselskab.

 • 3) Værdien af ethvert aktiv tilhørende et tilknyttet forsikringsselskab under det deltagende forsikringsselskab, som udgør et finansierende kapitalgrundlagselement til dækning af solvenskapitalkravet for ethvert andet tilknyttet forsikringsselskab under det pågældende deltagende forsikringsselskab.

§ 10

Ved opgørelsen af kapitalgrundlaget for koncernen eller gruppen kan følgende kapitalgrundlagselementer kun medtages, såfremt de kan anvendes til dækning af solvenskapitalkravet for et tilknyttet forsikringsselskab:

 • 1) Overskudskapital klassificeret som tier 1-kapital i overensstemmelse med artikel 69, litra a, nr. iv, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) i et tilknyttet forsikringsselskab under det deltagende forsikringsselskab, der udøver forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Tegnede, men ikke indbetalte, kapitalandele i tilknyttede forsikringsselskaber under det deltagende forsikringsselskab, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Følgende kapitalgrundlagselementer kan ikke medtages ved opgørelsen efter stk. 1:

 • 1) Tegnede, men ikke indbetalte, kapitalandele, der udgør en potentiel forpligtelse for det deltagende forsikringsselskab.

 • 2) Tegnede, men ikke indbetalte, kapitalandele i det deltagende forsikringsselskab, der udgør en potentiel forpligtelse for et tilknyttet forsikringsselskab.

 • 3) Tegnede, men ikke indbetalte, kapitalandele i et tilknyttet forsikringsselskab, der udgør en potentiel forpligtelse for et andet tilknyttet forsikringsselskab under det samme deltagende forsikringsselskab.

§ 11

Vurderer Finanstilsynet, at visse andre kapitalgrundlagselementer end de i § 10, stk. 1, nævnte, der skal anvendes til dækning af solvenskapitalkravet for et tilknyttet forsikringsselskab, faktisk ikke er til rådighed til dækning af solvenskapitalkravet for det deltagende forsikringsselskab, kan disse elementer kun medtages ved opgørelsen af koncernsolvensen, såfremt Finanstilsynet godkender dette. Finanstilsynet godkender, at et kapitalgrundlagselement kan indgå, såfremt tilsynet vurderer, at kapitalgrundlagselementerne kan anvendes til dækning af solvenskapitalkravet for et tilknyttet forsikringsselskab.

§ 12

Summen af kapitalgrundlagselementerne nævnt i §§ 10 og 11 må ikke overstige solvenskapitalkravet for det pågældende tilknyttede forsikringsselskab.

§ 13

Ved opgørelsen af koncernsolvensen medtages supplerende kapitalgrundlag i et tilknyttet forsikringsselskab kun, når anvendelsen heraf er godkendt af den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for tilsynet med det pågældende tilknyttede forsikringsselskab.

Eliminering af kapital, der er skabt inden for en koncern eller gruppe
§ 14

Ved opgørelse af koncernsolvensen tages der ikke hensyn til et kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet, som stammer fra indbyrdes finansiering mellem det deltagende forsikringsselskab og en af følgende:

 • 1) En tilknyttet virksomhed.

 • 2) En deltagende virksomhed.

 • 3) En anden tilknyttet virksomhed under en af det deltagende forsikringsselskabs deltagende virksomheder.

Stk. 2 Der tages ved beregningen af koncernsolvensen ikke hensyn til et kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet for et tilknyttet forsikringsselskab under det deltagende forsikringsselskab, for hvilket der foretages beregning af koncernsolvensen, når det pågældende kapitalgrundlag stammer fra indbyrdes finansiering med enhver anden tilknyttet virksomhed under det deltagende forsikringsselskab.

Stk. 3 Det betragtes som indbyrdes finansiering, når et forsikringsselskab eller en til dette tilknyttet virksomhed besidder andele i eller yder lån til en anden virksomhed, som direkte eller indirekte besidder et kapitalgrundlag til dækning af førstnævnte forsikringsselskabs solvenskapitalkrav.

Kapitel 4 Modervirksomheder uden for Den Europæiske Union
§ 15

Finanstilsynet tager, med bistand fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, stilling til, om en koncern omfattet af § 1, stk. 2, er underlagt et tilsyn, der udøves af et tredjelands tilsynsmyndighed, som er ækvivalent i forhold til det, der i Danmark foreskrives for virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Finanstilsynet ville være koncerntilsynsførende efter Solvens II-direktivet.

 • 2) Modervirksomheden eller et gruppe 1-forsikringsselskab i koncernen anmoder Finanstilsynet om at foretage vurderingen.

 • 3) Kommissionen har ikke allerede truffet afgørelse herom.

Stk. 2 Vurderes koncerntilsynet at være ækvivalent, forlader Finanstilsynet sig på koncerntilsynet, der udøves af tilsynsmyndighederne i tredjelandet. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor Kommission har truffet afgørelse om ækvivalens.

§ 16

I tilfælde, hvor en koncern omfattet af § 1, stk. 2, ikke er underlagt et tilsyn, som er ækvivalent i forhold til det, der i Danmark foreskrives for virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, og hvor Finanstilsynet ville være koncerntilsynsførende efter Solvens II-direktivet, finder reglerne i § 175 b i lov om finansiel virksomhed, samt regler udstedt i medfør heraf, anvendelse med de fornødne tilpasninger for koncernen.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for koncerner omfattet af § 1, stk. 2, i tilfælde, hvor Finanstilsynet ville være koncerntilsynsførende efter Solvens II-direktivet, og Kommission har truffet afgørelse om, at tilsynsordningen i et tredjeland er midlertidigt ækvivalent, men Finanstilsynet har truffet afgørelse om ikke at forlade sig på det ækvivalente koncerntilsyn, der udøves af tilsynsmyndighederne i tredjelandet, da et gruppe 1-forsikringsselskab i koncernen har en samlet balance, der overstiger balancesummen for modervirksomheden beliggende i tredjelandet.

Stk. 3 Ved opgørelse af kapitalgrundlag til brug for opgørelsen af koncernsolvens behandles modervirksomheden, i tilfælde omfattet af stk. 1 og 2, som et gruppe 1-forsikringsselskab.

Stk. 4 Solvenskapitalkrav til brug for beregningen af koncernsolvens opgøres, i tilfælde omfattet af stk. 1 og 2, efter principperne i § 19, når det drejer sig om et forsikringsholdingselskab eller et blandet finansielt holdingselskab, og efter principperne i § 20, når det drejer sig om et tredjelandsforsikringsselskab.

Stk. 5 I tilfælde omfattet af stk. 1 og 2 kan Finanstilsynet efter konsultation af berørte tilsynsmyndigheder i andre lande indenfor Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, beslutte at anvende andre metoder end reglerne nævnt i stk. 1, som sikrer passende tilsyn med gruppe 1-forsikringsselskaberne i koncernen, herunder kan det bl.a. kræves, at der i et land indenfor Den Europæiske Unionen, eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, etableres en forsikringsholdingvirksomhed eller et blandet finansielt holdingselskab.

§ 17

Vurdering af ækvivalens efter § 15 foretages på den øverste virksomhed i koncernen.

Stk. 2 Vurderes den øverste virksomhed i koncernen ikke at være underlagt et ækvivalent tilsyn, kan der, såfremt beslutningen herom begrundes over for koncernen, træffes afgørelse om at udføre kontrol af ækvivalens på et lavere niveau.

Kapitel 5 Indregning af tilknyttede selskaber i koncernen ved beregning af koncernsolvensen
§ 18

Ud over reglerne i artikel 329 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) finder §§ 19-24 anvendelse ved indregning af tilknyttede selskaber i koncernen ved beregningen af koncernsolvensen.

Tilknyttede forsikringsselskaber
§ 19

Når et deltagende forsikringsselskab har mere end ét tilknyttet forsikringsselskab, medregnes hvert af disse tilknyttede selskaber ved opgørelsen af koncernsolvensen.

Stk. 2 Er det tilknyttede forsikringsselskab etableret i et andet land inden for Den Europæiske Union, eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal der ved opgørelsen af koncernsolvensen tages hensyn til det tilknyttede selskabs solvenskapitalkrav og kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet, som opgjort i dette land.

Mellemliggende holdingvirksomheder
§ 20

Ved opgørelsen af koncernsolvensen for et deltagende forsikringsselskab, som gennem en forsikringsholdingvirksomhed eller en finansiel holdingvirksomhed, der opfylder betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 10, litra a, i lov om finansiel virksomhed, har en kapitalinteresse i et tilknyttet forsikringsselskab, herunder tredjelandsforsikringsvirksomheder, tages der hensyn til situationen i den mellemliggende holdingvirksomhed.

Stk. 2 I tilfælde omfattet af stk. 1 skal det deltagende forsikringsselskab ved opgørelsen af koncernsolvensen behandle en mellemliggende holdingvirksomhed som et forsikringsselskab omfattet af bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v., bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v og bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.

Stk. 3 Det deltagende forsikringsselskab kan ved opgørelsen af koncernsolvensen medtage efterstillet gæld og andre kapitalelementer i en mellemliggende holdingvirksomhed i kapitalgrundlaget til dækning af solvenskapitalkravet for koncernen op til de beløbsmæssige grænser opgjort på baggrund af grænseværdierne i artikel 82 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

Stk. 4 Det deltagende forsikringsselskab kan ved opgørelsen af koncernsolvensen medtage supplerende kapitalgrundlag i en mellemliggende holdingvirksomhed, som ville kræve godkendelse i henhold til § 126 b, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed i kapitalgrundlaget til dækning af solvenskapitalkravet for koncernen, såfremt Finanstilsynet godkender dette.

Tilknyttede tredjelandsforsikringsvirksomheder
§ 21

Ved opgørelsen af koncernsolvensen i overensstemmelse med metode 2, jf. § 6, for et forsikringsselskab, der er et deltagende selskab i en tredjelandsforsikringsvirksomhed, behandles tredjelandsforsikringsvirksomheden som et tilknyttet forsikringsselskab.

Stk. 2 Ved opgørelsen af koncernsolvensen tages hensyn til solvenskapitalkravet og kapitalgrundlaget til dækning af solvenskapitalkravet for den tilknyttede tredjelandsforsikringsvirksomhed, som opgjort i henhold til det pågældende tredjelands regler, når det land, hvor den tilknyttede tredjelandsforsikringsvirksomhed har sit hovedsæde, stiller krav om tilladelse og anvender solvensregler, der mindst svarer til dem, der er fastsat i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf.

§ 22

Finanstilsynet tager med bistand fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) stilling til, om den tilknyttede tredjelandsforsikringsvirksomhed er underlagt et tilsyn, der udøves af et tredjelands tilsynsmyndighed, som er ækvivalent i forhold til det, der i Danmark foreskrives for gruppe 1-forsikringsselskaber, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Finanstilsynet ville være koncerntilsynsførende efter Solvens II-direktivet.

 • 2) Den deltagende virksomhed anmoder Finanstilsynet om at foretage vurderingen, jf. dog stk. 2.

 • 3) Kommissionen har ikke allerede truffet afgørelse herom.

Stk. 2 Finanstilsynet kan foretage vurderingen efter stk. 1 på eget initiativ.

Stk. 3 I tilfælde, hvor Kommission har truffet afgørelse, hvorefter et tredjelands tilsynsordning vurderes at være midlertidig ækvivalent, finder § 21, stk. 2, anvendelse.

Penge- og realkreditinstitutter, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter
§ 23

Ved opgørelsen af koncernsolvensen for et forsikringsselskab, som er deltagende virksomhed i et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et investeringsselskab eller et finansieringsinstitut, kan metoderne fastsat i § 11 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov anvendes. Den valgte metode skal anvendes ensartet over tid.

Stk. 2 Finanstilsynet kan på eget initiativ eller efter anmodning fra det deltagende forsikringsselskab beslutte at trække enhver deltagelse, jf. stk. 1, fra kapitalgrundlaget, der kan indgå i koncernsolvensen for det deltagende forsikringsselskab.

Manglende nødvendige oplysninger
§ 24

Ved opgørelsen af kapitalgrundlaget til dækning af koncernsolvensen fratrækkes den bogførte værdi for en tilknyttet virksomhed eller en tilknyttet tredjelandsvirksomhed, såfremt Finanstilsynet ikke har adgang til de oplysninger vedrørende virksomheden, som er nødvendige for at opgøre koncernsolvensen. Overskuddet for virksomheden kan i så fald ikke medregnes i det kapitalgrundlag, der kan indgå i koncernsolvensen.

Kapitel 6 Koncernsolvens for koncerner med centraliseret risikostyring
Betingelser
§ 25

Finanstilsynet kan tillade, at §§ 28 og 29 finder anvendelse på gruppe 1-forsikringsselskaber, der er tilknyttet et andet gruppe 1-forsikringsselskab som dattervirksomhed, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Dattervirksomheden er omfattet af koncerntilsynet.

 • 2) Modervirksomhedens risikostyringsprocedurer og interne kontrolmekanismer omfatter det tilknyttede selskab, og Finanstilsynet anser det deltagende selskabs ledelse af det tilknyttede selskab for at være sund og forsigtig.

 • 3) Modervirksomheden har fået tilladelse af Finanstilsynet til at foretage vurderingen af egen risiko og solvens på koncernniveau og for alle tilknyttede selskaber på samme tid, jf. § 4, stk. 4, i bekendtgørelsen om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

 • 4) Det deltagende selskab har fået tilladelse af Finanstilsynet til at offentliggøre en samlet rapport om koncernens eller gruppens solvens og finansielle situation.

Stk. 2 Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 kan kun indgives til Finanstilsynet, såfremt datterselskabet af Finanstilsynet er meddelt tilladelse som gruppe 1-forsikringsselskab.

Stk. 3 Finanstilsynet skal omgående efter modtagelse af fuld ansøgning forelægge ansøgningen for eventuelt øvrige medlemmer af tilsynskollegiet. Finanstilsynet bestræber sig i samarbejde med eventuelle øvrige medlemmer af tilsynskollegiet på at træffe afgørelse senest tre måneder efter alle tilsynskollegiets medlemmers modtagelse af den fuldstændige ansøgning.

Stk. 4 Bestemmelserne i kapitel 6 for gruppe 1-forsikringsselskaber, der er tilknyttet et andet gruppe 1-forsikringsselskab som dattervirksomhed, finder tilsvarende anvendelse på gruppe 1-forsikringsselskaber, som er dattervirksomhed af en forsikringsholdingvirksomhed eller en finansiel holdingvirksomhed, der opfylder betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 10, litra a, i lov om finansiel virksomhed.

§ 26

§§ 28 og 29 finder ikke længere anvendelse, når betingelserne i § 25, stk. 1, ophører med at være opfyldt.

Stk. 2 For betingelsen i § 25, stk. 1, nr. 2, finder §§ 28 og 29 fortsat anvendelse på trods af, at betingelsen ophører med at være opfyldt, hvis koncernen eller gruppen inden for en passende periode træffer foranstaltninger til igen at opfylde betingelsen.

§ 27

Modervirksomheden er ansvarlig for at sikre, at betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2-4, løbende er opfyldt.

Stk. 2 Modervirksomheden underretter straks Finanstilsynet og tilsynsmyndighederne for de tilknyttede dattervirksomheder, når én af betingelserne ophører med at være opfyldt. Modervirksomheden forelægger samtidig en plan for, hvordan det agter igen at sikre overholdelsen af betingelsen inden for en rimelig frist.

Stk. 3 Den koncerntilsynsførende efter Solvens II-direktivet kontrollerer mindst én gang årligt, at betingelserne efter § 25, stk. 1, nr. 2-4, er opfyldt. Hvis der ved kontrollen påvises mangler, kræver den koncerntilsynsførende, at det deltagende selskab forelægger en plan for, hvordan det agter igen at sikre overholdelsen af betingelsen inden for en rimelig frist.

Dattervirksomhedens solvenskapitalkrav
§ 28

Finanstilsynet kan for dattervirksomheder omfattet af § 25, stk. 1, der beregner solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen, foreslå den koncerntilsynsførende at erstattet en del af de parametre, der anvendes i beregningsmetoden, med selskabsspecifikke parametre for risikomodulerne for skadesforsikring, livsforsikring og sygeforsikring, hvis Finanstilsynet finder, at gruppe 1-forsikringsselskabets risikoprofil afviger væsentligt fra de forudsætninger, der ligger til grund for standardformlen, og selskabet ikke har fundet en passende løsning på de mangler, som Finanstilsynet har påpeget.

§ 29

Finanstilsynet kan for dattervirksomheder omfattet af § 25, stk. 1, der beregner solvenskapitalkravet ved anvendelse af en koncernintern model, foreslå den koncerntilsynsførende at fastsætte et kapitaltillæg efter § 350 b i lov om finansiel virksomhed, hvis Finanstilsynet finder, at gruppe 1-forsikringsselskabets risikoprofil afviger væsentligt fra den koncerninterne model, og selskabet ikke har fundet en passende løsning på de mangler, som Finanstilsynet har påpeget.

Stk. 2 I særlige tilfælde, hvor et kapitaltillæg ikke er hensigtsmæssigt, kan Finanstilsynet foreslå den koncerntilsynsførende at pålægge gruppe 1-forsikringsselskabet at beregne solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen.

§ 30

Finanstilsynets forslag efter §§ 28 og 29 skal drøftes i tilsynskollegiet. I tilfælde af uenighed kan spørgsmålet forelægges Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger til afgørelse i overensstemmelse med proceduren i artikel 238, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktivet 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014.

Stk. 2 I tilfælde omfattet af stk. 1, 2. pkt., skal Finanstilsynet træffe afgørelse i overensstemmelse med afgørelsen truffet af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, og meddele begrundet afgørelse til dattervirksomheden og tilsynskollegiet.

§ 31

Opfylder et gruppe 1-forsikringsselskab omfattet af § 25, stk. 1, ikke sit solvenskapitalkrav eller minimumskapital, finder procedurerne fastlagt i artikel 239 i Europa-Parlamentets og Rådets direktivet 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014, anvendelse for samarbejdet mellem Finanstilsynet og tilsynskollegiet.

Stk. 2 I de tilfælde omfattet af stk. 1, hvor det tilkommer Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger at træffe afgørelse ved uenighed i tilsynskollegiet, skal Finanstilsynet træffe afgørelse i overensstemmelse med afgørelsen truffet af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og meddele begrundet afgørelse til dattervirksomheden og tilsynskollegiet.

Kapitel 7 Straffebestemmelser

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8 Ikrafttræden
§ 33

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 621 af 1. juni 2017 om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v. ophæves.