14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v. § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1727 af 19. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Ved opgørelsen af kapitalgrundlaget for koncernen eller gruppen kan følgende kapitalgrundlagselementer kun medtages, såfremt de kan anvendes til dækning af solvenskapitalkravet for et tilknyttet forsikringsselskab:

  • 1) Overskudskapital klassificeret som tier 1-kapital i overensstemmelse med artikel 69, litra a, nr. iv, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) i et tilknyttet forsikringsselskab under det deltagende forsikringsselskab, der udøver forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed.

  • 2) Tegnede, men ikke indbetalte, kapitalandele i tilknyttede forsikringsselskaber under det deltagende forsikringsselskab, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Følgende kapitalgrundlagselementer kan ikke medtages ved opgørelsen efter stk. 1:

  • 1) Tegnede, men ikke indbetalte, kapitalandele, der udgør en potentiel forpligtelse for det deltagende forsikringsselskab.

  • 2) Tegnede, men ikke indbetalte, kapitalandele i det deltagende forsikringsselskab, der udgør en potentiel forpligtelse for et tilknyttet forsikringsselskab.

  • 3) Tegnede, men ikke indbetalte, kapitalandele i et tilknyttet forsikringsselskab, der udgør en potentiel forpligtelse for et andet tilknyttet forsikringsselskab under det samme deltagende forsikringsselskab.

•••
profile photo
Profilside