Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v. § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1727 af 19. december 2017

§ 5

Solvenskapitalkravet for koncernen eller gruppen, jf. § 4, stk. 2, nr. 2, skal som minimum udgøre summen af minimumskapitalkravet for det deltagende forsikringsselskab og den forholdsmæssige andel, jf. § 7, stk. 2, af minimumskapitalkravet for samtlige tilknyttede forsikringsselskaber.

Stk. 2 Beløbet i stk. 1 skal kunne dækkes af et basiskapitalgrundlag, der kan anvendes til at dække minimumskapitalkravet for koncernen eller gruppen opgjort på basis af en regnskabsmæssig konsolidering af solvensbalancerne, jf. §§ 4, 8-14 og 19-24.

Stk. 3 Opfylder basiskapitalgrundlaget for koncernen eller gruppen ikke minimumsbeløbet i stk. 1, 1. pkt., finder § 248 b i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber anvendelse.