Bekendtgørelse om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementspulje

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 862 af 12. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1530 af 26. oktober 2020, bekendtgørelse nr. 1805 af 02. december 2020, bekendtgørelse nr. 766 af 28. april 2021, bekendtgørelse nr. 2411 af 06. december 2021 og bekendtgørelse nr. 17 af 07. januar 2023

medfør af tekstanmærkning nr. 140 ad 08.32.21, nr. 151 ad 08.33.15 og nr. 152 ad 08.33.15 til § 8 på finansloven for finansåret 2021, tekstanmærkning nr. 222 ad 21.11.69, nr. 223 ad 21.11.69 og nr. 228 ad 21.11.68 til § 21 på finansloven for finansåret 2021 og akt nr. 167 af 25. februar 2021, akt nr. 179 af 18. marts 2021, akt nr. 215 af 22. april 2021 og akt nr. 363 af 23. september 2021 fastsættes:

Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation for tab forbundet med aflyste eller udskudte forestillinger, eller hvor betingelserne for afvikling af sådanne forestillinger er væsentligt ændret. Forestillingen skal kunne henføres under sæsonbetonet professionel scenekunstvirksomhed mv., jf. § 2, nr. 3, som har mindst 100 publikumspladser per opførelse og en varighed på mere end 4 uger og mindre end 6 måneder på samme lokation, jf. dog stk. 7. Aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring af opførelsen af forestillingen skal være begrundet i foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

Stk. 2 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder alene for forestillinger, der har været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra og med den 9. marts 2020 og til og med den 30. juni 2021.

Stk. 3 Retten til kompensation, jf. stk. 1, tilkommer producenten af forestillingen, som opfylder betingelserne efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Retten til kompensation efter denne bekendtgørelse tilfalder ikke producenter, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. dog § 6.

Stk. 5 Retten til kompensation efter denne bekendtgørelse tilfalder ikke producenter, der er omfattet af kompensationsordningen for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger eller kompensationsordningen for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger.

Stk. 6 Grønnegårds Teatret er som eneste modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet tilskudsberettiget efter denne bekendtgørelse.

Stk. 7 Professionelle cirkusser med 100-349 publikumspladser er ekstraordinært tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse uanset, at deres forestillinger ikke betegnes som professionel scenekunst, og uanset de har opførelser af forestillinger på en lokation af mindre end 4 ugers varighed.

Kapitel 2 Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Tab: Omkostninger (direkte og indirekte) knyttet til forestillingen fratrukket indtægter (direkte eller indirekte) knyttet til forestillingen samt godtgørelse af omkostninger gennem forsikring, offentlige refusioner, tilskud mv., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19. Bindende aftaler om de udgifter, der medtages i tabsopgørelsen, skal være indgået senest dagen før offentliggørelsen af, at et forsamlingsforbud er gældende på forestillingens første spilledag. Dette gælder uanset spilleperiodens længde.

 • 2) Forestilling: Enkeltstående opsætning i Danmark, der er enestående i sit indholdsmæssige udtryk fra gang til gang, og som er planlagt til at blive opført i en afgrænset periode af året på mere end fire uger og mindre end seks måneder. Forestillingen skal være annonceret offentligt og have mindst 100 publikumspladser per opførelse.

 • 3) Sæsonbetonet professionel scenekunstvirksomhed: Scenekunstnerisk virksomhed, hvor de bærende kræfter i forestillingen har scenekunst som deres primære levevej, og hvor den samlede forestillingsvirksomhed begrænser sig til en periode af året på mere end fire uger og mindre end seks måneder.

 • 4) Professionelle cirkusser: Cirkus, hvor de bærende kræfter bag forestillingen har cirkus, som deres primære levevej.

 • 5) Producent: En juridisk person, som inden den 9. marts 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister og som er økonomisk hovedansvarlig for forestillingen.

 • 6) Kunstner: Scenekunstnere, musikere, komponister, tekstforfattere, scenografer, artister og andre, der står for det kunstneriske indhold i forestillingen.

 • 7) Væsentligt ændret: At forestillingen afvikles med væsentligt færre tilskuere, end den var dokumenterbart planlagt til, før der blev iværksat foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse COVID-19.

 • 8) Driftstilskud: Tilskud herunder tilskud ydet som refusion, som tilskudsmodtagerne frit kan anvende inden for deres ordinære drift iht. deres formål og som med forbehold for vedtagelsen af de årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner forventes ydes tidsubegrænset eller i en periode på tre på hinanden følgende regnskabsår. Tilskud til drift omfatter hverken tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter og lignende eller anlægstilskud.

Kapitel 3 Kompensationsberettigede tab
§ 3

Producenten kan kompenseres for tab, jf. § 2, nr. 1, som påviseligt er direkte knyttet til den forestilling, som aflyses eller udskydes, eller hvor der sker væsentlige ændringer i antallet af opførelser, og som producenten ikke har kunnet afværge. Afværgelsespligten gælder ikke udgifter til tidsbegrænsede kontrakter med kunstnere.

Stk. 2 Kompensationen udgør 80 % af tabet, jf. § 2, nr. 1.

Stk. 3 Udbetaling af kompensation sker på baggrund af en opgørelse af tabet forbundet med den eller de aflyste eller udskudte forestillinger, samt hvor betingelserne for afvikling af sådanne forestillinger er væsentligt ændret. Ved beregningen af tabet er det muligt at medregne såvel direkte omkostninger til afvikling af forestillingen som omkostninger til produktion af forestillingen og en begrundet forholdsmæssig andel af producentens indirekte omkostninger. Hvis indirekte omkostninger medtages, medtages også en forholdsmæssig andel af producentens indirekte indtægter. Der kan kun medtages afskrivninger for materialer (herunder instrumenter og udstyr), der er direkte henførebare til forestillingen. Afskrivningerne beregnes efter reglerne i årsregnskabsloven.

Stk. 4 Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres producenten på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig COVID-19 kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres direkte til forestillingen og oppebæres uanset forestillingens gennemførelse.

Kapitel 4 Betingelser for at modtage kompensation
§ 4

Retten til kompensation efter reglerne i denne bekendtgørelse er betinget af, at producenten for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at retten til kompensation er betinget af, at producenten ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Retten til kompensation er endvidere betinget af, at en legal ejer, der har kontrol med producenten, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Betingelsen i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori producenten indgår.

Stk. 2 Såfremt producenten indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem producenten og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 1, som hovedformål eller et af hovedformålene.

§ 5

Kompensationen må ikke bidrage til et overskud hos producenten relateret til forestillingen.

Stk. 2 Det er en forudsætning for ydelse af kompensationen, at virksomheden ikke har ændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år, herunder ikke har ændret periodiseringsprincipper, tilbageført indtægter, eller medtaget omkostninger, som ikke knytter sig til forestillingen eller regnskabsåret.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan dispensere fra stk. 2, såfremt producenten kan sandsynliggøre, at regnskabspraksis eller periodiseringsprincipper mv. ikke er ændret med det formål at opnå større kompensation fra kompensationsordningen efter denne bekendtgørelse.

§ 6

Før der kan ydes kompensation, jf. § 1, stk. 1, skal producenten have udtømt mulighederne for støtte via de øvrige generelle COVID-19 støtteordninger, herunder kompensationen for faste omkostninger og lønkompensationen.

Stk. 3 Ansøger skal dokumentere, at det er afgørende for den videre drift, at der ydes kompensation i henhold til denne bekendtgørelse, jf. § 8, stk. 1, nr. 10.

Kapitel 5 Ansøgning og dokumentation
§ 7

Ansøgning om udbetaling af kompensation indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen via en digital løsning (blanket), som tilgås via www.slks.dk. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for ansøgning om udbetaling af kompensation efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Blanketten vedlægges dokumentation som foreskrevet i § 8.

Stk. 3 Producenter af flere forestillinger, der søges kompenseret efter denne bekendtgørelse, skal med mindre andet meddeles fra Slots- og Kulturstyrelsen, indsende én samlet ansøgning for alle forestillingerne.

§ 8

Producenten skal på forespørgsel fra Slots- og Kulturstyrelsen kunne dokumentere bl.a. følgende:

 • 1) At afviklingen af forestillingen, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret, skulle have fundet sted i Danmark i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2021.

 • 2) Forestillingens forventede antal publikummer per opførelse, antal af opførelser og spilleperiode, jf. § 2, nr. 2.

 • 3) At muligheden for at overvære forestillingen har været offentligt kendt senest to måneder før forestillingens første spilledag.

 • 4) At producentens tab ikke kan kompenseres via producentens egen forsikring.

 • 5) At producenten har søgt regeringens generelle COVID-19 støtteordninger, jf. § 6, stk. 1, eller begrundelse for hvorfor det ikke har været relevant.

 • 6) At de medregnede direkte omkostninger er afholdt, eller at producenten er forpligtet til at afholde dem, og at omkostningerne vedrører og ville være finansieret af indtægter fra den pågældende forestilling.

 • 7) At de medregnede indirekte omkostninger er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – f.eks. ved sammenligning med tidligere lignende forestillinger – er sandsynliggjort, at indtægten ved forestilling ville have finansieret de omkostninger, som medregnes.

 • 8) Betaling af eventuelt honorar til medvirkende kunstnere, som der søges kompensation for.

 • 9) At billetter mv. solgt i forsalg, som producenten søger kompensation for, er refunderet, udbetalt som tilgodebevis eller erstattet af billetter til forestillingen i 2021.

 • 10) At det er afgørende for den videre drift, at der ydes kompensation.

Stk. 2 Ansøger skal på tro og love erklære, at det er afgørende for den videre drift, at der ydes kompensation. Vurderingen beror på, at ansøger har foretaget en vurdering af likviditetsbehovet, omfanget af let omsættelige aktiver, som er nødvendige at bevare for at sikre den fortsatte drift samt en vurdering af den forventede udvikling i egenkapitalen med udgangen af indeværende regnskabsår.

Stk. 3 Ansøgeren skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte. Erklæringen skal underskrives af den eller de tegningsberettigede hos ansøger.

Stk. 4 Ansøgeren skal i ansøgningen på tro og love endvidere erklære, at modtageren for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler, jf. § 4, stk. 1, og at ejerskabsstrukturen ikke er blevet tilrettelagt med opfyldelse af betingelsen i § 4, stk. 1, jf. § 4, stk. 2, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.

Stk. 6 I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag efter stk. 5, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation.

§ 9

Ansøgninger om kompensation, der overstiger 500.000 kr. for samme producent, skal ledsages af en erklæring, udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Dette gælder også, såfremt flere ansøgninger fra samme producent tilsammen overstiger 500.000 kr.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1.

Stk. 3 Den, der afgiver en erklæring efter stk. 1, skal i erklæringen bekræfte at være uafhængig af producenten.

Stk. 4 Der kan ydes kompensation på 80 % og maksimalt 16.000 kr. for rimelige og dokumenterbare udgifter til udarbejdelse af en erklæring efter stk. 1, såfremt ansøgningen udløser kompensation.

Stk. 5 Ansøgningen vedlægges dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen.

§ 10

Ansøgninger om kompensation på 500.000 kr. og derunder for samme producenter skal ledsages af en tro- og love-erklæring. Erklæringen skal underskrives af den eller de tegningsberettigede hos ansøger.

§ 11

Slots- og Kulturstyrelsen kan udtage ansøgninger af særlig karakter til udvidet sagsbehandling, herunder hvor der ansøges om et højt kompensationsbeløb i forhold til ansøgers størrelse og omsætning, og ansøgninger, hvor der vurderes at være en særlig risiko for, at ansøger ikke er berettiget til den ansøgte kompensation, eksempelvis ved atypiske forhold omkring kompensationsgrundlaget.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med kontrollen af § 4, vedrørende skatteforhold udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan pålægge enhver, der i medfør af stk. 1, udtages til udvidet sagsbehandling, at udlevere supplerende oplysninger og dokumentation til brug for afgørelsen.

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde, herunder i særligt komplicerede sager eller hvor der i øvrigt er særligt behov for kvalitetssikring af dokumentationen, pålægge ansøgere, der i medfør af stk. 1, udtages til udvidet sagsbehandling, at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter i forbindelse med indhentelse af oplysninger efter stk. 2-4, en frist for indsendelse af oplysningerne.

Stk. 6 Der kan alene udbetales kompensation, når kompensationsgrundlaget er dokumenteret i fornødent omfang og inden for den af Slots- og Kulturstyrelsen fastsatte frist, jf. stk. 5.

Kapitel 6 Udbetaling af kompensation
§ 12

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til producenten, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation for tab mv., jf. § 8, er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udbetales ikke kompensation for tab, hvor den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis producenten ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 3.

Stk. 3 Udbetaling af kompensation sker direkte til producentens NemKonto.

Stk. 4 Kompensationen kan udbetales forud for omkostningernes faktiske afholdelse.

Kapitel 7 Regnskab, kontrol og tilbagebetaling
§ 13

Retten til kompensation er betinget af, at producenten indsender sit ordinære årsregnskab eller projektregnskab, der dækker den periode, som kompensationen dækker. Regnskabet skal være godkendt af producentens øverste ledelse og være ledsaget af en revisorerklæring. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist for indsendelse af regnskab.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1.

Stk. 3 Som led i aflæggelsen af årsregnskabet eller projektregnskabet for den periode som kompensationen dækker, skal modtagere af kompensation efter denne bekendtgørelse udarbejde en opgørelse og erklæring, der dokumenterer:

 • 1) At producenten ikke i regnskabsperioden har opnået væsentlige likviditetsforbedringer, herunder indtægter, som ikke indgik i den likviditetsvurdering, som blev foretaget til brug for ansøgning om kompensation, hvis den ansøgte kompensation overstiger 500.000 kr., jf. § 8, stk. 1, nr. 10.

 • 2) At kompensationen er anvendt til finansiering af tab ved den sæsonbetonede forestilling som følge af COVID-19 foranstaltninger.

 • 3) At forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen ikke har ændret sig væsentligt.

Stk. 4 Hvis producenten har opnået et positivt regnskabsresultat i regnskabsperioden eller har opnået et væsentligt bedre regnskabsresultat end budgetteret i det på ansøgningstidspunktet senest godkendte budget, hvis det budgetterede resultat var negativt, skal producenten redegøre for årsagerne hertil og sandsynliggøre, at dette ikke er begrundet i for stor kompensation.

§ 14

Producenten skal på forlangende afgive oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på den efterfølgende kontrol af berettigelsen af den udbetalte kompensation.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol pålægge producenten at anvende en af producenten valgt uafhængig godkendt revisor.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan fastsætte retningslinjer og en frist for afgivelsen af oplysninger efter stk. 1.

§ 15

Producenten skal underrette Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forestillingen, der er opnået kompensation for, opføres senere inden for samme sæson eller afvikles af en anden juridisk enhed med en eller flere af de samme reelle ejere.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af udbetalt kompensation pålægge producenten at anvende revisorbistand fra en af producenten valgt godkendt uafhængig revisor.

Stk. 3 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 2, dog maksimalt 16.000 kr. ekskl. moms.

Stk. 4 Retten til godtgørelse efter stk. 3 bortfalder, og allerede udbetalt godtgørelse skal fuldt ud tilbagebetales, hvis producenten endeligt dømmes for misbrug for kompensationsordningen.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 4, vedrørende skatteforhold udbede sig den fornødne dokumentation.

Stk. 6 Slots- og Kulturstyrelsen træffer på baggrund af de udleverede oplysninger i stk. 1-3, afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation, hvis det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig, herunder hvis producenten har modtaget kompensation for udgifter, som producenten ikke har afholdt eller efterfølgende afholder.

Stk. 7 Slots- og Kulturstyrelsen kan efterregulere eller kræve kompensationsbeløbet tilbagebetalt helt eller delvist, hvis producenten opnår et positivt regnskabsresultat, eller opnår et væsentligt bedre resultat end budgetteret, hvis det budgetterede resultat var negativt, og der derved er udbetalt for stor kompensation.

Stk. 8 Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af kompensation, hvis producenten har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 9 Hvis det ordinære årsregnskab ikke fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden for den anførte frist, jf. § 13, stk. 1, eller hvis ansøger på trods af påmindelse herom undlader at afgive oplysninger i henhold til stk. 1-3, kan Slots- og Kulturstyrelsen træffe afgørelse om tilbagebetaling af kompensation.

Kapitel 8 Klageadgang
§ 16

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Kulturministeriet.

Stk. 2 Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Kapitel 9 Ikrafttræden
§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2024.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 788 af 4. juni 2020 om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementspulje ophæves.