Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1415 af 03. december 2018

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 KRAV TIL FAGLIGE KOMPETENCER PÅ DELAUTORISATIONSOMRÅDERNE
Kapitel 1 Ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig
§ 1

Ansøgning om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og i godkendte virksomheder på gasområdet skal indgives til Sikkerhedsstyrelsen via en blanket på erhvervsportalen Virk.dk, www.virk.dk.

§ 2

Ansøgningen, jf. § 1, skal indeholde følgende:

 • 1) Ansøgers fulde navn og CPR-nummer.

 • 2) Oplysning om ansøgerens adresse.

 • 3) Oplysning om ansøgerens e-mail-adresse.

 • 4) Oplysning om hvilket autorisationsområde, delautorisationsområde eller godkendelsesområde, jf. lovens § 11, stk. 1, der søges godkendelse til.

 • 5) Dokumentation for gennemført kompetencegivende prøve, jf. §§ 7-10, §§ 12-14, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1 og 3, og § 19.

 • 6) Dokumentation for bestået autorisationsprøve.

§ 3

Samtidig med indgivelse af ansøgning, jf. § 1, indbetales et gebyr. Gebyret fastsættes, så der sikres balance mellem gebyrindtægter og omkostninger ved Sikkerhedsstyrelsens administration af ordningen, og offentliggøres på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

§ 4

Når Sikkerhedsstyrelsen modtager en ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig, sender Sikkerhedsstyrelsen kvittering til ansøgeren med følgende oplysninger:

 • 1) Fristen for meddelelse af afgørelse, jf. § 5, stk. 1 og 2.

 • 2) At ansøgeren kan betragte godkendelsen for meddelt, hvis ikke Sikkerhedsstyrelsen har truffet afgørelse, inden fristen udløber, jf. § 5, stk. 3.

 • 3) Klagemuligheder.

§ 5

Sikkerhedsstyrelsen skal træffe afgørelse om godkendelse af en person som fagligt ansvarlig senest 60 dage efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. Sikkerhedsstyrelsen skal inden udløbet af fristen i stk. 1 begrunde forlængelsen overfor ansøgeren og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelse vil blive truffet.

Stk. 3 Hvis Sikkerhedsstyrelsen ikke har truffet afgørelse inden udløbet af fristerne efter stk. 1 og 2, kan godkendelsen som fagligt ansvarlig anses for meddelt.

§ 6

For personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, der er statsborgere i et EU- eller EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, finder bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer og bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer anvendelse.

Kapitel 2 Elområdet
§ 7

Personer, der har gennemført og bestået en af følgende kompetencegivende prøver, kan ansøge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på elområdet, jf. lovens § 2, når betingelserne i lovens § 14, stk. 1 og 2, i øvrigt er opfyldt:

 • 1) Installatør (AK) stærkstrøm.

 • 2) Elingeniør.

 • 3) Maskinmester efter Styrelsen for Videregående Institutioner og Uddannelsesstøttes regler.

 • 4) Professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik.

 • 5) Seniorofficer (maskinchef eller skibschef).

 • 6) Teknisk manager offshore, hvis uddannelsen er afsluttet i sommeren 2008 eller senere.

 • 7) Elinstallatør i henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer om videregående uddannelse indenfor det stærkstrømstekniske område.

 • 8) Elektroinstallatørprøven af 1952 (Prøven afholdtes sidste gang i vinteren 1988/89).

 • 9) Udvidet maskinmestereksamen (Prøven afholdtes sidste gang i april 1991).

 • 10) Andre prøver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen med minimum samme indhold og kompetencevurdering som prøven angivet i nr. 1.

Stk. 2 Det er endvidere en forudsætning for at blive godkendt som fagligt ansvarlig, at ansøgeren har bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt autorisationsprøve.

Stk. 3 En elingeniør skal endvidere for at kunne blive godkendt som fagligt ansvarlig som led i uddannelsen have modtaget undervisning i følgende fag:

 • 1) Udførelse og drift af elektriske installationer.

 • 2) Dimensionering af elektriske installationer herunder tavleanlæg.

 • 3) Forsyningsteori.

 • 4) Højspændingsanlæg.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra uddannelseskravene i stk. 1-3, når det skønnes at være elsikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Delautorisationsområdet elinstallationer i boliger
§ 8

Personer, der har gennemført og bestået et uddannelsesforløb inden for elområdet, kan ansøge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på delautorisationsområdet elinstallationer i boliger, jf. § 1, nr. 2, i bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet, når betingelserne i lovens § 14, stk. 1 og 2, i øvrigt, er opfyldt.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsens krav til det uddannelsesforløb, der er kompetencegivende i forhold til delautorisationsområdet elinstallationer i boliger, fremgår af bilag 1, pkt. I.

Stk. 3 Det er endvidere en forudsætning for at blive godkendt som fagligt ansvarlig på dette delautorisationsområde, at ansøgeren som led i uddannelsesforløbet har bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt delautorisationsprøve.

Delautorisationsområdet solcelleinstallationer
§ 9

Personer, der har gennemført og bestået et uddannelsesforløb inden for elområdet, kan ansøge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på delautorisationsområdet solcelleinstallationer, jf. § 1, nr. 1, i bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet, når betingelserne i lovens § 14, stk. 1 og 2, i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsens krav til det uddannelsesforløb, der er kompetencegivende i forhold til delautorisationsområdet solcelleinstallationer, fremgår af bilag 1, pkt. II.

Stk. 3 Det er endvidere en forudsætning for at blive godkendt som fagligt ansvarlig på dette delautorisationsområde, at ansøgeren som led i uddannelsesforløbet har bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt delautorisationsprøve.

Kapitel 3 Vvs-området
§ 10

Personer, der har gennemført og bestået en af følgende kompetencegivende prøver, kan ansøge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på vvs-området, jf. lovens §§ 4-5, når betingelserne i lovens § 14, stk. 1 og 2, i øvrigt er opfyldt:

 • 1) Installatør (AK) vvs.

 • 2) Prøve afholdt efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1161 af 15. december 1992 om gas-, vand- og sanitetsmesteruddannelsen.

 • 3) Prøve afholdt i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 856 af 5. december 1986 om uddannelse som gas-, vand- og sanitetsmester i årene 1986 til 1992.

 • 4) Prøve afholdt i perioden før 1986 på Teknologisk Institut eller andre undervisningssteder, som er godkendt af Trafikministeriet som grundlag for autorisation som vvs-installatør i medfør af den dagældende lovgivning.

 • 5) Andre prøver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen med minimum samme indhold og kompetencevurdering som prøven angivet i nr. 1.

Stk. 2 Det er endvidere en forudsætning for at blive godkendt som fagligt ansvarlig, at ansøgeren har bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt autorisationsprøve.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra uddannelseskravene i stk. 1 og 2, når det skønnes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

§ 11

Medarbejdere hos en autoriseret vvs-installatørvirksomhed, der udfører særlige typer af installations- og servicearbejder på gasinstallationer, skal opfylde de uddannelseskrav, som er fastsat i gasreglementet.

Delautorisationsområdet vand- og afløbsinstallationer
§ 12

Personer, der har gennemført uddannelse og har bestået vand- og sanitetsdelen i den samlede kompetencegivende prøve i forbindelse med uddannelsen til installatør (AK) vvs, eller andre tilsvarende kompetencegivende prøver med samme indhold og kompetencevurdering, kan ansøge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på delautorisationsområdet vand- og afløbsinstallationer, jf. § 2, nr. 1, i bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet, når betingelserne i lovens § 14, stk. 1 og 2, i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2 Det er endvidere en forudsætning for at kunne blive godkendt som fagligt ansvarlig på dette delautorisationsområde, at ansøgeren har bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt delautorisationsprøve.

Delautorisationsområdet vand- og afløbsinstallationer i boliger
§ 13

Personer, der har gennemført og bestået et uddannelsesforløb inden for vand- og afløbsområdet, kan ansøge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på delautorisationsområdet vand- og afløbsinstallationer i boliger, jf. § 2, nr. 2, i bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet, når betingelserne i lovens § 14, stk. 1 og 2, i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsens krav til det uddannelsesforløb, der er kompetencegivende i forhold til delautorisationsområdet vand- og afløbsinstallationer i boliger, fremgår af bilag 1, pkt. III.

Stk. 3 Det er endvidere en forudsætning for at blive godkendt som fagligt ansvarlig på dette delautorisationsområde, at ansøgeren som led i uddannelsesforløbet har bestået en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt delautorisationsprøve.

Delautorisationsområdet flaskegasinstallationer i mobile enheder
§ 14

Personer, der har gennemført og bestået den af Sikkerhedsstyrelsen godkendte kompetencegivende prøve vedrørende flaskegasinstallationer i campingvogne m.v., kan ansøge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på delautorisationsområdet flaskegasinstallationer i mobile enheder, jf. § 2, nr. 3, i bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet, når betingelserne i lovens § 14, stk. 1 og 2, i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2 Endvidere kan personer, der har gennemført andre prøver med minimum samme indhold som prøven angivet i stk. 1, og som Sikkerhedsstyrelsen vurderer som kompetencegivende på flaskegasområdet, ansøge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på dette delautorisationsområde, jf. § 2, nr. 3, i bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet, når betingelserne i lovens § 14, stk. 1 og 2, i øvrigt er opfyldt.

Kapitel 4 Gasområdet
§ 15

En person, der ansøger om at blive godkendt som fagligt ansvarlig i en virksomhed, som vil udføre førstegangsindregulering og service på gasfyrede brænderanlæg over 135 kW, jf. lovens § 11, stk. 1, skal kunne dokumentere sine kvalifikationer som ingeniør, maskinmester, gas-, vand- og sanitetsmester eller lignende, og have bestået den kompetencegivende prøve i indregulering og funktionsprøvning af gasfyrede brænderanlæg over 135 kW, jf. gasreglementet.

Stk. 2 De udførende montører i virksomheden skal have bestået den kompetencegivende prøve i indregulering og funktionsprøvning af gasfyrede brænderanlæg over 135 kW, jf. gasreglementet.

§ 16

En person, der ansøger om at blive godkendt som fagligt ansvarlig i en virksomhed, som vil udføre førstegangsindregulering og service på gasdrevne motoranlæg, jf. lovens § 11, stk. 1, skal kunne dokumentere sine kvalifikationer som ingeniør, maskinmester, gas-, vand- og sanitetsmester eller lignende, og have bestået den udvidede gastekniske efteruddannelse for gasdrevne motoranlæg, jf. gasreglementet.

Stk. 2 De udførende montører i virksomheden skal have bestået den udvidede gastekniske efteruddannelse for gasdrevne motoranlæg, jf. gasreglementet.

§ 17

En person, der ansøger om at blive godkendt som fagligt ansvarlig i en virksomhed, som vil udføre førstegangsindregulering og service på installationer med procesudstyr, jf. lovens § 11, stk. 1, skal kunne dokumentere sine kvalifikationer som ingeniør, maskinmester, gas-, vand- og sanitetsmester eller lignende, og have bestået den kompetencegivende prøve i indregulering og funktionsprøvning af gasfyrede brænderanlæg over 135 kW, eller have bestået den af Sikkerhedsstyrelsen godkendte prøve i indregulering og funktionsprøvning af procesanlæg, jf. gasreglementet.

Stk. 2 De udførende montører i virksomheden skal have bestået den kompetencegivende prøve i indregulering og funktionsprøvning af gasfyrede brænderanlæg over 135 kW, eller have bestået den af Sikkerhedsstyrelsen godkendte prøve i indregulering og funktionsprøvning af procesanlæg, jf. gasreglementet.

Stk. 3 En person, der ansøger om at blive godkendt som fagligt ansvarlig i en virksomhed, som vil udføre førstegangsindregulering og service på installationer med procesudstyr i form af gasturbiner, jf. lovens § 11, stk. 1, skal kunne dokumentere sine kvalifikationer som ingeniør, maskinmester eller lignende og have gennemført kurser hos den pågældende gasturbinefabrikant, som dokumenterer, at der er opnået særlig ekspertise i indregulering og sikkerhedsforhold for de typer af gasturbiner, som skal indreguleres.

Stk. 4 De udførende montører i en virksomhed, der udfører førstegangsindregulering og service på installationer med procesudstyr i form af gasturbiner, skal have gennemført kurser hos den pågældende gasturbinefabrikant, som dokumenterer, at der er opnået særlig ekspertise i indregulering og sikkerhedsforhold for de typer af gasturbiner, som skal indreguleres.

§ 18

Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra uddannelseskravene i §§ 15-17, hvis det skønnes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Kapitel 5 Kloakområdet
§ 19

Personer, der har gennemført og bestået en af følgende kompetencegivende prøver, kan ansøge om at blive godkendt som fagligt ansvarlig på kloakområdet, jf. lovens § 7, når betingelserne i lovens § 14, stk. 1 og 2, i øvrigt er opfyldt:

 • 1) Kloakmesterprøve, afholdt efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer for den kompetencegivende kloakmesterprøve.

 • 2) Andre prøver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen med minimum samme indhold og kompetencevurdering som prøven angivet i nr. 1.

§ 20

Medarbejdere hos en autoriseret kloakmestervirksomhed, der i den fagligt ansvarliges fravær kan varetage dennes funktioner ved selve arbejdernes udførelse, jf. § 10, stk. 3, i bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, skal enten have

 • 1) uddannelsesbevis fra AMU-systemet som kloakrørlægger,

 • 2) kursusbevis fra AMU-systemets uddannelse af anlægsarbejdere ved kloakering trin 1 og 2,

 • 3) bestået kloakmesterprøvens praktiske del,

 • 4) svendebrev som struktør,

 • 5) svendebrev som brolægger eller

 • 6) gennemført kurser med minimum samme indhold som i uddannelsen som kloakrørlægger.

Stk. 2 Når det arbejde, der udføres i den fagligt ansvarliges fravær, alene omfatter installation eller reparation af rottebekæmpende udstyr, kan den fagligt ansvarliges funktioner varetages af en medarbejder, der har en R1-autorisation til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Kapitel 6 Ikrafttræden
§ 21

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1227 af 23. november 2017 om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. ophæves.