Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 14

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 401 af 28. april 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019

Godkendelse som fagligt ansvarlig
§ 14

Godkendelse som fagligt ansvarlig på el-, vvs- og kloakområdet meddeles af Sikkerhedsstyrelsen, når det er dokumenteret, at

  • 1) ansøgeren har bestået en godkendt kompetencegivende prøve inden for det relevante fagområde, jf. dog stk. 3,

  • 2) ansøgeren er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og

  • 3) der er indbetalt gebyr, jf. § 18.

Stk. 2 Ansøgeren skal angive en skriftlig erklæring om, hvorvidt vedkommende inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af denne lov, lov om gasinstallationer og gasmateriel, den tidligere gældende lov om autorisation af elinstallatører m.v., den tidligere gældende lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller elsikkerhedsloven eller regler udstedt i medfør af disse love.

Stk. 3 Stk. 1, nr. 1, gælder ikke for borgere fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv.