Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1483 af 02. december 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1657 af 18. december 2018

I medfør af § 1, stk. 8, § 4, § 7, stk. 9, § 7 a, stk. 6, § 16 a, stk. 3, og § 20, stk. 3, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 8. juli 2015, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Bidragsmodel for pengeinstitutafdelingen og realkreditafdelingen
 • Bilag 2 Oplysninger som skal indberettes til pengeinstitutafdelingen og realkreditafdelingen
Kapitel 1 Anvendelsesområde, administration m.v.
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende:

 • 1) Pengeinstitutter.

 • 2) Realkreditinstitutter.

 • 3) Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber for så vidt angår den del af selskabernes aktivitet, der er omfattet af en tilladelse efter § 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

 • 4) Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse efter § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., for så vidt angår den del af forvalternes aktivitet, der er omfattet af bilag 1, nr. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

 • 5) Filialer beliggende i Danmark af kreditinstitutter, investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde med hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union bortset fra lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis dækningen af indskydere og investorer i landet, hvor filialen har hjemsted, ikke svarer til dækningen af indskydere og investorer efter lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

 • 6) Filialer beliggende i Danmark af kreditinstitutter, investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde med hjemsted i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som har tilsluttet sig indskyder- og investorgarantiordningen (Garantiformuen), jf. § 2.

Stk. 2 Med institutter forstås i denne bekendtgørelse de i stk. 1, nr. 1-6, nævnte virksomheder og filialer.

Tilsluttede filialer
§ 2

Den supplerende dækning for institutter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6, omfatter det beløb, hvormed dækningen ydet af Garantiformuen overstiger den dækning, som hjemlandets garantiordning yder.

Finansiel Stabilitets administration af Garantiformuen
§ 3

Finansiel Stabilitet skal i forbindelse med administrationen af Garantiformuen varetage dennes interesser.

§ 4

Rapporten om Garantiformuens aktiviteter, jf. § 20 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, skal indeholde en redegørelse for Garantiformuens aktiviteter det seneste kalenderår, herunder redegørelser for modtagne bidrag og eventuelle udbetalinger eller overførelser fra de respektive afdelinger. Rapporten skal endvidere indeholde en resultatopgørelse og balance med de nødvendige specifikationer.

Stk. 2 Rapporten skal indgå i Finansiel Stabilitets årsrapport, som aflægges i medfør af § 73 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Bidragspligt
§ 5

Institutter har pligt til at betale bidrag til Garantiformuen i overensstemmelse med reglerne herom, jf. kapitel 2-5.

Stk. 2 Medlemskab af den relevante afdeling i Garantiformuen og bidragspligten indtræder for de i § 1, stk. 1, nr. 1-5, nævnte institutter på det tidspunkt, hvor instituttet er meddelt tilladelse til at drive virksomhed i henhold til § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed samt § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. for så vidt angår den del af selskabernes aktivitet, der er omfattet af bilag 1, nr. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Stk. 3 Bidragspligten indtræder for de i § 1, stk. 1, nr. 6, nævnte institutter på det tidspunkt, hvor Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen modtager meddelelse om tilslutning til Garantiformuen.

Kapitel 2 Pengeinstitutafdelingen
§ 6

De i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter og de i § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, nævnte filialer af kreditinstitutter er omfattet af pengeinstitutafdelingen.

Stk. 2 De i § 1, stk. 1, nr. 6, nævnte filialer er forpligtede til at kunne beregne den enkelte indskyders og investors dækkede aktiver med fradrag af det beløb, som filialens hjemlands garantiordning dækker, jf. § 2, stk. 1.

Bidrag og opgørelse for pengeinstitutafdelingen
§ 7

Et institut omfattet af § 6, stk. 1, betaler første gang bidrag til Garantiformuen året efter, at instituttets bidragspligt er indtrådt.

Stk. 2 Såfremt et nyindtrådt institut ikke er påbegyndt at bidrage, jf. stk. 1, på et tidspunkt, hvor Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen opkræver ekstraordinære bidrag, jf. § 7, stk. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, skal det nyindtrådte institut ligeledes pålægges et ekstraordinært bidrag. Det ekstraordinære bidrag skal dække instituttets andel af det samlede ekstraordinære bidrag til afdelingen, jf. § 7, stk. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Det samlede ekstraordinære bidrag fordeles i overensstemmelse med §§ 8 og 9.

Stk. 3 Det årlige bidrag for pengeinstitutafdelingen fastsættes således, at det beløb, der mangler for at nå målniveauet, jf. § 7, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, kan nås inden for en periode på op til 6 år. Perioden fastsættes under hensyntagen til størrelsen af det beløb, der mangler, samt under behørig hensyntagen til konjunkturudviklingen og til den virkning, som procykliske bidrag kan have på institutternes finansielle stilling.

Stk. 4 Institutter omfattet af § 6, stk. 1, skal senest den 31. januar indberette oplysninger i overensstemmelse med bilag 2 på individuelt niveau til Finansiel Stabilitet til brug for Finansiel Stabilitets fastsættelse af institutternes bidrag. Oplysningerne i bilag 2, pkt. 1, indberettes for regnskabsperioden for det senest godkendte regnskab inden 31. december året før. Oplysningerne om dækkede indskud i medfør af bilag 2, pkt. 2 og 3, indberettes for det foregående år.

Stk. 5 Finansiel Stabilitet koordinerer indsendelse af de i stk. 4 nævnte oplysninger med institutternes indsendelse af oplysninger til Afviklingsformuen.

Stk. 6 Den af instituttet valgte revisor skal påse, at indberetningerne efter stk. 4 er retvisende. Revisoren skal én gang årligt og senest den 15. marts afgive erklæring til Finansiel Stabilitet herom. Såfremt der er sammenfald mellem indberetninger til Garantiformuen og til Afviklingsformuen, kan der afgives én samlet erklæring.

Stk. 7 Finansiel Stabilitet meddeler senest den 15. april institutterne det årlige individuelle bidrag opgjort i henhold til §§ 8 og 9.

Stk. 8 Institutterne skal senest den 1. maj indbetale det i stk. 7 meddelte årlige individuelle bidrag til Garantiformuen ved Finansiel Stabilitet.

§ 8

De individuelle bidrag beregnes for de i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter og de i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte filialer af kreditinstitutter på baggrund af instituttets dækkede indskud omfattet af § 9, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning og instituttets risikoprofil. De dækkede indskud, jf. 1. pkt., opgøres som gennemsnittet af de dækkede indskud pr. ultimo marts, juni, september og december det foregående år, som indberettet i medfør af § 7, stk. 4. Beregningen af risikoprofilen baserer sig på oplysninger vedrørende senest godkendte årsregnskab for året, der sluttede den 31. december det foregående år, som indberettet i medfør af § 7, stk. 4.

Stk. 2 De samlede bidrag fra filialer i medfør af § 9, stk. 2, fradrages institutters bidrag efter stk. 1 forholdsmæssigt, baseret på institutternes individuelle bidrag, jf. stk. 1.

Stk. 3 Finansiel Stabilitet fastlægger i overensstemmelse med bilag 1 en beregningsmetode for opgørelse af instituttets risikoprofil, jf. stk. 1. Finanstilsynet skal godkende beregningsmetoden før første anvendelse og ved materielle ændringer i en allerede godkendt beregningsmetode.

Stk. 4 Finansiel Stabilitet offentliggør den gældende beregningsmetode på Finansiel Stabilitets hjemmeside.

§ 9

De individuelle bidrag beregnes for de i § 1, stk. 1, nr. 6, nævnte filialer af kreditinstitutter i forhold til deres dækkede indskud omfattet af § 9, stk. 3-6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. De dækkede indskud, jf. 1. pkt., opgøres som gennemsnittet af de dækkede indskud pr. ultimo marts, juni, september og december det foregående år, som indberettet i medfør af § 7, stk. 4, og med fradrag af det beløb, som filialens hjemlands garantiordning dækker, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2 De i § 1, stk. 1, nr. 6, nævnte filialers samlede årlige bidrag til pengeinstitutafdelingen skal udgøre 2,5 promille af de dækkede indskud, som indberettet i medfør af § 7, stk. 4. De samlede årlige bidrag efter stk. 1 kan dog ikke overstige en forholdsmæssig andel af det årlige målniveau i § 7, stk. 3, svarende til indberettede dækkede indskud, jf. stk. 1, sat i forhold til indberettede dækkede indskud, jf. stk. 1 og § 8, stk. 1.

§ 10

Hvis de oplysninger, der indsendes efter § 7, stk. 4, ajourføres eller rettes, skal institutterne indsende sådanne ajourføringer eller rettelser til Finansiel Stabilitet uden unødigt ophold.

Stk. 2 Hvis institutter ikke indgiver alle de oplysninger, der er omhandlet i § 7, stk. 4, inden for den fastsatte frist, anvender Finansiel Stabilitet skøn eller sine egne antagelser for at beregne det årlige bidrag for det pågældende institut.

Stk. 3 Hvis oplysninger ajourføres eller rettes, jf. stk. 1, eller Finansiel Stabilitet efterfølgende modtager manglende oplysninger, jf. stk. 2, justerer Finansiel Stabilitet det årlige bidrag i overensstemmelse med de nye oplysninger ved beregning af de årlige bidrag for den følgende bidragsperiode.

Kapitel 3 Restruktureringsafdelingen
§ 11

Garantiformuens midler udgør for restruktureringsafdelingen 3,2 mia. kr. i indeståelser fra de omfattede institutter, jf. § 7 a, stk. 3, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning til brug for afvikling.

Stk. 2 Til brug for restrukturering, jf. § 7 a, stk. 4, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, udgør Garantiformuens midler 1 mia. kr. i indeståelser eller kontante indbetalinger. Institutter, der ønsker at foretage en kontant indbetaling, skal rette henvendelse til Finansiel Stabilitet.

Stk. 3 Institutternes individuelle indeståelser beregnes i forhold til deres dækkede indskud omfattet af § 9, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, på baggrund af den i § 7, stk. 4, nævnte indberetning. Finansiel Stabilitet kan på vegne af Garantiformuen gøre krav på institutternes kontante indbetalinger og indeståelser fra det tidspunkt, hvor instituttet første gang har foretaget en indberetning af de dækkede indskud, jf. § 7, stk. 4.

Bidragspligtens ophør i restruktureringsafdelingen
§ 12

Institutternes kontante indbetalinger eller indeståelser ophører på det tidspunkt, hvor instituttet ophører med at drive virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed, jf. dog stk. 2. Efter ophøret kan et institut ikke pålægges yderligere indeståelser, men instituttet kan pålægges at indfri den i medfør af § 11, stk. 3, beregnede indeståelse over for Garantiformuen.

Stk. 2 Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet af Garantiformuen omfattet institut inden for samme afdeling, anses instituttets indeståelse ikke for ophørt. Det fortsættende eller erhvervende institut indtræder i det ophørende eller overdragende instituts rettigheder og forpligtelser over for Garantiformuen.

Kapitel 4 Realkreditafdelingen
§ 13

Institutter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, er omfattet af realkreditafdelingen. Realkreditafdelingens formue skal udgøre mindst 10 mio. kr., jf. § 7 a, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, og skal bestå af kontante bidrag og indeståelser (samlede bidrag) fra de bidragspligtige institutter. Målniveauet for realkreditafdelingens kontante bidrag skal udgøre 0,8 pct. af realkreditinstitutternes dækkede kontante midler, dog mindst 2,5 mio. kr.

Stk. 2 Realkreditafdelingens nettoformue opgøres ved fra de til enhver tid modtagne kontante bidrag og indeståelser samt forrentning af formuen at fratrække indeværende års afholdte udgifter til administration og dækning af udbetalinger samt eventuelle hensættelser og eventuelt optagne lån, jf. § 6, stk. 2 og 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 3 Såfremt realkreditafdelingens nettoformue er mindre end minimumskravet og målniveauet, jf. stk. 1, eller utilstrækkelig til at afholde udgifter, jf. stk. 2, 2. pkt., skal der senest ved førstkommende bidragsopkrævning opkræves bidrag med henblik på at opfylde minimumskravet og målniveauet samt dække udgifter til administration.

Stk. 4 Såfremt realkreditafdelingen har optaget lån i henhold til § 6, stk. 2 og 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, skal afdelingens formue mindst svare til minimumskravet og målniveauet i stk. 1 før tilbagebetaling af lånet påbegyndes. Renter for lånet tilskrives lånet, indtil tilbagebetalingen kan påbegyndes.

Stk. 5 Fordelingen af bidrag i et regnskabsår til Garantiformuens realkreditafdeling på kontante bidrag og indeståelser fastsættes af Finansiel Stabilitet.

Stk. 6 Når realkreditafdelingens formue med tillæg af regnskabsresultatet og efter fradrag af eventuelle hensættelser er positiv, foretages for afdelingen pr. den 30. april en regulering af institutternes indeståelser til Garantiformuen, således at det enkelte instituts samlede indeståelser svarer til instituttets andel af depoter (værdipapirkonti i værdipapircentraler, for hvilke det enkelte institut er kontoførende), af det samlede antal depoter for hele afdelingen. Regulering i form af frigivelse kan først finde sted, efter at der er afgivet indeståelse for indeværende års indeståelser. Årets frigivelser må ikke overstige årets afgivne indeståelser.

Bidrag og opgørelse for realkreditafdelingen
§ 14

Et institut omfattet af realkreditafdelingen betaler første gang bidrag til Garantiformuen ved bidragsopkrævningen året efter instituttets bidragspligt er indtrådt. Såfremt et nyindtrådt institut ikke er sat i bidrag på et tidspunkt, hvor et institut i samme afdeling indleder rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan det nyindtrådte institut dog pålægges et supplerende bidrag. Det supplerende bidrag skal dække instituttets andel af afdelingens bidragsfinansierede udgifter til den pågældende rekonstruktionsbehandling eller konkurs, der afholdes frem til førstkommende bidragsregulering. Medfører opkrævningen af supplerende bidrag, at de øvrige bidragspligtige institutter godskrives en andel af det supplerende bidrag, omfattes institutter, hvis bidragspligt er ophørt, ikke af denne godskrivning.

Stk. 2 Hvis et instituts bidragspligt ophører, før instituttet er sat i bidrag, og der inden bidragspligtens ophør er indtruffet en konkurs eller rekonstruktionsbehandling i et institut omfattet af afdelingen, kan Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen opkræve et bidrag hos instituttet til dækning af instituttets andel af Garantiformuens bidragsfinansierede udgifter i forbindelse med konkursen eller rekonstruktionsbehandlingen. Instituttet er forpligtet til at meddele Finansiel Stabilitet de fornødne oplysninger om instituttets aktiviteter til brug for Finansiel Stabilitets beregning af bidrag. Størrelsen af bidraget fastsættes af Finansiel Stabilitet.

Stk. 3 Et institut, der ophører med at drive virksomhed på et tidspunkt, hvor Garantiformuen har et krav til gode over for instituttet som følge af, at Garantiformuen har deltaget i afviklingen af instituttet, kan alene få frigivet indeståelser, mens eventuelle kontante bidrag tilgår Garantiformuen, når instituttet udtræder af Garantiformuen.

§ 15

De individuelle kontante bidrag til opfyldelse af målniveauet, jf. § 13, stk. 1, beregnes med udgangspunkt i institutternes dækkede kontante midler, jf. § 10 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning og instituttets risikoprofil fastsat i overensstemmelse med § 8, stk. 3. Bilag 1 finder tilsvarende anvendelse for beregning af realkreditinstitutternes bidrag til realkreditafdelingen. Såfremt realkreditinstitutterne ikke har dækkede kontante midler opgøres det kontante bidrag efter samme fordelingsprincip som i stk. 2.

Stk. 2 Fordelingen mellem institutterne af indeståelserne sker på grundlag af antallet af depoter (værdipapirkonti i værdipapircentraler), for hvilke det enkelte institut er kontoførende. Institutterne sikrer, at Finansiel Stabilitet modtager oplysning om antallet af depoter (værdipapirkonti i værdipapircentraler), for hvilke det enkelte institut er kontoførende, inden for fristen i stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3 Realkreditinstitutterne skal senest den 31. januar indberette de dækkede kontante midler. De dækkede kontante midler, jf. 1. pkt., opgøres som gennemsnittet af de dækkede kontante midler pr. ultimo marts, juni, september og december det foregående år. Realkreditinstitutterne skal desuden senest 31. januar indberette oplysningerne i bilag 2, pkt. 1, for regnskabsperioden for det senest godkendte regnskab inden 31. december året før. Realkreditinstitutterne kan undlade at indberette oplysningerne i bilag 2, pkt. 1, hvis det ikke har haft dækkede kontante midler det foregående år, jf. 1. og 2. pkt. Indberetningerne danner grundlag for beregning af bidragene og indeståelserne, jf. stk. 1 hhv. 2.

Stk. 4 Den af instituttet valgte revisor skal påse, at indberetningerne i overensstemmelse med stk. 3 er retvisende og afgive erklæring til Finansiel Stabilitet herom senest 15. marts. Såfremt der er sammenfald mellem indberetninger til Garantiformuen og til Afviklingsformuen, kan der afgives en samlet erklæring.

Stk. 5 De kontante bidrag forfalder til betaling senest den 1. maj. Reguleringer af indeståelser foretages ligeledes pr. den 1. maj. Finansiel Stabilitet kan dog inden for et regnskabsår træffe beslutning om yderligere indeståelser for institutter tilsluttet realkreditafdelingen, hvis afdelingen ikke opfylder minimumskravet i § 7 a, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 6 De i henhold til stk. 2 indberettede oplysninger kan tillige anvendes til brug for Finansiel Stabilitets opkrævning af bidrag til Afviklingsformuen.

Bidragspligtens ophør i realkreditafdelingen
§ 16

Bidragspligten for institutter omfattet af realkreditafdelingen ophører på det tidspunkt, hvor instituttet ophører med at drive virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed. Efter ophøret af bidragspligt kan et institut ikke pålægges yderligere bidrag til Garantiformuen, men instituttet kan pålægges at indfri instituttets indeståelse. Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet af Garantiformuen omfattet institut inden for samme afdeling, anses instituttets bidragspligt ikke for ophørt. Det fortsættende eller erhvervende institut indtræder i det ophørende eller overdragende instituts rettigheder og forpligtelser over for Garantiformuen. Fusionerer et institut med et institut omfattet af en anden af Garantiformuens afdelinger, anses det ophørende instituts bidragspligt for ophørt. Det samme gælder et institut, der omdannes til et institut omfattet af en anden af Garantiformuens afdelinger.

Stk. 2 Når et realkreditinstituts bidragspligt er ophørt, sker der frigivelse af indeståelser til det pågældende institut i overensstemmelse med reglerne i § 13, stk. 6. Indtil frigivelse har fundet sted, kan Finansiel Stabilitet anvende instituttets indeståelser til dækning af Garantiformuens forpligtelser. Hvis et instituts bidragspligt ophører den 1. maj eller senere, skal Finansiel Stabilitets frigivelse på vegne af Garantiformuen senest ske pr. den 1. maj året efter. Et realkreditinstitut, hvis bidragspligt er ophørt, kan få frigivet sin indeståelse mod, at Garantiformuen modtager en garanti af mindst samme størrelse fra et kreditinstitut eller forsikringsselskab. Finansiel Stabilitet kan på vegne af Garantiformuen forlange, at en indeståelse fra et realkreditinstitut, hvis bidragspligt er ophørt, skal erstattes af en garanti fra et kreditinstitut eller forsikringsselskab.

Stk. 3 Når et realkreditinstituts bidragspligt er ophørt i et kalenderår, tilbagebetales en forholdsmæssig del af instituttets indbetalte årlige kontante bidrag for det pågældende kalenderår. Den forholdsmæssige del beregnes fra kvartalet efter realkreditinstituttets udtræden af afdelingen og frem til kalenderårets udgang.

Stk. 4 Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet af Garantiformuen omfattet institut inden for samme afdeling, kan der ikke ske tilbagebetaling. Der kan endvidere ikke ske tilbagebetaling, hvis realkreditinstitutafdelingen inden for de seneste 12 måneder har foretaget udbetalinger eller overførelser som følge af, at det pågældende institut er blevet nødlidende.

Stk. 5 Inden regulering efter § 13, stk. 6, finder sted, kan Finansiel Stabilitet hensætte et beløb fra afdelingens formue, som skønnes nødvendigt til dækning af afdelingens forpligtelser i forbindelse med allerede indtrufne hændelser, som Garantiformuen skal dække, og optagne lån, jf. § 6, stk. 2 og 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 6 Afholdelse af udgifter til dækning af realkreditafdelingens forpligtelser sker først med afdelingens overførte regnskabsresultat, herefter med de erlagte kontante bidrag og dernæst ved indbetaling af de afgivne indeståelser og af optagne lån.

Kapitel 5 Investerings- og forvaltningsafdelingen
§ 17

Institutter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, samt de i § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, nævnte filialer af investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, hvor Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen har modtaget meddelelse om tilslutning, er omfattet af investerings- og forvaltningsafdelingen.

Stk. 2 Investerings- og forvaltningsafdelingens formue skal udgøre mindst 10 mio. kr., jf. § 7 a, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, og skal bestå af de samlede indeståelser tillagt afdelingens eventuelle likvide formue.

Stk. 3 Såfremt investerings- og forvaltningsafdelingens formue er mindre end minimumskravet, jf. stk. 2, skal der senest ved førstkommende regulering opkræves kontante bidrag samt indeståelser med henblik på at opfylde minimumskravet.

Stk. 4 Såfremt investerings- og forvaltningsafdelingen har optaget lån i henhold til § 6, stk. 2 og 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, skal afdelingens formue mindst svare til minimumskravet, jf. stk. 2, før tilbagebetaling af lånet kan påbegyndes. Renter for lånet tilskrives lånet, indtil tilbagebetalingen kan påbegyndes.

§ 18

Indeståelse fra et institut omfattet af investerings- og forvaltningsafdelingen afgives første gang over for Garantiformuen ved reguleringen året efter, at instituttets bidragspligt er indtrådt.

Stk. 2 Bidragsperioden går fra 1. januar til 31. december samme år. Der foretages årlig regulering af indeståelser for afdelingens formue pr. 1. juni.

Opgørelse af indeståelser og kontante bidrag i investerings- og forvaltningsafdelingen
§ 19

Institutternes individuelle indeståelser består af en fast indeståelse samt en variabel indeståelse opgjort ud fra instituttets antal medarbejdere og instituttets balance fratrukket egenkapitalen, jf. § 7 a, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 2 Den faste indeståelse udgør 75.000 kr. per institut uafhængigt af instituttets størrelse.

Stk. 3 Den samlede variable indeståelse, jf. stk. 4 og 5, udgør ved bidragsopgørelsen afdelingens minimumskrav fratrukket institutternes samlede faste indeståelser.

Stk. 4 Den variable indeståelse opgjort ud fra instituttets antal medarbejdere opgøres i forhold til de bidragspligtige institutters samlede antal medarbejdere og som det gennemsnitlige antal medarbejdere ved senest afsluttede kalenderår.

Stk. 5 Den variable indeståelse opgjort ud fra instituttets balance fratrukket egenkapitalen opgøres i forhold til de bidragspligtige institutters samlede balance fratrukket de bidragspligtige institutters samlede egenkapital.

Stk. 6 Indeståelser for den variable del af formuen opgøres som 50 pct. fordelt efter antal medarbejdere, jf. stk. 4, og 50 pct. fordelt efter balancen, jf. stk. 5.

Stk. 7 Bidragsberegningen foretages med udgangspunkt i oplysninger fra senest afsluttede regnskabsår.

§ 19a

Finansiel Stabilitet kan inden for et regnskabsår træffe beslutning om betaling af kontante bidrag for bidragspligtige institutter tilsluttet investerings- og forvaltningsafdelingen, hvis afdelingen ikke opfylder minimumskravet i § 7 a, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 2 De individuelle kontante bidrag til opfyldelse af formuen, jf. § 17, stk. 3, beregnes med udgangspunkt i den gældende fordeling, jf. § 19, og beregnes for den bidragsperiode, hvor det konstateres, at formuen, jf. § 17, stk. 2, ikke lever op til minimumskravet, jf. § 7 a, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 3 Såfremt et nyindtrådt institut endnu ikke har afgivet indeståelse på et tidspunkt, hvor et institut i samme afdeling indleder rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan det nyindtrådte institut pålægges et kontant bidrag. Det kontante bidrag skal dække instituttets andel af afdelingens bidragsfinansierede udgifter til den pågældende rekonstruktionsbehandling eller konkurs, der afholdes frem til førstkommende bidragsregulering.

§ 20

Finansiel Stabilitet kan tillade mindre afvigelser fra opgørelsesmetoderne i § 19 i investerings- og forvaltningsafdelingen.

Indbetaling m.v. i investerings- og forvaltningsafdelingen
§ 21

De i § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte institutters, samt de i § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, nævnte filialer af investeringsselskabers, investeringsforvaltningsselskabers og forvaltere af alternative investeringsfondes samlede bidrag til Garantiformuen beregnes hvert år pr. den 1. januar, på grundlag af institutternes indberetninger til Finanstilsynet, jf. § 22, stk. 3, jf. stk. 1, samt eventuelle lån optaget i investerings- og forvaltningsafdelingen.

Stk. 2 Finansiel Stabilitet fastsætter en frist for betaling af bidrag, dog senest den 1. juli.

Stk. 3 Efter påkrav fra Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen skal et institut inden 8 dage fra påkravet indfri stillede indeståelser.

Indberetninger til investerings- og forvaltningsafdelingen
§ 22

De i § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte institutter, samt de i § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, nævnte filialer af investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde skal efter udløbet af hvert regnskabsår indberette de oplysninger til Finansiel Stabilitet, som er nødvendige for Finansiel Stabilitets fastsættelse af institutternes samlede bidrag til Garantiformuen. Indberetningen skal ske senest ultimo april måned.

Stk. 2 Det enkelte instituts indberetning af oplysninger i medfør af stk. 1 sker på grundlag af det reviderede og godkendte årsregnskab.

Stk. 3 Såfremt instituttet årligt indberetter oplysningerne, jf. stk. 1, om institutternes balance, egenkapital og antal medarbejdere til Finanstilsynet, skal instituttet ikke indberette oplysningerne til Finansiel Stabilitet.

Stk. 4 De i stk. 1 nævnte institutter og filialer er forpligtede til at kunne beregne den enkelte investors dækkede aktiver til opgørelse af tab i investerings- og forvaltningsafdelingen.

Stk. 5 Filialer af investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, jf. § 1, stk. 1, nr. 6, er forpligtede til at kunne beregne den enkelte investors dækkede aktiver med fradrag af det beløb, som garantiordningen i instituttets hjemland dækker, jf. § 4, til opgørelse af tab i investerings- og forvaltningsafdelingen.

Stk. 6 Den af filialen valgte statsautoriserede revisor skal påse, at stk. 1-5 overholdes.

Bidragspligtens ophør i investerings- og forvaltningsafdelingen
§ 23

Bidragspligten for institutter omfattet af investerings- og forvaltningsafdelingen ophører på det tidspunkt, hvor instituttet ophører med at drive virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed eller lov om forvaltere af alternative investeringsfonde for så vidt angår den del af forvalternes aktivitet, der er omfattet af bilag 1, nr. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Efter ophøret af bidragspligten kan et institut ikke pålægges yderligere kontante bidrag til Garantiformuen.

Stk. 2 Instituttets indeståelse over for Garantiformuen bortfalder ved førstkommende bidragsregulering efter, at instituttets bidragspligt er ophørt, jf. stk. 1. Indtil instituttets indeståelse er bortfaldet, kan instituttet pålægges at indbetale i henhold til denne, jf. stk. 3.

Stk. 3 Indtil bortfald af instituttets indeståelse har fundet sted, kan Finansiel Stabilitet anvende instituttets indeståelse til dækning af Garantiformuens forpligtelser. Kan instituttet ikke opretholde indeståelsen over for Garantiformuen indtil indeståelsen bortfalder, jf. stk. 2, skal instituttet indbetale indeståelsen kontant til Garantiformuen. Ved førstkommende bidragsbetaling herefter udbetaler Garantiformuen instituttets indbetalte indeståelse til den af instituttet oplyste konto, idet eventuelle udgifter til Garantiformuens medvirkning ved afvikling af et institut modregnes, jf. 1. pkt.

Stk. 4 Et institut, hvis bidragspligt er ophørt, kan indgå aftale med en koncernforbundet virksomhed om at overdrage sin indeståelse til virksomheden, såfremt instituttet ikke har mulighed for at opretholde indeståelsen indtil førstkommende bidragsregulering. Overdragelsen af indeståelsen til en koncernforbundet virksomhed kan først ske, når dette er godkendt af Garantiformuen. Det er i den forbindelse et krav, at Garantiformuen ikke stilles ringere, end hvis det overdragende institut fortsat indestod. Til brug for Garantiformuens godkendelse skal instituttet fremsende den underskrevne aftale om overdragelse samt yderligere information, som Garantiformuen vurderer nødvendig for godkendelsen.

§ 23a

Hvis et instituts bidragspligt ophører, før instituttet har afgivet indeståelse, og der inden bidragspligtens ophør er indtruffet en konkurs eller rekonstruktionsbehandling i et institut omfattet af afdelingen, kan Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen opkræve et kontant bidrag hos instituttet til dækning af instituttets andel af Garantiformuens bidragsfinansierede udgifter i forbindelse med konkursen eller rekonstruktionsbehandlingen, jf. § 19 a, stk. 1. Instituttet er forpligtet til at meddele Finansiel Stabilitet de fornødne oplysninger om instituttets aktiviteter til brug for Finansiel Stabilitets beregning af bidrag. Størrelsen af bidraget fastsættes af Finansiel Stabilitet med udgangspunkt i fordelingen af indeståelser, jf. § 19.

Stk. 2 Et institut, der ophører med at drive virksomhed på et tidspunkt, hvor Garantiformuen har et krav til gode over for instituttet som følge af, at Garantiformuen har deltaget i afviklingen af et institut, kan alene få frigivet den del af instituttets indeståelse, der ikke skal anvendes til at dække Garantiformuens tab i forbindelse med afviklingen.

§ 23b

Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet af Garantiformuen omfattet institut inden for samme afdeling, anses instituttets bidragspligt ikke for ophørt. Det fortsættende eller erhvervende institut indtræder i det ophørende eller overdragende instituts rettigheder og forpligtelser over for Garantiformuen. Fusionerer et institut med et institut omfattet af en anden af Garantiformuens afdelinger, anses det ophørende instituts bidragspligt for ophørt. Det samme gælder et institut, der omdannes til et institut omfattet af en anden af Garantiformuens afdelinger.

Stk. 2 Fusionerer et institut med eller overdrager et institut aktiviteter til et andet af Garantiformuen omfattet institut, jf. stk. 1, er det fortsættende institut ansvarlig for opgørelse af instituttets samlede aktiviteter til brug for beregning af instituttets indeståelse ved førstkommende bidragsopgørelse.

Kapitel 6 Generelle regler
Filialers udtræden og ophør af bidragspligt
§ 24

Institutter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, udtræder af Garantiformuen en måned efter ophør af instituttets virksomhedsudøvelse i Danmark, henholdsvis en måned efter instituttet har givet Finansiel Stabilitet meddelelse om, at instituttets aftale om tilslutning til Garantiformuen ønskes bragt til ophør. Bidragspligten ophører på dette tidspunkt.

Stk. 2 Det udtrådte instituts erlagte bidrag tilbagebetales eller frigives efter bestemmelserne herom.

Lån ved rekonstruktionsbehandling og konkurs m.v.
§ 25

Lån efter § 6, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, forrentes med EUs referencerente (EUs basisrente + 100 basispoint).

Stk. 2 Bestyrelsen for Finansiel Stabilitet træffer beslutning om størrelsen af den årlige ydelse, når en afdeling kan påbegynde tilbagebetaling af et lån optaget i en anden afdeling.

Stk. 3 Det ældste lån afdrages først, såfremt en afdeling har flere lån.

Stk. 4 Ydelsen fordeles til de långivende afdelinger efter den forholdsmæssige andel, som afdelingerne har ydet lån i.

Internationalt samarbejde
§ 26

Finansiel Stabilitet skal på vegne af Garantiformuen indgå samarbejdsaftaler med indskudsgarantiordninger inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når en filial er etableret i Danmark af et kreditinstitut beliggende inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2 Samarbejdsaftalerne skal mindst indeholde nærmere oplysninger og retningslinjer om følgende:

 • 1) Samarbejdet i tilfælde af at Garantiformuen skal tilbagebetale indskud på vegne af hjemlandets indskudsgarantiordning.

 • 2) Den forventede størrelse af en tilbagebetaling, som Garantiformuen skal stille til rådighed på vegne af hjemlandets indskudsgarantiordning.

 • 3) Udveksling af nødvendige oplysninger mellem Garantiformuen og hjemlandets indskudsgarantiordning.

 • 4) Metoden for opgørelse af bidrag der skal overføres, i tilfælde af et institut tilsluttet Garantiformuen tilslutter sig indskudsgarantiordningen i det land, som er part i samarbejdsaftalen, jf. § 7, stk. 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 3 Finansiel Stabilitet skal underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om indgåede samarbejdsaftalers eksistens og indhold.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 27

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 819 af 3. juli 2015 om en indskyder- og investorgarantiordning ophæves.