Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1483 af 02. december 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1657 af 18. december 2018

Bidrag og opgørelse for pengeinstitutafdelingen
§ 7

Et institut omfattet af § 6, stk. 1, betaler første gang bidrag til Garantiformuen året efter, at instituttets bidragspligt er indtrådt.

Stk. 2 Såfremt et nyindtrådt institut ikke er påbegyndt at bidrage, jf. stk. 1, på et tidspunkt, hvor Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen opkræver ekstraordinære bidrag, jf. § 7, stk. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, skal det nyindtrådte institut ligeledes pålægges et ekstraordinært bidrag. Det ekstraordinære bidrag skal dække instituttets andel af det samlede ekstraordinære bidrag til afdelingen, jf. § 7, stk. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Det samlede ekstraordinære bidrag fordeles i overensstemmelse med §§ 8 og 9.

Stk. 3 Det årlige bidrag for pengeinstitutafdelingen fastsættes således, at det beløb, der mangler for at nå målniveauet, jf. § 7, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, kan nås inden for en periode på op til 6 år. Perioden fastsættes under hensyntagen til størrelsen af det beløb, der mangler, samt under behørig hensyntagen til konjunkturudviklingen og til den virkning, som procykliske bidrag kan have på institutternes finansielle stilling.

Stk. 4 Institutter omfattet af § 6, stk. 1, skal senest den 31. januar indberette oplysninger i overensstemmelse med bilag 2 på individuelt niveau til Finansiel Stabilitet til brug for Finansiel Stabilitets fastsættelse af institutternes bidrag. Oplysningerne i bilag 2, pkt. 1, indberettes for regnskabsperioden for det senest godkendte regnskab inden 31. december året før. Oplysningerne om dækkede indskud i medfør af bilag 2, pkt. 2 og 3, indberettes for det foregående år.

Stk. 5 Finansiel Stabilitet koordinerer indsendelse af de i stk. 4 nævnte oplysninger med institutternes indsendelse af oplysninger til Afviklingsformuen.

Stk. 6 Den af instituttet valgte revisor skal påse, at indberetningerne efter stk. 4 er retvisende. Revisoren skal én gang årligt og senest den 15. marts afgive erklæring til Finansiel Stabilitet herom. Såfremt der er sammenfald mellem indberetninger til Garantiformuen og til Afviklingsformuen, kan der afgives én samlet erklæring.

Stk. 7 Finansiel Stabilitet meddeler senest den 15. april institutterne det årlige individuelle bidrag opgjort i henhold til §§ 8 og 9.

Stk. 8 Institutterne skal senest den 1. maj indbetale det i stk. 7 meddelte årlige individuelle bidrag til Garantiformuen ved Finansiel Stabilitet.