Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1483 af 2. december 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1657 af 18. december 2018

§ 17

Institutter omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, samt de i § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, nævnte filialer af investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, hvor Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen har modtaget meddelelse om tilslutning, er omfattet af investerings- og forvaltningsafdelingen.

Stk. 2 Investerings- og forvaltningsafdelingens formue skal udgøre mindst 10 mio. kr., jf. § 7 a, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, og skal bestå af de samlede indeståelser tillagt afdelingens eventuelle likvide formue.

Stk. 3 Såfremt investerings- og forvaltningsafdelingens formue er mindre end minimumskravet, jf. stk. 2, skal der senest ved førstkommende regulering opkræves kontante bidrag samt indeståelser med henblik på at opfylde minimumskravet.

Stk. 4 Såfremt investerings- og forvaltningsafdelingen har optaget lån i henhold til § 6, stk. 2 og 5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, skal afdelingens formue mindst svare til minimumskravet, jf. stk. 2, før tilbagebetaling af lånet kan påbegyndes. Renter for lånet tilskrives lånet, indtil tilbagebetalingen kan påbegyndes.