Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 19a

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1483 af 02. december 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1657 af 18. december 2018

§ 19a

Finansiel Stabilitet kan inden for et regnskabsår træffe beslutning om betaling af kontante bidrag for bidragspligtige institutter tilsluttet investerings- og forvaltningsafdelingen, hvis afdelingen ikke opfylder minimumskravet i § 7 a, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 2 De individuelle kontante bidrag til opfyldelse af formuen, jf. § 17, stk. 3, beregnes med udgangspunkt i den gældende fordeling, jf. § 19, og beregnes for den bidragsperiode, hvor det konstateres, at formuen, jf. § 17, stk. 2, ikke lever op til minimumskravet, jf. § 7 a, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Stk. 3 Såfremt et nyindtrådt institut endnu ikke har afgivet indeståelse på et tidspunkt, hvor et institut i samme afdeling indleder rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan det nyindtrådte institut pålægges et kontant bidrag. Det kontante bidrag skal dække instituttets andel af afdelingens bidragsfinansierede udgifter til den pågældende rekonstruktionsbehandling eller konkurs, der afholdes frem til førstkommende bidragsregulering.