14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1483 af 02. december 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 De individuelle kontante bidrag til opfyldelse af målniveauet, jf. § 13, stk. 1, beregnes med udgangspunkt i institutternes dækkede kontante midler, jf. § 10 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning og instituttets risikoprofil fastsat i overensstemmelse med § 8, stk. 3. Bilag 1 finder tilsvarende anvendelse for beregning af realkreditinstitutternes bidrag til realkreditafdelingen. Såfremt realkreditinstitutterne ikke har dækkede kontante midler opgøres det kontante bidrag efter samme fordelingsprincip som i stk. 2.

•••

Stk. 2 Fordelingen mellem institutterne af indeståelserne sker på grundlag af antallet af depoter (værdipapirkonti i værdipapircentraler), for hvilke det enkelte institut er kontoførende. Institutterne sikrer, at Finansiel Stabilitet modtager oplysning om antallet af depoter (værdipapirkonti i værdipapircentraler), for hvilke det enkelte institut er kontoførende, inden for fristen i stk. 1, 1. pkt.

•••

Stk. 3 Realkreditinstitutterne skal senest den 31. januar indberette de dækkede kontante midler. De dækkede kontante midler, jf. 1. pkt., opgøres som gennemsnittet af de dækkede kontante midler pr. ultimo marts, juni, september og december det foregående år. Realkreditinstitutterne skal desuden senest 31. januar indberette oplysningerne i bilag 2, pkt. 1, for regnskabsperioden for det senest godkendte regnskab inden 31. december året før. Realkreditinstitutterne kan undlade at indberette oplysningerne i bilag 2, pkt. 1, hvis det ikke har haft dækkede kontante midler det foregående år, jf. 1. og 2. pkt. Indberetningerne danner grundlag for beregning af bidragene og indeståelserne, jf. stk. 1 hhv. 2.

•••

Stk. 4 Den af instituttet valgte revisor skal påse, at indberetningerne i overensstemmelse med stk. 3 er retvisende og afgive erklæring til Finansiel Stabilitet herom senest 15. marts. Såfremt der er sammenfald mellem indberetninger til Garantiformuen og til Afviklingsformuen, kan der afgives en samlet erklæring.

•••

Stk. 5 De kontante bidrag forfalder til betaling senest den 1. maj. Reguleringer af indeståelser foretages ligeledes pr. den 1. maj. Finansiel Stabilitet kan dog inden for et regnskabsår træffe beslutning om yderligere indeståelser for institutter tilsluttet realkreditafdelingen, hvis afdelingen ikke opfylder minimumskravet i § 7 a, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

•••

Stk. 6 De i henhold til stk. 2 indberettede oplysninger kan tillige anvendes til brug for Finansiel Stabilitets opkrævning af bidrag til Afviklingsformuen.

•••
profile photo
Profilside